Quyết định số 1982/QĐ-BNN-TC

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
31
lượt xem
1
download

Quyết định số 1982/QĐ-BNN-TC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG KINH PHÍ LẬP ĐỀ CƯƠNG DỰ TOÁN VÀ KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU “DỰ ÁN QUY HOẠCH TỔNG THỂ KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO ĐẾN NĂM 2020” CHO VĂN PHÒNG BỘ BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1982/QĐ-BNN-TC

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------------- Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2011 Số: 1982/QĐ-BNN-TC QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG KINH PHÍ LẬP ĐỀ CƯƠNG DỰ TOÁN VÀ KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU “DỰ ÁN QUY HOẠCH TỔNG THỂ KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO ĐẾN NĂM 2020” CHO VĂN PHÒNG BỘ BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP; Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BNN ngày 28/1/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính; Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-BNN-TC ngày 24/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao dự toán NSNN năm 2011 (lần 1); Căn cứ Quyết định số 647/QĐ-BNN-KHCN ngày 24/05/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Đề cương và Dự toán kinh phí Dự án “Quy hoạch tổng thể khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020”; Xét đề nghị của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tại công văn số 483/KHCN ngày 22/09/2011 v/v đề nghị phê duyệt dự toán chi tiết; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí Lập đề cương dự toán và kế hoạch đấu thầu “Dự án quy hoạch tổng thể khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020”, do Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thực hiện. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ được lấy từ nguồn không thường xuyên Loại 010-013, do Văn phòng Bộ quản lý (cụ thể: từ nguồn kinh phí của Dự án quy hoạch tổng thể khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020), với tổng kinh phí 39.000.000 đồng (Ba mươi chín triệu đồng), chi tiết theo phụ lục đính kèm.
  2. Điều 2. Căn cứ vào kế hoạch sử dụng kinh phí được duyệt, Thủ trưởng đơn vị tổ chức triển khai thực hiện và thanh quyết toán theo chế độ hiện hành. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính và Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. TL. BỘ TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH PHÓ VỤ TRƯỞNG Nơi nhận: - N hư Điều 3; - Kho bạc nơi đơn vị giao dịch; - Lưu VT, TC. Phan Ngọc Thủy

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản