Quyết định số 1882/QĐ-TTCP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:55

0
53
lượt xem
4
download

Quyết định số 1882/QĐ-TTCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1882/QĐ-TTCP về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1882/QĐ-TTCP

 1. THANH TRA CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1882/QĐ-TTCP Hà N i, ngày 12 tháng 08 năm 2009 QUY T Đ NH V VI C CÔNG B B TH T C HÀNH CHÍNH THU C PH M VI CH C NĂNG QU N LÝ C A THANH TRA CHÍNH PH T NG THANH TRA Căn c Lu t Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn c Ngh đ nh s 65/2008/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c b máy c a Thanh tra Chính ph ; Căn c Quy t đ nh s 30/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Đ án Đơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai đo n 2007-2010; Căn c Quy t đ nh s 07/2008/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t K ho ch th c hi n Đ án Đơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai đo n 2007-2010; Căn c ch đ o c a Th tư ng Chính ph v vi c công b th t c hành chính thu c ph m vi ch c năng qu n lý c a Thanh tra Chính ph t i Công văn s 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009; Xét đ ngh c a T trư ng T chuyên trách công tác c i cách hành chính c a Thanh tra Chính ph , QUY T Đ NH: Đi u 1. 1. Công b kèm theo Quy t đ nh này B th t c hành chính thu c ph m vi ch c năng qu n lý c a Thanh tra Chính ph . 2. Trư ng h p th t c hành chính nêu t i Quy t đ nh này đư c cơ quan Nhà nư c có th m quy n s a đ i, b sung ho c bãi b sau ngày Quy t đ nh này có hi u l c và các th t c hành chính m i đư c ban hành thì áp d ng đúng quy đ nh c a cơ quan Nhà nư c có th m quy n và ph i c p nh t đ công b . 3. Trư ng h p th t c hành chính do cơ quan Nhà nư c có th m quy n ban hành nhưng chưa đư c công b t i Quy t đ nh này thì đư c áp d ng theo đúng quy đ nh c a cơ quan nhà nư c có th m quy n và ph i c p nh t đ công b . Đi u 2. T chuyên trách công tác c i cách hành chính có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các c c, v , đơn v có liên quan thư ng xuyên c p nh t đ trình T ng Thanh tra công b nh ng th t c hành chính nêu t i kho n 1 Đi u 1 Quy t đ nh này. Th i h n c p nh t ho c lo i b th t c hành chính này ch m nh t không quá 10 ngày k t ngày văn b n quy đ nh th t c hành chính có hi u l c thi hành. Đ i v i các th t c hành chính nêu t i kho n 2 Đi u 1 Quy t đ nh này, T chuyên trách công tác c i cách hành chính có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các c c, v , đơn v có liên quan trình T ng Thanh tra công b trong th i h n không quá 10 ngày k t ngày phát hi n th t c hành chính chưa đư c công b . Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. T chuyên trách công tác c i cách hành chính, Th trư ng các c c, v , đơn v thu c Thanh tra Chính ph có trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. T NG THANH TRA Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph (đ b/c); - T công tác chuyên trách CCTTHC c a TTg; - Lãnh đ o TTCP; - Như Đi u 3; - C ng thông tin đi n t c a TTCP; Tr n Văn Truy n - Lưu VT, T CCHC TH T C HÀNH CHÍNH THU C PH M VI CH C NĂNG QU N LÝ C A THANH TRA CHÍNH PH (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1882/QĐ-TTCP ngày 12 tháng 8 năm 2009 c a T ng Thanh tra)
 2. PH N I. DANH M C TH T C HÀNH CHÍNH THU C PH M VI CH C NĂNG QU N LÝ C A THANH TRA CHÍNH PH STT Tên th t c hành Ngành, lĩnh v c Cơ quan th c hi n th t c hành chính chính I. Th t c hành chính c p trung ương 1.1. Th t c v gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng ch ng tham nhũng 1 Ti p công dân Gi i quy t khi u n i, t Thanh tra Chính ph ; B , cơ quan cáo ngang b , cơ quan thu c Chính ph 2 X lý đơn Gi i quy t khi u n i, t Thanh tra Chính ph ; B , cơ quan cáo ngang b , cơ quan thu c Chính ph 3 Gi i quy t khi u n i l n Gi i quy t khi u n i, t T ng Thanh tra; B trư ng, Th đ u cáo trư ng cơ quan ngang b , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ; Th trư ng cơ quan thu c B , thu c cơ quan ngang b , thu c cơ quan thu c Chính ph . 4 Gi i quy t khi u n i l n Gi i quy t khi u n i, t T ng Thanh tra; B trư ng, Th hai cáo trư ng cơ quan ngang b , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph 5 Gi i quy t t cáo Gi i quy t khi u n i, t T ng Thanh tra; B trư ng, Th cáo và phòng, ch ng tham trư ng cơ quan ngang b , Th nhũng trư ng cơ quan thu c Chính ph 1.2. Th t c v tuy n d ng 1 Tuy n d ng công ch c Cán b , công ch c, viên Thanh tra Chính ph d b ch c 2 Tuy n d ng công ch c Cán b , công ch c, viên Thanh tra Chính ph ch c 3 Tuy n d ng viên ch c Cán b , công ch c, viên Các đơn v s nghi p thu c Thanh ch c tra Chính ph 1.3. Th t c v thi đua, khen thư ng (đ i v i đơn v s nghi p thu c Thanh tra Chính ph ) 1 T ng thư ng B ng Thi đua, khen thư ng T ng Thanh tra khen c a T ng Thanh tra v thành tích công tác thư ng xuyên 2 T ng thư ng B ng Thi đua, khen thư ng T ng Thanh tra khen c a T ng Thanh tra v thành tích trong các phong trào thi đua theo đ t do T ng Thanh tra phát đ ng 3 T ng thư ng B ng Thi đua, khen thư ng T ng Thanh tra khen c a T ng Thanh tra v thành tích đ t xu t 4 T ng K ni m chương Thi đua, khen thư ng T ng Thanh tra “Vì s nghi p Thanh tra” 5 Công nh n t p th lao Thi đua, khen thư ng T ng Thanh tra đ ng tiên ti n 6 Công nh n danh hi u Thi đua, khen thư ng T ng Thanh tra t p th lao đ ng xu t s c. 7 T ng C thi đua c a Thi đua, khen thư ng Thanh tra Chính ph Thanh tra Chính ph
 3. 8 Công nh n chi n sĩ thi Thi đua, khen thư ng T ng Thanh tra đua ngành Thanh tra II. Th t c hành chính c p t nh 1 Ti p công dân t i c p Gi i quy t khi u n i, t Các s và c p tương đương thu c t nh cáo UBND c p t nh, Ch t ch UBND c p t nh 2 X lý đơn t i c p t nh Gi i quy t khi u n i, t Các s và c p tương đương thu c cáo UBND c p t nh 3 Gi i quy t khi u n i l n Gi i quy t khi u n i, t Th trư ng cơ quan thu c s và c p đ u t i c p t nh cáo tương đương, Giám đ c s và c p tương đương thu c UBND c p t nh, Ch t ch UBND c p t nh 4 Gi i quy t khi u n i l n Gi i quy t khi u n i t cáo Giám đ c s và c p tương đương hai t i c p t nh thu c UBND c p t nh, Ch t ch UBND c p t nh 5 Gi i quy t t cáo t i Gi i quy t khi u n i, t Giám đ c s và c p tương đương c p t nh cáo và phòng, ch ng tham thu c UBND c p t nh, Ch t ch nhũng UBND c p t nh III. Th t c hành chính c p huy n 1 Ti p công dân t i c p Gi i quy t khi u n i, t Các s và c p tương đương thu c huy n cáo UBND c p huy n, Ch t ch UBND c p huy n 2 X lý đơn t i c p Gi i quy t khi u n i, t Các cơ quan thu c UBND c p huy n cáo huy n 3 Gi i quy t khi u n i l n Gi i quy t khi u n i, t Th trư ng cơ quan thu c UBND đ u t i c p huy n cáo c p huy n, Ch t ch UBND c p huy n 4 Gi i quy t khi u n i l n Gi i quy t khi u n i t cáo Ch t ch UBND c p t nh hai t i c p huy n 5 Gi i quy t t cáo t i Gi i quy t khi u n i, t Ch t ch UBND c p huy n c p huy n cáo và phòng, ch ng tham nhũng IV. Th t c hành chính c p xã 1 Ti p công dân t i c p Gi i quy t khi u n i, t UBND c p xã xã cáo 2 X lý đơn t i c p xã Gi i quy t khi u n i, t UBND c p xã cáo 3 Gi i quy t khi u n i l n Gi i quy t khi u n i, t Ch t ch UBND c p xã đ u t i c p xã cáo 4 Gi i quy t t cáo t i Gi i quy t khi u n i, t Ch t ch UBND c p xã c p xã cáo và phòng, ch ng tham nhũng PH N 2. N I DUNG C TH C A T NG TH T C HÀNH CHÍNH THU C PH M VI CH C NĂNG QU N LÝ C A THANH TRA CHÍNH PH I. TH T C HÀNH CHÍNH C P TRUNG ƯƠNG 1.1. Th t c v gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng ch ng tham nhũng 1.1.1. Ti p công dân Trình t th c hi n - Bư c 1: Ti p xúc ban đ u Đ ngh công dân xu t trình gi y t tuỳ thân. N u công dân không tr c ti p đ n thì có th u quy n cho ngư i đ i di n h p pháp; ngư i này ph i có gi y u quy n có xác nh n c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi ngư i u quy n cư trú. Bư c 2: Quá trình làm vi c
 4. - Yêu c u công dân trình bày trung th c s vi c, cung c p tài li u liên quan đ n n i dung khi u n i, t cáo. - Trư ng h p có nhi u ngư i khi u n i, t cáo đ n nơi ti p công dân đ khi u n i, t cáo cùng m t n i dung thì yêu c u h c đ i di n tr c ti p trình bày n i dung s vi c. - Ngư i ti p công dân l ng nghe, ghi chép vào s theo dõi ti p công dân đ y đ n i dung do công dân trình bày và đ c l i cho ngư i trình bày nghe và có ký xác nh n. - Ngư i ti p công dân ti p nh n đơn khi u n i, t cáo và các tài li u liên quan đ n vi c khi u n i, t cáo, ph n ánh do công dân cung c p và ph i vi t, giao gi y biên nh n các tài li u đã ti p nh n cho công dân. - X lý khi u n i, t cáo t i nơi ti p công dân: + Trong trư ng h p công dân đ n khi u n i tr c ti p mà v vi c khi u n i thu c th m quy n c a cơ quan mình thì ngư i ti p công dân hư ng d n h vi t thành đơn ho c ghi l i n i dung khi u n i và yêu c u công dân ký tên ho c đi m ch . N u v vi c khi u n i không thu c th m quy n gi i quy t c a cơ quan mình thì hư ng d n công dân khi u n i đ n đúng cơ quan có th m quy n gi i quy t. + Đ i v i t cáo thì ngư i ti p công dân ph i ghi rõ n i dung t cáo, ti p nh n tài li u liên quan, phân lo i đơn và x lý theo th t c x lý đơn thư. Vi c hư ng d n ch th c hi n m t l n b ng m u phi u hư ng d n. Bư c 3: K t thúc K t thúc ti p công dân, ngư i ti p công dân thông báo cho công dân bi t cơ quan có th m quy n gi i quy t đ h liên h sau này. Cách th c th c Đ n tr s cơ quan ti p công dân hi n H sơ - Thành ph n h sơ, bao g m: + Đơn khi u n i, t cáo ho c văn b n ghi l i n i dung khi u n i, t cáo (có xác nh n ho c đi m ch c a công dân); + Các tài li u, gi y t do ngư i khi u n i, t cáo cung c p. - S lư ng h sơ: 01 b Th i h n gi i Cho đ n khi k t thúc vi c ti p công dân quy t (t i đa) Cơ quan th c hi n - Cơ quan có th m quy n quy t đ nh: Thanh tra Chính ph . th t c hành chính - Cơ quan tr c ti p th c hi n: Tr s ti p công dân c a (TTHC) Trung ương Đ ng và Nhà nư c t i Hà N i (C c I) và t i thành ph H Chí Minh (C c III). Đ i tư ng th c - Cá nhân hi n TTHC - T ch c Tên m u đơn, Đơn khi u n i, đơn t cáo (ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1131/QĐ-TTCP m u t khai ngày 18/6/2008 c a T ng thanh tra) Phí, l phí Không K t qu c a vi c Gi y biên nh n tài li u, ch ng c do ngư i khi u n i, t cáo cung c p; Phi u th c hi n TTHC hư ng d n. Yêu c u, đi u ki n Theo Đi u 13, Ngh đ nh 89/CP ngày 07/8/1997 c a Chính ph ban hành Quy th c hi n TTHC ch t ch c ti p công dân, khi ti p công dân, ngư i ti p công dân có quy n: 1. T ch i không ti p nh ng nh ng trư ng h p đã đư c ki m tra xem xét, xác minh đã có quy t đ nh ho c k t lu n gi i quy t c a cơ quan có th m quy n theo quy đ nh c a pháp lu t và đã tr l i đ y đ cho đương s . 2. T ch i không ti p nh ng ngư i đang trong tình tr ng say rư u, tâm th n và nh ng ngư i vi ph m quy ch , n i quy nơi ti p công dân. 3. Yêu c u công dân trình bày đ y đ , rõ ràng nh ng n i dung khi u n i, t cáo, lý do và nh ng yêu c u gi i quy t, cung c p các tài li u ch ng c liên
 5. quan đ n vi c khi u n i, t cáo. Trư ng h p công dân trình bày b ng mi ng các khi u n i, t cáo, ki n ngh , n u th y c n thi t thì yêu c u vi t thành văn b n và ký tên xác nh n. Căn c pháp lý Lu t Khi u n i, t cáo 1998; Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Khi u c a TTHC n i, t cáo 2004; Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Khi u n i, t cáo 2005; Ngh đ nh s 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Khi u n i, t cáo và các Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Khi u n i, t cáo; Lu t Phòng, ch ng tham nhũng 2005; Ngh đ nh s 89/NĐ-CP ngày 07/8/1989 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch ti p công dân; Ngh đ nh s 120/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2006 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Phòng, ch ng tham nhũng; Thông tư s 1178/TT- TTNN ngày 25 tháng 9 năm 1997 c a Thanh tra Nhà nư c hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 89/CP ngày 7 tháng 8 năm 1997 c a Chính ph ban hành Quy ch t ch c ti p công dân; Quy t đ nh s 1131/2008/QĐ-TTCP c a T ng thanh tra ngày 18/6/2008 v vi c ban hành m u văn b n trong ho t đ ng thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo. 1.1.2. X lý đơn Trình t th c hi n Bư c 1: Nh n đơn Ti p nh n đơn, vào s công văn đ n (ho c nh p vào máy tính). Bư c 2: Phân lo i và x lý đơn đ xác đ nh đơn đ đi u ki n x lý và đơn không đ đi u ki n x lý. - Đ i v i đơn khi u n i: + Đ i v i đơn khi u n i thu c th m quy n gi i quy t c a Thanh tra Chính ph và có đ các đi u ki n đ gi i quy t thì th lý đ gi i quy t và g i thông báo v vi c th lý gi i quy t khi u n i cho cá nhân ho c t ch c chuy n đơn. Trong trư ng h p đơn khi u n i có ch ký c a nhi u ngư i thì tr l i ngư i g i đơn và yêu c u ngư i khi u n i vi t thành đơn riêng đ th c hi n vi c khi u n i. + Đ i v i đơn khi u n i thu c th m quy n gi i quy t c a Thanh tra Chính ph nhưng không đ đi u ki n đ th lý gi i quy t theo quy đ nh t i Đi u 2 Ngh đ nh 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 c a Chính ph thì có văn b n tr l i cho ngư i khi u n i bi t rõ lý do không th lý. + Đ i v i đơn khi u n i không thu c th m quy n gi i quy t c a Thanh tra Chính ph , đơn khi u n i v v vi c đã có quy t đ nh gi i quy t khi u n i l n hai thì Thanh tra Chính ph không th lý nhưng có văn b n ch d n, tr đơn ngư i khi u n i (có phi u tr đơn khi u n i). Vi c hư ng d n, tr l i ch th c hi n m t l n đ i v i m t v vi c khi u n i; trong trư ng h p ngư i khi u n i g i kèm các gi y t , tài li u là b n g c liên quan đ n v vi c khi u n i thì cơ quan tr l i các gi y t , tài li u đó cho ngư i khi u n i. - Đ i v i đơn t cáo: + N u t cáo thu c th m quy n gi i quy t c a Thanh tra Chính ph thì cơ quan th lý đ gi i quy t theo đúng trình t , th t c c a Lu t Khi u n i, t cáo. + N u t cáo không thu c th m quy n gi i quy t c a Thanh tra Chính ph thì ch m nh t trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n đư c đơn ph i chuy n đơn t cáo ho c b n ghi l i t cáo và các tài li u, ch ng c liên quan (n u có) cho ngư i ho c cơ quan có th m quy n gi i quy t. + N u t cáo hành vi ph m t i thì chuy n cho cơ quan có th m quy n theo quy đ nh c a pháp lu t t t ng hình s . - Đ i v i đơn ph n ánh, ki n ngh : G i cơ quan có th m quy n đ nghiên c u, n m b t thông tin, gi i quy t. Cách th c th c T i tr s cơ quan ho c nh n đơn qua đư ng bưu đi n hi n Thành ph n, s - Thành ph n h sơ: lư ng h sơ Đơn khi u n i, đơn t cáo và các tài li u, ch ng c liên quan đ n n i dung khi u n i, t cáo (n u có).
 6. - S lư ng h sơ: 01 b Th i h n gi i Trong th i h n 10 gày, k t ngày nh n đư c đơn khi u n i, t cáo. quy t Đ i tư ng th c - Cá nhân hi n TTHC - T ch c Cơ quan th c hi n - Cơ quan có th m quy n quy t đ nh: Thanh tra Chính ph TTHC - Cơ quan tr c ti p th c hi n: Phòng X lý đơn thư – Văn phòng Thanh tra Chính ph K t qu th c hi n Văn b n tr l i, văn b n hư ng d n ho c văn b n th lý gi i quy t khi u n i, TTHC t cáo. Tên m u đơn, Đơn khi u n i, đơn t cáo (ban hành kèm theo Quy t đ nh 1131/QĐ-TTCP m u t khai ngày 18/6/2008 c a T ng thanh tra). Căn c pháp lý Lu t Khi u n i, t cáo 1998; Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Khi u c a TTHC n i, t cáo 2004, 2005; Ngh đ nh 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Khi u n i, t cáo và các Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Khi u n i, t cáo; Lu t phòng ch ng tham nhũng 2005; Ngh đ nh s 120/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2006 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Phòng ch ng tham nhũng; Quy t đ nh s 1131/2008/QĐ-TTCP c a T ng thanh tra ngày 18/6/2008 v vi c ban hành m u văn b n trong ho t đ ng thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo. 1.1.3 Gi i quy t khi u n i l n đ u ( Theo Kho n 1, Đi u 25 Lu t Khi u n i, t cáo (đư c s a đ i, b sung năm 2005, T ng Thanh tra - v i tư cách là Th trư ng cơ quan ngang b - có th m quy n gi i quy t khi u n i đ i v i quy t đ nh hành chính c amình, c a cán b , công ch c do mình qu n lý tr c ti p). Trình t th c - Bư c 1: Ti p nh n đơn khi u n i hi n N u đơn khi u n i thu c th m quy n gi i quy t c a T ng Thanh tra theo kho n 1, Đi u 25, Lu t Khi u n i, t cáo, ngư i khi u n i ph i g i đơn và các tài li u liên quan (n u có) cho cơ quan Thanh tra Chính ph . - Bư c 2: Th lý đơn Trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n đư c đơn thu c th m quy n gi i quy t c a mình, Thanh tra Chính ph th lý đ gi i quy t và thông báo v vi c th lý gi i quy t; trư ng h p không th lý đ gi i quy t thì nêu rõ lý do. - Bư c 3: T ch c g p g , đ i tho i v i ngư i khi u n i; th m tra, xác minh n i dung khi u n i. Đ i di n Thanh tra Chính ph tr c ti p g p g , đ i tho i v i ngư i khi u n i, ngư i b khi u n i, ngư i có quy n, l i ích liên quan đ làm rõ n i dung khi u n i, yêu c u c a ngư i khi u n i và hư ng gi i quy t khi u n i. Thanh tra Chính ph thông báo b ng văn b n v i ngư i khi u n i, ngư i b khi u n i, ngư i có quy n l i ích liên quan bi t th i gian, đ a đi m, n i dung vi c g p g , đ i tho i. Khi g p g , đ i tho i, đ i di n Thanh tra Chính ph nêu rõ n i dung c n đ i tho i; ngư i tham gia đ i tho i có quy n phát bi u ý ki n, đưa ra nh ng b ng ch ng liên quan đ n v vi c khi u n i và yêu c u c a mình. Vi c g p g , đ i tho i đư c l p thành biên b n; biên b n ghi rõ ý ki n c a nh ng ngư i tham gia; tóm t t k t qu v nh ng n i dung đã đ i tho i, có ch ký c a ngư i tham gia; trư ng h p ngư i tham gia đ i tho i không ký xác nh n thì ph i ghi rõ lý do. Trong quá trình xem xét gi i quy t khi u n i, Thanh tra Chính ph ti n hành th m tra, xác minh n i dung khi u n i. - Bư c 4: Ra quy t đ nh gi i quy t khi u n i. T ng Thanh tra ra quy t đ nh gi i quy t khi u n i b ng văn b n và g i quy t đ nh cho ngư i khi u n i, ngư i b khi u n i, ngư i có quy n, l i ích liên quan, cơ quan qu n lý c p trên.
 7. Cách th c th c Đ n tr s cơ quan ho c theo đư ng bưu đi n hi n Thành ph n, s - Thành ph n h sơ: lư ng h sơ + Đơn khi u n i ho c b n ghi l i khi u n i. + Gi y y quy n khi u n i (trong trư ng h p ngư i khi u n i y quy n); gi y t ch ng minh tính h p pháp c a vi c đ i di n. + Các gi y t , b ng ch ng, tài li u liên quan (n u có). - S lư ng h sơ: 01 b Th i h n gi i Theo Đi u 36 Lu t Khi u n i, t cáo 1998: quy t Không quá 30 ngày, k t ngày th lý đ gi i quy t; đ i v i v vi c ph c t p thì th i h n gi i quy t có th kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, k t ngày th lý đ gi i quy t. vùng sâu, vùng xa đi l i khó khăn, thì th i h n gi i quy t khi u n i l n đ u không quá 45 ngày, k t ngày th lý đ gi i quy t; đ i v i v vi c ph c t p thì th i h n gi i quy t có th kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, k t ngày th lý đ gi i quy t. Đ i tư ng th c - Cá nhân hi n TTHC - T ch c Cơ quan th c - Cơ quan có th m quy n quy t đ nh: Thanh tra Chính ph . hi n TTHC - Cơ quan tr c ti p th c hi n: Các đơn v thu c Thanh tra Chính ph K t qu th c Quy t đ nh gi i quy t khi u n i l n đ u hi n TTHC Tên m u đơn, Đơn khi u n i; Gi y y quy n khi u n i (ban hành kèm theo Quy t đ nh s m u t khai 1131/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 c a T ng thanh tra) Yêu c u, đi u Theo Đi u 2, Ngh đ nh s 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 c a ki n th c hi n Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Khi u TTHC n i, t cáo và các Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Khi u n i, t cáo: 1. Ngư i khi u n i ph i là ngư i có quy n, l i ích h p pháp ch u tác đ ng tr c ti p b i quy t đ nh hành chính, hành vi hành chính mà mình khi u n i. 2. Ngư i khi u n i ph i là ngư i có năng l c hành vi dân s đ y đ theo quy đ nh c a pháp lu t; trong trư ng h p thông qua ngư i đ i di n đ th c hi n vi c khi u n i thì ngư i đ i di n ph i theo quy đ nh t i Đi u 1 Ngh đ nh 136/2006/NĐ- CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph . 3. Ngư i khi u n i ph i làm đơn khi u n i và g i đ n đúng cơ quan có th m quy n gi i quy t trong th i h n, th i hi u theo quy đ nh c a Lu t Khi u n i, t cáo. 4. Vi c khi u n i chưa có quy t đ nh gi i quy t l n hai. 5. Vi c khi u n i chưa đư c toà án th lý đ gi i quy t. Căn c pháp lý Lu t Khi u n i, t cáo 1998; Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Khi u c a TTHC n i, t cáo 2004; Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Khi u n i, t cáo 2005; Ngh đ nh s 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Khi u n i, t cáo và các Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Khi u n i, t cáo; Quy t đ nh s 1131/2008/QĐ-TTCP c a T ng thanh tra ngày 18/6/2008 c a T ng thanh tra v vi c ban hành m u văn b n trong ho t đ ng thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo. 1.1.4 Gi i quy t khi u n i l n hai (Theo kho n 2, kho n 3, Đi u 25 và kho n 1 Đi u 26 Lu t s a đ i, b ung m t s đi u c a Lu t Khi u n i, t cáo 2005) Trình t h c hi n - Bư c 1: Ti p nh n đơn N u khi u n i thu c th m quy n gi i quy t c a T ng Thanh tra là khi u n i l n hai thì ngư i khi u n i ph i g i đơn kèm theo b n sao quy t đ nh gi i quy t khi u n i l n đ u và các tài li u liên quan (n u có) cho Thanh tra Chính ph . - Bư c 2: Th lý đơn Trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n đư c khi u n i thu c th m quy n gi i
 8. quy t c a mình, Thanh tra Chính ph th lý đơn đ gi i quy t và thông báo b ng văn b n cho ngư i khi u n i, ngư i gi i quy t khi u n i l n đ u bi t; trư ng h p không th lý đ gi i quy t thì thông báo b ng văn b n cho ngư i khi u n i và nêu rõ lý do. - Bư c 3: Th m tra, xác minh v vi c khi u n i. Trong quá trình gi i quy t khi u n i l n hai, Thanh tra Chính ph có các quy n sau: + Yêu c u ngư i khi u n i cung c p thông tin, tài li u và nh ng b ng ch ng v n i dung khi u n i; + Yêu c u ngư i b khi u n i gi i trình b ng văn b n v nh ng n i dung khi u n i; + Yêu c u ngư i gi i quy t khi u n i l n đ u, cá nhân, cơ quan, t ch c h u quan cung c p thông tin, tài li u và nh ng b ng ch ng liên quan đ n n i dung khi u n i; + M i ngư i b khi u n i, ngư i khi u n i đ n đ t ch c đ i tho i (n u c n); + Xác minh t i ch (n u c n); + Trưng c u giám đ nh, ti n hành các bi n pháp khác theo quy đ nh c a pháp lu t. Cá nhân, cơ quan, t ch c khi nh n đư c yêu c u nêu trên ph i th c hi n đúng các yêu c u đó. - Bư c 4: Ra quy t đ nh gi i quy t khi u n i. T ng Thanh tra ra quy t đ nh gi i quy t khi u n i b ng văn b n và g i quy t đ nh cho ngư i khi u n i, ngư i b khi u n i, ngư i gi i quy t khi u n i l n đ u, ngư i có quy n, l i ích liên quan, ngư i đã chuy n đơn đ n, cơ quan qu n lý c p trên trong th i h n ch m nh t là 7 ngày, k t ngày có quy t đ nh gi i quy t. Cách th c th c - T i cơ quan Thanh tra Chính ph hi n - Theo đư ng bưu đi n Thành ph n, s - Thành ph n h sơ, bao g m: lư ng h sơ + Đơn khi u n i ho c b n ghi l i khi u n i, gi y u quy n khi u n i (n u có); + B n sao quy t đ nh gi i quy t khi u n i l n đ u và các tài li u liên quan (n u có); - S lư ng h sơ: 01 b n Th i h n gi i Theo Đi u 43, Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t quy t Khi u n i, t cáo 2005: Th i h n gi i quy t khi u n i l n hai không quá 45 ngày, k t ngày th lý đ gi i quy t; đ i v i v vi c ph c t p thì th i h n gi i quy t khi u n i có th kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, k t ngày th lý đ gi i quy t. vùng sâu, vùng xa đi l i khó khăn, th i h n gi i quy t khi u n i l n hai không quá 60 ngày, k t ngày th lý đ gi i quy t; đ i v i v vi c ph c t p thì th i h n gi i quy t khi u n i có th kéo dài hơn nhưng không quá 70 ngày, k t ngày th lý đ gi i quy t. Đ i tư ng th c - Cá nhân hi n TTHC - T ch c Cơ quan th c - Cơ quan có th m quy n quy t đ nh: Thanh tra Chính ph . hi n TTHC - Cơ quan tr c ti p th c hi n: Các đơn v thu c Thanh tra Chính ph . K t qu th c Quy t đ nh gi i quy t khi u n i l n hai hi n TTHC Tên m u đơn, Đơn khi u n i; Gi y y quy n khi u n i ( ban hành kèm theo Quy t đ nh s m u t khai 1131/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 c a T ng thanh tra) Yêu c u, đi u Theo Đi u 2, Ngh đ nh s 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 c a ki n th c hi n Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Khi u
 9. TTHC n i, t cáo và các Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Khi u n i, t cáo: 1. Ngư i khi u n i ph i là ngư i có quy n, l i ích h p pháp ch u tác đ ng tr c ti p b i quy t đ nh hành chính, hành vi hành chính mà mình khi u n i. 2. Ngư i khi u n i ph i là ngư i có năng l c hành vi dân s đ y đ theo quy đ nh c a pháp lu t; trong trư ng h p thông qua ngư i đ i di n đ th c hi n vi c khi u n i thì ngư i đ i di n ph i theo quy đ nh t i Đi u 1 Ngh đ nh 136/2006/NĐ- CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph . 3. Ngư i khi u n i ph i làm đơn khi u n i và g i đ n đúng cơ quan có th m quy n gi i quy t trong th i h n, th i hi u theo quy đ nh c a Lu t Khi u n i, t cáo. 4. Vi c khi u n i chưa có quy t đ nh gi i quy t l n hai. 5.Vi c khi u n i chưa đư c toà án th lý đ gi i quy t. Căn c pháp lý Lu t Khi u n i, t cáo 1998; Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Khi u c a TTHC n i, t cáo 2004; Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Khi u n i, t cáo 2005; Ngh đ nh s 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Khi u n i, t cáo và các Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Khi u n i, t cáo; Quy t đ nh s 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 c a T ng thanh tra v vi c ban hành m u văn b n trong ho t đ ng thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo. 1.1.5 Gi i quy t t cáo Trình t th c - Bư c 1: Ti p nh n đơn hi n Ngư i t cáo g i đơn đ n cơ quan Thanh tra Chính ph . Trong đơn t cáo ph i ghi rõ h tên, đ a ch ngư i t cáo; n i dung t cáo. Trong trư ng h p ngư i t cáo đ n t cáo tr c ti p thì ngư i có trách nhi m ti p nh n ghi l i n i dung t cáo, h , tên, đ a ch c a ngư i t cáo, có ch ký c a ngư i t cáo. - Bư c 2: Th lý đ gi i quy t Ch m nh t là 10 ngày, k t ngày nh n đư c t cáo, đơn t cáo đư c th lý gi i quy t. - Bư c 3: Xác minh vi c t cáo Thanh tra Chính ph ra quy t đ nh v vi c ti n hành xác minh n i dung t cáo. Theo Đi u 70, Lu t Khi u n i, t cáo, trong quá trình xác minh vi c t cáo, Thanh tra Chính ph có quy n và nghĩa v sau: + Yêu c u ngư i t cáo cung c p b ng ch ng, tài li u liên quan đ n n i dung t cáo. + Yêu c u ngư i b t cáo gi i trình b ng văn b n v hành vi b t cáo. + Yêu c u cá nhân, cơ quan, t ch c h u quan cung c p thông tin, tài li u liên quan đ n n i dung t cáo. + Trưng c u giám đ nh, ti n hành các bi n pháp khác theo quy đ nh c a pháp lu t. Cơ quan, t ch c, cá nhân ti p nh n t cáo, gi i quy t t cáo ph i gi bí m t cho ngư i t cáo, không đư c ti t l h , tên, đ a ch , bút tích c a ngư i t cáo và các thông tin khác có h i cho ngư i t cáo. - Bư c 4: K t lu n v n i dung t cáo T ng Thanh tra quy t đ nh k t lu n v n i dung t cáo, xác đ nh trách nhi m c a ngư i có hành vi vi ph m, áp d ng bi n pháp x lý theo th m quy n ho c ki n ngh cơ quan, t ch c, cá nhân có th m quy n x lý đ i v i ngư i vi ph m. Cách th c th c - T cáo tr c ti p hi n - G i đơn t cáo qua đư ng bưu đi n Thành ph n, s - Thành ph n h sơ, bao g m: lư ng h sơ + Đơn t cáo ho c b n ghi l i t cáo; + Các tài li u, ch ng c liên quan (n u có). - S lư ng h sơ: 01 b Th i h n gi i Không quá 60 ngày, k t ngày th lý đ gi i quy t. Đ i v i v vi c ph c t p thì
 10. quy t th i h n gi i quy t có th kéo dài hơn nhưng không quá 90 ngày, k t ngày th lý đ gi i quy t. Đ i tư ng th c Cá nhân hi n TTHC Cơ quan th c - Cơ quan có th m quy n quy t đ nh: Thanh tra Chính ph . hi n TTHC - Cơ quan tr c ti p th c hi n: Các đơn v thu c Thanh tra Chính ph . K t qu th c Quy t đ nh x lý t cáo hi n TTHC Tên m u đơn, Đơn t cáo (M u s 46 - Quy t đ nh 1131/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 c a T ng m u t khai thanh tra). Yêu c u, đi u Đi u 65, Lu t Khi u n i, t cáo 1998 quy đ nh: ki n th c hi n Ngư i t cáo ph i g i đơn đ n cơ quan, t ch c, cá nhân có th m quy n. Trong TTHC đơn t cáo ph i ghi rõ h , tên, đ a ch ngư i t cáo; n i dung t cáo. Trong trư ng h p ngư i t cáo đ n t cáo tr c ti p thì ngư i có trách nhi m ti p nh n ph i ghi l i n i dung t cáo, h , tên, đ a ch c a ngư i t cáo, có ch ký c a ngư i t cáo. Đi m c, kho n 1, Đi u 38 Ngh đ nh s 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 quy đ nh: Không xem xét, gi i quy t nh ng t cáo gi u tên, m o tên, không rõ đ a ch , không có ch ký tr c ti p mà sao ch p ch ký ho c nh ng t cáo đã đư c c p có th m quy n gi i quy t nay t cáo l i nhưng không có b ng ch ng m i. Căn c pháp lý Lu t Khi u n i, t cáo 1998; Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Khi u c a TTHC n i, t cáo 2004; Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Khi u n i, t cáo 2005; Ngh đ nh 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Khi u n i, t cáo và các Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Khi u n i, t cáo; Lu t Phòng, ch ng tham nhũng 2005; Ngh đ nh s 120/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2006 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Phòng, ch ng tham nhũng; Quy t đ nh s 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 c a T ng thanh tra v vi c ban hành m u văn b n trong ho t đ ng thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo. 1.2. Th t c v tuy n d ng 1.2. 1 Tuy n d ng công ch c d b Trình t th c - Bư c 1: Thông báo vi c tuy n d ng công khai trên phương ti n thông tin đ i hi n chúng. Trư c 60 ngày t ch c thi tuy n công ch c d b , cơ quan Thanh tra Chính ph thông báo công khai trên các phương ti n thông tin đ i chúng nh ng thông tin c n thi t v đi u ki n, tiêu chu n, s lư ng c n tuy n, th i gian, n i dung, hình th c tuy n, yêu c u v h sơ c a ngư i d tuy n, đ a ch liên h . - Bư c 2: Ti p nh n h sơ đăng ký d thi Ngư i đăng ký d thi g i h sơ v đ a ch theo thông báo; H i đ ng tuy n d ng công ch c d b c a cơ quan có trách nhi m ti p nh n h sơ, phân lo i h sơ đ đi u ki n d thi và h sơ không đ đi u ki n d thi đ xem xét, l p danh chu n b sơ tuy n. - Bư c 3: T ch c thi tuy n và ch m thi: Căn c danh sách nh ng ngư i vư t qua sơ tuy n, đ đi u ki n, tiêu chu n d thi, H i đ ng tuy n d ng công ch c d b cơ quan Thanh tra Chính ph t ch c thi tuy n và ch m thi, c th : Thông báo k ho ch t ch c tuy n d ng; th l , quy ch ; môn thi, hình th c thi, th i gian và đ a đi m thi; T ch c thi tuy n theo đúng quy ch ; sau đó t ch c ch m thi; báo cáo k t qu tuy n d ng đ T ng Thanh tra xem xét và ra quy t đ nh công nh n k t qu ; thông báo k t qu tuy n d ng; Nh n đơn phúc kh o (n u có); Gi i quy t khi u n i, t cáo c a ngư i d tuy n. - Bư c 4: Quy t đ nh tuy n d ng công ch c d b . Căn c k t qu thi, ch m nh t là 30 ngày sau khi công b k t qu tuy n d ng, T ng Thanh tra xem xét, ra quy t đ nh tuy n d ng ngư i trúng tuy n vào làm công ch c d b.
 11. Cách th c N p tr c ti p t i cơ quan tuy n d ng ho c qua đư ng bưu đi n th c hi n Thành ph n, - Thành ph n h sơ: s lư ng h 1. Đơn xin d tuy n theo m u do H i đ ng tuy n d ng quy đ nh; sơ 2. B n sao Gi y khai sinh; 3. B n sao có công ch ng ho c ch ng nh n c a cơ quan có th m quy n các lo i văn b ng, ch ng ch theo quy đ nh; khi trúng tuy n ph i xu t trình b n chính đ ki m tra; b n nh n xét ưu đi m, khuy t đi m, k t qu h c t p và các lo i gi y t có liên quan; 4. Sơ y u lý l ch (có dán nh) theo m u quy đ nh, có xác nh n c a y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi cư trú ho c c a cơ quan đang công tác; 5. Gi y ch ng nh n đ s c kh e do cơ quan y t có th m quy n c p qu n, huy n tr lên xác nh n cùng th i gian d tuy n; 6. N u thí sinh thu c đ i tư ng c ng đi m ưu tiên thì ph i có gi y t có xác nh n c a cơ quan có th m quy n g i kèm theo h sơ d thi; 7. 02 phong bì dán tem có ghi h tên, đ a ch c a ngư i d tuy n và 02 nh c 4 x 6. H sơ d tuy n c a m i thí sinh đư c b vào túi đ ng h sơ, bìa túi đ ng h sơ ph i ghi rõ h tên, đ a ch liên h , danh m c h sơ. - S lư ng h sơ: 01 b . Th i h n gi i - Trong th i h n ch m nh t 30 ngày sau khi công b k t qu tuy n d ng, T ng quy t thanh tra ra quy t đ nh tuy n d ng ngư i trúng tuy n vào làm công ch c d b . - Trong th i h n ch m nh t là 30 ngày, k t ngày có quy t đ nh tuy n d ng, ngư i đư c tuy n ph i đ n cơ quan nh n vi c, n u trong quy t đ nh tuy n d ng không quy đ nh th i h n khác. Trư ng h p ngư i đư c tuy n có lý do chính đáng mà không th nh n vi c đúng th i h n thì ph i làm đơn xin gia h n th i gian nh n vi c và đư c T ng thanh tra đ ng ý. Th i gian đư c gia h n không quá 30 ngày. Quá th i h n nói trên, ngư i đư c tuy n d ng không đ n nh n vi c thì T ng thanh tra ra quy t đ nh h y b quy t đ nh tuy n d ng công ch c d b . Đ i tư ng Cá nhân th c hi n TTHC Cơ quan th c - Cơ quan có th m quy n quy t đ nh: Thanh tra Chính ph . hi n TTHC - Cơ quan tr c ti p th c hi n: V T ch c Cán b - Thanh tra Chính ph . K t qu th c Quy t đ nh tuy n d ng công ch c d b hi n TTHC L phí Th c hi n theo Thông tư s 101/2003/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2003 c a liên B Tài chính-N i v quy đ nh ch đ thu và qu n lý s d ng phí d thi tuy n công ch c và thi nâng ng ch cán b , công ch c: - Dư i 100 thí sinh tham d , thu 130.000 đ ng/thí sinh/l n d thi - T 100 đ n 500 thí sinh tham d , thu 100.000 đ ng/thí sinh/l n d thi - T 500 đ n dư i 1000 thí sinh tham d , thu 100.000 đ ng/thí sinh/l n d thi - T 1000 thí sinh tham d tr lên: thu 60.000 đ ng /thí sinh/l n d thi. Tên m u đơn, M u Đơn đăng ký d tuy n công ch c d b (ban hành kèm theo Thông tư s m u t khai 06/2007/TT-BNV ngày 04/7/2007 c a B N i v ) Yêu c u, Ngư i đư c d tuy n vào làm vi c cơ quan Thanh tra Chính ph ph i có đ các đi u ki n th c đi u ki n sau: hi n TTHC 1. Là công dân Vi t Nam, có đ a ch thư ng trúc t i Vi t Nam; 2. Tu i đ i d tuy n t đ 18 tu i đ n dư i 40 tu i; 3. Có l p trư ng chính tr , tư tư ng v ng vàng trên n n Ch nghĩa Mác – Lê Nin và
 12. tư tư ng H Chí Minh. 4. Tuy t đ i trung thành v i s nghi p cách m ng c a Đ ng, c a dân t c; 5. Là Đ ng viên Đ ng C ng s n Vi t Nam ho c là Đoàn viên Đoàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh; 6. L ch s b n thân và gia đình rõ ràng; ph m ch t đ o đ c, l i s ng, không trong th i gian b truy c u trách nhi m hình s , ch p hành án ph t tù, c i t o không giam gi , qu n ch , đang b áp d ng bi n pháp giáo d c t i xã, phư ng, th tr n ho c đưa vào cơ s ch a b nh, cơ s giáo d c; 7. Có lý l ch chính tr gia đình không vi ph m Quy đ nh s 57-QĐ/TW ngày 03 tháng 5 năm 2007 c a B Chính tr v b o v chính tr n i b Đ ng; 8. Có đ s c kh e đ m b o công tác n đ nh, lâu dài; có ngo i hình cân đ i, phù h p v i công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng (không b khuy t t t, d d ng); 9. T t nghi p đ i h c (ho c trên đ i h c) chuyên ngành phù h p v i các ch c danh c n tuy n; có ch ng ch tin h c, ch ng ch ngo i ng thông d ng trình đ B; 10. Có h sơ xin d tuy n công ch ng, viên ch c n p cho H i đ ng tuy n d ng Ngoài ra m t s đ i tư ng đư c ưu tiên trong thi tuy n công ch c d b , c th như sau: - Anh hùng L c lư ng vũ trang, Anh hùng Lao đ ng, thương binh đư c c ng 30 đi m vào t ng k t qu thi tuy n; - Con li t sĩ, con thương binh, con b nh binh, ngư i có h c v ti n sĩ đúng chuyên ngành đào t o phù h p v i nhu c u tuy n d ng đư c c ng 20 đi m vào t ng k t qu thi tuy n; - Nh ng ngư i có h c v th c sĩ đúng chuyên ngành đào t o phù h p v i nhu c u tuy n d ng; nh ng ngư i t t nghi p lo i gi i và xu t s c các b c đào t o chuyên môn phù h p v i nhu c u tuy n d ng; ngư i đã hoàn thành nghĩa v quân s ; đ i viên thanh niên xung phong, đ i viên trí th c tr tình nguy n ph c v nông thôn, mi n núi t hai năm tr lên đã hoàn thành nhi m v đư c c ng 10 đi m vào t ng k t qu thi tuy n. Căn c pháp - Pháp l nh Cán b , công ch c năm 1998; lý c a TTHC - Pháp l nh s a đ i, b sung m t s đi u c a Pháp l nh Cán b , công ch c năm 2000; - Pháp l nh s a đ i, b sung m t s đi u c a Pháp l nh Cán b , công ch c năm 2003; - Ngh đ nh s 115/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 c a Chính ph v ch đ công ch c d b ; - Ngh đ nh s 08/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007 c a Chính ph s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 115/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 c a Chính ph v ch đ công ch c d b ; - Thông tư s 08/2004/TT-BNV ngày 19/02/2004 c a B N i v hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 115/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 c a Chính ph v ch đ công ch c d b ; - Thông tư s 06/2007/NĐ-CP ngày 04/7/2007 c a B N i v hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 08/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007 c a Chính ph s a đ i, b sung m t s đi u c a Thông tư s 101/2003/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2003 c a liên B Tài chính - N i v quy đ nh ch đ thu và qu n lý s d ng phí d thi tuy n công ch c và thi nâng ng ch cán b , công ch c. 1.2.2. Tuy n d ng công ch c Trình t th c - Bư c 1: Thông báo vi c tuy n d ng công khai trên phương ti n thông tin đ i hi n chúng. Trư c 30 ngày t ch c thi tuy n công ch c, cơ quan Thanh tra Chính ph thông báo công khaic t i tr s cơ quan và trên phương ti n thông tin đ i chúng nh ng thông tin c n thi t v đi u ki n, tiêu chu n, s lư ng, v trí c n tuy n, th i gian, n i dung, hình th c tuy n, yêu c u v h sơ c a ngư i d tuy n, đ a ch liên h . - Bư c 2: Ti p nh n h sơ đăng ký d thi và sơ tuy n
 13. Ngư i d tuy n n p đ y đ h sơ đăng ký d thi H i đ ng tuy n d ng công ch c c a cơ quan Thanh tra Chính ph có trách nhi m ti p nh n và xét h sơ d tuy n; t ch c sơ tuy n; thông báo công khai danh sách nh ng ngư i đ đi u ki n và tiêu chu n d tuy n; g i gi y báo đ n ngư i đăng ký d tuy n v tham d kỳ thi; - Bư c 3: T ch c thi tuy n và ch m thi, thông báo k t qu tuy n d ng. Căn c danh sách nh ng ngư i đ đi u ki n, tiêu chu n d thi, H i đ ng tuy n d ng công ch c t ch c thi và ch m thi, c th : thông báo k ho ch t ch c tuy n d ng; môn thi, hình th c và n i dung thi; n i quy kỳ thi; th i gian, đ a đi m thi và phí d tuy n theo quy đ nh; sau đó t ch c thi tuy n theo đúng quy ch và t ch c ch m thi; báo cáo k t qu tuy n d ng đ T ng Thanh tra xem xét và ra quy t đ nh công nh n và thông báo k t qu tuy n d ng; nh n đơn phúc kh o (n u có);Gi i quy t khi u n i, t cáo c a ngư i d tuy n. Bư c 4: Quy t đ nh tuy n d ng công ch c Căn c K t qu thi, ch m nh t là 30 ngày sau khi công b k t qu tuy n d ng, T ng Thanh tra xem xét, ra quy t đ nh tuy n d ng ngư i trúng tuy n vào làm công ch c. Cách th c N p tr c ti p t i cơ quan ho c qua đư ng bưu đi n th c hi n Thành ph n, - Thành ph n h sơ: s lư ng h 1. Đơn xin d tuy n theo m u do H i đ ng tuy n d ng quy đ nh; sơ 2. B n sao Gi y khai sinh; 3. B n sao có công ch ng ho c ch ng nh n c a cơ quan có th m quy n các lo i văn b ng, ch ng ch theo quy đ nh; khi trúng tuy n ph i xu t trình b n chính đ ki m tra; b n nh n xét ưu đi m, khuy t đi m, k t qu h c t p và các lo i gi y t có liên quan; 4. Sơ y u lý l ch (có dán nh) theo m u quy đ nh, có xác nh n c a y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi cư trú ho c c a cơ quan đang công tác; 5. Gi y ch ng nh n đ s c kh e do cơ quan y t có th m quy n c p qu n, huy n và tương đương tr lên xác nh n cùng th i gian d tuy n; 6. N u thí sinh thu c đ i tư ng c ng đi m ưu tiên thì ph i có gi y t xác nh n c a cơ quan có th m quy n g i kèm theo h sơ d thi; 7. 02 phong bì dán tem có ghi h tên, đ a ch c a ngư i d tuy n và 02 nh c 4 x 6. H sơ d tuy n c a m i thí sinh đư c b vào túi đ ng h sơ, bìa túi đ ng h sơ ph i ghi rõ h tên, đ a ch liên h , danh m c h sơ. - S lư ng h sơ: 01 b . Th i h n gi i - Trong th i h n ch m nh t 30 ngày sau khi công b k t qu tuy n d ng, T ng quy t Thanh tra ra quy t đ nh tuy n d ng ngư i trúng tuy n vào làm công ch c. - Trong th i h n ch m nh t là 30 ngày, k t ngày có quy t đ nh tuy n d ng, ngư i đư c tuy n ph i đ n cơ quan nh n vi c, n u trong quy t đ nh tuy n d ng không quy đ nh th i h n khác. Trư ng h p ngư i đư c tuy n d ng có lý do chính đáng mà không th nh n vi c đúng th i h n thì ph i làm đơn xin gia h n th i gian nh n vi c và đư c T ng Thanh tra đ ng ý. Th i gian đư c gia h n không quá 30 ngày. Quá th i h n nói trên, ngư i đư c tuy n d ng không đ n nh n vi c thì T ng thanh tra ra quy t đ nh h y b quy t đ nh tuy n d ng công ch c. Đ i tư ng Cá nhân th c hi n TTHC Cơ quan th c - Cơ quan có th m quy n quy t đ nh: Thanh tra Chính ph . hi n TTHC - Cơ quan tr c ti p th c hi n: V T ch c Cán b - Thanh tra Chính ph . K t qu th c Quy t đ nh tuy n d ng công ch c hi n TTHC
 14. L phí Th c hi n theo Thông tư s 101/2003/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2003 c a liên b Tài chính - N i v quy đ nh ch đ thu và qu n lý s d ng phí d thi tuy n công ch c và thi nâng ng ch cán b , công ch c: - Dư i 100 thí sinh tham d , thu 130.000 đ ng/thí sinh/l n d thi - T 100 đ n 500 thí sinh tham d , thu 100.000 đ ng/thí sinh/l n d thi - T 500 đ n dư i 1000 thí sinh tham d , thu 100.000 đ ng/thí sinh/l n d thi - T 1000 thí sinh tham d tr lên: thu 60.000 đ ng/thí sinh/l n d thi. Tên m u đơn, M u Đơn đăng ký d tuy n công ch c (Ban hành kèm theo Thông tư s m u t khai 07/2007/TT-BNV ngày 04/7/2007 c a B N i v ). Yêu c u, đi u Ngư i đư c d tuy n vào làm vi c cơ quan Thanh tra Chính ph ph i có đ đi u ki n th c hi n ki n sau: TTHC 1. Là công dân Vi t Nam có đ a ch thư ng trú t i Vi t Nam; 2. Tu i đ i d tuy n t đ 18 tu i đ n dư i 40 tu i; 3. Có l p trư ng chính tr tư tư ng v ng vàng trên n n t ng ch nghĩa Mác – Lênin và tư tư ng Chí Minh 4. Tuy t đ i trung thành v i s nghi p cách m ng c a Đ ng, c a dân t c. 5. Là Đ ng viên Đ ng C ng s n Vi t Nam ho c là Đoàn viên Đoàn Thanh niên C ng s n Vi t Nam 6. L ch s b n thân và gia đình rõ ràng; ph m ch t đ o đ c, l i s ng t t, không trong th i gian b truy c u trách nhi m hình s , ch p hành án ph t tù, c i t o không giam gi , qu n ch , đang áp d ng bi n pháp giáo d c tãi xã, phư ng, th tr n ho c đưa cơ s ch a b nh, cơ s giáo d c. 7. Có lý l ch chính tr gia đình không vi ph m Quy đ nh s 57-QĐ/TW ngày 03 tháng 5 năm 2007 c a B chính tr v b o v n i b chính tr Đ ng 8. Có đ s c kh e đ m b o công tác n đ nh, lâu dài; có ngo i hình cân đ i, phù h p v i công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i t cáo phòng, ch ng tham nhũng (không b khuy t t t, d d ng); 9. T t nghi p đ i h c (ho c trên đ i h c) chuyên ngành phù h p v i ch c danh c n tuy n; có ch ng ch tin h c, có ch ng ch ngo i ng thông d ng trình đ B; 10. Có h sơ xin d tuy n công ch c n p cho H i đ ng Tuy n d ng. Ngoài ra m t s đ i tư ng đư c ưu tiên trong thi tuy n công ch c d b , c th như sau: - Anh hùng L c lư ng vũ trang, Anh hùng Lao đ ng, thương binh đư c c ng 30 đi m vào t ng k t qu thi tuy n; - Con li t sĩ, con thương binh, con b nh binh, ngư i có h c v ti n sĩ đúng chuyên ngành đào t o phù h p v i nhu c u tuy n d ng đư c c ng 20 đi m vào t ng k t qu thi tuy n; - Nh ng ngư i có h c v th c sĩ đúng chuyên ngành đào t o phù h p v i nhu c u tuy n d ng; nh ng ngư i t t nghi p lo i gi i và xu t s c các b c đào t o chuyên môn phù h p v i nhu c u tuy n d ng; ngư i đã hoàn thành nghĩa v quân s ; đ i viên thanh niên xung phong, đ i viên trí th c tr tình nguy n ph c v nông thôn, mi n núi t hai năm tr lên đã hoàn thành nhi m v đư c c ng 10 đi m vào t ng k t qu thi tuy n. Căn c pháp - Pháp l nh Cán b , công ch c năm 1998; lý c a TTHC - Pháp l nh s a đ i, b sung m t s đi u c a Pháp l nh Cán b , công ch c năm 2000; - Pháp l nh s a đ i, b sung m t s đi u c a Pháp l nh Cán b , công ch c năm 2003; - Ngh đ nh s 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 c a Chính ph v vi c tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các cơ quan nhà nư c; - Ngh đ nh s 09/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007 c a Chính ph s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 c a Chính ph v vi c tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các cơ quan nhà
 15. nư c; - Thông tư s 09/2004/TT-BNV ngày 19/02/2004 c a B N i v hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 c a Chính ph v vi c tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các cơ quan nhà nư c; - Thông tư s 07/2007/TT-BNV ngày 04/7/2007 c a B N i v hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 09/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007 c a Chính ph s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 c a Chính ph v vi c tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các cơ quan nhà nư c và hư ng d n b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 c a Chính ph v vi c tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các cơ quan nhà nư c; - Thông tư s 06/2007/NĐ-CP ngày 04/7/2007 c a B N i v hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 08/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007 c a Chính ph s a đ i, b sung m t s đi u c a Thông tư s 101/2003/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2003 c a liên B Tài chính - N i v quy đ nh ch đ thu và qu n lý s d ng phí d thi tuy n công ch c và thi nâng ng ch cán b , công ch c. 1.2.3. Tuy n d ng viên ch c Trình t th c - Bư c 1: Thông báo vi c tuy n d ng viên ch c: hi n Trư c 30 ngày t ch c tuy n d ng (thi tuy n ho c xét tuy n) viên ch c, đơn v s nghi p thu c Thanh tra Chính ph (ho c cơ quan Thanh tra Chính ph trong trư ng h p đơn v s nghi p không đ 5 thành viên đ thành l p H i đ ng tuy n d ng viên ch c) thông báo công trên phương ti n thông tin đ i chúng nh ng thông tin c n thi t v đi u ki n, tiêu chu n, s lư ng, v trí c n tuy n, th i gian, n i dung, hình th c tuy n, yêu c u v h sơ c a ngư i d tuy n, đ a ch liên h . - Bư c 2: Ti p nh n h sơ đăng ký d thi và sơ tuy n: Cá nhân có nhu c u, n p đ y đ h sơ đăng ký d tuy n v đ a ch theo thông báo. H i đ ng tuy n d ng viên ch c c a đơn v s nghi p (ho c cơ quan Thanh tra Chính ph trong trư ng h p đơn v s nghi p không đ 5 thành viên đ thành l p H i đ ng tuy n d ng viên ch c) có trách nhi m ti p nh n và xét h sơ d tuy n; t ch c sơ tuy n (trong trư ng h p s ngư i đăng ký tuy n d ng cao hơn nhi u so v i s lư ng c n tuy n); thông báo công khai danh sách nh ng ngư i đ đi u ki n và tiêu chu n d tuy n; g i gi y báo đ n ngư i đăng ký d tuy n. - Bư c 3: T ch c tuy n d ng và ch m thi, thông báo k t qu tuy n d ng. H i đ ng tuy n d ng công ch c t ch c tuy n d ng theo m t trong hai hình th c thi tuy n ho c xét tuy n. + Trong trư ng h p thi tuy n thì H i đ ng tuy n d ng t ch c c th như sau: thông báo k ho ch t ch c tuy n d ng; môn thi, hình th c và n i dung thi; n i quy kỳ thi; th i gian, đ a đi m thi và phí d tuy n theo quy đ nh; sau đó t ch c thi tuy n theo đúng quy ch và t ch c ch m thi; báo cáo k t qu tuy n d ng đ Th trư ng đơn v s nghi p (ho c T ng Thanh tra trong trư ng h p Thanh tra Chính ph l p H i đ ng tuy n d ng) xem xét và ra quy t đ nh công nh n và thông báo k t qu tuy n d ng; nh n đơn phúc kh o (n u có); Gi i quy t khi u n i, t cáo c a ngư i d tuy n. + Trong trư ng h p xét tuy n thì H i đ ng tuy n d ng t ch c c th như sau: thông báo k ho ch t ch c tuy n d ng; n i dung xét tuy n và phí d tuy n theo quy đ nh; sau đó t ch c vi c xét tuy n theo đúng quy ch ; báo cáo k t qu tuy n d ng đ Th trư ng đơn v s nghi p (ho c T ng Thanh tra trong trư ng h p Thanh tra Chính ph l p H i đ ng tuy n d ng) xem xét và ra quy t đ nh công nh n và thông báo k t qu tuy n d ng; Gi i quy t khi u n i, t cáo c a ngư i d tuy n (n u có). - Bư c 4: Ra quy t đ nh tuy n d ng Ch m nh t là 30 ngày k t ngày công b k t qu tuy n d ng, Th trư ng đơn v s nghi p (ho c T ng Thanh tra trong trư ng h p H i đ ng tuy n d ng do cơ quan Thanh tra Chính ph thành l p) xem xét, ra quy t đ nh tuy n d ng ngư i trúng tuy n vào làm viên ch c t i đơn v s nghi p c n tuy n d ng viên ch c. Trong th i h n ch m nh t là 30 ngày, k t ngày có quy t đ nh tuy n d ng, ngư i đư c tuy n d ng ph i đ n đơn v đ ký h p đ ng làm vi c và nh n vi c, tr trư ng h p quy t đ nh tuy n d ng có quy đ nh th i h n khác; trư ng h p ngư i đư c tuy n d ng có lý do chính đáng mà không th nh n vi c đúng th i h n thì ph i làm
 16. đơn xin gia h n và đư c đơn v s d ng viên ch c đ ng ý. Th i gian đư c gia h n không quá 30 ngày; Trư ng h p ngư i có quy t đ nh tuy n d ng đ n nh n vi c ch m quá th i h n nói trên và không có lý do chính đáng thì cơ quan có th m quy n qu n lý công ch c ra quy t đ nh hu b quy t đ nh tuy n d ng. Cách th c N p tr c ti p t i cơ quan ho c qua đư ng bưu đi n th c hi n Thành ph n, - Thành ph n h sơ: s lư ng h 1. Đơn xin d tuy n theo m u do H i đ ng tuy n d ng quy đ nh; sơ 2. B n sao Gi y khai sinh; 3. B n sao có công ch ng ho c ch ng nh n c a cơ quan có th m quy n các lo i văn b ng, ch ng ch theo quy đ nh; khi trúng tuy n ph i xu t trình b n chính đ ki m tra; b n nh n xét ưu đi m, khuy t đi m, k t qu h c t p và các lo i gi y t có liên quan; 4. Sơ y u lý l ch (có dán nh) theo m u quy đ nh, có xác nh n c a y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi cư trú ho c c a cơ quan đang công tác; 5. Gi y ch ng nh n đ s c kh e do cơ quan y t có th m quy n c p qu n, huy n và tương đương tr lên xác nh n cùng th i gian d tuy n; 6. N u thí sinh thu c đ i tư ng c ng đi m ưu tiên thì ph i có gi y t xác nh n c a cơ quan có th m quy n g i kèm theo h sơ d thi; 7. 02 phong bì dán tem có ghi h tên, đ a ch c a ngư i d tuy n và 02 nh c 4 x 6. H sơ d tuy n c a m i thí sinh đư c b vào túi đ ng h sơ, bìa túi đ ng h sơ ph i ghi rõ h tên, đ a ch liên h , danh m c h sơ. - S lư ng h sơ: 01 b . Th i h n gi i Theo K ho ch tuy n d ng (đư c nêu rõ t i Đ án tuy n d ng) mà H i đ ng tuy n quy t d ng viên ch c thông báo cho các thí sinh trư c t ch c tuy n d ng. Đ i tư ng Cá nhân th c hi n TTHC Cơ quan th c Các đơn v s nghi p thu c Cơ quan Thanh tra Chính ph (trong trư ng h p đơn v hi n TTHC s nghi p không đ 5 thành viên đ l p H i đ ng tuy n d ng thì cơ quan th c hi n là Thanh tra Chính ph ) K t qu th c Quy t đ nh tuy n d ng viên ch c hi n TTHC L Th c hi n theo Thông tư s 101/2003/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2003 c a liên B phí Tài chính-N i v quy đ nh ch đ thu và qu n lý s d ng phí d thi tuy n công ch c và thi nâng ng ch cán b , công ch c: - Dư i 100 thí sinh tham d , thu 130.000 đ ng/thí sinh/l n d thi - T 100 đ n 500 thí sinh tham d , thu 100.000 đ ng/thí sinh/l n d thi - T 500 đ n dư i 1000 thí sinh tham d , thu 100.000 đ ng/thí sinh/l n d thi - T 1000 thí sinh tham d tr lên: thu 60.000 đ ng/thí sinh/l n d thi. Tên m u đơn, M u Đơn đăng ký d tuy n viên ch c (Ban hành kèm theo Thông tư s m u t khai 07/2007/TT-BNV ngày 04/7/2007 c a B N i v ). Yêu c u, đi u Ngư i đư c d tuy n vào làm vi c cơ quan Thanh tra Chính ph ph i có đ đi u ki n th c hi n ki n sau: TTHC 1. Là công dân Vi t Nam có đ a ch thư ng trú t i Vi t Nam; 2. Tu i đ i d tuy n t đ 18 tu i đ n dư i 40 tu i; 3. Có l p trư ng chính tr tư tư ng v ng vàng trên n n t ng ch nghĩa Mác – Lênin và tư tư ng Chí Minh 4. Tuy t đ i trung thành v i s nghi p cách m ng c a Đ ng, c a dân t c. 5. Là Đ ng viên Đ ng C ng s n Vi t Nam ho c là Đoàn viên Đoàn Thanh niên C ng s n Vi t Nam 6. L ch s b n thân và gia đình rõ ràng; ph m ch t đ o đ c, l i s ng t t, không
 17. trong th i gian b truy c u trách nhi m hình s , ch p hành án ph t tù, c i t o không giam gi , qu n ch , đang áp d ng bi n pháp giáo d c tãi xã, phư ng, th tr n ho c đưa cơ s ch a b nh, cơ s giáo d c. 7. Có lý l ch chính tr gia đình không vi ph m Quy đ nh s 57-QĐ/TW ngày 03 tháng 5 năm 2007 c a B chính tr v b o v n i b chính tr Đ ng 8. Có đ s c kh e đ m b o công tác n đ nh, lâu dài; có ngo i hình cân đ i, phù h p v i công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i t cáo phòng, ch ng tham nhũng (không b khuy t t t, d d ng); 9. T t nghi p đ i h c (ho c trên đ i h c) chuyên ngành phù h p v i ch c danh c n tuy n; có ch ng ch tin h c, có ch ng ch ngo i ng thông d ng trình đ B; 10. Có h sơ xin d tuy n công ch c n p cho H i đ ng Tuy n d ng. Ngoài ra m t s đ i tư ng đư c ưu tiên trong thi tuy n công ch c d b , c th như sau: Anh hùng L c lư ng vũ trang, Anh hùng Lao đ ng, thương binh đư c c ng 30 đi m vào t ng k t qu thi tuy n; Con li t sĩ, con thương binh, con b nh binh, ngư i có h c v ti n sĩ đúng chuyên ngành đào t o phù h p v i nhu c u tuy n d ng đư c c ng 20 đi m vào t ng k t qu thi tuy n; Nh ng ngư i có h c v th c sĩ đúng chuyên ngành đào t o phù h p v i nhu c u tuy n d ng; nh ng ngư i t t nghi p lo i gi i và xu t s c các b c đào t o chuyên môn phù h p v i nhu c u tuy n d ng; ngư i đã hoàn thành nghĩa v quân s ; đ i viên thanh niên xung phong, đ i viên trí th c tr tình nguy n ph c v nông thôn, mi n núi t hai năm tr lên đã hoàn thành nhi m v đư c c ng 10 đi m vào t ng k t qu thi tuy n. Căn c pháp - Pháp l nh Cán b , công ch c năm 1998; lý c a TTHC - Pháp l nh s a đ i, b sung m t s đi u c a Pháp l nh Cán b , công ch c năm 2000; - Pháp l nh s a đ i, b sung m t s đi u c a Pháp l nh Cán b , công ch c năm 2003; - Ngh đ nh s 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 c a Chính ph v vi c tuy n d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các đơn v s nghi p c a nhà nư c; - Ngh đ nh s 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 c a Chính ph s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 c a Chính ph v vi c tuy n d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các đơn v s nghi p c a nhà nư c; - Thông tư s 04/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 c a B N i v hư ng d n th c hi n m t s đi u c a Ngh đ nh s 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 c a Chính ph v vi c tuy n d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các đơn v s nghi p c a nhà nư c; - Thông tư s 02/2008/TT-BNV ngày 03/3/2008 c a B N i v s a đ i đi m b kho n 1 m c I Thông tư s 04/2007/TT- BNV ngày 21/6/2007 c a B N i v - Thông tư s 06/2007/NĐ-CP ngày 04/7/2007 c a B N i v hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 08/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007 c a Chính ph s a đ i, b sung m t s đi u c a Thông tư s 101/2003/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2003 c a liên B Tài chính - N i v quy đ nh ch đ thu và qu n lý s d ng phí d thi tuy n công ch c và thi nâng ng ch cán b , công ch c. 1.3. Th t c v thi đua, khen thư ng (đ i v i đơn v s nghi p thu c Thanh tra Chính ph ). 1.3.1. T ng thư ng B ng khen c a T ng Thanh tra v thành tích công tác thư ng xuyên Trình t th c - Bư c 1: Đăng ký thi đua hi n T p th , cá nhân đăng ký thi đua, g i v Phòng Thi đua – Khen thư ng, V T ch c cán b . - Bư c 2: N p h sơ đ ngh t ng B ng khen Cu i năm, các đơn v , cá nhân căn c vào tiêu chu n, ch tiêu, k t qu bình xét đ đ ngh t ng B ng khen c a T ng Thanh tra, trình H i đ ng Thi đua – Khen thư ng Thanh tra Chính ph (qua Phòng Thi đua - Khen thư ng). - Bư c 3: Trình T ng Thanh tra xem xét, quy t đ nh Phòng Thi đua – Khen thư ng có trách nhi m giúp H i đ ng rà soát, th m đ nh các đ ngh khen thư ng. Trên cơ s đó, H i đ ng Thi đua – Khen thư ng h p, xem xét c th các đ ngh t ng B ng khen c a T ng Thanh tra, trình T ng Thanh tra
 18. xem xét, quy t đ nh t ng B ng khen đ i v i các trư ng h p đ đi u ki n, tiêu chu n (đ ng th i báo cáo T ng Thanh tra đ i v i các trư ng h p không đ đi u ki n, tiêu chu n đư c t ng thư ng B ng khen c a T ng Thanh tra theo đ ngh ). - Bư c 4: Ra quy t đ nh t ng B ng khen. T ng Thanh tra căn c đ xu t c a H i đ ng Thi đua Khen thư ng, xem xét, sau đó quy t đ nh t ng B ng khen đ i v i các t p th , cá nhân có thành tích theo quy đ nh Cách th c Ti p nh n h sơ t i Phòng Thi đua – Khen thư ng, V T ch c Cán b th c hi n Thành ph n, - H sơ bao g m: s lư ng h + Đ ngh t ng thư ng B ng khen c a T ng Thanh tra. sơ + B n đăng ký thi đua; + Báo cáo thành tích (do Th trư ng đơn v ký, đóng d u); + Biên b n bình xét khen thư ng c a đơn v , c a c m, kh i thi đua. - S lư ng h sơ: 02 b Th i h n gi i Vi c xét t ng thư ng B ng khen c a T ng Thanh tra đư c ti n hành 1 đ t khi k t quy t thúc năm công tác. H sơ đ ngh t ng thư ng B ng khen c a T ng Thanh tra g i v Thanh tra Chính ph trư c ngày 30/12 hàng năm (tr trư ng h p Thanh tra Chính ph có hư ng d n khác). Phòng Thi đua Khen thư ng thu c V T ch c Cán b cơ quan Thanh tra Chính ph có trách nhi m ti p nh n, qu n lý h sơ đ ngh khen thư ng. Đ i v i nh ng h sơ đ ngh khen thư ng chưa đúng quy đ nh, trong th i h n 5 ngày, k t ngày nh n đư c h sơ, Văn phòng có trách nhi m thông báo, hư ng d n cho đơn v trình khen b sung, hoàn chính. Trong th i h n 10 ngày t khi nh n đư c thông báo, đơn v ph i g i h sơ b sung đ trình khen theo quy đ nh. Vi c gi i quy t h sơ đ ngh khen thư ng đư c th c hi n vào đ t đ u năm công tác ti p theo. Đ i tư ng - Cá nhân th c hi n - T ch c TTHC Cơ quan th c - Cơ quan có th m quy n quy t đ nh: T ng Thanh tra. hi n TTHC - Cơ quan tr c ti p th c hi n: Phòng Thi đua – Khen thư ng, V T ch c Cán b . K t qu th c Quy t đ nh t ng thư ng B ng khen c a T ng Thanh tra hi n TTHC Tên m u đơn, Báo cáo thành tích ( Ban hành kèm theo Công văn s 1668/BTĐKT-VP ngày m u t khai 28/8/2007 c a Ban Thi đua – Khen thư ng Trung ương v vi c hư ng d n th c hi n Báo cáo thành tích, gi y ch ng nh n) Căn c pháp - Lu t Thi đua, khen thư ng năm 2003; Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t lý c a TTHC Thi đua, khen thư ng năm 2005. - Ngh đ nh s 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 hư ng d n thi hành Lu t Thi đua Khen thư ng; - Ngh đ nh s 122/2005/NĐ-CP ngày 4/4/2005 quy đ nh t ch c làm công tác thi đua, khen thư ng; - Ngh đ nh s 50/2006/NĐ-CP ngày 19/5/2006 Quy đ nh m u Huân chương, b ng Huy chương, C thi đua, B ng khen, Gi y khen; - Thông tư s 01/2007/TT-VPCP ngày 31/01/2007 c a Văn phòng Chính ph hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 c a Chính ph . - Hư ng d n s 56/HD-BTĐKTTW ngày 12/01/2006 c a Ban Thi đua Khen thư ng Trung ương v vi c th c hi n Ngh đ nh 121/2005/NĐ-CP ngày 4/4/2005; - Hư ng d n s 3499/BNV-TCBC ngày 29/11/2005 c a B N i v v vi c th c hi n
 19. Ngh đ nh 122/2005/NĐ-CP ngày 29/11/2005 . - Công văn s 1668/BTĐKT-VP ngày 28/8/2007 c a Ban Thi đua – Khen thư ng Trung ương v vi c hư ng d n th c hi n Báo cáo thành tích, gi y ch ng nh n) - Quy t đ nh s 2298/2006/QĐ-TTCP ngày 04/12/2006 c a T ng Thanh tra v vi c ban hành Quy ch thi đua, khen thư ng ngành Thanh tra. 1.3.2 T ng thư ng B ng khen c a T ng Thanh tra v thành tích trong các phong trào thi đua theo đ t do T ng Thanh tra phát đ ng Trình t th c - Bư c 1: N p h sơ đ ngh t ng B ng khen hi n Các đơn v , cá nhân căn c vào tiêu chu n, ch tiêu, k t qu bình xét thi đua đ đ ngh t ng B ng khen c a T ng Thanh tra, trình H i đ ng Thi đua – Khen thư ng Thanh tra Chính ph (qua Phòng Thi đua - Khen thư ng, V T ch c Cán b ). - Bư c 2: Trình T ng Thanh tra xem xét, quy t đ nh Phòng Thi đua – Khen thư ng có trách nhi m giúp H i đ ng rà soát, th m đ nh các đ ngh khen thư ng. Trên cơ s đó, H i đ ng Thi đua – Khen thư ng h p, xem xét c th các đ ngh t ng B ng khen c a T ng Thanh tra, trình T ng Thanh tra xem xét, quy t đ nh t ng B ng khen đ i v i các trư ng h p đ đi u ki n, tiêu chu n (đ ng th i báo cáo T ng Thanh tra đ i v i các trư ng h p không đ đi u ki n, tiêu chu n đư c t ng thư ng B ng khen c a T ng Thanh tra theo đ ngh ). - Bư c 3: Ra quy t đ nh t ng B ng khen. T ng Thanh tra căn c đ xu t c a H i đ ng Thi đua Khen thư ng, xem xét, sau đó quy t đ nh t ng B ng khen đ i v i các t p th , cá nhân có thành tích và t ch c trao t ng ph n thư ng theo quy đ nh. Cách th c Ti p nh n h sơ t i Phòng Thi đua – Khen thư ng, V T ch c Cán b ho c qua th c hi n đư ng bưu đi n. Thành ph n, - H sơ bao g m: s lư ng h + T trình đ ngh t ng thư ng B ng khen c a T ng Thanh tra do Th trư ng đơn sơ v đ ngh ký, đóng d u; + Báo cáo thành tích (do Th trư ng đơn v ký, đóng d u). + Biên b n bình xét khen thư ng c a H i đ ng thi đua đơn v đ ngh . - S lư ng h sơ: 02 b Th i h n gi i H sơ đ ngh khen thư ng g i v Thanh tra Chính ph sau khi k t thúc phong trào quy t thi đua (theo quy đ nh c a t ng đ t thi đua). Phòng Thi đua Khen thư ng thu c V T ch c Cán b cơ quan Thanh tra Chính ph có trách nhi m ti p nh n, qu n lý h sơ đ ngh khen thư ng. Đ i v i nh ng h sơ đ ngh khen thư ng chưa đúng quy đ nh, trong th i h n 5 ngày, k t ngày nh n đư c h sơ, Phòng Thi đua khen thư ng có trách nhi m thông báo, hư ng d n cho đơn v trình khen b sung, hoàn ch nh. Trong th i h n 10 ngày t khi nh n đư c thông báo, đơn v ph i g i h sơ b sung đ trình khen theo quy đ nh. Đ i tư ng - Cá nhân th c hi n - T ch c TTHC Cơ quan th c - Cơ quan có th m quy n quy t đ nh: T ng Thanh tra. hi n TTHC - Cơ quan tr c ti p th c hi n: Phòng Thi đua – Khen thư ng, V T ch c Cán b . K t qu th c Quy t đ nh khen thư ng c a T ng Thanh tra hi n TTHC Tên m u đơn, Báo cáo thành tích ( Ban hành kèm theo Công văn s 1668/BTĐKT-VP ngày m u t khai 28/8/2007 c a Ban Thi đua – Khen thư ng trung ương v vi c hư ng d n th c hi n Báo cáo thành tích, gi y ch ng nh n) Căn c pháp - Lu t Thi đua, khen thư ng năm 2003; Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t lý c a TTHC Thi đua, khen thư ng năm 2005. - Ngh đ nh s 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 hư ng d n thi hành Lu t Thi đua Khen thư ng;
 20. - Ngh đ nh s 122/2005/NĐ-CP ngày 4/4/2005 quy đ nh t ch c làm công tác thi đua, khen thư ng; - Ngh đ nh s 50/2006/NĐ-CP ngày 19/5/2006 Quy đ nh m u Huân chương, b ng Huy chương, C thi đua, B ng khen, Gi y khen; - Thông tư s 01/2007/TT-VPCP ngày 31/01/2007 c a Văn phòng Chính ph hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 c a Chính ph . - Hư ng d n s 56/HD-BTĐKTTW ngày 12/01/2006 c a Ban Thi đua Khen thư ng Trung ương v vi c th c hi n Ngh đ nh 121/2005/NĐ-CP ngày 4/4/2005; - Hư ng d n s 3499/BNV-TCBC ngày 29/11/2005 c a B N i v v vi c th c hi n Ngh đ nh 122/2005/NĐ-CP ngày 29/11/2005 . - Công văn s 1668/BTĐKT-VP ngày 28/8/2007 c a Ban Thi đua – Khen thư ng trung ương v vi c hư ng d n th c hi n Báo cáo thành tích, gi y ch ng nh n - Quy t đ nh s 2298/2006/QĐ-TTCP ngày 04/12/2006 c a T ng Thanh tra v vi c ban hành Quy ch thi đua, khen thư ng ngành Thanh tra. 1.3.3 T ng thư ng B ng khen c a T ng Thanh tra v thành tích đ t xu t Trình t th c - Bư c 1: N p h sơ đ ngh khen thư ng hi n T p th , cá nhân có thành tích đ t xu t l p báo cáo thành tích. Th trư ng đơn v qu n lý xác nh n thành tích và đ ngh T ng Thanh tra khen thư ng H sơ g i Thư ng tr c H i đ ng Thi đua – Khen thư ng Thanh tra Chính ph (qua Phòng Thi đua - Khen thư ng, V T ch c cán b ). - Bư c 2: Trình T ng Thanh tra xem xét, quy t đ nh Phòng Thi đua – Khen thư ng có trách nhi m giúp Thư ng tr c H i đ ng rà soát, th m đ nh các đ ngh khen thư ng. Trên cơ s đó, Thư ng tr c H i đ ng Thi đua – Khen thư ng h p, xem xét, trình T ng Thanh tra xét, quy t đ nh t ng khenthư ng theo m c đ thành tích đ t đư c. - Bư c 3: Ra quy t đ nh t ng B ng khen. T ng Thanh tra căn c đ xu t c a Thư ng tr c H i đ ng Thi đua Khen thư ng, xem xét, sau đó quy t đ nh khen thư ng đ i v i các t p th , cá nhân có thành tích theo quy đ nh và t ch c trao ph n thư ng. Cách th c Ti p nh n h sơ t i Phòng Thi đua – Khen thư ng, V T ch c Cán b ho c qua th c hi n đư ng bưu đi n. Thành ph n, - Thành ph n h sơ bao g m: s lư ng h + T trình đ ngh khen thư ng c a đơn v có cá nhân, t p th đư c đ ngh khen sơ thư ng; + Báo cáo thành tích c a cá nhân, t p th đư c đ ngh khen thư ng (do Th trư ng đơn v trình ký xác nh n, đóng d u). N u khen thư ng v nghiên c u khoa h c, phát minh, sáng ki n thì ph i có quy t đ nh ho c b ng công nh n do cơ quan th m quy n c p g i kèm h sơ (b n sao). + Biên b n h p H i đ ng Thi đua – Khen thư ng c a đơn v trình khen. - S lư ng h sơ: 02 b Th i h n gi i H sơ đ ngh t ng thư ng đ t xu t g i v Thanh tra Chính ph ngay sau khi l p quy t đư c thành tích đ t xu t. Phòng Thi đua Khen thư ng thu c V T ch c Cán b cơ quan Thanh tra Chính ph có trách nhi m ti p nh n, qu n lý h sơ đ ngh khen thư ng. Đ i v i nh ng h sơ đ ngh khen thư ng chưa đúng quy đ nh, trong th i h n 5 ngày, k t ngày nh n đư c h sơ, Phòng Thi đua – Khen thư ngcó trách nhi m thông báo, hư ng d n cho đơn v trình khen b sung, hoàn ch nh. Trong th i h n 10 ngày t khi nh n đư c thông báo, đơn v ph i g i h sơ b sung đ trình khen theo quy đ nh. Đ i tư ng - Cá nhân th c hi n - T ch c TTHC
Đồng bộ tài khoản