Quyết định số 1901/QĐ-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
50
lượt xem
4
download

Quyết định số 1901/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1901/QĐ-BTC về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1901/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 1901/Q -BTC Hà N i, ngày 10 tháng 8 năm 2009 QUY T NNH V VI C CÔNG B B TH T C HÀNH CHÍNH THU C LĨNH V C TÀI CHÍNH B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 c a Chính ph Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Quy t nh s 30/Q -TTg ngày 10 tháng 1 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007-2010; Căn c Quy t nh s 07/Q -TTg ngày 4 tháng 1 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t K ho ch th c hi n án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007-2010; Căn c ch o c a Th tư ng Chính ph v vi c công b b th t c hành chính thu c ph m vi ch c năng qu n lý c a B Tài chính t i công văn s 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009; Xét ngh c a T trư ng T công tác th c hi n án 30 B Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Công b kèm theo Quy t nh này b th t c hành chính thu c lĩnh v c tài chính. Lĩnh v c thu , kho b c, h i quan và ch ng khoán ư c công b theo các quy t nh riêng. 1. Trư ng h p th t c hành chính nêu t i Quy t nh này ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n s a i, b sung ho c bãi b sau ngày Quy t nh này có hi u l c và các th t c hành chính m i ư c ban hành thì áp d ng úng quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và ph i c p nh t công b . 2. Trư ng h p th t c hành chính do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành nhưng chưa ư c công b t i Quy t nh này thì ư c áp d ng theo úng quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và ph i c p nh t công b . i u 2. T công tác th c hi n án 30 c a B Tài chính có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan thư ng xuyên c p nh t trình B trư ng công b nh ng th t c hành chính nêu t i kho n 1 i u 1 Quy t nh này. Th i h n c p nh t ho c lo i b th t c hành chính này ch m nh t không quá 10 ngày k t ngày văn b n quy nh th t c hành chính có hi u l c thi hành.
 2. i v i các th t c hành chính nêu t i kho n 2 i u 1 Quy t nh này, T công tác th c hi n án 30 c a B Tài chính có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan có liên quan trình B trư ng công b trong th i h n không quá 10 ngày k t ngày phát hi n th t c hành chính chưa ư c công b . i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. T trư ng T công tác th c hi n án 30, Chánh Văn phòng, V trư ng V Pháp ch , C c trư ng C c Tin h c và Th ng kê Tài chính và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: Th tư ng Chính ph ( b/c) TCTCT c i cách TTHC c a TTCP Lãnh o B ; Như i u 4; Website B Tài chính; Vũ Văn Ninh Lưu VT, PC Ngành, Cơ quan th c STT TÊN TH T C HÀNH CHÍNH lĩnh v c hi n I. TH T C HÀNH CHÍNH C P TRUNG ƯƠNG A. Lĩnh v c Qu n lý Giá ăng ký giá c a các doanh nghi p thu c ph m vi 1 Chính ph , Th tư ng Chính ph , B , ngành qu n Qu n lý giá C c qu n lý giá lý ăng ký giá c a các doanh nghi p thu c ph m vi 2 Qu n lý giá C c qu n lý giá B , ngành qu n lý chuyên ngành qu n lý i u tra, ki m soát, x lý giá c quy n và liên 3 k t c quy n v giá theo thNm quy n c a B Tài Qu n lý giá C c qu n lý giá chính Hi p thương giá do bên mua ngh ( i v i hàng 4 Qu n lý giá C c qu n lý giá hoá, d ch v thu c thNm quy n c a B Tài chính) Hi p thương giá do bên bán ngh ( i v i hàng 5 Qu n lý giá C c qu n lý giá hoá, d ch v thu c thNm quy n c a B Tài chính) Hi p thương giá theo ngh c hai bên mua và 6 bên bán ( i v i hàng hoá, d ch v thu c thNm Qu n lý giá C c qu n lý giá quy n c a B Tài chính)
 3. Hi p thương giá theo yêu c u c a Th tư ng 7 Chính ph , Th trư ng cơ quan ngang B , cơ Qu n lý giá C c qu n lý giá quan thu c Chính ph ThNm nh phương án giá do B Tài chính th c 8 Qu n lý giá C c qu n lý giá hi n Quy t nh giá thu c thNm quy n c a B Tài 9 Qu n lý giá C c qu n lý giá chính Kê khai giá l n u các hàng hoá, d ch v do B 10 Qu n lý giá C c qu n lý giá Tài chính ti p nh n h sơ kê khai giá 11 Kê khai l i giá do B Tài chính ti p nh n h sơ Qu n lý giá C c qu n lý giá ăng ký d thi c p th thNm nh giá l n u i 12 Qu n lý giá C c qu n lý giá v i công dân Vi t Nam ăng ký d thi sát h ch i v i công dân Vi t Nam có Ch ng ch hành ngh thNm nh giá do t 13 Qu n lý giá C c qu n lý giá ch c nư c ngoài có thNm quy n c p ư c B Tài chính th a nh n ăng ký d thi sát h ch c p th thNm nh giá l n u i v i ngư i nư c ngoài có Ch ng ch hành 14 Qu n lý giá C c qu n lý giá ngh thNm nh giá do t ch c nư c ngoài có thNm quy n c p ư c B Tài chính th a nh n ăng ký d thi c p th thNm nh viên v giá các 15 Qu n lý giá C c qu n lý giá l n ti p theo 16 C p i th thNm nh viên v giá Qu n lý giá C c qu n lý giá C p l i th thNm nh viên v giá do b m t, b 17 Qu n lý giá C c qu n lý giá rách 18 ăng ký hành ngh thNm nh giá l n u Qu n lý giá C c qu n lý giá ăng ký hành ngh thNm nh giá các l n ti p 19 Qu n lý giá C c qu n lý giá theo B. Lĩnh v c thanh tra, ki m tra Thanh tra, Thanh tra tài 20 Th t c ti p công dân ki m tra chính Th t c x lý và gi i quy t ơn khi u n i l n u Thanh tra, Thanh tra tài 21 c a công dân ki m tra chính Th t c x lý và gi i quy t ơn khi u n i l n hai Thanh tra, Thanh tra tài 22 c a công dân ki m tra chính Th t c x lý và gi i quy t ơn t cáo c a công Thanh tra, Thanh tra tài 23 dân ki m tra chính C. Lĩnh v c t ch c cán b T ch c V T ch c cán 24 N p h sơ tuy n d ng công ch c, công ch c d b cán b b
 4. T ch c V T ch c cán 25 Tuy n d ng viên ch c cán b b T ch c V T ch c cán 26 Tuy n d ng công ch c cán b b T ch c V T ch c cán 27 Tuy n d ng công ch c d b cán b b T ch c V T ch c cán 28 N p h sơ duy n d ng viên ch c cán b b D. B o hi m C p gi y phép t Văn phòng i di n doanh D ch v tài C c Qu n lý, 29 nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m chính, qu Giám sát b o nư c ngoài tài chính hi m D ch v tài C c Qu n lý, C p Gi y phép thành l p và ho t ng c a doanh 30 chính, qu Giám sát b o nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m tài chính hi m D ch v tài C c Qu n lý, Phê duy t và phê duy t thay i chuyên gia tính 31 chính, qu Giám sát b o toán tài chính hi m Gia h n ho t ng c a văn phòng i di n doanh D ch v tài C c Qu n lý, 32 nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m chính, qu Giám sát b o nư c ngoài tài chính hi m D ch v tài C c Qu n lý, Phê chuNn h sơ ngh chuy n giao h p ng 33 chính, qu Giám sát b o b o hi m tài chính hi m D ch v tài C c Qu n lý, 34 Phê chuNn s n phNm b o hi m chính, qu Giám sát b o tài chính hi m S a i, b sung gi y phép thành l p và ho t ng D ch v tài C c Qu n lý, c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi 35 chính, qu Giám sát b o gi i b o hi m trư ng h p ch m d t ho t ng chi tài chính hi m nhánh, văn phòng i di n S a i, b sung gi y phép thành l p và ho t ng D ch v tài C c Qu n lý, c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi 36 chính, qu Giám sát b o gi i b o hi m trư ng h p chia, tách, h p nh t, sáp tài chính hi m nh p, chuy n i doanh nghi p S a i, b sung gi y phép thành l p và ho t ng D ch v tài C c Qu n lý, 37 c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi chính, qu Giám sát b o gi i b o hi m trư ng h p i tên doanh nghi p tài chính hi m S a i, b sung gi y phép thành l p và ho t ng D ch v tài C c Qu n lý, c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi 38 chính, qu Giám sát b o gi i b o hi m trư ng h p m chi nhánh, văn tài chính hi m phòng i di n
 5. S a i, b sung gi y phép thành l p và ho t ng c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi D ch v tài C c Qu n lý, 39 gi i b o hi m trư ng h p chuy n như ng c chính, qu Giám sát b o ph n, ph n v n góp chi m 10% s v n i u l tr tài chính hi m lên S a i, b sung gi y phép thành l p và ho t ng D ch v tài C c Qu n lý, c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi 40 chính, qu Giám sát b o gi i b o hi m trư ng h p tăng ho c gi m m c tài chính hi m v n i ul S a i, b sung gi y phép thành l p và ho t ng D ch v tài C c Qu n lý, c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi 41 chính, qu Giám sát b o gi i b o hi m trư ng h p thay i a i m t tr tài chính hi m s chính, chi nhánh, văn phòng i di n S a i, b sung gi y phép thành l p và ho t ng D ch v tài C c Qu n lý, c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi 42 chính, qu Giám sát b o gi i b o hi m trư ng h p thay i Ch t ch, T ng tài chính hi m giám c (Giám c). S a i, b sung gi y phép thành l p và ho t ng D ch v tài C c Qu n lý, c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi 43 chính, qu Giám sát b o gi i b o hi m trư ng h p thay i n i dung, ph m tài chính hi m vi và th i h n ho t ng Thay i n i dung gi y phép Văn phòng i di n D ch v tài C c Qu n lý, 44 doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i chính, qu Giám sát b o b o hi m nư c ngoài tài chính hi m Ch m d t ho t ng Văn phòng i di n doanh D ch v tài C c Qu n lý, 45 nghi p, doanh nghi p môi gi i b o hi m nư c chính, qu Giám sát b o ngoài tài chính hi m E. Tài chính ngân hàng V Tài chính D ch v tài S a i, b sung Gi y ch ng nh n i u ki n các ngân hàng 46 chính, qu kinh doanh x s và t ch c tài tài chính chính V Tài chính D ch v tài C p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh x các ngân hàng 47 chính, qu s và t ch c tài tài chính chính F. K toán, ki m toán D ch v tài V Ch k S a i, b sung ch k toán áp d ng iv i 48 chính, qu toán và ki m doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài tài chính toán D ch v tài V Ch k ăng ký s d ng ơn v ti n t i v i doanh 49 chính, qu toán và ki m nghi p, t ch c có v n u tư nư c ngoài tài chính toán
 6. Th t c và th i h n b nhi m k toán trư ng ho c D ch v tài V Ch k 50 ph trách k toán i v i ơn v k toán thu c chính, qu toán và ki m ho t ng thu, chi ngân sách trung ương tài chính toán V T ch c cán b (cơ quan B , Th t c và th i h n b nhi m k toán trư ng ho c cơ quan ngang ph trách k toán i v i ơn v k toán c p I D ch v tài B ), Ban T 51 thu c trung ương, ơn v s nghi p do cơ quan chính, qu ch c cán b nhà nư c thành l p t cân i thu - chi thu c tài chính ho c b ph n trung ương tương ương (cơ quan thu c Chính ph ). B Tài chính (H i ng thi D ch v tài ăng ký d thi l y ch ng ch ki m toán viên (thi Ki m toán viên 52 chính, qu l n u) và K toán viên tài chính hành ngh c p Nhà nư c) B Tài chính (H i ng thi D ch v tài ăng ký d thi l y ch ng ch ki m toán viên (thi Ki m toán viên 53 chính, qu l i) và K toán viên tài chính hành ngh c p Nhà nư c) B Tài chính (H i ng thi D ch v tài ăng ký d thi l y ch ng ch hành ngh k toán Ki m toán viên 54 chính, qu (thi l u u) và K toán viên tài chính hành ngh c p Nhà nư c) B Tài chính (H i ng thi D ch v tài ăng ký d thi l y ch ng ch hành ngh k toán Ki m toán viên 55 chính, qu (thi l i) và K toán viên tài chính hành ngh c p Nhà nư c) B Tài chính (H i ng thi D ch v tài Ki m toán viên 56 ăng ký danh sách ki m toán viên hành ngh chính, qu và K toán viên tài chính hành ngh c p Nhà nư c)
 7. B Tài chính (H i ng thi ăng ký d thi l y ch ng ch Ki m toán viên i D ch v tài Ki m toán viên 57 v i ngư i ã có ch ng ch ki m toán viên nư c chính, qu và K toán viên ngoài tài chính hành ngh c p Nhà nư c) B Tài chính (H i ng thi D ch v tài ăng ký d thi l y ch ng ch Ki m toán viên i Ki m toán viên 58 chính, qu v i ngư i ã có ch ng ch hành ngh k toán và K toán viên tài chính hành ngh c p Nhà nư c) ăng ký tham gia ki m toán cho t ch c phát D ch v tài U ban Ch ng 59 hành, t ch c niêm y t và t ch c kinh doanh chính, qu khoán Nhà ch ng khoán tài chính nư c G. Lĩnh v c Qu n lý công s n Trình t , th t c i u chuy n tài s n nhà nư c t i Qu n lý C c Qu n lý 60 các cơ quan, t ch c, ơn v thu c thNm quy n công s n Công s n c a B Tài chính Trình t , th t c i u chuy n tài s n nhà nư c t i các cơ quan, t ch c, ơn v thu c thNm quy n Qu n lý C c Qu n lý 61 c a B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính công s n Công s n ph Trình t , th t c bán, chuy n như ng tài s n nhà Qu n lý C c Qu n lý 62 nư c t i các cơ quan, t ch c, ơn v thu c thNm công s n Công s n quy n c a B Tài chính Trình t , th t c bán, chuy n như ng tài s n nhà nư c t i các cơ quan, t ch c, ơn v thu c thNm Qu n lý C c Qu n lý 63 quy n c a B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c công s n Công s n Chính ph Trình t , th t c thanh lý tài s n nhà nư c t i các Qu n lý C c Qu n lý 64 cơ quan, t ch c, ơn v thu c thNm quy n c a B công s n Công s n Tài chính Trình t , th t c thanh lý tài s n nhà nư c t i các Qu n lý C c Qu n lý 65 cơ quan, t ch c, ơn v thu c thNm quy n c a công s n Công s n B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph Trình t x lý tài s n c a các d án s d ng v n Qu n lý C c Qu n lý 66 NSNN khi d án k t thúc công s n Công s n Trình tư th c hi n s p x p, x lý các cơ s nhà, t thu c s h u nhà nư c c a cơ quan hành Qu n lý C c Qu n lý 67 chính, ơn v s nghi p, công ty nhà nư c, công công s n Công s n ty trách nhi m h u h n m t thành viên do nhà nư c s h u 100% v n qu n lý, s d ng
 8. H. Hành chính s nghi p Phê duy t k ho ch u th u mua s m tài s n nhà nư c c a các ơn v s nghi p công l p, các ơn Tài chính - V Hành chính 68 v không ph i là cơ quan hành chính thu c thNm Ngân sách s nghi p quy n c a B Tài chính Cơ quan Nhà nư c (B , cơ quan ngang B , Phê duy t k ho ch u th u mua s m tài s n nhà cơ quan thu c nư c c a các ơn v s nghi p công l p, các ơn Chính ph , cơ Tài chính - 69 v không ph i là cơ quan hành chính thu c thNm quan khác Ngân sách quy n c a B , Cơ quan ngang B , cơ quan thu c Trung ương, Chính ph Th trư ng t ch c khoa h c và công ngh công l p) Phê duy t h sơ m i th u mua s m tài s n nhà nư c c a các ơn v s nghi p công l p, các ơn Tài chính - V Hành chính 70 v không ph i là cơ quan hành chính thu c thNm Ngân sách s nghi p quy n c a B Tài chính Cơ quan Nhà nư c (B , cơ quan ngang B , Phê duy t h sơ m i th u mua s m tài s n nhà cơ quan thu c nư c c a các ơn v s nghi p công l p, các ơn Chính ph , cơ Tài chính - 71 v không ph i là cơ quan hành chính thu c thNm quan khác Ngân sách quy n c a B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Trung ương, Chính ph Th trư ng t ch c khoa h c và công ngh công l p) Phê duy t k t qu u th u mua s m tài s n nhà nư c c a các ơn v s nghi p công l p, các ơn Tài chính - V Hành chính 72 v không ph i cơ quan hành chính thu c thNm Ngân sách s nghi p quy n c a B Tài chính
 9. Cơ quan Nhà nư c (B , cơ quan ngang B , Phê duy t k t qu u th u mua s m tài s n nhà cơ quan thu c nư c c a các ơn v s nghi p công l p, các ơn Chính ph , cơ Tài chính - 73 v không ph i cơ quan hành chính thu c thNm quan khác Ngân sách quy n c a B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Trung ương, Chính ph Th trư ng t ch c khoa h c và công ngh công l p) I. Ngân sách Nhà nư c Tài chính - V Ngân sách 74 L p d toán ngân sách a phương Ngân sách nhà nư c L p d toán ngân sách i v i các cơ quan ơn v Tài chính - V Ngân sách 75 Trung ương Ngân sách nhà nư c Tài chính - V Ngân sách 76 Phân b ngân sách trung ương Ngân sách nhà nư c K. D tr Nhà nư c Bán u giá hàng d tr qu c gia (trong trư ng Tài chính - C c D tr 77 h p m t ơn v tài s n có giá kh i i m t 5 t Ngân sách Qu c gia ng tr lên) L. u tư ThNm tra phương án phân b v n u tư (ngu n Tài chính - 78 v n xây d ng cơ b n) ngu n v n trái phi u Chính V u tư Ngân sách ph ThNm tra phương án phân b v n u tư và v n s Tài chính - 79 nghi p có tính ch t u tư thu c ngu n v n ngân V u tư Ngân sách sách nhà nư c Quy t toán d án hoàn thành các d án s d ng Tài chính - 80 V u tư v n nhà nư c c p Trung ương Ngân sách Quy t toán d án hoàn thành các d án s d ng v n nhà nư c ư c Qu c h i quy t nh ch Tài chính - 81 V u tư trương cho phép u tư, Th tư ng Chính ph Ngân sách quy t nh u tư M. Tin h c và th ng kê tài chính C p mã s ơn v có quan h v i ngân sách dùng C c Tin h c và cho các ơn v d toán ( ơn v s d ng ngân sách Tài chính - 82 Th ng kê tài nhà nư c, các ơn v khác có quan h v i ngân Ngân sách chính sách thu c c p ngân sách trung ương)
 10. C p mã s ơn v có quan h ngân sách dùng cho các d án u tư xây d ng cơ b n giai o n chuNn b u tư (ch u tư d án u tư xây d ng cơ C c Tin h c và Tài chính - 83 b n giai o n chuNn b u tư năm trong k Th ng kê tài Ngân sách ho ch v n u thu c ngu n v n ngân sách nhà chính nư c, ngu n v n ODA ư c giao hàng năm, thu c c p ngân sách Trung ương) C p mã s ơn v có quan h ngân sách dùng cho các d án u tư xây d ng cơ b n giai o n th c hi n u tư (ch u tư d án u tư xây d ng cơ C c Tin h c và Tài chính - 84 b n giai o n th c hi n u tư năm trong k Th ng kê tài Ngân sách ho ch v n u thu c ngu n v n ngân sách nhà chính nư c, ngu n v n ODA ư c giao hàng năm, thu c c p ngân sách Trung ương) C p mã s ơn v có quan h v i ngân sách các d án u tư xây d ng cơ b n chuy n giai o n (t giai o n "chuNn b u tư" sang giai o n "th c C c Tin h c và Tài chính - 85 hi n d án") - (trư ng h p ch u tư c a d án Th ng kê tài Ngân sách u tư xây d ng cơ b n chuy n giai o n sau khi chính có quy t nh th c hi n các giai o n ti p theo c a d án, thu c c p ngân sách trung ương) N. Tài chính i ngo i và h p tác qu c t Tài chính C c Qu n lý n Quy trình cho vay l i ngu n v n vay, vi n tr i ngo i 86 và Tài chính i nư c ngoài c a Chính ph và h p tác ngo i qu c t Tài chính Ki m tra phương án x lý các d án có vư ng C c Qu n lý n i ngo i 87 m c ho c không tr ư c n vay (trư ng h p ki n và Tài chính i và h p tác ngh là c a các cơ quan t ng h p) ngo i qu c t Th t c phê duy t các kho n vi n tr phi d án thu c thNm quy n phê duy t c a các B trư ng, Tài chính Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c C c Qu n lý n i ngo i 88 Chính ph , UBND t nh, thành ph (vi n tr c a và Tài chính i và h p tác các t ch c phi chính ph nư c ngoài, D án có ngo i qu c t m c v n dư i 500.000 USD, kho n vi n tr tr giá nh hơn 200.000 USD ) Tài chính Ki m tra phương án x lý các d án có vư ng C c Qu n lý n i ngo i 89 m c ho c không tr ư c n vay trư ng h p là cơ và Tài chính i và h p tác quan cho vay l i ngo i qu c t
 11. Tài chính C c Qu n lý n i ngo i 90 Quy trình xét duy t ngh rút v n ODA và Tài chính i và h p tác ngo i qu c t Ki m tra phương án x lý các d án có vư ng Tài chính C c Qu n lý n m c ho c không tr ư c n vay (Trư ng h p i ngo i 91 và Tài chính i ki n ngh là c a Ch d án/cơ quan ch qu n d và h p tác ngo i án) qu c t Tài chính Phê duy t các kho n vi n tr phi d án thu c C c Qu n lý n i ngo i 92 thNm quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph và Tài chính i và h p tác (vi n tr c a phi chính ph nư c ngoài) ngo i qu c t Tài chính C c Qu n lý n Quy trình c p và qu n lý b o lãnh Chính ph i i ngo i 93 và Tài chính i v i các kho n vay nư c ngoài và h p tác ngo i qu c t Tài chính C c Qu n lý n Th t c xác nh n vi n tr hàng hoá, d ch v trong i ngo i 94 và Tài chính i nư c và h p tác ngo i qu c t Tài chính C c Qu n lý n i ngo i 95 Th t c xác nh n vi n tr b ng ti n và Tài chính i và h p tác ngo i qu c t Tài chính C c Qu n lý n i ngo i 96 Th t c xác nh n vi n tr hàng hoá nh p khNu và Tài chính i và h p tác ngo i qu c t O. Tài chính doanh nghi p C p phát, Quy t toán h tr kinh phí gi i quy t Tài chính C c Tài chính 97 lao ng dôi dư do s p x p l i doanh nghi p Nhà doanh doanh nghi p nư c nghi p ăng ký bán c ph n l n u t i S Giao d ch Tài chính U ban Ch ng ch ng khoán, Trung tâm giao d ch ch ng khoán 98 doanh khoán Nhà thu c thNm quy n quy t nh c a B , cơ quan nghi p nư c ngang B . C p phát, thanh toán, quy t toán kinh phí c p bù Tài chính C c Tài chính 99 mi n thu l i phí thu c thNm quy n c a B Tài doanh doanh nghi p chính nghi p Tài chính Quy t nh và công b giá tr doanh nghi p thu c C c Tài chính 100 doanh thNm quy n c a B , cơ quan ngang B doanh nghi p nghi p 101 Tài chính Phê duy t phương án c ph n hoá thu c thNm C c Tài chính doanh
 12. quy n quy t nh c a B , cơ quan ngang B nghi p doanh nghi p II. TH T C HÀNH CHÍNH DO C P T NH TH C HI N A. Lĩnh v c Qu n lý Giá Th t c ăng ký giá c a các T p oàn kinh t , T ng Công ty, Công ty c ph n, Công ty TNHH 1 Qu n lý giá S Tài chính có trên 50% v n s h u nhà nư c trong v n i u l doanh nghi p thu c ph m vi S Tài chính Th t c i u tra, ki m soát, x lý giá c quy n 2 và liên k t c quy n v giá theo thNm quy n c a Qu n lý giá S Tài chính S Tài chính Th t c hi p thương giá do bên mua ngh ( i 3 v i hàng hoá, d ch v thu c thNm quy n c a S Qu n lý giá S Tài chính Tài chính) Th t c hi p thương giá do bên bán ngh ( i 4 v i hàng hoá, d ch v thu c thNm quy n c a S Qu n lý giá S Tài chính Tài chính) Th t c hi p thương giá theo ngh c hai bên 5 mua và bên bán ( i v i hàng hoá, d ch v thu c Qu n lý giá S Tài chính thNm quy n c a S Tài chính) Th t c hi p thương giá theo yêu c u c a Ch t ch 6 Qu n lý giá S Tài chính U ban nhân dân ThNm nh phương án giá do S Tài chính th c 7 Qu n lý giá S Tài chính hi n Quy t nh giá thu c thNm quy n c a S Tài 8 Qu n lý giá S Tài chính chính Kê khai giá l n u do S Tài chính ti p nh n h 9 Qu n lý giá S Tài chính sơ 10 Kê khai l i giá do S Tài chính ti p nh n h sơ Qu n lý giá S Tài chính C p gi y phép thành l p Doanh nghi p thNm nh S K ho ch 11 Qu n lý giá giá u tư B. Tài chính ngân hàng D ch v tài UBND t nh, TP 12 ăng ký kinh doanh d ch v òi n chính, qu thu c TW tài chính C. K toán, ki m toán D ch v tài S K ho ch và i u ki n c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh 13 chính, qu u tư các t nh, doanh d ch v ki m toán tài chính thành ph D. Lĩnh v c Qu n lý công s n
 13. Trình t , th t c i u chuy n tài s n nhà nư c t i Qu n lý 14 các cơ quan, t ch c, ơn v thu c thNm quy n S Tài chính công s n c a U ban nhân dân t nh Trình t , th t c bán tài s n nhà nư c t i các cơ Qu n lý 15 quan, t ch c, ơn v thu c thNm quy n c a U S Tài chính công s n ban nhân dân t nh Trình t , th t c thanh lý tài s n nhà nư c t i các Qu n lý 16 cơ quan, t ch c, ơn v thu c thNm quy n U ban S Tài chính công s n nhân dân t nh Trình t xác nh giá tr quy n s d ng t tính Qu n lý 17 vào giá tr tài s n c a các t ch c ư c Nhà nư c S Tài chính công s n giao t không thu ti n s d ng t E. Hành chính s nghi p Phê duy t k ho ch u th u mua s m tài s n nhà nư c c a các ơn v s nghi p công l p, các ơn Tài chính - U ban nhân 18 v không ph i là cơ quan hành chính thu c thNm Ngân sách dân c p t nh quy n c a y ban nhân dân t nh, TP tr c thu c TW Phê duy t h sơ m i th u mua s m tài s n nhà nư c c a các ơn v s nghi p công l p, các ơn Tài chính - U ban nhân 19 v không ph i là cơ quan hành chính thu c thNm Ngân sách dân c p t nh quy n c a y ban nhân dân t nh, TP tr c thu c TW Phê duy t k t qu u th u mua s m tài s n nhà nư c c a các ơn v s nghi p công l p, các ơn Tài chính - U ban nhân 20 v không ph i cơ quan hành chính thu c thNm Ngân sách dân c p t nh quy n c a y ban nhân dân t nh, TP tr c thu c TW F. u tư Quy t toán d án hoàn thành các d án s d ng Tài chính - 21 v n nhà nư c thu c thNm quy n c a U ban nhân S Tài chính Ngân sách dân T nh G. Tin h c và th ng kê tài chính C p mã s ơn v có quan h v i ngân sách dùng cho các ơn v d toán ( ơn v s d ng ngân sách Tài chính - 22 S Tài chính nhà nư c, các ơn v khác có quan h v i ngân Ngân sách sách thu c c p ngân sách t nh) C p mã s ơn v có quan h ngân sách dùng cho các ơn v d toán ( ơn v s d ng ngân sách nhà Tài chính - 23 nư c, các ơn v khác có quan h v i ngân sách S Tài chính Ngân sách thu c c p ngân sách qu n, huy n, th xã, c p ngân sách xã, phư ng, th tr n)
 14. C p mã s ơn v có quan h ngân sách dùng cho các d án u tư xây d ng cơ b n giai o n chuNn b u tư (ch u tư d án u tư xây d ng cơ Tài chính - 24 b n giai o n chuNn b u tư năm trong k S Tài chính Ngân sách ho ch v n u thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c, ngu n v n ODA ư c giao hàng năm, thu c c p ngân sách t nh, thành ph trung ương) C p mã s ơn v có quan h ngân sách dùng cho các d án u tư xây d ng cơ b n giai o n chuNn b u tư (ch u tư d án u tư xây d ng cơ b n giai o n chuNn b u tư năm trong k Tài chính - 25 S Tài chính ho ch v n u thu c ngu n v n ngân sách nhà Ngân sách nư c, ngu n v n ODA ư c giao hàng năm, thu c c p ngân sách qu n, huy n, th xã; ngân sách xã, phư ng, th tr n) C p mã s ơn v có quan h ngân sách dùng cho các d án u tư xây d ng cơ b n giai o n th c hi n u tư (ch u tư d án u tư xây d ng cơ Tài chính - 26 b n giai o n th c hi n u tư năm trong k S Tài chính Ngân sách ho ch v n u thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c, ngu n v n ODA ư c giao hàng năm, thu c c p ngân sách t nh, thành ph ) C p mã s ơn v có quan h ngân sách dùng cho các d án u tư xây d ng cơ b n giai o n th c hi n u tư (ch u tư d án u tư xây d ng cơ b n giai o n th c hi n u tư năm trong k Tài chính - 27 S Tài chính ho ch v n u thu c ngu n v n ngân sách nhà Ngân sách nư c, ngu n v n ODA ư c giao hàng năm, thu c c p ngân sách qu n, huy n, th xã; c p ngân sách xã, phư ng, th tr n) Kê khai b sung thông tin chuy n giai o n d án u tư xây d ng cơ b n (t giai o n “chuNn b Tài chính - 28 u tư” sang giai o n “th c hi n d án”) ã ăng S Tài chính Ngân sách ký mã s s d ng NS (t nh, thành ph tr c thu c TW) Kê khai b sung thông tin chuy n giai o n d án u tư xây d ng cơ b n (t giai o n “chuNn b Tài chính - 29 u tư” sang giai o n “th c hi n d án”) ã ăng S Tài chính Ngân sách ký mã s s d ng NS (qu n, huy n, th xã; xã, phư ng) F. Tài chính doanh nghi p
 15. S Giao d ch ăng ký bán c ph n l n u t i S Giao d ch Tài chính Ch ng khoán ch ng khoán Trung tâm giao d ch ch ng 30 doanh TP. HCM, khoán.thu c thNm quy n quy t nh U ban nhân nghi p Trung tâm Giao dân t nh, TP thu c Trung ương. d ch CK Hà N i Quy t nh và công b giá tr doanh nghi p thu c Tài chính UBND các t nh, 31 thNm quy n c a U ban nhân dân t nh, thành ph doanh TP tr c thu c tr c thu c Trung ương nghi p trung ương C p phát, thanh toán, quy t toán kinh phí c p bù Tài chính 32 mi n thu l i phí thu c thNm quy n c a UBND doanh S Tài chính t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. nghi p Phê duy t phương án c ph n hoá thu c thNm Tài chính UBND các t nh, 33 quy n quy t nh c a U ban nhân dân t nh, thành doanh TP tr c thu c ph tr c thu c Trung ương. nghi p trung ương III. TH T C HÀNH CHÍNH DO CÁC CƠ QUAN KHÁC TH C HI N A. K toán, ki m toán Th t c và th i h n b nhi m k toán trư ng ho c D ch v tài Văn phòng 1 ph trách k toán i v i ơn v k toán c p I chính, qu UBND ng thu c a phương tài chính c p ơn v có thNm D ch v tài quy n b nhi m Th t c và th i h n b nhi m k toán trư ng ho c 2 chính, qu Phó Th trư ng ph trách k toán i v i ơn v k toán c p II, III tài chính ơn v b nhi m. Th t c và th i h n b nhi m k toán trư ng ho c D ch v tài Văn phòng 3 ph trách k toán i v i các ơn v k toán do chính, qu H ND ng H i ng nhân dân các c p qu n lý tài chính c p. D ch v tài Cơ quan hành Th t c ký h p ng thuê ngư i làm k toán 4 chính, qu chính nhà nư c trư ng tài chính có thNm quy n Th t c bãi mi n, thay th k toán trư ng, ph D ch v tài Cơ quan hành 5 trách k toán, ch m d t h p ng v i ngư i ư c chính, qu chính nhà nư c thuê làm k toán trư ng tài chính có thNm quy n B. Lĩnh v c Qu n lý công s n Qu n lý 6 Trình t xác nh ti n s d ng t Cơ quan thu công s n Qu n lý 7 Trình t mi n, gi m ti n thuê t, thuê m t nư c Cơ quan thu công s n Trình t xác nh ti n thuê t, thuê m t nư c (g i Qu n lý 8 Cơ quan thu chung là ti n thuê t) công s n C. D tr Nhà nư c
 16. D tr qu c gia khu v c ho c Bán u giá hàng d tr qu c gia (trong trư ng Tài chính - T ch c có 9 h p m t ơn v tài s n có giá kh i i m dư i 1 t Ngân sách ch c năng bán ng) u giá tài s n ư c u quy n D tr qu c gia khu v c ho c Bán u giá hàng d tr qu c gia (trong trư ng Tài chính - T ch c có 10 h p m t ơn v tài s n có giá kh i i m t 1 t Ngân sách ch c năng bán ng n dư i 5 t ng) u giá tài s n ư c u quy n D. u tư Quy t toán d án hoàn thành các d án s d ng Tài chính - Phòng Tài 11 v n nhà nư c thu c thNm quy n c a U ban nhân Ngân sách chính dân huy n
Đồng bộ tài khoản