Quyết định số 1902/QĐ-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
95
lượt xem
3
download

Quyết định số 1902/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1902/QĐ-BTC về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1902/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM -------- Đ c l p - T do - H nh phúc ----------- S : 1902/QĐ-BTC Hà N i, ngày 10 tháng 8 năm 2009 QUY T Đ NH V VI C CÔNG B B TH T C HÀNH CHÍNH THU C LĨNH V C THU B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh đ nh s 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 c a Chính ph Quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Quy t đ nh s 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 1 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Đ án Đơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai đo n 2007-2010; Căn c Quy t đ nh s 07/QĐ-TTg ngày 4 tháng 1 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t K ho ch th c hi n Đ án Đơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai đo n 2007-2010; Căn c ch đ o c a Th tư ng Chính ph v vi c công b b th t c hành chính thu c ph m vi ch c năng qu n lý c a B Tài chính t i công văn s 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009; Xét đ ngh c a T trư ng T công tác th c hi n đ án 30 B Tài chính, QUY T Đ NH: Đi u 1. Công b kèm theo Quy t đ nh này b th t c hành chính thu c lĩnh v c thu . 1. Trư ng h p th t c hành chính nêu t i Quy t đ nh này đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n s a đ i, b sung ho c bãi b sau ngày Quy t đ nh này có hi u l c và các th t c hành chính m i đư c ban hành thì áp d ng đúng quy đ nh c a cơ quan nhà nư c có th m quy n và ph i c p nh t đ công b . 2. Trư ng h p th t c hành chính do cơ quan nhà nư c có th m quy n ban hành nhưng chưa đư c công b t i Quy t đ nh này thì đư c áp d ng theo đúng quy đ nh c a cơ quan nhà nư c có th m quy n và ph i c p nh t đ công b . Đi u 2. T công tác th c hi n Đ án 30 c a B Tài chính có trách nhi m ch trì, ph i h p v i T ng c c thu và các đơn v liên quan thư ng xuyên c p nh t đ trình B trư ng công b nh ng th t c hành chính nêu t i kho n 1 Đi u 1 Quy t đ nh này. Th i h n c p nh t ho c lo i b th t c hành chính này ch m nh t không quá 10 ngày k t ngày văn b n quy đ nh th t c hành chính có hi u l c thi hành. Đ i v i các th t c hành chính nêu t i kho n 2 Đi u 1 Quy t đ nh này, T công tác th c hi n Đ án 30 c a B Tài chính có trách nhi m ch trì, ph i h p v i T ng c c thu và các đơn v liên quan có liên quan trình B trư ng công b trong th i h n không quá 10 ngày k t ngày phát hi n th t c hành chính chưa đư c công b . Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Đi u 4. T trư ng T công tác th c hi n Đ án 30, Chánh Văn phòng, T ng c c trư ng T ng c c thu , V trư ng V Pháp ch , C c trư ng C c Tin h c và Th ng kê Tài chính và Th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph (đ b/c); - TCTCT c i cách TTHC c a TTCP; - Lãnh đ o B ; - Như Đi u 4; - Website B Tài chính; Vũ Văn Ninh -Lưu VT, PC. TH T C HÀNH CHÍNH THU C LĨNH V C THU (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1902 /QĐ-BTC ngày tháng8 năm 2009 c a B Tài chính) PH N I. DANH M C TH T C HÀNH CHÍNH THU C LĨNH V C THU
 2. STT Tên th t c hành chính Lĩnh v c Cơ quan th c hi n I. Th t c hành chính c p trung ương 1 Th t c a 2 Th t c b 3 Th t c c 4 Th t c d n ………………… II. Th t c hành chính c p t nh 1 Th t c đ 2 Th t c e 3 Th t c f 4 Th t c g n ………………… III. Th t c hành chính c p huy n 1 Th t c h 2 Th t c i 3 Th t c k 4 Th t c l n ………………… IV. Th t c hành chính c p xã 1 Th t c m 2 Th t c n 3 Th t c o 4 Th t c p n ………………… PH N II. N I DUNG C TH C A T NG TH T C HÀNH CHÍNH THU C PH M VI CH C NĂNG QU N LÝ C A B A/CƠ QUAN A Cơ quan th c TT TÊN TH T C HÀNH CHÍNH Lĩnh v c Ghi chú hi n I TH T C HÀNH CHÍNH DO C P T NG C C THU Đăng ký d thi c p ch ng ch hành ngh d ch v 1 Thu T ng c c thu làm th t c v thu (đăng ký l n đ u) Đăng ký d thi c p ch ng ch hành ngh d ch v 2 làm th t c v thu (đăng ký l i các môn chưa đ t Thu T ng c c thu ho c đăng ký thi l i các môn chưa thi) 3 Đăng ký ho t đ ng (hành ngh ) đ i v i đ i lý thu Thu T ng c c thu
 3. Đăng ký ho t đ ng (hành ngh ) đ i v i Đ i lý thu 4 Thu T ng c c thu - Đăng ký ho t đ ng các năm ti p theo 5 Khi u n i v thu Thu T ng c c thu II TH T C HÀNH CHÍNH DO C P C C THU Đăng ký thu , đăng ký kinh doanh l n đ u qua S 1 Thu C c thu KHĐT đ i v i doanh nghi p tư nhân Đăng ký thu , đăng ký kinh doanh l n đ u qua S 2 KHĐT đ i v i công ty trách nhi m h u h n hai Thu C c thu thành viên tr lên Đăng ký thu , đăng ký kinh doanh l n đ u qua S 3 Thu C c thu KHĐT đ i v i công ty c ph n Đăng ký thu , đăng ký kinh doanh l n đ u qua S 4 Thu C c thu KHĐT đ i v i công ty h p danh Đăng ký thu , đăng ký kinh doanh l n đ u qua S 5 KHĐT đ i v i công ty trách nhi m h u h n m t Thu C c thu thành viên Đăng ký thu , đăng ký kinh doanh l n đ u qua S 6 Thu C c thu KHĐT đ i v i chi nhánh, văn phòng đ i di n Đăng ký thu , đăng ký kinh doanh l n đ u qua S 7 KHĐT đ i v i các công ty TNHH 1 thành viên đư c Thu C c thu thành l p trên cơ s chia công ty cùng lo i Đăng ký thu , đăng ký kinh doanh l n đ u qua S KHĐT đ i v i các công ty TNHH 2 thành viên tr 8 Thu C c thu lên đư c thành l p trên cơ s chia công ty cùng lo i Đăng ký thu , đăng ký kinh doanh l n đ u qua S 9 KHĐT đ i v i các công ty c ph n đư c thành l p Thu C c thu trên cơ s chia công ty cùng lo i Đăng ký thu , đăng ký kinh doanh l n đ u qua S 10 KHĐT đ i v i các công ty TNHH 1 thành viên đư c Thu C c thu thành l p trên cơ s tách công ty cùng lo i Đăng ký thu , đăng ký kinh doanh l n đ u qua S KHĐT đ i v i các công ty TNHH 2 thành viên tr 11 Thu C c thu lên đư c thành l p trên cơ s tách công ty cùng lo i Đăng ký thu , đăng ký kinh doanh l n đ u qua S 12 KHĐT đ i v i các công ty c ph n đư c thành l p Thu C c thu trên cơ s tách công ty cùng lo i Đăng ký thu , đăng ký kinh doanh l n đ u qua S 13 KHĐT đ i v i các công ty TNHH 1 thành viên đư c Thu C c thu thành l p trên cơ s h p nh t các công ty cùng lo i Đăng ký thu , đăng ký kinh doanh l n đ u qua S KHĐT đ i v i các công ty TNHH 2 thành viên tr 14 Thu C c thu lên đư c thành l p trên cơ s h p nh t các công ty cùng lo i Đăng ký thu , đăng ký kinh doanh l n đ u qua S 15 KHĐT đ i v i các công ty c ph n đư c thành l p Thu C c thu trên cơ s h p nh t các công ty cùng lo i Đăng ký thu , đăng ký kinh doanh l n đ u qua S 16 KHĐT trong trư ng h p công ty TNHH chuy n Thu C c thu thành công ty c ph n
 4. Đăng ký thu , đăng ký kinh doanh l n đ u qua S 17 KHĐT trong trư ng h p công ty c ph n chuy n Thu C c thu thành công ty TNHH Đăng ký thu l n đ u đ i v i ngư i n p thu là t ch c kinh doanh, tr H p tác xã, t h p (tr các 18 Thu C c thu đơn v tr c thu c) - Tr trư ng h p qua 1 c a liên thông Đăng ký thu l n đ u đ i v i ngư i n p thu là đơn 19 v tr c thu c c a t ch c kinh doanh, tr H p tác Thu C c thu xã, t h p (tr trư ng h p qua 1 c a liên thông) Đăng ký thu l n đ u đ i v i cá nhân có thu nh p t ti n lương, ti n công, thu nh p t đ u tư v n 20 (bao g m c chuy n như ng ch ng khoán) và các Thu C c thu cá nhân có thu nh p ch u thu khác - Trư ng h p n p cho cơ quan thu Đăng ký thu l n đ u đ i v i cá nhân có thu nh p t ti n lương, ti n công, thu nh p t đ u tư v n 21 (bao g m c chuy n như ng ch ng khoán) và các Thu C c thu cá nhân có thu nh p ch u thu khác - Trư ng h p n p qua cơ quan chi tr thu nh p Đăng ký thu l n đ u đ i v i ngư i n p thu là nhà 22 th u, nhà th u ph nư c ngoài tr c ti p n p thu Thu C c thu t i Vi t Nam Đăng ký thu l n đ u đ i v i Ban đi u hành d án 23 th c hi n h p đ ng c a nhà th u, nhà th u ph Thu C c thu nư c ngoài tr c ti p n p thu t i Vi t Nam Đăng ký thu l n đ u đ i v i trư ng h p nhà th u, 24 nhà th u ph nư c ngoài không tr c ti p n p thu Thu C c thu t i Vi t Nam Đăng ký thu l n đ u đ i v i trư ng h p nhà th u, nhà th u ph nư c ngoài, bên nư c ngoài tham 25 Thu C c thu gia h p đ ng, h p tác kinh doanh, kê khai n p thu thông qua bên Vi t Nam Đăng ký thu l n đ u đ i v i ngư i n p thu là cơ 26 quan đ i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s và cơ Thu C c thu quan đ i di n c a t ch c qu c t t i Vi t Nam Đăng ký thu l n đ u đ i v i ngư i n p thu là t ch c đư c y quy n thu thu , phí, l phí và các kho n thu khác theo quy đ nh c a pháp lu t; các ch d án, các nhà th u chính nư c ngoài c a các 27 Thu C c thu d án ODA; t ch c kh u tr thu thu nh p cá nhân nhưng đơn v không có ho t đ ng s n xu t, kinh doanh, d ch v (tr trư ng h p qua 1 c a liên thông) C p l i Gi y ch ng nh n đăng ký thu cho trư ng 28 Thu C c thu h p m t Gi y ch ng nh n đăng ký thu C p l i Gi y ch ng nh n đăng ký thu cho trư ng 29 Thu C c thu h p Gi y ch ng nh n đăng ký thu b rách, nát 30 C p l i Th mã s thu cá nhân Thu C c thu Đăng ký thu đ i v i trư ng h p t ch c, s p x p l i doanh nghi p: trư ng h p sáp nh p, h p nh t 31 Thu C c thu doanh nghi p đ i v i doanh nghi p nh n sáp nh p (tr trư ng h p qua m t c a liên thông)
 5. Đăng ký thu đ i v i trư ng h p t ch c, s p x p l i doanh nghi p: trư ng h p Sáp nh p, h p nh t 32 Thu C c thu doanh nghi p đ i v i doanh nghi p b h p nh t, b sáp nh p. Đăng ký thu đ i v i trư ng h p t ch c, s p x p 33 l i doanh nghi p: trư ng h p tách doanh nghi p Thu C c thu đ i v i doanh nghi p đư c tách. Đăng ký thu đ i v i trư ng h p t ch c, s p x p 34 l i doanh nghi p: trư ng h p tách doanh nghi p Thu C c thu đ i v i doanh nghi p b tách. Đăng ký thu đ i v i trư ng h p t ch c, s p x p 35 l i doanh nghi p: trư ng h p chia doanh nghi p Thu C c thu đ i v i doanh nghi p m i đư c chia Đăng ký thu đ i v i trư ng h p t ch c, s p x p 36 l i doanh nghi p: trư ng h p chia doanh nghi p Thu C c thu đ i v i doanh nghi p b chia. Đăng ký thu đ i v i trư ng h p t ch c, s p x p l i doanh nghi p: trư ng h p chuy n đ i lo i hình 37 Thu C c thu doanh nghi p ( tr trư ng h p qua m t c a liên thông) Đăng ký thu đ i v i trư ng h p t ch c, s p x p l i doanh nghi p: trư ng h p chuy n doanh nghi p 38 Thu C c thu tr c thu c thành doanh nghi p đ c l p (tr trư ng h p qua m t c a liên thông) Đăng ký thu đ i v i trư ng h p t ch c, s p x p l i doanh nghi p: trư ng h p chuy n doanh nghi p 39 Thu C c thu đ c l p thành doanh nghi p tr c thu c(tr trư ng h p qua m t c a liên thông) Đăng ký thu đ i v i trư ng h p t ch c, s p x p 40 l i doanh nghi p: trư ng h p bán doanh nghi p Thu C c thu (tr trư ng h p qua m t c a liên thông) Đăng ký thu đ i v i trư ng h p t ch c, s p x p 41 l i doanh nghi p: trư ng h p Sáp nh p, h p nh t Thu C c thu doanh nghi p đ i v i doanh nghi p h p nh t. Đăng ký thu thay đ i, b sung: Trư ng h p đ i 42 tên cơ s kinh doanh (tr trư ng h p qua 1 c a Thu C c thu liên thông) Đăng ký thu thay đ i, b sung: Trư ng h p 43 chuy n đ a đi m kinh doanh trong cùng đ a bàn t nh Thu C c thu (tr trư ng h p qua 1 c a liên thông) Đăng ký thu thay đ i, b sung: Trư ng h p chuy n đ a đi m kinh doanh gi a các t nh_ t i nơi 44 Thu C c thu NNT chuy n đi (tr trư ng h p qua 1 c a liên thông) Đăng ký thu thay đ i, b sung: Trư ng h p chuy n đ a đi m kinh doanh gi a các t nh_t i nơi 45 Thu C c thu NNT chuy n đ n (tr trư ng h p qua 1 c a liên thông) Đăng ký thu thay đ i, b sung: Thay đ i các ch tiêu khác trên t khai đăng ký thu không làm thay 46 Thu C c thu đ i Gi y ch ng nh n đăng ký thu (tr trư ng h p qua 1 c a liên thông)
 6. Ch m d t hi u l c mã s thu đ i v i doanh 47 Thu C c thu nghi p Ch m d t hi u l c mã s thu đ i v i đơn v có 48 Thu C c thu các đơn v tr c thu c 49 Khai thu GTGT theo phương pháp kh u tr Thu C c thu 50 Khai thu GTGT theo dành cho d án đ u tư Thu C c thu Khai thu GTGT theo phương pháp tính tr c ti p 51 trên GTGT và cơ s kinh doanh vàng b c, đá quý Thu C c thu và ngo i t Khai quy t toán thu GTGT năm theo phương 52 Thu C c thu pháp tính tr c ti p trên GTGT Khai thu GTGT năm theo phương pháp tính tr c 53 Thu C c thu ti p trên doanh thu Khai thu GTGT đ i v i ho t đ ng kinh doanh xây 54 Thu C c thu d ng, l p đ t, bán hàng vãng lai ngo i t nh Chuy n đ i áp d ng các phương pháp tính thu 55 Thu C c thu GTGT 56 Khai thu thu nh p doanh nghi p t m tính theo quý Thu C c thu Khai thu thu nh p doanh nghi p dành cho t ch c, kinh doanh khai thu thu nh p doanh nghi p 57 Thu C c thu t chuy n quy n s d ng đ t, chuy n quy n thuê đ t Khai thu TNDN tính theo t l thu nh p trên doanh 58 Thu C c thu thu 59 Khai thu TNDN kh u tr t ti n hoa h ng đ i lý Thu C c thu 60 Khai quy t toán thu TNDN Thu C c thu 61 Khai thu tiêu th đ c bi t Thu C c thu Khai thu tài nguyên đ i v i cơ s khai thác tài 62 Thu C c thu nguyên Khai thu tài nguyên đ i v i cơ s thu mua tài 63 Thu C c thu nguyên 64 Khai quy t toán thu tài nguyên Thu C c thu Khai thu tài nguyên t m tính đ i v i cơ s khai 65 Thu C c thu thác d u khí Khai phương pháp xác đ nh giá tính thu tài 66 Thu C c thu nguyên đ i v i cơ s khai thác tài nguyên Khai t l thu tài nguyên t m tính đ i v i cơ s 67 Thu C c thu khai thác d u, khí Khai quy t toán thu TNDN đ i v i ho t đ ng khai 68 Thu C c thu thác d u thô, khí thiên nhiên 69 Khai thu môn bài theo năm Thu C c thu Khai kh u tr c a nhà th u nư c ngoài theo t ng l n phát sinh ho c theo tháng (trư ng h p bên Vi t 70 Thu C c thu Nam ký h p đ ng v i nhà th u nư c ngoài không th c hi n ch đ k toán Vi t Nam) 71 Khai quy t toán thu nhà th u nư c ngoài (trư ng Thu C c thu h p bên Vi t Nam ký h p đ ng v i nhà th u nư c
 7. ngoài không th c hi n ch đ k toán Vi t Nam) Khai thu đ i v i nhà th u nư c ngoài là các hãng 72 Thu C c thu v n t i bi n Khai kh u tr thu thu nh p cá nhân (dành cho t ch c, cá nhân tr thu nh p t ti n lương, ti n công 73 Thu C c thu và thu nh p t kinh doanh cho cá nhân không cư trú) Khai kh u tr thu thu nh p cá nhân đ i v i t ch c, cá nhân tr thu nh p t đ u tư v n, chuy n 74 Thu C c thu như ng ch ng khoán, b n quy n, như ng quy n thương m i, trúng thư ng cho cá nhân cư trú Khai kh u tr thu thu nh p cá nhân (dành cho t 75 ch c, cá nhân tr thu nh p t ti n lương, ti n công Thu C c thu cho cá nhân cư trú) Khai quy t toán thu thu nh p cá nhân đ i v i t 76 ch c, cá nhân tr thu nh p t ti n lương, ti n công Thu C c thu c a cá nhân cư trú Khai quy t toán thu thu nh p cá nhân đ i v i t ch c, cá nhân tr thu nh p t đ u tư v n, chuy n 77 Thu C c thu như ng ch ng khoán, b n quy n, như ng quy n thương m i, trúng thư ng cho cá nhân cư trú Khai thu thu nh p cá nhân đ i v i cá nhân khai 78 tr c ti p v i cơ quan thu đ i v i thu nh p t ti n Thu C c thu công, ti n lương Khai thu Thu nh p cá nhân đ i v i cá nhân có thu 79 Thu C c thu nh p t chuy n như ng v n Khai quy t toán thu Thu nh p cá nhân đ i v i cá 80 Thu C c thu nhân có thu nh p t chuy n như ng ch ng khoán Khai thu thu nh p cá nhân dành cho cá nhân cư 81 trú có thu nh p t đ u tư v n, b n quy n, như ng Thu C c thu quy n thương m i, trúng thư ng t nư c ngoài. Đăng ký ngư i ph thu c gi m tr gia c nh đ i v i 82 Thu C c thu cá nhân có thu nh p t ti n lương, ti n công Khai kh u tr thu TNCN dành cho cơ s giao đ i C c thu 83 Thu lý x s tr thu nh p cho đ i lý x s Khai quy t toán thu TNCN dành cho cơ s giao C c thu 84 Thu đ i lý x s tr thu nh p cho đ i lý x s Khai kh u tr thu TNCN dành cho cơ s giao đ i 85 lý b o hi m tr thu nh p cho cá nhân làm đ i lý b o Thu C c thu hi m Khai quy t toán thu TNCN dành cho cơ s giao 86 đ i lý b o hi m tr thu nh p cho cá nhân làm đ i lý Thu C c thu b o hi m 87 Khai phí, l phí khác thu c Ngân sách Nhà nư c Thu C c thu Khai quy t toán năm phí, l phí khác thu c Ngân C c thu 88 Thu sách Nhà nư c 89 Khai phí xăng d u Thu C c thu Khai phí b o v môi trư ng đ i v i t ch c, cá C c thu 90 Thu nhân khai thác khoáng s n 91 Khai phí b o v môi trư ng đ i v i cơ s thu mua Thu C c thu
 8. khoáng s n n p phí thay ngư i khai thác Hoàn thu GTGT đ i v i trư ng h p trong ba tháng liên t c có s thu đ u vào chưa đư c kh u 92 tr h t, ho c đ i v i trư ng h p đang trong giai Thu C c thu đo n đ u tư chưa có thu GTGT đ u ra (trư ng h p hoàn trư c ki m tra sau) Hoàn thu GTGT đ i v i trư ng h p trong ba tháng liên t c có s thu đ u vào chưa đư c kh u 93 tr h t, ho c đ i v i trư ng h p đang trong giai Thu C c thu đo n đ u tư chưa có thu GTGT đ u ra (trư ng h p ki m tra trư c hoàn sau) Hoàn thu đ i v i trư ng h p xu t kh u thanh toán 94 Thu C c thu b ng ti n (trư ng h p hoàn trư c ki m tra sau) Hoàn thu đ i v i trư ng h p xu t kh u thanh toán 95 Thu C c thu b ng ti n (trư ng h p ki m tra trư c hoàn sau) Hoàn thu đ i v i trư ng h p xu t kh u thanh toán 96 Thu C c thu b ng hàng (trư ng h p hoàn trư c ki m tra sau) Hoàn thu đ i v i trư ng h p xu t kh u thanh toán 97 Thu C c thu b ng hàng (trư ng h p ki m tra trư c hoàn sau) Hoàn thu đ i v i trư ng h p xu t kh u t i ch 98 Thu C c thu (trư ng h p hoàn trư c ki m tra sau) Hoàn thu đ i v i trư ng h p xu t kh u t i ch 99 Thu C c thu (trư ng h p ki m tra trư c hoàn sau) Hoàn thu đ i v i trư ng h p hàng hoá gia công 100 Thu C c thu chuy n ti p (trư ng h p hoàn trư c ki m tra sau) Hoàn thu đ i v i trư ng h p hàng hoá gia công 101 Thu C c thu chuy n ti p (trư ng h p ki m tra trư c hoàn sau) Hoàn thu GTGT đ i v i trư ng h p hàng hoá xu t 102 kh u đ th c hi n d án đ u tư ra nư c Thu C c thu ngoài.(trư ng h p hoàn trư c ki m tra sau) Hoàn thu GTGT đ i v i trư ng h p hàng hoá xu t 103 kh u đ th c hi n d án đ u tư ra nư c Thu C c thu ngoài.(trư ng h p ki m tra trư c hoàn sau) Hoàn thu GTGT đ i v i d án ODA (trư ng h p 104 Thu C c thu hoàn trư c ki m tra sau) Hoàn thu GTGT đ i v i d án ODA (trư ng h p 105 Thu C c thu ki m tra trư c hoàn sau) Hoàn thu GTGT đ i v i t ch c Vi t Nam s d ng ti n vi n tr nhân đ o, vi n tr không hoàn l i c a 106 Thu C c thu nư c ngoài mua hàng hoá t i Vi t Nam đ vi n tr (trư ng h p hoàn trư c ki m tra sau) Hoàn thu GTGT đ i v i t ch c Vi t Nam s d ng ti n vi n tr nhân đ o, vi n tr không hoàn l i c a 107 Thu C c thu nư c ngoài mua hàng hoá t i Vi t Nam đ vi n tr (trư ng h p ki m tra trư c hoàn sau) Hoàn thu GTGT đ i v i đ i tư ng đư c hư ng 108 ưu đãi mi n tr ngo i giao (trư ng h p hoàn trư c Thu C c thu ki m tra sau) Hoàn thu GTGT đ i v i đ i tư ng đư c hư ng 109 ưu đãi mi n tr ngo i giao (trư ng h p ki m tra Thu C c thu trư c hoàn sau)
 9. Hoàn thu thu nh p cá nhân (trư ng h p hoàn 110 Thu C c thu trư c ki m tra sau) Hoàn thu thu nh p cá nhân (trư ng h p ki m tra 111 Thu C c thu trư c hoàn sau) Đ ngh hoàn thu theo Hi p đ nh tránh đánh thu 112 Thu C c thu hai l n Hoàn thu , phí n p th a đ i v i ngư i n p thu sáp nh p, chia tách, gi i th , phá s n, chuy n đ i 113 Thu C c thu s h u, ch m d t ho t đ ng (trư ng h p hoàn trư c ki m tra sau) Hoàn thu , phí n p th a đ i v i ngư i n p thu sáp nh p, chia tách, gi i th , phá s n, chuy n đ i 114 Thu C c thu s h u, ch m d t ho t đ ng (trư ng h p ki m tra trư c hoàn sau) Hoàn phí xăng d u (trư ng h p hoàn trư c ki m 115 Thu C c thu tra sau) Hoàn phí xăng d u (trư ng h p ki m tra trư c 116 Thu C c thu hoàn sau) Hoàn thu GTGT đ i v i hàng hoá th c xu t kh u đang trong th i gian chưa đư c phía nư c ngoài 117 thanh toán qua ngân hàng theo h p đ ng xu t Thu C c thu kh u và các trư ng h p gi i quy t nhanh các trư ng h p hoàn thu khác Mi n ti n thuê đ t, thuê m t nư c (dư i đây g i chung là ti n thuê đ t) đ i v i các D án đ u tư thu c lĩnh v c đ c bi t khuy n khích đ u tư đư c 118 Thu C c thu đ u tư t i đ a bàn kinh t - xã h i đ c bi t khó khăn đ i v i t ch c kinh t , t ch c, cá nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài Mi n ti n thuê đ t, thuê m t nư c (dư i đây g i chung là ti n thuê đ t) đ i v i các d án s d ng đ t xây d ng nhà chung cư cho công nhân c a các khu công nghi p theo d án đư c c p có th m quy n phê duy t; d án s d ng đ t xây d ng ký túc xá sinh viên b ng ti n t ngân sách nhà nư c; 119 Thu C c thu d án s d ng đ t xây d ng công trình công c ng có m c đích kinh doanh (xã h i hoá) thu c lĩnh v c giáo d c, y t , văn hoá, th d c, th thao, khoa h c-công ngh đ i v i t ch c kinh t , t ch c, cá nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài Mi n ti n thuê đ t, thuê m t nư c (dư i đây g i chung là ti n thuê đ t) trong th i gian xây d ng 120 theo d án đư c c p có th m quy n phê duy t đ i Thu C c thu v i t ch c kinh t , t ch c, cá nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài Mi n ti n thuê đ t, thuê m t nư c (dư i đây g i chung là ti n thuê đ t) k t ngày xây d ng hoàn thành đưa d án vào ho t đ ng đ i v i các d án thu c Danh m c lĩnh v c khuy n khích đ u tư, lĩnh 121 v c đ c bi t khuy n khích đ u tư, đ a bàn có đi u Thu C c thu ki n kinh t - xã h i khó khăn, đ a bàn có đi u ki n kinh t - xã h i đ c bi t khó khăn theo quy đ nh c a Chính ph ph đ i v i t ch c kinh t , t ch c, cá nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c
 10. ngoài Mi n ti n thuê đ t, thuê m t nư c (dư i đây g i chung là ti n thuê đ t) đ i v i D án đang s d ng 122 đ t đư c giao khi chuy n sang thuê đ t (quy đ i Thu C c thu v i t ch c kinh t , t ch c, cá nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài Mi n ti n thuê đ t, thuê m t nư c (dư i đây g i chung là ti n thuê đ t) nư c trong th i gian t m ng ng ho t đ ng theo s xác nh n c a cơ quan 123 Thu C c thu c p gi y phép đ u tư ho c c p đăng ký kinh doanh đ i v i t ch c kinh t , t ch c, cá nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài Mi n ti n thuê đ t, thuê m t nư c (dư i đây g i chung là ti n thuê đ t) nư c trong th i gian t m ng ng xây d ng cơ b n theo s xác nh n c a cơ 124 quan c p gi y phép đ u tư ho c c p đăng ký kinh Thu C c thu doanh đ i v i D án g p khó khăn ph i t m ng ng xây d ng đ i v i t ch c kinh t , t ch c, cá nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài Mi n ti n thuê đ t, thuê m t nư c (dư i đây g i chung là ti n thuê đ t) đ i v i D án xây d ng tr s làm vi c c a các cơ quan đ i di n ngo i giao, 125 cơ quan lãnh s nư c ngoài và cơ quan đ i di n Thu C c thu c a t ch c qu c t t i Vi t Nam theo đi u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên ho c theo nguyên t c có đi có l i Mi n ti n thuê đ t, thuê m t nư c (dư i đây g i chung là ti n thuê đ t) đ i v i Các trư ng h p do Th tư ng Chính ph quy t đ nh theo đ ngh c a B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan 126 Thu C c thu thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương đ i v i t ch c kinh t , t ch c, cá nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài . Gi m ti n thuê đ t đ i v i trư ng h p thuê đ t đ 127 s d ng làm m t b ng s n xu t kinh doanh đ i v i Thu C c thu h p tác xã Gi m ti n thuê đ t, thuê m t nư c (dư i đây g i chung là ti n thuê đ t) đ i v i các trư ng h p thuê đ t, thuê m t nư c đ s d ng vào m c đích s n 128 xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n, Thu C c thu làm mu i mà b thiên tai, ho ho nđ i v i t ch c kinh t , t ch c, cá nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài Gi m ti n thuê đ t, thuê m t nư c (dư i đây g i chung là ti n thuê đ t) trong th i gian ng ng s n xu t kinh doanh đ i v i các trư ng h p thuê đ t, thuê m t nư c đ s d ng vào m c đích s n xu t 129 kinh doanh mà không ph i là s n xu t nông nghi p, Thu C c thu lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n, làm mu i khi b thiên tai, ho ho n, tai n n b t kh kháng đ i v i t ch c kinh t , t ch c, cá nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài Gi m ti n thuê đ đ i v i đ t thuê thu c d án xây 130 d ng tr s làm vi c c a các cơ quan đ i di n Thu C c thu ngo i giao, cơ quan lãnh s nư c ngoài và cơ
 11. quan đ i di n c a t ch c qu c t t i Vi t Nam theo đi u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên ho c theo nguyên t c có đi có l i (gi m theo theo quy đ nh t i Đi u ư c qu c t đã ký k t ho c theo nguyên t c đã tho thu n) Gi m ti n thuê đ t, thuê m t nư c (dư i đây g i chung là ti n thuê đ t) đ i v i Các trư ng h p do Th tư ng Chính ph quy t đ nh theo đ ngh c a B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan 131 Thu C c thu thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương đ i v i t ch c kinh t , t ch c, cá nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài Gi m ti n thuê đ t đ n năm thu 2010 đ i v i di n tích đ t s n xu t nông nghi p c a đ i tư ng không thu c di n đư c mi n ti n thuê đ t theo hư ng 132 Thu C c thu d n t i t i đi m 4 M c VII Thông tư 141/2007/TT- BTC đ i v i t ch c kinh t , t ch c, cá nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài Mi n thu Tài nguyên đ i v i nư c thiên nhiên dùng vào s n xu t thu đi n không đ đi u ki n 133 Thu C c thu hoà vào m ng lư i đi n qu c gia theo quy đ nh c a Lu t Đi n l c Mi n thu tài nguyên cho t ch c, cá nhân khai thác tài nguyên g p thiên tai, đ ch ho , tai n n b t 134 Thu C c thu ng , gây t n th t đ n tài nguyên đã kê khai và n p thu Mi n,gi m thu s d ng đ t nông nghi p trong 135 trư ng h p thiên tai, đ ch ho làm thi t h i mùa Thu C c thu màng cho t ng h n p thu theo t ng v s n xu t Gi m thu tiêu th đ c bi t cho ngư i n p thu g p 136 khó khăn do thiên tai, tai n n b t ng không có kh Thu C c thu năng n p thu . Gi m thu Thu nh p cá nhân đ i v i đ i tư ng n p 137 Thu C c thu thu g p khó khăn do thiên tai, ho ho n Gi m thu Thu nh p cá nhân đ i v i đ i tư ng n p 138 Thu C c thu thu g p khó khăn do b tai n n Gi m thu Thu nh p cá nhân đ i v i đ i tư ng n p 139 Thu C c thu thu m c b nh hi m nghèo Mi n thu , gi m thu theo Hi p đ nh đ i v i cá 140 Thu C c thu nhân là đ i tư ng cư trú nư c ngoài Mi n thu , gi m thu theo Hi p đ nh đ i v i cá nhân nư c ngoài là đ i tư ng cư trú c a Vi t Nam đư c hư ng các quy đ nh mi n, gi m thu đ i v i 141 thu nh p quy đ nh t i các Đi u kho n thu nh p t Thu C c thu ph c v Chính ph , thu nh p c a sinh viên, h c sinh h c ngh và thu nh p c a giáo viên, giáo sư và ngư i nghiên c u Mi n thu , gi m thu theo Hi p đ nh đ i v i v n đ ng viên và ngh sĩ là đ i tư ng cư trú c a nư c 142 Thu C c thu ngoài có thu nh p t bi u di n văn hoá, th d c th thao t i Vi t Nam 143 Mi n thu , gi m thu theo Hi p đ nh đ i v i nhà Thu C c thu th u nư c ngoài th c hi n ch đ k toán VN, có
 12. thu nh p t ho t đ ng s n xu t kinh doanh. Mi n thu , gi m thu theo Hi p đ nh đ i v i nhà 144 th u nư c ngoài th c hi n ch đ k toán VN, có Thu C c thu thu nh p t ho t đ ng ngành ngh đ c l p Mi n thu , gi m thu theo Hi p đ nh đ i v i nhà 145 th u nư c ngoài không th c hi n ch đ k toán Thu C c thu VN, có thu nh p t ho t đ ng hành ngh đ c l p Mi n thu , gi m thu theo Hi p đ nh đ i v i nhà 146 th u nư c ngoài không th c hi n ch đ k toán Thu C c thu VN, có thu nh p t v n t i hàng không. Mi n thu , gi m thu theo Hi p đ nh đ i v i nhà 147 th u nư c ngoài không th c hi n ch đ k toán Thu C c thu VN, có thu nh p khác Mi n thu , gi m thu theo Hi p đ nh đ i v i hãng v n t i nư c ngoài không th c hi n ch đ k toán 148 Thu C c thu VN, có ho t đ ng vân t i qu c t gi a c ng bi n Vi t Nam và nư c ngoài. Mi n thu , gi m thu theo Hi p đ nh đ i v i nhà 149 th u nư c ngoài có thu nh p t chuy n như ng Thu C c thu v n Mi n thu TNCN đ i v i cá nhân Vi t Nam làm vi c 150 t i văn phòng đ i di n c a các t ch c Liên hi p Thu C c thu qu c t i Vi t Nam Mi n thu TNCN đ i v i chuyên gia nư c ngoài 151 th c hi n chương trình, d án vi n tr phi chính Thu C c thu ph nư c ngoài t i Vi t Nam Th t c mua hoá đơn l n đ u đ i v i t ch c kinh 152 Thu C c thu doanh Th t c mua hoá đơn các l n ti p theo đ i v i t 153 Thu C c thu ch c kinh doanh 154 Đăng ký m u hoá đơn t in Thu C c thu 155 Đăng ký lưu hành hoá đơn t in Thu C c thu 156 Th t c c p Hoá đơn l Thu C c thu 157 Báo cáo m t hoá đơn Thu C c thu 158 Báo cáo tình hình s d ng hoá đơn Thu C c thu 159 Báo cáo thanh, quy t toán s d ng hoá đơn năm Thu C c thu 160 Th t c nh n in hoá đơn t in Thu C c thu 161 Th t c đăng ký s d ng biên lai phí, l phí t in Thu C c thu 162 Th t c đăng ký lưu hành biên lai phí l phí t in Thu C c thu 163 N p thu Thu C c thu 164 Gia h n n p thu Thu C c thu 165 Xác nh n vi c th c hi n nghĩa v thu Thu C c thu Kh u tr thu nư c ngoài vào thu ph i n p t i 166 Thu C c thu Vi t Nam Xác nh n s thu đã n p t i Vi t Nam đ i v i đ i C c thu 167 tư ng cư trú c a nư c ngoài Thu - Trư ng h p ngư i n p thu đ ngh xác nh n s
 13. thu th c n p t i Vi t Nam Xác nh n s thu đã n p t i Vi t Nam đ i v i đ i C c thu tư ng cư trú c a nư c ngoài - Trư ng h p đ i tư ng đ ngh xác nh n s thu phát sinh t i Vi t 168 Thu Nam nhưng không ph i n p do đư c hư ng ưu đãi thu và đư c coi như s thu đã n p đ kh u tr s thu khoán t i nư c nơi cư trú 169 Xác nh n đ i tư ng cư trú c a Vi t Nam Thu C c thu 170 Gia h n n p h sơ khai thu Thu C c thu 171 Khai b sung h sơ khai thu Thu C c thu 172 Khi u n i v thu Thu C c thu III TH T C HÀNH CHÍNH DO C P CHI C C THU TH C HI N Đăng ký thu l n đ u đ i v i ngư i n p thu là 1 Thu Chi c c thu H p tác xã, t h p (tr các đơn v tr c thu c) Đăng ký thu l n đ u đ i v i ngư i n p thu là đơn 2 Thu Chi c c thu v tr c thu c c a H p tác xã, t h p Đăng ký thu l n đ u đ i v i ngư i n p thu là cá 3 Thu Chi c c thu nhân, nhóm cá nhân kinh doanh Đăng ký thu l n đ u đ i v i cá nhân có thu nh p t ti n lương, ti n công, thu nh p t đ u tư v n 4 (bao g m c chuy n như ng ch ng khoán) và các Thu Chi c c thu cá nhân có thu nh p ch u thu khác - Trư ng h p n p cho cơ quan thu Đăng ký thu l n đ u đ i v i cá nhân có thu nh p t ti n lương, ti n công, thu nh p t đ u tư v n 5 (bao g m c chuy n như ng ch ng khoán) và các Thu Chi c c thu cá nhân có thu nh p ch u thu khác - Trư ng h p n p qua cơ quan chi tr thu nh p Đăng ký thu l n đ u đ i v i trư ng h p nhà th u, 6 nhà th u ph nư c ngoài không tr c ti p n p thu Thu Chi c c thu t i Vi t Nam Đăng ký thu l n đ u đ i v i trư ng h p nhà th u, nhà th u ph nư c ngoài, bên nư c ngoài tham 7 Thu Chi c c thu gia h p đ ng, h p tác kinh doanh, kê khai n p thu thông qua bên Vi t Nam Đăng ký thu l n đ u đ i v i ngư i n p thu là t ch c đư c y quy n thu thu , phí, l phí và các kho n thu khác theo quy đ nh c a pháp lu t; các ch d án, các nhà th u chính nư c ngoài c a các 8 Thu Chi c c thu d án ODA; t ch c kh u tr thu thu nh p cá nhân nhưng đơn v không có ho t đ ng s n xu t, kinh doanh, d ch v (tr trư ng h p qua 1 c a liên thông) C p l i Gi y ch ng nh n đăng ký thu cho trư ng 9 Thu Chi c c thu h p m t Gi y ch ng nh n đăng ký thu C p l i Gi y ch ng nh n đăng ký thu cho trư ng 10 Thu Chi c c thu h p Gi y ch ng nh n đăng ký thu b rách, nát 11 C p l i Th mã s thu cá nhân Thu Chi c c thu Đăng ký thu đ i v i trư ng h p t ch c, s p x p 12 l i doanh nghi p: trư ng h p sáp nh p, h p nh t Thu Chi c c thu doanh nghi p đ i v i doanh nghi p nh n sáp nh p
 14. (tr trư ng h p qua m t c a liên thông) Đăng ký thu đ i v i trư ng h p t ch c, s p x p l i doanh nghi p: trư ng h p Sáp nh p, h p nh t 13 Thu Chi c c thu doanh nghi p đ i v i doanh nghi p b h p nh t, b sáp nh p. Đăng ký thu đ i v i trư ng h p t ch c, s p x p 14 l i doanh nghi p: trư ng h p tách doanh nghi p Thu Chi c c thu đ i v i doanh nghi p đư c tách. Đăng ký thu đ i v i trư ng h p t ch c, s p x p 15 l i doanh nghi p: trư ng h p tách doanh nghi p Thu Chi c c thu đ i v i doanh nghi p b tách. Đăng ký thu đ i v i trư ng h p t ch c, s p x p 16 l i doanh nghi p: trư ng h p chia doanh nghi p Thu Chi c c thu đ i v i doanh nghi p m i đư c chia Đăng ký thu đ i v i trư ng h p t ch c, s p x p 17 l i doanh nghi p: trư ng h p chia doanh nghi p Thu Chi c c thu đ i v i doanh nghi p b chia. Đăng ký thu đ i v i trư ng h p t ch c, s p x p l i doanh nghi p: trư ng h p chuy n đ i lo i hình 18 Thu Chi c c thu doanh nghi p ( tr trư ng h p qua m t c a liên thông) Đăng ký thu đ i v i trư ng h p t ch c, s p x p l i doanh nghi p: trư ng h p chuy n doanh nghi p 19 Thu Chi c c thu tr c thu c thành doanh nghi p đ c l p (tr trư ng h p qua m t c a liên thông) Đăng ký thu đ i v i trư ng h p t ch c, s p x p l i doanh nghi p: trư ng h p chuy n doanh nghi p 20 Thu Chi c c thu đ c l p thành doanh nghi p tr c thu c(tr trư ng h p qua m t c a liên thông) Đăng ký thu đ i v i trư ng h p t ch c, s p x p 21 l i doanh nghi p: trư ng h p bán doanh nghi p Thu Chi c c thu (tr trư ng h p qua m t c a liên thông) Đăng ký thu đ i v i trư ng h p t ch c, s p x p 22 l i doanh nghi p: trư ng h p Sáp nh p, h p nh t Thu Chi c c thu doanh nghi p đ i v i doanh nghi p h p nh t. Đăng ký thu thay đ i, b sung: Trư ng h p đ i 23 tên cơ s kinh doanh (tr trư ng h p qua 1 c a Thu Chi c c thu liên thông) Đăng ký thu thay đ i, b sung: Trư ng h p 24 chuy n đ a đi m kinh doanh trong cùng đ a bàn t nh Thu Chi c c thu (tr trư ng h p qua 1 c a liên thông) Đăng ký thu thay đ i, b sung: Trư ng h p chuy n đ a đi m kinh doanh gi a các t nh_ t i nơi 25 Thu Chi c c thu NNT chuy n đi (tr trư ng h p qua 1 c a liên thông) Đăng ký thu thay đ i, b sung: Trư ng h p chuy n đ a đi m kinh doanh gi a các t nh_t i nơi 26 Thu Chi c c thu NNT chuy n đ n (tr trư ng h p qua 1 c a liên thông) Đăng ký thu thay đ i, b sung: Thay đ i các ch 27 tiêu khác trên t khai đăng ký thu không làm thay Thu Chi c c thu đ i Gi y ch ng nh n đăng ký thu (tr trư ng h p
 15. qua 1 c a liên thông) Ch m d t hi u l c mã s thu đ i v i doanh 28 Thu Chi c c thu nghi p Ch m d t hi u l c mã s thu đ i v i đơn v có 29 Thu Chi c c thu các đơn v tr c thu c 30 Khai thu GTGT theo phương pháp kh u tr Thu Chi c c thu 31 Khai thu GTGT theo dành cho d án đ u tư Thu Chi c c thu Khai thu GTGT theo phương pháp tính tr c ti p 32 trên GTGT và cơ s kinh doanh vàng b c, đá quý Thu Chi c c thu và ngo i t Khai quy t toán thu GTGT năm theo phương 33 Thu Chi c c thu pháp tính tr c ti p trên GTGT Khai thu GTGT năm theo phương pháp tính tr c 34 Thu Chi c c thu ti p trên doanh thu Khai thu GTGT đ i v i ho t đ ng kinh doanh xây 35 Thu Chi c c thu d ng, l p đ t, bán hàng vãng lai ngo i t nh Chuy n đ i áp d ng các phương pháp tính thu 36 Thu Chi c c thu GTGT 37 Khai thu thu nh p doanh nghi p t m tính theo quý Thu Chi c c thu Khai thu thu nh p doanh nghi p dành cho t ch c, kinh doanh khai thu thu nh p doanh nghi p 38 Thu Chi c c thu t chuy n quy n s d ng đ t, chuy n quy n thuê đ t Khai thu TNDN tính theo t l thu nh p trên doanh 39 Thu Chi c c thu thu 40 Khai thu TNDN kh u tr t ti n hoa h ng đ i lý Thu Chi c c thu 41 Khai quy t toán thu TNDN Thu Chi c c thu 42 Khai thu tiêu th đ c bi t Thu Chi c c thu Khai thu tài nguyên đ i v i cơ s khai thác tài 43 Thu Chi c c thu nguyên Khai thu tài nguyên đ i v i cơ s thu mua tài 44 Thu Chi c c thu nguyên 45 Khai quy t toán thu tài nguyên Thu Chi c c thu 46 Khai thu môn bài theo năm Thu Chi c c thu 47 Khai thu nhà, đ t đ i v i cá nhân, h gia đình Thu Chi c c thu 48 Khai thu nhà, đ t đ i v i t ch c Thu Chi c c thu Khai thu s d ng đ t nông nghi p đ i v i h gia 49 Thu Chi c c thu đình, cá nhân 50 Khai thu s d ng đ t nông nghi p đ i v i t ch c Thu Chi c c thu Khai thu s d ng đ t nông nghi p đ i v i khai 51 Thu Chi c c thu thu đ t tr ng cây lâu năm cho thu ho ch m t l n 52 Khai ti n thuê m t đ t, m t nư c Thu Chi c c thu 53 Khai ti n s d ng đ t Thu Chi c c thu Khai kh u tr c a nhà th u nư c ngoài theo t ng 54 l n phát sinh ho c theo tháng (trư ng h p bên Vi t Thu Chi c c thu Nam ký h p đ ng v i nhà th u nư c ngoài không
 16. th c hi n ch đ k toán Vi t Nam) Khai quy t toán thu nhà th u nư c ngoài (trư ng 55 h p bên Vi t Nam ký h p đ ng v i nhà th u nư c Thu Chi c c thu ngoài không th c hi n ch đ k toán Vi t Nam) Khai thu khoán áp d ng cho h kinh doanh, cá 56 Thu Chi c c thu nhân kinh doanh Khai thu khoán áp d ng cho h kinh doanh, cá 57 Thu Chi c c thu nhân khai thác tài nguyên khoáng s n Khai kh u tr thu thu nh p cá nhân (dành cho t ch c, cá nhân tr thu nh p t ti n lương, ti n công 58 Thu Chi c c thu và thu nh p t kinh doanh cho cá nhân không cư trú) Khai kh u tr thu thu nh p cá nhân đ i v i t ch c, cá nhân tr thu nh p t đ u tư v n, chuy n 59 Thu Chi c c thu như ng ch ng khoán, b n quy n, như ng quy n thương m i, trúng thư ng cho cá nhân cư trú Khai kh u tr thu thu nh p cá nhân (dành cho t 60 ch c, cá nhân tr thu nh p t ti n lương, ti n công Thu Chi c c thu cho cá nhân cư trú) Khai quy t toán thu thu nh p cá nhân đ i v i t 61 ch c, cá nhân tr thu nh p t ti n lương, ti n công Thu Chi c c thu c a cá nhân cư trú Khai quy t toán thu thu nh p cá nhân đ i v i t ch c, cá nhân tr thu nh p t đ u tư v n, chuy n 62 Thu Chi c c thu như ng ch ng khoán, b n quy n, như ng quy n thương m i, trúng thư ng cho cá nhân cư trú Khai thu thu nh p cá nhân đ i v i cá nhân khai 63 tr c ti p v i cơ quan thu đ i v i thu nh p t ti n Thu Chi c c thu công, ti n lương Khai t m n p thu thu nh p cá nhân đ i v i cá 64 nhân cư trú có thu nh p t kinh doanh n p thu Thu Chi c c thu theo kê khai Khai t m n p thu thu nh p cá nhân đ i v i nhóm 65 Thu Chi c c thu cá nhân kinh doanh n p thu theo kê khai Khai quy t toán thu Thu nh p cá nhân đ i v i 66 Thu Chi c c thu nhóm cá nhân kinh doanh Khai quy t toán thu Thu nh p cá nhân đ i v i cá 67 nhân có thu nh p t ti n lương, ti n công và cá Thu Chi c c thu nhân có thu nh p t kinh doanh Khai thu Thu nh p cá nhân đ i v i cá nhân kinh 68 Thu Chi c c thu doanh n p thu theo phương pháp khoán thu Khai thu Thu nh p cá nhân đ i v i nhóm cá nhân 69 Thu Chi c c thu kinh doanh n p thu theo phương pháp khoán thu Khai thu Thu nh p cá nhân đ i v i cá nhân có thu 70 nh p t chuy n như ng b t đ ng s n, nh n th a Thu Chi c c thu k và nh n quà t ng là b t đ ng s n Khai thu Thu nh p cá nhân đ i v i cá nhân có thu 71 Thu Chi c c thu nh p t chuy n như ng v n Khai quy t toán thu Thu nh p cá nhân đ i v i cá 72 Thu Chi c c thu nhân có thu nh p t chuy n như ng ch ng khoán
 17. Khai thu thu nh p cá nhân đ i v i cá nhân nh n 73 Thu Chi c c thu th a k , quà t ng Khai thu thu nh p cá nhân dành cho cá nhân cư 74 trú có thu nh p t đ u tư v n, b n quy n, như ng Thu Chi c c thu quy n thương m i, trúng thư ng t nư c ngoài. 75 Đăng ký ngư i ph thu c gi m tr gia c nh Thu Chi c c thu Khai kh u tr thu TNCN dành cho cơ s giao đ i Chi c c thu 76 Thu lý x s tr thu nh p cho đ i lý x s Khai quy t toán thu TNCN dành cho cơ s giao Chi c c thu 77 Thu đ i lý x s tr thu nh p cho đ i lý x s Khai kh u tr thu TNCN dành cho cơ s giao đ i 78 lý b o hi m tr thu nh p cho cá nhân làm đ i lý b o Thu Chi c c thu hi m Khai quy t toán thu TNCN dành cho cơ s giao 79 đ i lý b o hi m tr thu nh p cho cá nhân làm đ i lý Thu Chi c c thu b o hi m Khai thu TNCN dành cho cá nhân nh n c t c 80 b ng c phi u, nh n c phi u thư ng, nh n c t c Thu Chi c c thu ghi tăng v n góp 81 Khai l phí trư c b nhà, đ t Thu Chi c c thu Khai l phí trư c b tàu thuy n, ôtô, xe máy, súng 82 Thu Chi c c thu săn, súng th thao Kê khai l phí trư c b tàu thuy n đánh cá, tàu thuy n v n t i thu n i đ a có tr ng t i dư i 50 t n 83 Thu Chi c c thu ho c dư i 20 gh hành khách (trư ng h p thi u h sơ g c) 84 Khai phí, l phí khác thu c Ngân sách Nhà nư c Thu Chi c c thu Khai quy t toán năm phí, l phí khác thu c Ngân 85 Thu Chi c c thu sách Nhà nư c 86 Khai phí xăng d u Thu Chi c c thu Khai phí b o v môi trư ng đ i v i t ch c, cá 87 Thu Chi c c thu nhân khai thác khoáng s n Khai phí b o v môi trư ng đ i v i cơ s thu mua 88 Thu Chi c c thu khoáng s n n p phí thay ngư i khai thác Hoàn thu GTGT đ i v i trư ng h p trong ba tháng liên t c có s thu đ u vào chưa đư c kh u 89 tr h t, ho c đ i v i trư ng h p đang trong giai Thu Chi c c thu đo n đ u tư chưa có thu GTGT đ u ra (trư ng h p hoàn trư c ki m tra sau) Hoàn thu GTGT đ i v i trư ng h p trong ba tháng liên t c có s thu đ u vào chưa đư c kh u 90 tr h t, ho c đ i v i trư ng h p đang trong giai Thu Chi c c thu đo n đ u tư chưa có thu GTGT đ u ra (trư ng h p ki m tra trư c hoàn sau) Hoàn thu đ i v i trư ng h p xu t kh u thanh toán 91 Thu Chi c c thu b ng ti n (trư ng h p hoàn trư c ki m tra sau) Hoàn thu đ i v i trư ng h p xu t kh u thanh toán 92 Thu Chi c c thu b ng ti n (trư ng h p ki m tra trư c hoàn sau) Hoàn thu đ i v i trư ng h p xu t kh u thanh toán 93 Thu Chi c c thu b ng hàng (trư ng h p hoàn trư c ki m tra sau)
 18. Hoàn thu đ i v i trư ng h p xu t kh u thanh toán 94 Thu Chi c c thu b ng hàng (trư ng h p ki m tra trư c hoàn sau) Hoàn thu đ i v i trư ng h p hàng hoá gia công 95 Thu Chi c c thu chuy n ti p (trư ng h p hoàn trư c ki m tra sau) Hoàn thu đ i v i trư ng h p hàng hoá gia công 96 Thu Chi c c thu chuy n ti p (trư ng h p ki m tra trư c hoàn sau) Hoàn thu thu nh p cá nhân (trư ng h p hoàn 97 Thu Chi c c thu trư c ki m tra sau) Hoàn thu thu nh p cá nhân (trư ng h p ki m tra 98 Thu Chi c c thu trư c hoàn sau) Hoàn thu , phí n p th a đ i v i ngư i n p thu sáp nh p, chia tách, gi i th , phá s n, chuy n đ i 99 Thu Chi c c thu s h u, ch m d t ho t đ ng (trư ng h p hoàn trư c ki m tra sau) Hoàn thu , phí n p th a đ i v i ngư i n p thu sáp nh p, chia tách, gi i th , phá s n, chuy n đ i 100 Thu Chi c c thu s h u, ch m d t ho t đ ng (trư ng h p ki m tra trư c hoàn sau) Hoàn thu GTGT đ i v i hàng hoá th c xu t kh u đang trong th i gian chưa đư c phía nư c ngoài 101 thanh toán qua ngân hàng theo h p đ ng xu t Thu Chi c c thu kh u và các trư ng h p gi i quy t nhanh các trư ng h p hoàn thu khác Mi n thu tài nguyên đ i v i s n ph m r ng t nhiên do cá nhân đư c phép khai thác ph c v cho 102 Thu Chi c c thu đ i s ng sinh ho t hàng ngày như: g , cành, c i, tre, n a, mai, giang, tranh, v u, l ô Mi n ti n thuê đ t, thuê m t nư c (dư i đây g i chung là ti n thuê đ t) đ i v i các D án đ u tư thu c lĩnh v c đ c bi t khuy n khích đ u tư đư c 103 Thu Chi c c thu đ u tư t i đ a bàn kinh t - xã h i đ c bi t khó khăn đ i v i các h gia đình, cá nhân do Chi c c Thu qu n lý. Mi n ti n thuê đ t, thuê m t nư c (dư i đây g i chung là ti n thuê đ t) đ i v i các D án đ u tư thu c lĩnh v c đ c bi t khuy n khích đ u tư đư c 104 đ u tư t i đ a bàn kinh t - xã h i đ c bi t khó khăn Thu Chi c c thu đ i v i t ch c kinh t , t ch c, cá nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài do Chi c c thu qu n lý. Mi n ti n thuê đ t, thuê m t nư c (dư i đây g i chung là ti n thuê đ t) đ i v i các d án s d ng đ t xây d ng nhà chung cư cho công nhân c a các khu công nghi p theo d án đư c c p có th m quy n phê duy t; d án s d ng đ t xây d ng ký 105 túc xá sinh viên b ng ti n t ngân sách nhà nư c; Thu Chi c c thu d án s d ng đ t xây d ng công trình công c ng có m c đích kinh doanh (xã h i hoá) thu c lĩnh v c giáo d c, y t , văn hoá, th d c, th thao, khoa h c-công ngh đ i v i h gia đình, cá nhân do Chi c c thu qu n lý. Mi n ti n thuê đ t, thuê m t nư c (dư i đây g i 106 chung là ti n thuê đ t) đ i v i các d án s d ng Thu Chi c c thu đ t xây d ng nhà chung cư cho công nhân c a các khu công nghi p theo d án đư c c p có th m
 19. quy n phê duy t; d án s d ng đ t xây d ng ký túc xá sinh viên b ng ti n t ngân sách nhà nư c; d án s d ng đ t xây d ng công trình công c ng có m c đích kinh doanh (xã h i hoá) thu c lĩnh v c giáo d c, y t , văn hoá, th d c, th thao, khoa h c-công ngh đ i v i t ch c kinh t , t ch c, cá nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài do Chi c c thu qu n lý. Mi n ti n thuê đ t, thuê m t nư c (dư i đây g i chung là ti n thuê đ t) trong th i gian xây d ng 107 Thu Chi c c thu theo d án đư c c p có th m quy n phê duy t đ i v i h gia đình, cá nhân do Chi c c thu qu n lý Mi n ti n thuê đ t, thuê m t nư c (dư i đây g i chung là ti n thuê đ t) trong th i gian xây d ng theo d án đư c c p có th m quy n phê duy t đ i 108 Thu Chi c c thu v i t ch c kinh t , t ch c, cá nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài do Chi c c thu qu n lý. Mi n ti n thuê đ t, thuê m t nư c (dư i đây g i chung là ti n thuê đ t) k t ngày xây d ng hoàn thành đưa d án vào ho t đ ng đ i v i các d án thu c Danh m c lĩnh v c khuy n khích đ u tư, lĩnh 109 v c đ c bi t khuy n khích đ u tư, đ a bàn có đi u Thu Chi c c thu ki n kinh t - xã h i khó khăn, đ a bàn có đi u ki n kinh t - xã h i đ c bi t khó khăn theo quy đ nh c a Chính ph đ i v i h gia đình, cá nhân do Chi c c thu qu n lý. Mi n ti n thuê đ t, thuê m t nư c (dư i đây g i chung là ti n thuê đ t) k t ngày xây d ng hoàn thành đưa d án vào ho t đ ng đ i v i các d án thu c Danh m c lĩnh v c khuy n khích đ u tư, lĩnh v c đ c bi t khuy n khích đ u tư, đ a bàn có đi u 110 Thu Chi c c thu ki n kinh t - xã h i khó khăn, đ a bàn có đi u ki n kinh t - xã h i đ c bi t khó khăn theo quy đ nh c a Chính ph đ i v i t ch c kinh t , t ch c, cá nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài do Chi c c thu qu n lý. Mi n ti n thuê đ t, thuê m t nư c (dư i đây g i chung là ti n thuê đ t) đ i v i D án đang s d ng 111 Thu Chi c c thu đ t đư c giao khi chuy n sang thuê đ t đ i v i h gia đình, cá nhân do Chi c c thu qu n lý. Mi n ti n thuê đ t, thuê m t nư c (dư i đây g i chung là ti n thuê đ t) đ i v i D án đang s d ng đ t đư c giao khi chuy n sang thuê đ t đ i v i t 112 Thu Chi c c thu ch c kinh t , t ch c, cá nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài do Chi c c thu qu n lý Mi n ti n thuê đ t, thuê m t nư c (dư i đây g i chung là ti n thuê đ t) trong th i gian t m ng ng ho t đ ng theo s xác nh n c a cơ quan c p gi y 113 Thu Chi c c thu phép đ u tư ho c c p đăng ký kinh doanh đ i v i đ i v i h gia đình, cá nhân do Chi c c thu qu n lý. Mi n ti n thuê đ t, thuê m t nư c (dư i đây g i 114 chung là ti n thuê đ t) trong th i gian t m ng ng Thu Chi c c thu ho t đ ng theo s xác nh n c a cơ quan c p gi y phép đ u tư ho c c p đăng ký kinh doanh đ i v i
 20. t ch c kinh t , t ch c, cá nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài do Chi c c thu qu n lý. Mi n ti n thuê đ t, thuê m t nư c (dư i đây g i chung là ti n thuê đ t) nư c trong th i gian t m ng ng xây d ng cơ b n theo s xác nh n c a cơ 115 quan c p gi y phép đ u tư ho c c p đăng ký kinh Thu Chi c c thu doanh đ i v i D án g p khó khăn ph i t m ng ng xây d ng đ i v i h gia đình, cá nhân do Chi c c thu qu n lý. Mi n ti n thuê đ t, thuê m t nư c (dư i đây g i chung là ti n thuê đ t) nư c trong th i gian t m ng ng xây d ng cơ b n theo s xác nh n c a cơ quan c p gi y phép đ u tư ho c c p đăng ký kinh 116 Thu Chi c c thu doanh đ i v i D án g p khó khăn ph i t m ng ng xây d ng đ i v i t ch c kinh t , t ch c, cá nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài do Chi c c thu qu n lý. Mi n ti n thuê đ t, thuê m t nư c (dư i đây g i chung là ti n thuê đ t) đ i v i Các trư ng h p do Th tư ng Chính ph quy t đ nh theo đ ngh c a 117 B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan Thu Chi c c thu thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương đ i v i h gia đình, cá nhân do Chi c c thu qu n lý. Mi n ti n thuê đ t, thuê m t nư c (dư i đây g i chung là ti n thuê đ t) đ i v i Các trư ng h p do Th tư ng Chính ph quy t đ nh theo đ ngh c a B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan 118 thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các Thu Chi c c thu t nh, thành ph tr c thu c Trung ương đ i v i t ch c kinh t , t ch c, cá nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài do Chi c c thu qu n lý. Gi m ti n thuê đ t, thuê m t nư c (dư i đây g i chung là ti n thuê đ t) trong th i gian ng ng s n xu t kinh doanh đ i v i các trư ng h p thuê đ t, thuê m t nư c đ s d ng vào m c đích s n xu t 119 Thu Chi c c thu kinh doanh mà không ph i là s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n, làm mu i khi b thiên tai, ho ho n, tai n n b t kh kháng đ i v i h gia đình, cá nhân do Chi c c thu qu n lý. Gi m ti n thuê đ t, thuê m t nư c (dư i đây g i chung là ti n thuê đ t) trong th i gian ng ng s n xu t kinh doanh đ i v i các trư ng h p thuê đ t, thuê m t nư c đ s d ng vào m c đích s n xu t kinh doanh mà không ph i là s n xu t nông nghi p, 120 Thu Chi c c thu lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n, làm mu i khi b thiên tai, ho ho n, tai n n b t kh kháng đ i v i t ch c kinh t , t ch c, cá nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài do Chi c c thu qu n lý. Gi m ti n thuê đ t đ i v i trư ng h p thuê đ t đ 121 s d ng làm m t b ng s n xu t kinh doanh đ i v i Thu Chi c c thu h p tác xã do Chi c c thu qu n lý. 122 Gi m ti n thuê đ t, thuê m t nư c (dư i đây g i Thu Chi c c thu chung là ti n thuê đ t) đ i v i các trư ng h p thuê
Đồng bộ tài khoản