Quyết định số 1939/QĐ-BNN-TCCB

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định số 1939/QĐ-BNN-TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1939/QĐ-BNN-TCCB về phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển công chức, công chức dự bị kỳ thi tuyển tháng 4/2009 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1939/QĐ-BNN-TCCB

  1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG NAM THÔN c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 1939/Q -BNN-TCCB Hà N i, ngày 10 tháng 7 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUY N CÔNG CH C, CÔNG CH C D BN KỲ THI TUY N THÁNG 4/2009 B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh 86/2003/N -CP ngày 18/7/2003 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh nh s 115/2003/N -CP ngày 10/10/2003 c a Chính ph v ch công ch c d b ; Ngh nh s 08/2007/N -CP ngày 15/01/2007 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 115/2003/N -CP; Ngh nh s 117/2003/N -CP ngày 10/10/2003 c a Chính ph v tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các cơ quan nhà nư c; Ngh nh s 09/2007/N -CP ngày 15/01/2007 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 117/2003/N -CP ngày 10/10/2003; Xét ngh c a H i ng tuy n d ng công ch c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v phê duy t danh sách thí sinh trúng tuy n công ch c, công ch c d b , kỳ thi tháng 4/2009; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Phê duy t danh sách g m 65 thí sinh trúng tuy n công ch c, công ch c d b , kỳ thi tháng 4/2009 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (có danh sách kèm theo Quy t nh này). i u 2. Giao V trư ng V T ch c cán b căn c danh sách thí sinh trúng tuy n, quy t nh tuy n d ng công ch c, công ch c d b theo quy nh hi n hành; hư ng d n các ơn v g i gi y báo yêu c u thí sinh trúng tuy n n nh n công tác t i ơn v theo quy t nh tuy n d ng. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , th trư ng các ơn v có liên quan thu c B và các thành viên H i ng tuy n d ng công ch c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n:
  2. - Như i u 3; - ăng trang Web c a B ; - Lưu: VT; TCCB. Bùi Bá B ng
Đồng bộ tài khoản