Quyết định số 1882/QĐ-BTTTT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
3
download

Quyết định số 1882/QĐ-BTTTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1882/QĐ-BTTTT về việc đổi tên Nhà Xuất bản Bưu điện thành Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1882/QĐ-BTTTT

  1. BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT THÔNG NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------- Số: 1882/QĐ-BTTTT Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC: ĐỔI TÊN NHÀ XUẤT BẢN BƯU ĐIỆN THÀNH NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông; Căn cứ Quyết định số 370/QĐ-TTg ngày 10 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Giám đốc Nhà Xuất bản Bưu điện, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Đổi tên Nhà Xuất bản Bưu điện thành Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông do Giám đốc Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông xây dựng, trình Bộ trưởng quyết định. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  2. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thủ tướng Chính phủ (để b/c); - Bộ Nội vụ; - Bộ trưởng và các Thứ trưởng; - Công an TP Hà Nội; Lê Doãn Hợp - Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước TP Hà Nội; - Lưu: VT,TCCB.
Đồng bộ tài khoản