Quyết định số 18829/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
22
lượt xem
4
download

Quyết định số 18829/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 18829/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thanh tra xây dựng quận và thanh tra xây dựng 10 phường - quận Bình Tân do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 18829/2008/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N BÌNH TÂN NAM ------- c l p - T do - H nh phúc -------- S : 18829/2008/Q -UBND Bình Tân, ngày 22 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A THANH TRA XÂY D NG QU N VÀ THANH TRA XÂY D NG 10 PHƯ NG - QU N BÌNH TÂN Y BAN NHÂN DÂN QU N BÌNH TÂN Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 133/2007/Q -UBND ngày 23 tháng 11 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v thí i m thành l p Thanh tra Xây d ng qu n - huy n và Thanh tra Xây d ng phư ng - xã, th tr n t i thành ph H Chí Minh; Căn c Công văn s 3673/UBND-VX ngày 10 tháng 6 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v t ch c, biên ch và ch chính sách i v i Thanh tra viên, công ch c và c ng tác viên Thanh tra Xây d ng qu n - huy n, phư ng - xã - th tr n; Căn c Quy t nh s 2096/Q -UBND ngày 20 tháng 02 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n Bình Tân v thành l p Thanh tra Xây d ng qu n Bình Tân; Căn c Quy t nh s 2095/Q -UBND ngày 20 tháng 02 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n Bình Tân v thành l p Thanh tra Xây d ng 10 phư ng - qu n Bình Tân; Xét ngh c a Chánh Thanh tra Xây d ng qu n Bình Tân t i Công văn s 513/TT- TTrXD ngày 25 tháng 11 năm 2008 và ngh c a Trư ng Phòng N i v qu n Bình Tân t i T trình s 382/TTr-NV ngày 12 tháng 12 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a Thanh tra Xây d ng qu n và Thanh tra Xây d ng phư ng t i qu n Bình Tân. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 7 ngày, k t ngày ký. Quy t nh này thay th Quy t nh s 3035/Q -UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n Bình Tân v ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a Thanh tra Xây d ng qu n Bình Tân. Quy t nh s 3034/Q -UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n Bình Tân v ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a Thanh tra Xây d ng 10 phư ng - qu n Bình Tân. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n, Th trư ng các cơ quan chuyên môn, Chánh Thanh tra Xây d ng qu n, Ch t ch y ban nhân dân 10 phư ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
 2. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Tr n Văn Thu n QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A THANH TRA XÂY D NG QU N VÀ THANH TRA XÂY D NG PHƯ NG T I QU N BÌNH TÂN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 18829/2008/Q -UBND ngày 22 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n Bình Tân) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi áp d ng Quy ch này quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Thanh tra Xây d ng qu n và Thanh tra Xây d ng phư ng trong vi c th c hi n nhi m v trên các lĩnh v c qu n lý xây d ng, tr t t ô th , v sinh môi trư ng, th c hi n các quy t nh hành chính có hi u l c. Quy nh v quy n, nghĩa v , trách nhi m và nh ng hành vi b c m i v i ch u tư xây d ng công trình; trình t ình ch thi công công trình; trình t cư ng ch phá d công trình; thNm quy n c a Ch t ch y ban nhân dân qu n, phư ng, Chánh Thanh tra Xây d ng qu n và Thanh tra viên. i u 2. i tư ng i u ch nh i tư ng i u ch nh c a Quy ch này, bao g m: 1. Cán b , công ch c, c ng tác viên làm vi c t i Thanh tra Xây d ng qu n và Thanh tra Xây d ng phư ng thu c qu n Bình Tân; 2. Các cơ quan, t ch c, cán b , công ch c các ngành có liên quan n ph m vi áp d ng và ch c năng nhi m v ư c quy nh t i Quy ch này; 3. Ch u tư các công trình xây d ng trên a bàn qu n Bình Tân. Chương II VN TRÍ, CH C NĂNG, NHI M V VÀ QUY N H N
 3. M c 1. VN TRÍ, CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N C A THANH TRA XÂY D NG QU N i u 3. V trí, ch c năng c a Thanh tra Xây d ng qu n Thanh tra Xây d ng qu n là t ch c Thanh tra tr c thu c y ban nhân dân qu n, có ch c năng giúp Ch t ch y ban nhân dân qu n th c hi n công tác thanh tra, các nhi m v , quy n h n v qu n lý tr t t xây d ng trên a bàn và các lĩnh v c khác theo quy nh c a pháp lu t. Thanh tra Xây d ng qu n ch u s ch o, qu n lý v t ch c, biên ch và công tác c a y ban nhân dân qu n, ng th i ch u s hư ng d n v chuyên môn, nghi p v c a Thanh tra S Xây d ng. Thanh tra Xây d ng qu n có tr s làm vi c, có con d u riêng, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c, ư c trang b phương ti n làm vi c c n thi t theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Nhi m v , quy n h n và trách nhi m c a Thanh tra Xây d ng qu n 1. L p chương trình, k ho ch v tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t và v thanh tra, ki m tra vi c ch p hành pháp lu t trong ho t ng xây d ng trên a bàn trình Ch t ch y ban nhân dân qu n phê duy t và t ch c th c hi n; 2. Th c hi n thanh tra, ki m tra ch u tư, nhà th u xây d ng công trình trên a bàn trong vi c ch p hành các quy nh c a pháp lu t v xây d ng; x lý các hành vi vi ph m theo thNm quy n; quy t nh ình ch thi công xây d ng i v i các công trình vi ph m thu c thNm quy n c a Ch t ch y ban nhân dân phư ng nhưng không x lý k p th i ho c do buông l ng qu n lý; ki n ngh Ch t ch y ban nhân dân qu n x lý nh ng v vi ph m vư t quá thNm quy n c a Ch t ch y ban nhân dân phư ng. 3. ư c yêu c u các cơ quan qu n lý nhà nư c cung c p các tài li u như: h sơ án quy ho ch xây d ng, gi y phép xây d ng và các tài li u liên quan khác ph c v cho công tác thanh tra, ki m tra; yêu c u các ch u tư xu t trình gi y phép xây d ng, các tài li u liên quan n vi c xây d ng công trình; 4. L p h sơ v vi ph m pháp lu t trong ho t ng xây d ng c a ch u tư và nhà th u xây d ng có d u hi u c u thành t i ph m ki n ngh Ch t ch y ban nhân dân qu n chuy n sang cơ quan i u tra x lý theo quy nh c a pháp lu t; 5. Ki n ngh Ch t ch y ban nhân dân qu n x lý cán b , công ch c thu c quy n qu n lý có hành vi vi ph m pháp lu t v tr t t xây d ng ho c thi u tinh th n trách nhi m trong thi hành nhi m v , công v ; 6. T ng h p và nh kỳ ho c t xu t báo cáo Ch t ch y ban nhân dân qu n, Thanh tra S Xây d ng v tình hình tr t t xây d ng trên a bàn; 7. Gi i quy t theo thNm quy n ho c ki n ngh Ch t ch y ban nhân dân qu n gi i quy t khi u n i, t cáo trong lĩnh v c ho t ng xây d ng trên a bàn; 8. Ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân qu n và pháp lu t v qu n lý tr t t xây d ng trên a bàn;
 4. 9. Giúp y ban nhân dân qu n t ch c ki m tra, k p th i phát hi n, l p biên b n yêu c u t ch c và cá nhân ình ch ngay các hành vi vi ph m trên các lĩnh v c: a) V v sinh môi trư ng trên a bàn qu n; b) V tr t t lòng l ư ng, nơi công c ng trên a bàn qu n. 10. Tham mưu, xu t v các hình th c x lý vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t và Quy ch này, trình Ch t ch y ban nhân dân qu n xem xét quy t nh; theo dõi vi c th c hi n các quy t nh ã ban hành, ôn c th c hi n các quy t nh ã có hi u l c thi hành; xu t bi n pháp cư ng ch và t ch c th c hi n quy t nh cư ng ch i v i t ch c và cá nhân trên a bàn qu n không t giác ch p hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính trên lĩnh v c xây d ng, tr t t ô th và v sinh môi trư ng theo quy nh; 11. Ph m vi thi hành các quy t nh hành chính g m: quy t nh gi i quy t tranh ch p nhà, t c a cơ quan hành chính nhà nư c có thNm quy n ã có hi u l c pháp lu t; quy t nh x ph t vi ph m hành chính có hình th c ph t b sung trên lĩnh v c xây d ng, tr t t ô th và môi trư ng (tr trư ng h p có quy t nh t m ình ch thi hành theo quy nh t i i u 35, i u 42 c a Lu t Khi u n i, t cáo); quy t nh gi i quy t khi u n i ã có hi u l c pháp lu t c a y ban nhân dân qu n, thành ph ho c quy t nh gi i quy t khi u n i c a các cơ quan hành chính Trung ương có hi u l c thi hành t i a bàn qu n; 12. Hư ng d n v ho t ng c a Thanh tra Xây d ng phư ng và h tr Ch t ch y ban nhân dân phư ng th c hi n quy t nh cư ng ch khi có yêu c u; 13. Th c hi n các nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t ho c do Ch t ch y ban nhân dân qu n giao. M c 2. VN TRÍ, CH C NĂNG, NHI M V VÀ QUY N H N C A THANH TRA XÂY D NG PHƯ NG i u 5. V trí, ch c năng c a Thanh tra Xây d ng phư ng Thanh tra Xây d ng phư ng là t ch c Thanh tra tr c thu c y ban nhân dân phư ng; có ch c năng giúp Ch t ch y ban nhân dân phư ng th c hi n công tác thanh tra, các nhi m v , quy n h n v qu n lý tr t t xây d ng trên a bàn và các lĩnh v c khác theo quy nh c a pháp lu t. Thanh tra Xây d ng phư ng ch u s ch o, qu n lý v công tác c a y ban nhân dân phư ng; ng th i ch u s qu n lý v t ch c và hư ng d n v chuyên môn, nghi p v c a Thanh tra Xây d ng qu n. Thanh tra Xây d ng phư ng có a i m làm vi c do Ch t ch y ban nhân dân phư ng b trí, ư c trang b các phương ti n làm vi c c n thi t theo quy nh c a pháp lu t, ư c s d ng con d u và tài kho n c a y ban nhân dân phư ng ho t ng. i u 6. Nhi m v , quy n h n và trách nhi m c a Thanh tra Xây d ng phư ng
 5. 1. Ch trì, ph i h p v i các t ch c trong h th ng chính tr phư ng trong vi c hư ng d n, tuyên truy n, v n ng các t ch c và nhân dân ch p hành các quy nh c a pháp lu t v tr t t xây d ng, qu n lý, s d ng t ai, b o v môi trư ng trên a bàn phư ng. 2. Ti p nh n và xác nh n vi c ch u tư xây d ng công trình n p h sơ, tài li u liên quan n vi c xây d ng công trình trên a bàn theo quy nh t i các i m a, b kho n 2 i u 7 Quy t nh s 89/2007/Q -TTg ngày 18 tháng 6 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph . 3. Thanh tra, ki m tra các ch u tư xây d ng công trình trên a bàn trong vi c tuân th các quy nh c a pháp lu t v quy ho ch xây d ng, thi t k xây d ng ã ư c c p có thNm quy n phê duy t; phát hi n và k p th i áp d ng các bi n pháp ngăn ch n, x lý các hành vi vi ph m pháp lu t như: xây d ng không phép; xây d ng sai gi y phép; xây d ng l n chi m hành lang b o v c a công trình h t ng k thu t, hành lang trên b sông, kênh, r ch (theo Quy t nh s 150/2004/Q -UB ngày 09 tháng 6 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph ) và các công trình khác theo quy nh c a pháp lu t; l n chi m v a hè, ư ng ph ; cơi n i, l n chi m không gian; vi ph m quy nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng, v qu n lý, s d ng t ai và các hành vi vi ph m khác liên quan n ho t ng xây d ng. 4. L p biên b n vi ph m pháp lu t v xây d ng (có yêu c u ch u tư xây d ng công trình ng ng thi công xây d ng công trình và tháo d ngay i v i công trình vi ph m); trình Ch t ch y ban nhân dân phư ng ra quy t nh ình ch thi công xây d ng công trình, quy t nh cư ng ch phá d công trình vi ph m theo trình t quy nh t i các i u 9 và 10 Quy t nh s 89/2007/Q -TTg ngày 18 tháng 6 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph . H sơ x lý v vi ph m ph i ư c g i v Thanh tra Xây d ng qu n báo cáo và lưu tr t i y ban nhân dân phư ng. 5. Thông báo công khai hàng ngày trên ài Truy n thanh phư ng và các phương ti n thông tin i chúng v t t c các trư ng h p vi ph m liên quan n xây d ng trên a bàn qu n lý và hình th c x lý. 6. T ng h p tình hình tr t t xây d ng trên a bàn, nh kỳ ho c t xu t báo cáo y ban nhân dân phư ng và Thanh tra Xây d ng qu n. 7. Thông báo n cơ quan, ơn v công tác c a cán b , công ch c, viên ch c vi ph m quy nh c a pháp lu t v xây d ng, v nhà , qu n lý, s d ng t ai, b o v môi trư ng t i a phương trong quá trình xây d ng, c i t o, s a ch a nhà . 8. Ch u trách nhi m trư c Ch t ch y ban nhân dân phư ng và pháp lu t v vi c không phát hi n, x lý k p th i các hành vi vi ph m pháp lu t v xây d ng, qu n lý, s d ng t ai và b o v môi trư ng trên a bàn. 9. Th c hi n các quy t nh c a y ban nhân dân các c p v : a) Ph i h p t ch c cư ng ch thi hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính trên các lĩnh v c liên quan theo úng quy nh.
 6. b) Trong vi c áp d ng các hình th c ph t b sung c a quy t nh x lý vi ph m hành chính: t m gi phương ti n, công c , v t tư ư c dùng th c hi n hành vi vi ph m hành chính c a t ch c ho c công dân; bu c tháo d toàn b ho c m t ph n công trình xây d ng vi ph m, công trình xây d ng không gi y phép. 10. Th c hi n các nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t ho c do Ch t ch y ban nhân dân phư ng giao. Chương III T CH C, BIÊN CH VÀ CÔNG CH C i u 7. T ch c c a Thanh tra Xây d ng qu n, phư ng Thanh tra Xây d ng qu n có m t Chánh Thanh tra và có t 01 n 02 Phó Chánh Thanh tra và m t s Thanh tra viên. Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Xây d ng qu n do Ch t ch y ban nhân dân qu n b nhi m, mi n nhi m theo quy nh c a pháp lu t. Chánh Thanh tra Xây d ng qu n ch u trách nhi m trư c Ch t ch y ban nhân dân qu n và pháp lu t v toàn b ho t ng c a Thanh tra Xây d ng qu n. Phó Chánh Thanh tra Xây d ng qu n th c hi n nhi m v do Chánh Thanh tra Xây d ng qu n phân công; ch u trách nhi m trư c Chánh Thanh tra Xây d ng qu n và pháp lu t v lĩnh v c ư c phân công. Thanh tra Xây d ng phư ng do Phó Ch t ch y ban nhân dân phư ng ph trách, ch u trách nhi m trư c Ch t ch y ban nhân dân phư ng, Thanh tra Xây d ng qu n và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a Thanh tra Xây d ng phư ng. i u 8. Biên ch Thanh tra Xây d ng qu n, phư ng Thanh tra Xây d ng qu n, phư ng thu c ch tiêu biên ch hành chính c a qu n, i v i Thanh tra Xây d ng qu n có m t s ch c danh khác (lái xe, k toán, t ng h p kiêm văn thư - lưu tr , ánh máy kiêm th qu ). Căn c quy mô, c i m và nhu c u công tác qu n lý trên a bàn, Ch t ch y ban nhân dân qu n quy t nh c th biên ch c a Thanh tra Xây d ng qu n, phư ng trên cơ s ch tiêu biên ch hành chính ư c y ban nhân dân thành ph giao hàng năm. Trong nh ng t công tác cao i m, Ch t ch y ban nhân dân qu n có th b trí l c lư ng c ng tác viên Thanh tra Xây d ng qu n, phư ng áp ng yêu c u công tác. i u 9. Công ch c làm vi c t i Thanh tra Xây d ng qu n, phư ng Công ch c làm vi c t i Thanh tra Xây d ng qu n, phư ng chưa ư c b nhi m Thanh tra viên chuyên ngành xây d ng ph i có các tiêu chuNn quy nh t i Quy t nh s 165/2007/Q -TTg ngày 27 tháng 10 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph quy nh t m th i tiêu chuNn Thanh tra viên ngành xây d ng qu n và phư ng t i thành ph H Chí Minh. Chương IV
 7. QUY N, NGHĨA V , TRÁCH NHI M VÀ NH NG HÀNH VI BN C M I V I CH U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH, TRÌNH T ÌNH CH THI CÔNG XÂY D NG CÔNG TRÌNH, TRÌNH T CƯ NG CH PHÁ D CÔNG TRÌNH M c 1. QUY N, NGHĨA V , TRÁCH NHI M VÀ NH NG HÀNH VI BN C M I V I CH U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH i u 10. Quy n i v i ch u tư xây d ng công trình Ch u tư xây d ng công trình có các quy n sau: 1. ư c c p phép xây d ng, c i t o, s a ch a công trình, nhà theo quy nh c a pháp lu t; 2. ư c xây d ng, c i t o, s a ch a công trình, nhà theo úng gi y phép ã ư c cơ quan có thNm quy n c p (trư ng h p ư c mi n gi y phép theo quy nh c a pháp lu t thì ph i th c hi n quy nh t i kho n 2 i u 13 Quy ch này và các quy nh khác c a pháp lu t liên quan); 3. T ch i nh ng yêu c u trái pháp lu t c a Thanh tra viên xây d ng và các t ch c, cá nhân liên quan n vi c c p phép xây d ng và xây d ng công trình; 4. Khi u n i, t cáo i v i các hành vi vi ph m pháp lu t c a Thanh tra Xây d ng và các t ch c, cá nhân liên quan; 5. Nh ng quy n khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 11. Nghĩa v i v i ch u tư xây d ng công trình Ch u tư xây d ng công trình có các nghĩa v : 1. Thông báo b ng văn b n và n p cho Thanh tra Xây d ng phư ng b n sao gi y phép xây d ng và các gi y t khác liên quan có ch ng th c theo quy nh t i Ngh nh s 79/2007/N -CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph v c p b n sao t s g c, ch ng th c b n sao t b n chính, ch ng th c ch ký trong th i h n b y ngày làm vi c trư c khi kh i công xây d ng công trình theo quy nh t i i m c kho n 2 i u 68 c a Lu t Xây d ng; 2. Trư ng h p công trình xây d ng không ph i có gi y phép xây d ng theo quy nh t i kho n 1 i u 62 c a Lu t Xây d ng và kho n 9 i u 1 Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 s a i, b sung kho n 1 i u 17 Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình, ch u tư ph i thông báo b ng văn b n và n p b n sao các gi y t khác liên quan (n u có và tr trư ng h p công trình bí m t Nhà nư c) có ch ng th c theo quy nh t i Ngh nh s 79/2007/N -CP nêu trên cho Thanh tra Xây d ng phư ng trong th i h n b y ngày làm vi c trư c khi kh i công xây d ng công trình theo quy nh t i i m c kho n 2 i u 68 c a Lu t Xây d ng;
 8. 3. B o m an toàn cho công trình xây d ng và công trình lân c n; trư ng h p gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t; không gây ô nhi m môi trư ng trong khu v c lân c n; không gây ti ng n trong thi công sau 23 gi êm hôm trư c n 05 gi sáng hôm sau t i khu dân cư; không v t tư, nguyên li u và thi t b thi công gây c n tr giao thông, ô nhi m môi trư ng. 4. Chi tr m i chi phí cho vi c t ch c thi hành quy t nh cư ng ch phá d công trình vi ph m; 5. Th c hi n nh ng nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 12. Trách nhi m i v i ch u tư xây d ng công trình Ch u tư xây d ng công trình có các trách nhi m: 1. Th c hi n úng các quy nh ghi trong gi y phép xây d ng và các quy nh khác c a pháp lu t liên quan; 2. T tháo d m t ph n ho c toàn b công trình xây d ng vi ph m ngay sau khi Thanh tra Xây d ng l p biên b n ng ng thi công; 3. Trư ng h p không t phá d b ph n công trình, công trình vi ph m thì s b cư ng ch phá d ; 4. Nh ng trách nhi m khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 13. Nh ng hành vi b c m i v i ch u tư xây d ng công trình 1. Ch u tư xây d ng công trình không ư c th c hi n các hành vi b c m quy nh t i các kho n 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 i u 10 c a Lu t Xây d ng và kho n 5 i u 8 c a Lu t Nhà ; 2. Nh ng hành vi b c m khác theo quy nh c a pháp lu t. M c 2. TRÌNH T ÌNH CH THI CÔNG XÂY D NG CÔNG TRÌNH i u 14. Trình t ình ch thi công xây d ng công trình 1. Khi phát hi n hành vi vi ph m pháp lu t v xây d ng, Thanh tra viên xây d ng phư ng ph i l p biên b n, yêu c u ch u tư ng ng thi công xây d ng và t phá d b ph n công trình ho c công trình vi ph m. 2. Trong th i h n 24 gi t khi l p biên b n (k c ngày l , ngày T t, ngày th b y, ch nh t và ngày ngh khác), n u ch u tư không ng ng thi công xây d ng và không t phá d b ph n công trình vi ph m thì ngư i l p biên b n ph i trình Ch t ch y ban nhân dân phư ng ra quy t nh ình ch thi công xây d ng công trình. 3. Trong th i h n 24 gi , k t th i i m ban hành quy t nh ình ch thi công xây d ng công trình, Ch t ch y ban nhân dân phư ng yêu c u Th trư ng các ơn v
 9. c p i n, nư c ph i d ng ngay vi c c p i n, nư c i v i công trình xây d ng vi ph m. 4. Trong th i h n 24 gi , k t khi ban hành quy t nh x lý vi ph m hành chính và ình ch thi công xây d ng công trình, Ch t ch y ban nhân dân phư ng ch o Trư ng Công an phư ng t ch c c m v n chuy n v t tư, v t li u và công nhân vào thi công xây d ng công trình vi ph m. 5. Trư ng h p ch u tư xây d ng công trình v ng m t t i công trư ng thì các ơn v c p i n, nư c, Công an phư ng v n ng ng c p i n, nư c và th c hi n quy t nh ình ch thi công xây d ng công trình. M c 3. TRÌNH T CƯ NG CH PHÁ D CÔNG TRÌNH i u 15. Trình t cư ng ch phá d công trình 1. Ch u tư có trách nhi m th c hi n ngay quy t nh ình ch thi công xây d ng công trình vi ph m, ng th i ph i t phá d các b ph n công trình ho c công trình vi ph m. 2. Trong th i h n 03 ngày, k t ngày ban hành quy t nh ình ch thi công xây d ng công trình, n u ch u tư không t phá d công trình, b ph n công trình vi ph m ho c v ng m t thì Ch t ch y ban nhân dân phư ng ra quy t nh cư ng ch phá d b ph n công trình vi ph m và t ch c phá d . 3. i v i các công trình xây d ng do Ch t ch y ban nhân dân qu n ho c do S Xây d ng c p gi y phép xây d ng, sau khi ra quy t nh ình ch thi công xây d ng công trình, Ch t ch y ban nhân dân phư ng có trách nhi m g i h sơ n Thanh tra Xây d ng qu n. 4. Trong th i h n 03 ngày, k t ngày nh n ư c h sơ, Chánh Thanh tra Xây d ng qu n có trách nhi m trình Ch t ch y ban nhân dân qu n ban hành quy t nh cư ng ch phá d công trình vi ph m. 5. Trư ng h p ã có quy t nh ình ch thi công xây d ng công trình nhưng ch u tư, nhà th u thi công, nhà th u giám sát và các t ch c, cá nhân khác v n ti p t c thi công xây d ng công trình thì ngư i có thNm quy n quy t nh cư ng ch phá d công trình vi ph m có trách nhi m l p h sơ chuy n sang cơ quan i u tra x lý theo quy nh c a pháp lu t. Chương V TH M QUY N C A CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN PHƯ NG, QU N, CHÁNH THANH TRA XÂY D NG QU N VÀ THANH TRA VIÊN i u 16. Th m quy n c a Ch t ch y ban nhân dân phư ng Ch t ch y ban nhân dân phư ng có thNm quy n:
 10. 1. Quy t nh ình ch thi công i v i t t c các lo i công trình xây d ng vi ph m pháp lu t xây d ng trên a bàn; 2. Quy t nh cư ng ch phá d i v i các lo i công trình xây d ng vi ph m pháp lu t xây d ng trên a bàn, tr các trư ng h p quy nh t i i u 17 c a Quy ch này. i u 17. Th m quy n c a Ch t ch y ban nhân dân qu n Ch t ch y ban nhân dân qu n quy t nh cư ng ch phá d i v i các lo i công trình xây d ng vi ph m pháp lu t xây d ng do y ban nhân dân qu n ho c do S Xây d ng c p gi y phép sau khi công trình ã b Ch t ch y ban nhân dân phư ng ình ch thi công xây d ng công trình. i u 18. Th m quy n c a Chánh Thanh tra Xây d ng qu n Chánh Thanh tra Xây d ng qu n ư c x ph t ti n các hành vi vi ph m hành chính tương ương thNm quy n c a Trư ng Công an c p huy n. Chánh Thanh tra Xây d ng qu n có trách nhi m th lý h sơ x lý v vi ph m vư t thNm quy n c a Ch t ch y ban nhân dân phư ng trình Ch t ch y ban nhân dân qu n ra quy t nh cư ng ch phá d công trình vi ph m theo thNm quy n. i u 19. Th m quy n c a Thanh tra viên Thanh tra viên xây d ng qu n và phư ng ang thi hành công v ư c x ph t theo thNm quy n quy nh t i kho n 1 i u 38 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. Chương VI NH NG HÀNH VI BN C M VÀ X LÝ VI PH M i u 20. Nh ng hành vi b c m Cán b , công ch c ư c giao nhi m v c p phép xây d ng, Thanh tra viên và nh ng cán b , công ch c liên quan ngoài vi c ph i tuân theo nh ng hành vi b c m theo quy nh c a pháp lu t v cán b , công ch c còn b c m nh ng hành vi sau: 1. C p phép xây d ng không úng quy nh c a pháp lu t; sách nhi u, gây khó khăn cho ch u tư xây d ng công trình khi n xin phép xây d ng; 2. Áp d ng hình th c ph t ti n cho t n t i b ph n công trình, công trình vi ph m; 3. Dung túng, bao che, không x lý k p th i các công trình xây d ng vi ph m trên a bàn thu c ph m vi qu n lý; 4. Nh n ti n, hi n v t ho c i ăn, u ng và các ho t ng khác theo l i m i c a ch u tư xây d ng công trình, nhà th u xây d ng; 5. Sách nhi u, gây khó khăn cho ch u tư xây d ng công trình, nhà th u trong thi công xây d ng công trình khi ã có các h sơ, th t c, gi y phép và các tài li u liên quan theo quy nh c a pháp lu t;
 11. 6. Các hành vi b c m khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 21. X lý vi ph m 1. Cán b , công ch c ư c giao nhi m v c p phép xây d ng, Thanh tra viên và các cán b , công ch c liên quan vi ph m nh ng hành vi b c m quy nh t i i u 22 Quy ch này thì tùy theo tính ch t, m c c a hành vi vi ph m s b x lý k lu t ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t; 2. Thanh tra viên không phát hi n k p th i các công trình vi ph m, không l p biên b n ình ch vi ph m k p th i, không trình Ch t ch y ban nhân dân phư ng, Thanh tra Xây d ng qu n ho c Ch t ch y ban nhân dân qu n quy t nh x lý vi ph m hành chính và ình ch thi công xây d ng, cư ng ch công trình vi ph m theo th i h n và trình t quy nh t i Quy ch này thì tùy theo tính ch t, m c c a hành vi vi ph m s b x lý k lu t theo quy nh c a pháp lu t v cán b , công ch c, ph i b i thư ng thi t h i ho c b x lý trách nhi m khác theo quy nh c a pháp lu t; 3. Ch t ch y ban nhân dân phư ng, Chánh Thanh tra Xây d ng qu n, Ch t ch y ban nhân dân qu n không ra quy t nh ình ch thi công xây d ng công trình, quy t nh cư ng ch phá d theo th i h n và trình t quy nh t i Quy ch này thì tùy theo tính ch t, m c c a hành vi vi ph m b x lý k lu t theo quy nh c a pháp lu t v cán b , công ch c, ph i b i thư ng thi t h i ho c b x lý trách nhi m khác theo quy nh c a pháp lu t. Chương VII TRANG PH C, PHÙ HI U, C P HI U, BI N HI U, PHƯƠNG TI N, THI T BN K THU T, PHƯƠNG TI N PHÒNG V , TIÊU CHU N VÀ TH M QUY N B NHI M, MI N NHI M CÁC NG CH THANH TRA VIÊN CHUYÊN NGÀNH XÂY D NG i u 22. Trang ph c, phù hi u, c p hi u, bi n hi u, phương ti n, thi t b k thu t, phương ti n phòng v c a Thanh tra Xây d ng M u văn b n, trang ph c, phù hi u, c p hi u, bi n hi u, phương ti n, thi t b k thu t, phương ti n phòng v c a Thanh tra Xây d ng qu n và Thanh tra Xây d ng phư ng th c hi n theo Quy t nh s 25/2007/Q -BXD ngày 20 tháng 7 năm 2007 c a B trư ng B Xây d ng. i u 23. Tiêu chu n và th m quy n b nhi m, mi n nhi m các ng ch Thanh tra viên chuyên ngành xây d ng Ch t ch y ban nhân dân qu n quy t nh vi c tuy n d ng công ch c vào làm vi c t i Thanh tra Xây d ng qu n, phư ng sau khi có k t qu trúng tuy n kỳ thi tuy n c a S N i v t ch c. Chương VIII CH LÀM VI C, CH CHÍNH SÁCH I V I THANH TRA XÂY D NG QU N, PHƯ NG
 12. i u 24. Ch làm vi c 1. Thanh tra Xây d ng qu n, phư ng ho t ng theo gi hành chính và b trí các Thanh tra viên tr c ngoài gi hành chính, ngày l , ngày T t, th b y, ch nh t và ngày ngh khác th c hi n nhi m v ư c giao; ư c trưng t p c ng tác viên thanh tra theo quy nh c a pháp lu t. Công ch c a chính - Xây d ng phư ng th c hi n các nhi m v , quy n h n theo quy nh c a pháp lu t và các nhi m v , quy n h n khác do Ch t ch y ban nhân dân phư ng giao trong vi c giúp Thanh tra Xây d ng phư ng th c hi n nhi m v , quy n h n thanh tra. 2. Chánh Thanh tra Xây d ng qu n i u hành toàn b ho t ng c a Thanh tra qu n và ch u trách nhi m trư c Ch t ch y ban nhân dân qu n v hi u qu công tác c a Thanh tra Xây d ng qu n, phư ng. Chánh Thanh tra Xây d ng qu n phân công công vi c cho Thanh tra viên và cán b , công ch c, c ng tác viên thanh tra tr c thu c. 3. Thanh tra viên và cán b thanh tra c a Thanh tra Xây d ng qu n ư c phân công nhi m v c th , m c trang ph c theo quy nh, có b ng tên t t i bàn làm vi c ng th i ph i eo th Thanh tra viên ho c th công ch c khi thi hành nhi m v ; t ng thành viên ph i có tác phong làm vi c t n t y, thái l ch s , khiêm t n, tôn tr ng và l ng nghe ý ki n c a lãnh o Thanh tra Xây d ng qu n, c a ng nghi p, c a t ch c và nhân dân trong quan h công tác. i u 25. Ch h i h p, báo cáo 1. Chánh Thanh tra Xây d ng qu n hàng tu n t ch c h p giao ban ki m tra, ánh giá, nh n xét th c hi n công vi c tu n qua và tri n khai nhi m v tu n t i. Hàng tháng t ch c giao ban v i các Thanh tra Xây d ng phư ng trao i tình hình th c hi n nhi m v , kinh nghi m công tác và ph bi n các ch trương, k ho ch, bi n pháp m i c a Nhà nư c và y ban nhân dân qu n nh m nâng cao k t qu , hi u qu th c hi n nhi m v ; Chánh Thanh tra Xây d ng qu n có th t ch c h p t xu t ho c h p v i Thanh tra Xây d ng phư ng tri n khai các công vi c theo yêu c u c a y ban nhân dân qu n. 2. Hàng tu n, tháng, quý, 06 tháng và cu i năm, Thanh tra Xây d ng qu n báo cáo sơ - t ng k t công tác và th ng kê tình hình th c hi n các quy t nh hành chính liên quan i v i y ban nhân dân qu n và Thanh tra S Xây d ng. i u 26. Ch chính sách i v i Thanh tra Xây d ng qu n, phư ng 1. Thanh tra viên và các ch c danh khác ư c hư ng ch ti n lương theo quy nh t i Ngh nh s 204/2004/N -CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v ch ti n lương i v i cán b , công ch c, viên ch c và l c lư ng vũ trang; ư c hư ng ph c p lưu ng h s 0,6 ti n lương t i thi u; Thanh tra viên xây d ng ư c hư ng ph c p theo Quy t nh s 202/2005/Q -TTg ngày 09 tháng 8 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v ch ph c p trách nhi m theo ngh i v i Thanh tra viên.
 13. 2. Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Xây d ng qu n ư c hư ng ph c p ch c v tương ương Trư ng, Phó Trư ng phòng chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n. 3. Phó Ch t ch y ban nhân dân phư ng ph trách Thanh tra Xây d ng ngoài vi c hư ng lương và ph c p theo ch c v còn ư c hư ng ph c p như Phó Chánh Thanh tra Xây d ng qu n. 4. Thanh tra viên và các ch c danh khác khi thi hành công v ư c pháp lu t b o v , ư c khen thư ng và hư ng các ch , chính sách theo quy nh c a pháp lu t. 5. Thanh tra viên, công ch c, c ng tác viên xây d ng và nh ng ngư i ư c c p có thNm quy n i u ng làm công tác cư ng ch phá d công trình vi ph m pháp lu t v xây d ng ư c hư ng 10% lương t i thi u cho m i ngày tham gia. Chương IX KINH PHÍ HO T NG i u 27. Ngu n kinh phí ho t ng Kinh phí ho t ng c a Thanh tra Xây d ng qu n, phư ng do ngân sách nhà nư c a phương c p và các ngu n kinh phí khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 28. T l trích và các kho n chi t ngu n thu ph t l i 100% các kho n thu ph t vi ph m hành chính i v i các hành vi vi ph m pháp lu t xây d ng, qu n lý, s d ng t ai, b o v môi trư ng cho ngân sách qu n và phư ng chi cho ho t ng chuyên môn, làm ngoài gi hành chính, làm ngày l , ngày T t, th b y, ch nh t và ngày ngh khác c a Thanh tra Xây d ng qu n, phư ng; mua b sung phương ti n, thi t b k thu t và trích thư ng cho Thanh tra Xây d ng qu n, phư ng. M c chi c th theo quy nh c a pháp lu t. Chương X M I QUAN H CÔNG TÁC VÀ THÔNG TIN TUYÊN TRUY N i u 29. M i quan h công tác i v i Thanh tra Xây d ng qu n 1. i v i các s - ngành thành ph liên quan: Thanh tra Xây d ng qu n ch u s thanh tra, ki m tra c a các s - ngành v chuyên môn nghi p v theo quy t nh c a Giám c S ; ư c hư ng d n, b i dư ng chuyên môn nghi p v , ki n th c pháp lu t và chính sách quy nh m i c a s - ngành có liên quan n ch c năng nhi m v . 2. i v i Thanh tra S Xây d ng:
 14. Thanh tra Xây d ng qu n ch u s hư ng d n v chuyên môn nghi p v c a Thanh tra S Xây d ng; ph i h p v i Thanh tra S Xây d ng trong công tác ki m tra, x lý các trư ng h p vi ph m xây d ng theo quy nh. 3. i v i y ban nhân dân qu n: Thanh tra Xây d ng qu n ch u s lãnh o và qu n lý tr c ti p, toàn di n c a y ban nhân dân qu n. Chánh Thanh tra Xây d ng qu n tr c ti p nh n s ch o c a Ch t ch (ho c Phó Ch t ch) y ban nhân dân qu n và ph i thư ng xuyên báo cáo v i Ch t ch (ho c Phó Ch t ch) y ban nhân dân qu n v k t qu th c hi n nhi m v . 4. i v i Phòng Qu n lý ô th , Phòng Tài nguyên và Môi trư ng: Phòng Qu n lý ô th , Phòng Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m hư ng d n và cung c p y các thông tin, tài li u v xây d ng, v quy ho ch xây d ng, l gi i, ch gi i các lo i hành lang an toàn và v môi trư ng trên a bàn qu n nh m t o i u ki n giúp Thanh tra Xây d ng qu n hoàn thành t t nhi m v . 5. i v i Phòng N i v : Phòng N i v thNm nh và tham mưu, xu t Ch t ch y ban nhân dân qu n b nhi m Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Xây d ng qu n; h sơ tuy n d ng và b trí nhân s công tác t i Thanh tra Xây d ng qu n, phư ng, giúp Ch t ch y ban nhân dân qu n xu t S N i v b nhi m, mi n nhi m các ng ch Thanh tra viên theo quy nh. 6. i v i Phòng Tài chính - K ho ch: Phòng Tài chính - K ho ch có trách nhi m hư ng d n v kinh phí và các ch liên quan (b o hi m xã h i, b o hi m y t , trích thư ng…) b o m cho Thanh tra Xây d ng qu n ho t ng có hi u qu . 7. i v i Công an qu n: Thanh tra Xây d ng qu n ph i h p v i Công an qu n th c hi n chương trình, k ho ch công tác liên quan tr t t ô th , tr t t an toàn giao thông theo s phân công c a y ban nhân dân qu n. 8. i v i y ban M t tr n T qu c, các oàn th và t ch c xã h i qu n: a) Thanh tra Xây d ng qu n thư ng xuyên ph i h p v i Ban Thư ng tr c y ban M t tr n T qu c, các oàn th , t ch c xã h i qu n trong vi c tuyên truy n, v n ng các t ch c và cá nhân th c hi n các ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t, quy nh c a Nhà nư c trên các lĩnh v c liên quan tr t t xây d ng, tr t t ô th và v sinh môi trư ng. b) Khi các t ch c nêu trên có yêu c u, ki n ngh nh ng v n thu c ch c năng, nhi m v c a Thanh tra Xây d ng qu n, Chánh Thanh tra Xây d ng qu n có trách nhi m trình bày, gi i quy t ho c trình y ban nhân dân qu n gi i quy t các yêu c u ó theo quy nh.
 15. 9. i v i các ngành liên quan khác c a qu n và y ban nhân dân phư ng: Thanh tra Xây d ng qu n có m i quan h ph i h p và h tr trên cơ s ch c năng, nhi m v ư c quy nh; trong ph i h p gi i quy t công vi c, n u có ý ki n khác nhau mà sau khi trao i, bàn b c chưa th ng nh t ư c nh ng v n quan tr ng, Chánh Thanh tra Xây d ng qu n ph i báo cáo k p th i Ch t ch (ho c Phó Ch t ch) y ban nhân dân qu n xem xét, quy t nh. 10. i v i Thanh tra Xây d ng phư ng: Thanh tra Xây d ng qu n hư ng d n, t p hu n, trao i v nghi p v liên quan i v i Thanh tra Xây d ng phư ng; ph i h p t ch c ki m tra và x lý các hành vi vi ph m hành chính theo thNm quy n trên a bàn phư ng i u 30. M i quan h công tác i v i Thanh tra Xây d ng phư ng 1. i v i Thanh tra Xây d ng qu n: Thanh tra Xây d ng phư ng giúp Ch t ch y ban nhân dân phư ng th c hi n m i quan h ph i h p v i Thanh tra Xây d ng qu n trong vi c cư ng ch thi hành quy t nh bu c tháo d công trình xây d ng vi ph m thu c thNm quy n x lý c a y ban nhân dân qu n trên a bàn phư ng. Thanh tra Xây d ng phư ng ư c s hư ng d n nghi p v và t p hu n c a Thanh tra xây d ng qu n. 2. i v i y ban nhân dân phư ng: Thanh tra Xây d ng phư ng ch u s ch o, qu n lý v công tác c a y ban nhân dân phư ng. Thanh tra Xây d ng phư ng tr c ti p nh n s ch o c a Ch t ch y ban nhân dân phư ng và ph i thư ng xuyên báo cáo v i y ban nhân dân phư ng v k t qu th c hi n nh ng m t công tác ã ư c phân công. 3. i v i Công an phư ng: Công an phư ng h tr thi hành quy t nh c a y ban nhân dân phư ng cư ng ch phá d i v i công trình xây d ng vi ph m pháp lu t trên a bàn. 4. i v i y ban M t tr n T qu c, các oàn th , ngành khác thu c phư ng: Thanh tra Xây d ng phư ng có m i quan h ph i h p và h tr công tác trên cơ s ch c năng, nhi m v ư c quy nh; Khi các t ch c nêu trên có yêu c u, ki n ngh nh ng v n thu c ch c năng, nhi m v liên quan, Thanh tra Xây d ng phư ng có trách nhi m trình bày, gi i quy t ho c trình Ch t ch y ban nhân dân phư ng gi i quy t. 5. i v i công ch c ph trách a chính - xây d ng phư ng:
 16. Công ch c chuyên môn có trách nhi m hư ng d n, cung c p y các thông tin, tài li u quy nh v xây d ng, quy ho ch, l gi i, ch gi i các lo i hành lang an toàn trên a bàn nh m t o i u ki n giúp Thanh tra Xây d ng phư ng hoàn thành t t nhi m v . i u 31. V thông tin tuyên truy n B n tin Bình Tân, Website qu n Bình Tân có trách nhi m ph bi n n i dung c a Quy ch này và các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan, ph n ánh k p th i trư ng h p vi ph m, tình hình và k t qu x lý các hành vi vi ph m pháp lu t liên quan n lĩnh v c xây d ng do Thanh tra Xây d ng các c p t i qu n Bình Tân phát hi n, x lý. Chương XI I U KHO N THI HÀNH i u 32. Chánh Thanh tra Xây d ng qu n, Ch t ch y ban nhân dân 10 phư ng ph i h p v i các cơ quan liên quan t ch c th c hi n Quy ch này. Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n, Phòng Qu n lý ô th , y ban nhân dân 10 phư ng th c hi n th t c hành chính theo cơ ch “M t c a” hư ng d n và t o i u ki n thu n l i cho ch u tư xây d ng công trình, nhà làm th t c xin phép xây d ng, c i t o, s a ch a công trình, nhà theo quy nh pháp lu t; t ch c thanh tra, ki m tra, x lý k p th i các trư ng h p vi ph m pháp lu t v xây d ng. i u 33. Trong quá trình th c hi n, Chánh Thanh tra Xây d ng qu n, Ch t ch y ban nhân dân 10 phư ng k p th i báo cáo tình hình th c hi n, nh ng khó khăn, vư ng m c phát sinh ho c nh ng n i dung chưa phù h p, thông qua Phòng N i v xu t trình y ban nhân dân qu n i u ch nh, b sung Quy ch này. Giao Thanh tra Xây d ng qu n ph i h p v i Phòng N i v tham mưu xu t y ban nhân dân qu n t ch c sơ k t năm và t ch c t ng k t tình hình th c hi n Quy ch này báo cáo y ban nhân dân thành ph theo quy nh./.
Đồng bộ tài khoản