Quyết định số 1905/QĐ-BTC

Chia sẻ: Hồ Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
86
lượt xem
5
download

Quyết định số 1905/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1905/QĐ-BTC về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1905/QĐ-BTC

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 1905/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 1 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010; Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 4 tháng 1 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010; Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính tại công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009; Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện đề án 30 Bộ Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực chứng khoán. 1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố. 2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố. Điều 2. Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Uỷ ban chứng khoán Nhà nước và các đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật để trình Bộ trưởng công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định
  2. này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành. Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Uỷ ban chứng khoán Nhà nước và các đơn vị liên quan có liên quan trình Bộ trưởng công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện thủ tục hành chính chưa được công bố. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 4. Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30, Chánh Văn phòng, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Thủ tướng Chính phủ (để b/c) - TCTCT cải cách TTHC của TTCP Vũ Văn Ninh - Lãnh đạo Bộ; - Như Điều 4; - Website Bộ Tài chính; - Lưu VT, PC Cơ quan thực TT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực hiện I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG Chứng Uỷ ban Chứng 1 Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng khoán khoán nhà nước Đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng Chứng Uỷ ban Chứng 2 của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khoán khoán nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần Đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng Chứng Uỷ ban Chứng 3 của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã khoán khoán nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần
  3. Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng doanh Chứng Uỷ ban Chứng 4 nghiệp thành lập mới thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng khoán khoán nhà nước hoặc công nghệ cao Đăng ký chào bán trái phiếu doanh nghiệp có đảm Chứng Uỷ ban Chứng 5 bảo ra công chúng khoán khoán nhà nước Chứng Uỷ ban Chứng 6 Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng khoán khoán nhà nước Đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu Chứng Uỷ ban Chứng 7 kèm theo chứng quyền hoặc chứng quyền kèm khoán khoán nhà nước theo cổ phiếu ưu đãi ra công chúng Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn Chứng Uỷ ban Chứng 8 cho người lao động trong công ty khoán khoán nhà nước Phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ Chứng Uỷ ban Chứng 9 phiếu thưởng khoán khoán nhà nước Chứng Uỷ ban Chứng 10 Đăng ký công ty đại chúng khoán khoán nhà nước Chứng Uỷ ban Chứng 11 Đăng ký chào mua công khai khoán khoán nhà nước Đăng ký tham gia kiểm toán cho tổ chức phát Chứng Uỷ ban Chứng 12 hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh khoán khoán nhà nước chứng khoán Đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động Chứng Uỷ ban Chứng 13 công ty chứng khoán khoán khoán nhà nước Đề nghị bổ sung nghiệp vụ kinh doanh của công Chứng Uỷ ban Chứng 14 ty chứng khoán khoán khoán nhà nước
  4. Đề nghị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi Chứng Uỷ ban Chứng 15 công ty chứng khoán khoán khoán nhà nước Đề nghị thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi Chứng Uỷ ban Chứng 16 nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện công khoán khoán nhà nước ty chứng khoán Đề nghị rút bớt nghiệp vụ kinh doanh của công ty Chứng Uỷ ban Chứng 17 chứng khoán khoán khoán nhà nước Đề nghị tăng, giảm vốn điều lệ của công ty chứng Chứng Uỷ ban Chứng 18 khoán khoán khoán nhà nước Đề nghị tạm ngừng hoạt động công ty chứng Chứng Uỷ ban Chứng 19 khoán khoán khoán nhà nước Đề nghị thực hiện giao dịch làm thay đổi quyền sở Chứng Uỷ ban Chứng 20 hữu cổ phần hoặc phần vốn góp từ 10% trở lên khoán khoán nhà nước vốn điều lệ của công ty chứng khoán Đề nghị giải thể công ty chứng khoán trước thời Chứng Uỷ ban Chứng 21 hạn khoán khoán nhà nước Đề nghi thay đổi người đại diện theo pháp luật của Chứng Uỷ ban Chứng 22 công ty chứng khoán khoán khoán nhà nước Đề nghị thay đổi tên công ty, chi nhánh, phòng Chứng Uỷ ban Chứng 23 giao dịch, văn phòng đại diện công ty chứng khoán khoán nhà nước khoán Đề nghị đóng cửa văn phòng đại diện công ty Chứng Uỷ ban Chứng 24 chứng khoán khoán khoán nhà nước Chứng Uỷ ban Chứng 25 Đóng cửa chi nhánh công ty chứng khoán khoán khoán nhà nước Đề nghị đóng cửa phòng giao dịch công ty chứng Chứng Uỷ ban Chứng 26 khoán khoán khoán nhà nước
  5. Đề nghị lập văn phòng đại diện công ty chứng Chứng Uỷ ban Chứng 27 khoán khoán khoán nhà nước Chứng Uỷ ban Chứng 28 Đề nghị lập phòng giao dịch công ty chứng khoán khoán khoán nhà nước Chứng Uỷ ban Chứng 29 Thành lập chi nhánh công ty chứng khoán khoán khoán nhà nước Thành lập và hoạt động Văn phòng đại diện của Chứng Uỷ ban Chứng 30 công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam khoán khoán nhà nước Đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề kinh doanh Chứng Uỷ ban Chứng 31 chứng khoán khoán khoán nhà nước Đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh Chứng Uỷ ban Chứng 32 chứng khoán khoán khoán nhà nước Đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kinh Chứng Uỷ ban Chứng 33 doanh chứng khoán khoán khoán nhà nước Đề nghị cấp phép thành lập và hoạt động công ty Chứng Uỷ ban Chứng 34 quản lý quỹ đầu tư chứng khoán khoán khoán nhà nước Báo cáo tăng, giảm vốn điều lệ công ty quản lý Chứng Uỷ ban Chứng 35 quỹ khoán khoán nhà nước Chứng Uỷ ban Chứng 36 Đề nghị giải thể công ty quản lý quỹ khoán khoán nhà nước Thành lập và hoạt động Văn phòng đại diện của Chứng Uỷ ban Chứng 37 công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam khoán khoán nhà nước Chứng Uỷ ban Chứng 38 Đề nghị thay đổi tên công ty quản lý quỹ khoán khoán nhà nước Chứng Uỷ ban Chứng 39 Đề nghị thành lập chi nhánh công ty quản lý quỹ khoán khoán nhà nước
  6. Chứng Uỷ ban Chứng 40 Đề nghị đóng chi nhánh công ty quản lý quỹ khoán khoán nhà nước Chứng Uỷ ban Chứng 41 Đề nghị tạm ngừng hoạt động công ty quản lý quỹ khoán khoán nhà nước Đề nghị thay đổi địa điểm trụ sở chính, chi nhánh, Chứng Uỷ ban Chứng 42 văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ khoán khoán nhà nước Đề nghị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi Chứng Uỷ ban Chứng 43 công ty quản lý quỹ khoán khoán nhà nước Đề nghị đóng văn phòng đại diện công ty quản lý Chứng Uỷ ban Chứng 44 quỹ khoán khoán nhà nước Đề nghị chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền Chứng Uỷ ban Chứng 45 sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp chiếm từ 10% khoán khoán nhà nước trở lên vốn điều lệ đã góp của công ty quản lý quỹ Chứng Uỷ ban Chứng 46 Thành lập văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ khoán khoán nhà nước Chứng Uỷ ban Chứng 47 Thành lập quỹ thành viên khoán khoán nhà nước Chứng Uỷ ban Chứng 48 Báo cáo tăng, giảm vốn điều lệ quỹ thành viên khoán khoán nhà nước Chứng Uỷ ban Chứng 49 Đăng ký lập quỹ công chúng khoán khoán nhà nước Chứng Uỷ ban Chứng 50 Đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đại chúng khoán khoán nhà nước Đăng ký chào bán cổ phiếu của công ty đầu tư Chứng Uỷ ban Chứng 51 chứng khoán ra công chúng khoán khoán nhà nước
  7. Chứng Uỷ ban Chứng 52 Đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán khoán khoán nhà nước Đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán Chứng Uỷ ban Chứng 53 trực tuyến khoán khoán nhà nước II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP KHÁC Đăng ký giao dịch chứng khoán công ty chứng Chứng 1 khoán chưa niêm yết trên Trung tâm GDCK Hà Sở GDCK Hà Nội khoán Nội Chứng Trung tâm LKCK 2 Đăng ký thành viên lưu ký chứng khoán khoán Việt Nam Đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán trên Chứng Sở GDCK TP Hồ 3 Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh khoán Chí Minh Sở GDCK TP Hồ Đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán, Chứng 4 Chí Minh, Sở Trung tâm giao dịch chứng khoán khoán GDCK Hà Nội Chứng 5 Đăng ký giao dịch trái phiếu Chính phủ Sở GDCK Hà Nội khoán Đăng ký mã số giao dịch chứng khoán (đối với Chứng Trung tâm lưu ký nhà đầu tư là tổ chức thuộc loại hình quỹ đầu tư 6 khoán chứng khoán chứng khoán) Đăng ký mã số giao dịch chứng khoán (đối với tổ Chứng Trung tâm lưu ký 7 chức đầu tư là quỹ đầu cơ - hedge fund) khoán chứng khoán Đăng ký mã số giao dịch chứng khoán (đối với tổ chức đăng ký mã số giao dịch là bộ phận kinh Chứng Trung tâm lưu ký 8 doanh hạch toán độc lập với hội sở chính; hoặc khoán chứng khoán công ty con thuộc sở hữu 100% vốn của tập đoàn kinh tế đa quốc gia đã được cấp Mã số giao dịch)
  8. Đăng ký mã số giao dịch chứng khoán (đối với Chứng Trung tâm lưu ký 9 nhà đầu tư là cá nhân) khoán chứng khoán Đăng ký mã số giao dịch chứng khoán (đối với Chứng Trung tâm lưu ký 10 nhà đầu tư là tổ chức không thuộc loại hình quỹ) khoán chứng khoán Đăng ký thay đổi công ty chứng khoán nơi nhà Chứng Trung tâm lưu ký 11 đầu tư nước ngoài mở tài khoản giao dịch khoán chứng khoán Đăng ký thay đổi thành viên lưu ký của nhà đầu tư Chứng Trung tâm lưu ký 12 nước ngoài khoán chứng khoán Đăng ký thay đổi người đại diện giao dịch của nhà Chứng Trung tâm lưu ký 13 đầu tư nước ngoài khoán chứng khoán Đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán trên Chứng 14 Trung tâm GDCK Hà nội (Sở Giao dịch chứng Sở GDCK Hà Nội khoán khoán Hà Nội)
Đồng bộ tài khoản