Quyết định số 1854/QĐ-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
71
lượt xem
2
download

Quyết định số 1854/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1854/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để đính chính Thông tư số 138/2009/TT-BTC ngày 3/7/2009 của Bộ Tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1854/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 1854/Q -BTC Hà N i, ngày 31 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V VI C ÍNH CHÍNH THÔNG TƯ S 138/2009/TT-BTC NGÀY 3/7/2009 C A B TÀI CHÍNH B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t s 17/2008/QH12 ngày 3/6/2008; Căn c Ngh nh s 104/2004/N -CP ngày 23/3/2004 c a Chính ph v Công báo nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Theo ngh c a V trư ng V Chính sách Thu , QUY T NNH i u 1. ính chính thu su t thu nh p kh u ính chính m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi i v i m t s m t hàng thu c nhóm 8504 quy nh t i Danh m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi ban hành kèm theo Thông tư s 138/2009/TT-BTC ngày 3/7/2009 c a B Tài chính v vi c i u ch nh m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi i v i m t s m t hàng thi t b i n trong Bi u thu nh p khNu ưu ãi như sau: Mã hàng Mô t hàng hóa Thu su t (%) 8504 23 - - Có công su t s d ng trên 10.000 kVA: 8504 23 10 00 - - - Có công su t s d ng không quá 15.000 5 kVA - - - Có công su t s d ng trên 15.000 kVA: 8504 23 21 00 - - - - Không quá 20.000 kVA 5 8504 23 29 00 - - - - Lo i khác 5 i u 2. Hi u l c thi hành 1. Quy t nh này là m t b ph n c u thành c a Thông tư s 138/2009/TT-BTC ngày 3/7/2009 nêu trên và có hi u l c k t ngày ký.
  2. 2. V trư ng V Chính sách Thu , Chánh Văn phòng B Tài chính, Th trư ng các ơn v thu c B Tài chính và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng và các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - Vi n ki m sát NDTC, Tòa án NDTC; Hoàng Anh Tu n - Ki m toán Nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND t nh, thành ph tr c thu c TW; - C c ki m tra văn b n - B Tư pháp; - Các ơn v thu c và tr c thu c B Tài chính; - C c H i quan t nh, thành ph ; - Công báo; - Website Chính ph và Website B Tài chính; - Lưu: VT, V CST.
Đồng bộ tài khoản