Quyết định số 19/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt chương trình ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dụng và trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004-2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
134
lượt xem
11
download

Quyết định số 19/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt chương trình ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dụng và trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004-2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 19/2004/qđ-ttg về việc phê duyệt chương trình ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dụng và trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004-2010 do thủ tướng chính phủ ban hành', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 19/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt chương trình ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dụng và trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004-2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 19/2004/Q -TTg Hà N i, ngày 12 tháng 2 năm 2004 QUY T NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 19/2004/Q -TTG NGÀY 12 THÁNG 02 NĂM 2004 V VI C PHÊ DUY T CHƯƠNG TRÌNH NGĂN NG A VÀ GI I QUY T TÌNH TR NG TR EM LANG THANG, TR EM B XÂM PH M TÌNH D C VÀ TR EM PH I LAO NG N NG NH C, TRONG I U KI N C H I, NGUY HI M GIAI O N 2004 - 2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t B o v , Chăm sóc và Giáo d c tr em ngày 12 tháng 8 năm 1991; Căn c Quy t nh s 23/2001/Q -TTg ngày 26 tháng 02 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chương trình Hành ng qu c gia vì tr em Vi t Nam giai o n 2001 - 2010; Xét ngh c a B trư ng, Ch nhi m U ban Dân s , Gia ình và Tr em, QUY T NH: i u 1. Phê duy t Chương trình Ngăn ng a và gi i quy t tình tr ng tr em lang thang, tr em b xâm ph m tình d c và tr em ph i lao ng n ng nh c, trong i u ki n c h i, nguy hi m giai o n 2004 - 2010 v i nh ng n i dung ch y u sau ây: 1. M c tiêu t ng quát: Nâng cao nh n th c và hành ng c a toàn xã h i v công tác b o v tr em; ngăn ng a, gi m d n và ti n t i gi m cơ b n vào năm 2010 s lư ng tr em lang thang ki m s ng, tr em b xâm ph m tình d c và tr em ph i lao ng n ng nh c, trong i u ki n c h i, nguy hi m, t o i u ki n nh ng tr em này ư c b o v , chăm sóc, giáo d c và phát tri n toàn di n v m i m t, có cu c s ng ngày càng t t p hơn. 2. Các m c tiêu c th : - Ngăn ch n và tr giúp tr em lang thang ki m s ng n năm 2010 gi m ư c 90% s tr em này, trong ó có 70% s tr em ư c tr giúp t o d ng cu c s ng hòa nh p v i gia ình. - Ngăn ch n, gi m d n và ti n t i gi m cơ b n vào năm 2010 s tr em b xâm ph m tình d c. - Ngăn ch n và gi i quy t tình tr ng tr em ph i lao ng n ng nh c, trong i u ki n c h i và nguy hi m n năm 2010 gi m ư c 90% s tr em này.
  2. - Nâng cao năng l c qu n lý cho i ngũ cán b làm công tác b o v tr em, c bi t là cán b làm công tác b o v , chăm sóc tr em có hoàn c nh c bi t c a các B , ngành và U ban nhân dân các c p. 3. Các gi i pháp ch y u: a) Tăng cư ng s lãnh o c a các c p y ng và s ch o c a chính quy n các c p i v i công tác b o v tr em, ngăn ng a và gi i quy t tình tr ng tr em lang thang, tr em b xâm ph m tình d c và tr em ph i lao ng n ng nh c, trong i u ki n c h i, nguy hi m, c bi t t i nh ng vùng tr ng i m. Tăng cư ng s ph i h p có hi u qu gi a các cơ quan nhà nư c và các t ch c tham gia công tác này. Nâng cao vai trò, trách nhi m c a gia ình và c ng ng trong vi c b o v tr em, ngăn ng a và gi i quy t tình tr ng tr em lang thang, tr em b xâm ph m tình d c và tr em ph i lao ng n ng nh c, trong i u ki n c h i, nguy hi m. b) Xây d ng và hoàn thi n h th ng lu t pháp, chính sách, y m nh ho t ng xã h i hoá trong công tác b o v tr em, ngăn ng a và gi i quy t tình tr ng tr em lang thang, tr em b xâm ph m tình d c và tr em ph i lao ng n ng nh c, trong i u ki n c h i, nguy hi m; g n vi c tri n khai th c hi n Chương trình này v i vi c tri n khai th c hi n các chi n lư c, chương trình kinh t - xã h i khác có liên quan. c) Tăng cư ng công tác truy n thông, v n ng xã h i v i n i dung và hình th c phù h p v i t ng khu v c, t ng vùng và t ng nhóm i tư ng nh m góp ph n nâng cao nh n th c và trách nhi m c a gia ình, nhà trư ng, c ng ng dân cư, cơ quan nhà nư c, t ch c kinh t , t ch c xã h i và m i công dân trong công tác b o v tr em, ngăn ng a và gi i quy t tình tr ng tr em lang thang, tr em b xâm ph m tình d c và tr em ph i lao ng n ng nh c, trong i u ki n c h i, nguy hi m. Chú tr ng hình th c tư v n, tham v n và v n ng tr c ti p i v i gia ình và c ng ng dân cư v k năng b o v tr em, ngăn ng a và gi i quy t tình tr ng tr em lang thang, tr em b xâm ph m tình d c và tr em ph i lao ng n ng nh c, trong i u ki n c h i, nguy hi m. T p trung ho t ng truy n thông - giáo d c vào nh ng vùng tr ng i m, vùng có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn và nh ng nhóm i tư ng còn h n ch trong th c hi n trách nhi m c a mình i v i tr em. d) Phát tri n s lư ng và nâng cao ch t lư ng d ch v tr giúp tr em có hoàn c nh c bi t nói chung, tr em lang thang, tr em b xâm ph m tình d c và tr em ph i lao ng n ng nh c, trong i u ki n c h i, nguy hi m nói riêng v i các n i dung và hình th c phù h p. ) Tăng cư ng công tác ki m tra, giám sát, ánh giá tình hình th c hi n các n i dung c a Chương trình. e) Kinh phí th c hi n Chương trình ư c b trí trong d toán chi ngân sách nhà nư c hàng năm c a U ban Dân s , Gia ình và Tr em. U ban Dân s , Gia ình và Tr em ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan và các a phương t ng h p k ho ch và phân b ngu n l c cho các ơn v th c hi n tương ng v i nhi m v ư c giao.
  3. Ngoài ngu n ngân sách nhà nư c, các B , ngành có liên quan và các a phương ch ng, t o m i i u ki n nh m huy ng s tài tr c a các t ch c và cá nhân trong và ngoài nư c. 4. Các án c a Chương trình: a) án Truy n thông, v n ng và nâng cao năng l c qu n lý. Cơ quan ch trì: U ban Dân s , Gia ình và Tr em. Cơ quan ph i h p: B Tư pháp, B Văn hoá - Thông tin, B Giáo d c và ào t o, B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Công an, Trung ương H i Liên hi p Ph n Vi t Nam, Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, M t tr n T qu c Vi t Nam, H i Nông dân Vi t Nam và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. b) án Ngăn ch n và tr giúp tr em lang thang ki m s ng. Cơ quan ch trì: U ban Dân s , Gia ình và Tr em. Cơ quan ph i h p: B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Công an, các cơ quan khác có liên quan và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. c) án Ngăn ch n và gi i quy t tình tr ng tr em b xâm ph m tình d c. Cơ quan ch trì: B Lao ng - Thương binh và Xã h i. Cơ quan ph i h p: B Công an, U ban Dân s , Gia ình và Tr em, Trung ương H i Liên hi p Ph n Vi t Nam, Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, các cơ quan khác có liên quan và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. d) án Ngăn ch n và gi i quy t tình tr ng tr em ph i lao ng n ng nh c, trong i u ki n c h i và nguy hi m. Cơ quan ch trì: B Lao ng - Thương binh và Xã h i. Cơ quan ph i h p: U ban Dân s , Gia ình và Tr em, B Công an, Trung ương H i Liên hi p Ph n Vi t Nam, Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, các cơ quan khác có liên quan và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. i u 2. T ch c th c hi n. 1. U ban Dân s , Gia ình và Tr em ch trì, ph i h p v i các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Lao ng - Thương binh và Xã h i, Công an, các B , ngành khác có liên quan và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c tri n khai Chương trình; xây d ng và t ch c th c hi n các k ho ch hàng năm; i u ph i các ho t ng c a Chương trình; hư ng d n, ki m tra, giám sát và nh kỳ hàng năm t ng h p tình hình, báo cáo Th tư ng Chính ph ;
  4. t ch c sơ k t tình hình th c hi n Chương trình vào năm 2007 và t ng k t tình hình th c hi n Chương trình vào năm 2010. Ch o, hư ng d n xây d ng và t ch c th c hi n các án quy nh t i kho n 4 i u 1 c a Quy t nh này theo quy nh hi n hành. 2. Căn c Quy t nh này, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xây d ng và t ch c th c hi n các k ho ch ho t ng hàng năm phù h p v i k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a a phương trong cùng th i kỳ và nh kỳ hàng năm t ng h p tình hình th c hi n Chương trình theo nhi m v ư c phân công g i U ban Dân s , Gia ình và Tr em báo cáo Th tư ng Chính ph . 3. B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch u trách nhi m xây d ng và t ch c th c hi n các án quy nh t i kho n 4 i u 1 c a Quy t nh này theo quy nh hi n hành; nh kỳ hàng năm t ng h p tình hình th c hi n Chương trình theo nhi m v ư c phân công g i U ban Dân s , Gia ình và Tr em báo cáo Th tư ng Chính ph . 4. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i U ban Dân s , Gia ình và Tr em l ng ghép các ho t ng c a các chương trình h p tác qu c t liên quan n tr em v i các ho t ng c a Chương trình này. 5. B Tài chính ch trì, ph i h p v i U ban Dân s , Gia ình và Tr em hư ng d n các B , ngành có liên quan và các a phương s d ng các ngu n kinh phí th c hi n Chương trình theo quy nh hi n hành. 6. ngh M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên, các t ch c xã h i tham gia tri n khai Chương trình trong ph m vi ho t ng c a mình. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Gia Khiêm ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản