Quyết định Số: 1954/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Kha Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
77
lượt xem
3
download

Quyết định Số: 1954/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------Số: 1954/QĐ-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CHỨC DANH GIÁO SƯ BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 1954/QĐ-BGDĐT

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TẠO NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1954/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CHỨC DANH GIÁO SƯ BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư; Căn cứ Thông tư số 16/2009/TT- BGDĐT ngày 17 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư; Xét đề nghị của Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học và Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục về việc bổ nhiệm chức danh Giáo sư, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ nhiệm chức danh Giáo sư cho 62 nhà giáo có tên trong danh sách kèm theo. Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các Giáo sư được bổ nhiệm theo danh sách tại Điều 1 của Quyết định này được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Chánh văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và các ông, bà có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (phối hợp thực hiện)’ - Như Điều 3; Nguyễn Thiện Nhân
  2. - Lưu: VT, Cục NGCBQLGD.
  3. DANH SÁCH CÁC NHÀ GIÁO ĐƯỢC BỔ NHIỆM CHỨC DANH GIÁO SƯ Kèm theo Quyết định số 1954 /QĐ-BGDĐT, ngày 17 tháng 5 năm 2010, của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngành/ Số Ngày, Quê quán Giới Chuyên T Họ và tên tháng năm Bổ nhiệm tính (Huyện, tỉnh) ngành bổ T sinh nhiệm 1 Trần Đại Quang 12-10-1956 Nam Kim Sơn, Ninh Khoa học An Học viện A Bình ninh An 2 Nguyễn Ngọc 16-08-1960 Nam Hạ Hòa, Phú Khoa học An Học viện C Anh Thọ ninh An 3 Nguyễn Ngọc 13-10-1948 Nam Văn Giang, Tự Động Hoá Học viện C San Hưng Yên thông, Tập Việt Nam 4 Đinh Văn Mậu 15-03-1949 Nam Thái Thuỵ, Thái Luật học Học viện H Bình trị-Hành ch 5 Nguyễn Hữu 03-12-1949 Nam Yên Phong, Bắc Triết học Học viện H Khiển Ninh trị-Hành ch 6 Đồng Minh Tại 03-09-1950 Nam Lạng Giang, Khoa học Học viện H Bắc Giang Quân sự 7 Nguyễn Tiến 10-10-1954 Nam Thường Tín, Hà Phẫu thuật Học viện Q Bình Nội chỉnh hình 8 Lê Văn Cảm 02-04-1954 Nam Gio Linh, Luật học Khoa Luật, Quảng Trị 9 Nguyễn Đăng 22-04-1952 Nam Hải Hậu, Nam Luật học Khoa Luật, Dung Định 10 Hoàng Thị Kim 20-05-1955 Nữ Hậu Lộc, Thanh Luật học Khoa Luật, Quế Hoá 11 Phạm Minh 24-06-1954 Nam Mỹ Hào, Hưng Động lực Trường Đại Tuấn Yên Giáo dục và 12 Nguyễn Phùng 29-12-1953 Nam Nghi Lộc, Nghệ Tự Động Hoá Trường Đại Quang An Giáo dục và 13 Đinh Thị Ngọ 01-05-1952 Nữ Long Biên, Hà Hóa học Trường Đại Nội Giáo dục và 14 Hà Duyên Tư 10-04-1952 Nam Thọ Xuân, Công nghệ Trường Đại Thanh Hóa thực phẩm Giáo dục và 15 Trương Ngọc 15-08-1949 Nam Nga Sơn, Thanh Luyện kim Trường Đại Thận Hóa Giáo dục và 16 Võ Văn Hoàng 05-11-1964 Nam Chợ Gạo, Tiền Vật lý Trường Đại
  4. Giang Quốc gia Th 17 Nguyễn Hữu Hà 03-08-1952 Nam Hà Đông, Hà Tổ chức quản Trường Đại Nội lý GTVT/GT- Giáo dục và VT 18 Đặng Tuấn Đạt 02-03-1952 Nam Phù Cừ, Hưng Y học Trường Đại Yên dục và Đào 19 Hoàng Văn Huệ 19-09-1946 Nam Anh Sơn, Nghệ Xây dựng Trường Đại An Xây dựng 20 Lê Hồng Kế 19-12-1940 Nam Điện Bàn, Kiến trúc Trường Đại Quảng Nam Xây dựng 21 Nguyễn Đình Cử 10-02-1952 Nam Gia Viễn, Ninh Kinh tế Trường Đại Bình Giáo dục và 22 Phan Công 08-10-1954 Nam Nghi Lộc, Nghệ Kinh tế Trường Đại Nghĩa An Giáo dục và 23 Nguyễn Đông 21-11-1960 Nam Cần Đước, Long Thương mại/ Trường Đại Phong An Kinh tế Chí Minh, B 24 Võ Chí Mỹ 30-01-1948 Nam Hưng Nguyên, Khoa học Trái Trường Đại Nghệ An đất dục và Đào 25 Nguyễn Văn 06-01-1955 Nam Khoái Châu, Ngôn Ngữ Trường Đại Quang Hưng Yên Quốc gia H 26 Trần Hữu Luyến 01-01-1947 Nam Mê Linh, Hà Tâm lý học Trường Đại Nội Quốc gia H 27 Phạm Văn Lầm 06-05-1952 Nam Đông Hưng, Bảo vệ thực Trường Đại Thái Bình vật/ Nông Thái Nguyê nghiệp 28 Đỗ Năng Vịnh 04-06-1951 Nam Việt Trì, Phú Công nghệ Trường Đại Thọ sinh học/ Thái Nguyê Nông nghiệp 29 Nguyễn Quang 02-09-1954 Nam Hoa Lư, Ninh Thú y/ Nông Trường Đại Tuyên Bình nghiệp Thái Nguyê 30 Nguyễn Thế 10-03-1953 Nam Phú Lương, Trồng trọt/ Trường Đại Đặng Thái Nguyên Nông nghiệp Thái Nguyê 31 Trần Ngọc 25-08-1954 Nam Tam Nông, Phú Trồng trọt/ Trường Đại Ngoạn Thọ Nông nghiệp Thái Nguyê 32 Đậu Ngọc Hào 10-10-1949 Nam Tĩnh Gia, Thanh Thú y Trường Đại Hoá Bộ Giáo dụ 33 Nguyễn Đại 03-01-1959 Nam Quốc Oai, Hà Thể dục thể Trường Đại Dương Nội thao Ninh, Bộ V 34 Nguyễn Chiến 16-08-1951 Nam Can Lộc, Hà Công trình Trường Đại Tĩnh thủy/ Thủy lợi nghiệp và P 4
  5. 35 Nguyễn Quang 02-04-1962 Nam Thái Thụy, Thái Thủy nông/ Trường Đại Kim Bình Thủy lợi nghiệp và P 36 Hồ Sỹ Minh 23-04-1946 Nam Nam Đàn, Nghệ Xây dựng Trường Đại An công trình nghiệp và P thủy lợi – Thủy điện/ Thủy lợi 37 Lê Chí Nguyện 04-04-1955 Nam Yên Hưng, Thủy nông/ Trường Đại Quảng Ninh Thủy lợi nghiệp và P 38 Vũ Thanh Te 18-05-1952 Nam Xuân Ttrường, Xây dựng Trường Đại Nam Định công trình nghiệp và P thủy lợi – Thủy điện/ Thủy lợi 39 Trần Thị Thanh 20-02-1957 Nữ Quỳnh Phụ, Địa kỹ thuật/ Trường Đại Thái Bình Thủy lợi nghiệp và P 40 Đặng Văn Giáp 30-03-1955 Nam Cái Bè, Tiền Bào chế - Trường Đại Giang Công nghiệp Minh, Bộ Y dược/ Dược học 41 Trần Thị Kim 06-12-1950 Nữ Hai Bà Trưng, Ký sinh trùng/ Trường Đại Dung Hà Nội Y học Minh, Bộ Y 42 Nguyễn Duy Tài 01-01-1957 Nữ Cần Đước, Long Phụ sản/ Y học Trường Đại An Minh, Bộ Y 43 Lê Quang 15-08-1958 Nam Sóc Sơn, Hà Thần kinh/ Y Trường Đại Cường Nội học 44 Trịnh Quân 22-05-1951 Nam Yên Định, Y tế công Trường Đại Huấn Thanh Hóa cộng/ Y học 45 Nguyễn Gia 22-10-1945 Nam Thuận Thành, Nhi khoa/ Y Trường Đại Khánh Bắc Ninh học 46 Nguyễn Thanh 13-02-1952 Nam Quảng Xương, Ngoại nhi/ Y Trường Đại Liêm Thanh Hóa học 47 Lê Vũ Anh 18-01-1953 Nam Gia Lâm, Hà Y tế công cộng Trường Đại Nội tế 48 Nguyễn Công 24-07-1956 Nam Hải Hậu, Nam Dinh dưỡng/ Trường Đại Khẩn Định An toàn thực tế phẩm 49 Huỳnh Đình 15-02-1955 Nam Thành phố Huế, Y học Trường Đại Chiến Thừa Thiên Huế Bộ Giáo dụ 50 Huỳnh Văn 16-10-1952 Nam Phú Lộc, Thừa Y học Trường Đại Minh Thiên Huế Bộ Giáo dụ 5
  6. 51 Bùi Đức Phú 06-07-1956 Nam Hồng Lĩnh, Hà Y học Trường Đại Tĩnh Bộ Giáo dụ 52 Nguyễn Hải 28-10-1952 Nam Thị xã Quảng Y học Trường Đại Thủy Trị, Quảng Trị Bộ Giáo dụ 53 Nguyễn Bường 04-02-1949 Nam Kiến Xương, Toán học/ Viện Công Thái Bình Toán học tính học và Côn toán 54 Nguyễn Văn 25-04-1956 Nam Từ Liêm, Hà Hóa học/ Cao Viện Hóa h Khôi Nội phân tử nghệ Việt N 55 Nguyễn Đức 26-04-1946 Nam Mỹ Hào, Hưng Hóa học/ Cao Viện Hóa h Nghĩa Yên phân tử nghệ Việt N 56 Phan Văn Kha 16-10-1954 Nam Giao Thuỷ, Giáo dục học Viện Khoa Nam Định Giáo dục và 57 Nguyễn Xuân 18-02-1957 Nam Thanh Chương, Kinh tế Viện Kinh t Thắng Nghệ An Khoa học X 58 Nguyễn Đức 02-01-1952 Nam Giao Thuỷ, Ngôn Ngữ Viện Ngôn Tồn Nam Định Việt Nam 59 Hồ Sĩ Quý 06-05-1953 Nam Vũ Thư, Thái Triết học Viện Thông Bình Khoa học X 60 Đinh Nho Hào 13-04-1961 Nam Hương Sơn, Hà Toán học/ Viện Toán h Tĩnh Phương trình nghệ Việt N vi phân 61 Lê Văn Hiệp 27-04-1949 Nam Thanh Trì, Hà Y tế công Viện Vệ sin Nội cộng/ Y học tế 62 Phạm Ngọc 19-12-1947 Nam Vũ Thư, Thái Dịch tễ học/ Y Viện Vệ sin Đính Bình học tế Danh sách này có 62 người ./. 6
Đồng bộ tài khoản