Quyết định số 189/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
67
lượt xem
4
download

Quyết định số 189/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 189/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án năm 2009 cho Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 189/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 189/Q -BGTVT Hà N i, ngày 20 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C: PHÊ DUY T D TOÁN CHI PHÍ QU N LÝ D ÁN NĂM 2009 CHO BAN QU N LÝ D ÁN Ư NG H CHÍ MINH B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22/04/2008 c a Chính ph v vi c qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B giao thông v n t i; Căn c Thông tư s 117/2008/TT-BTC ngày 05/12/2008 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý, s d ng chi phí qu n lý d án u tư c a các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c; Căn c văn b n s 747/BTC- T ngày 16/01/2008 c a B Tài chính v ăng ký gi i ngân năm 2008 các d án Trái phi u Chính ph thu c B Giao thông v n t i qu n lý; Xét ngh c a Ban qu n lý d án ư ng H Chí Minh t i văn b n s 85/ HCM- TCKT ngày 16/01/2009 xin trình duy t d toán chi phí qu n lý d án năm 2009; Theo ngh c a V trư ng V Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Duy t d toán chi phí qu n lý d án năm 2009 cho Ban qu n lý d án ư ng H Chí Minh v i s ti n là 17.224.475.000 ng (B ng ch : Mư i bNy t hai trăm hai b n tri u b n trăm bNy lăm ngàn ng). i u 2. Căn c vào ngu n kinh phí ư c trích t các d án do Ban qu n lý d án tr c ti p qu n lý theo quy nh và d toán ư c duy t, Ban qu n lý d án ư ng H Chí Minh t ch c tri n khai th c hi n chi tiêu theo úng quy nh c a Nhà nư c v ch qu n lý u tư xây d ng và ch tài chính, k toán hi n hành. i u 3. V trư ng V Tài chính, T ng giám c Ban qu n lý d án ư ng H Chí Minh, Th trư ng các ơn v liên quan có trách nhi m thi hành quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - B trư ng ( b/c); - TTr Ngô Th nh c; - Kho b c Nhà nư c; - Ban QLDA ư ng HCM(02 b n); - Lưu: VT, V TC. Nguy n H ng Trư ng
Đồng bộ tài khoản