Quyết định số 19/1999/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
4
download

Quyết định số 19/1999/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 19/1999/QĐ-BCN về việc thành lập Công ty Thương mại-Dịch vụ Nhựa số 1 trực thuộc Tổng Công ty Nhựa Việt Nam trên cơ sở bộ phận kinh doanh xuất nhập khẩu Nhựa của Văn phòng Tổng Công ty Nhựa Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 19/1999/QĐ-BCN

  1. BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 19/1999/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ NHỰA SỐ 1 TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY NHỰA VIỆT NAM TRÊN CƠ SỞ BỘ PHẬN KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU NHỰA CỦA VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY NHỰA VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp; Căn cứ Quyết định số 1710/QĐ-TCCB ngày 21 tháng 6 năm 1996 của Bộ Công nghiệp phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Nhựa Việt Nam; Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Nhựa Việt Nam (tờ trình số 107/NVN- HĐQT ngày 22 tháng 3 năm 1999); Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán Bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Công ty Thương mại-Dịch vụ Nhựa số 1 trực thuộc Tổng Công ty Nhựa Việt Nam trên cơ sở bộ phận kinh doanh xuất nhập khẩu Nhựa của Văn phòng Tổng Công ty Nhựa Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty Thương mại-Dịch vụ Nhựa số 1 là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Nhựa Việt Nam, có tài khoản tại Ngân hàng, có con dấu để giao dịch theo quy định của Hội đồng quản trị Tổng Công ty. Tên giao dich quốc tế: VINAPLAST – HOCHIMINH. Trụ sở chính của Công ty đặt tại: 92-94 phố Lý Tự Trọng, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điều 2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty: Kinh doanh xuất nhập khẩu, thương mại, dịch vụ các loại: - Vật tư, hóa chất phụ gia, nguyên phụ liệu, máy móc, thiết bị, phụ tùng khuôn mẫu, các loại thép làm khuôn;
  2. - Các loại sản phẩm nhựa, sắt tráng men, nhôm, inốc, kim khí tiêu dùng, văn phòng phẩm; - Kinh doanh các ngành nghề khác do Tổng Công ty giao phù hợp quy định của pháp luật. Vốn kinh doanh ban đầu: 3.600.000.000 đồng VN Điều 3. Công ty làm đầy đủ thủ tục đăng ký ngành nghề và hoạt động kinh doanh theo Điều lệ của Công ty do Hội đồng quản trị Tổng Công ty Nhựa Việt Nam phê duyệt. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng các Vụ chức năng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty Nhựa Việt Nam, Giám đốc Công ty Thương mại-Dịch vụ Nhựa số 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT.BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG - Như điều 5, - UBND Thành phố HCM, - Lưu VP, Vụ TCCB. Lê Huy Côn
Đồng bộ tài khoản