Quyết định số 1849/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
72
lượt xem
8
download

Quyết định số 1849/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1849/QĐ-NHNN về lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1849/QĐ-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VI T NAM c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 1849/Q -NHNN Hà N i, ngày 19 tháng 08 năm 2008 QUY T NNH V LÃI SU T CHO VAY QUA ÊM TRONG THANH TOÁN I N T LIÊN NGÂN HÀNG VÀ CHO VAY BÙ P THI U H T V N TRONG THANH TOÁN BÙ TR C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM I V I CÁC NGÂN HÀNG TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 01/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997; Lu t s a i. b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 10/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003; Căn c Ngh nh s 52/2003/N -CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Theo ngh c a V trư ng V Chính sách ti n t , QUY T NNH: i u 1. Quy nh m c lãi su t cho vay qua êm trong thanh toán i n t liên ngân hàng và cho vay bù p thi u h t v n trong thanh toán bù tr c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam i v i các ngân hàng là 0,0417%/ngày (15%/năm). i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 19 tháng 8 năm 2008. M c lãi su t cho vay qua êm áp d ng trong thanh toán i n t liên ngân hàng và thanh toán bù tr quy nh t i Quy t nh s 1429/2002/Q -NHNN ngày 26/12/2002 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v công b lãi su t cho vay qua êm trong thanh toán i n t liên ngân hàng và thanh toán bù tr h t hi u l c thi hành. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Chính sách ti n t và Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Giám c Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; H i ng qu n tr và T ng giám c (Giám c) t ch c tín d ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH NG C PHÓ TH NG C Nơi nh n: - Như i u 3; - Ban lãnh o NHNN; - Lưu: VP; V CSTT Nguy n ng Ti n
Đồng bộ tài khoản