Quyết định số 20/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
47
lượt xem
3
download

Quyết định số 20/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 20/1999/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo điều hành xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 20/1999/QĐ-TTg

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 20/1999/QĐ-TTg Hà N i, ngày 13 tháng 2 năm 1999 QUY T Đ NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 20/1999/QĐ-TTG NGÀY 13 THÁNG 02 NĂM 1999 V VI C THÀNH L P VÀ BAN HÀNH QUY CH HO T Đ NG C A BAN CH Đ O ĐI U HÀNH XU T KH U G O VÀ NH P KH U PHÂN BÓN TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Đ giúp Th tư ng Chính ph đi u hành ho t đ ng kinh doanh xu t kh u g o và nh p kh u phân bón, QUY T Đ NH: Đi u 1. Thành l p Ban Ch đ o c a Th tư ng Chính ph đ đi u hành ho t đ ng kinh doanh xu t kh u g o và nh p kh u phân bón (g i t t là Ban Ch đ o). Đi u 2. N i dung ho t đ ng c a Ban Ch đ o đư c quy đ nh t i "Quy ch h at đ ng c a Ban Ch đ o đi u hành xu t kh u g o và nh p kh u phân bón" kèm theo Quy t đ nh này. Đi u 3. Quy t đ nh này thay cho Quy t đ nh s 39/1998/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 1998 và có hi u l c thi hành t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Nguy n Công T n (Đã ký) QUY CH V N I DUNG HO T Đ NG C A BAN CH Đ O ĐI U HÀNH XU T KH U G O VÀ NH P KH U PHÂN BÓN (Kèm theo Quy t đ nh s 20/1999/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 1999)
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Nh m t ng bư c đ i m i cơ ch và k p th i gi i quy t nh ng v n đ phát sinh trong kinh doanh xu t kh u g o và nh p kh u phân bón, thành l p Ban Ch đ o đi u hành xu t kh u g o và nh p kh u phân bón (dư i đây g i t t là Ban Ch đ o). Ban Ch đ o có các thành ph n tham gia và nhi m v chính sau: I. V ĐI U HÀNH XU T KH U G O: 1. Trên cơ s h n ng ch đư c Th tư ng Chính ph phê duy t và Ch t ch U ban nhân dân các t nh giao cho các doanh nghi p, theo dõi vi c ký k t h p đ ng, ti n đ giao hàng phù h p v i tình hình s n xu t và th trư ng trong ngoài nư c, b o đ m an ninh lương th c qu c gia, xu t kh u có hi u qu và tránh gây bi n đ ng v giá c lương th c. Ban Ch đ o quy đ nh ch đ và nh ng n i dung liên quan đ n xu t kh u g o đ các doanh nghi p báo cáo; T đi u hành có trách nhi m t ng h p báo cáo c a các doanh nghi p đ giúp Ban Ch đ o đi u hành k p th i, sát tình hình di n bi n c a ho t đ ng kinh doanh lúa, g o. 2. Hư ng d n chung và thông báo thư ng xuyên v th trư ng và khách hàng; báo cáo B Thương m i đ có bi n pháp phù h p, nh m khuy n cáo ho c ngăn ch n nh ng trư ng h p mua, bán có tính ch t phá giá g o Vi t Nam; đ ng th i có đ i sách nh t quán đ i v i nh ng khách hàng mua g o c a Vi t Nam có bi u hi n thi u h p tác. 3. Theo dõi di n bi n tình hình giá g o trên th trư ng th gi i đ hình thành và công b thư ng xuyên khung giá hư ng d n g o xu t kh u các lo i, phù h p v i giá g o trong nư c. 4. Giám sát và đôn đ c các doanh nghi p đ u m i th c hi n đúng ch đ o c a Th tư ng Chính ph trong vi c mua thóc hàng hóa c a nông dân. Hư ng d n các doanh nghi p th c hi n các quy đ nh v vi c xu t kh u g o theo Quy t đ nh đi u hành hàng năm c a Th tư ng Chính ph ; x lý ho c ki n ngh Th tư ng Chính ph x lý các doanh nghi p vi ph m các quy đ nh này theo đúng pháp lu t. 5. Đi u ph i, phân giao ch tiêu cho các doanh nghi p đ u m i tham gia th c hi n các h p đ ng g o đư c ký k t theo th a thu n c a Chính ph . 6. Ki n ngh đ Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph đi u ph i h n ng ch gi a các doanh nghi p thu c t nh, thành ph và ki n ngh Th tư ng Chính ph đi u ph i h n ng ch gi a các t nh, các doanh nghi p Trung ương đư c giao h n ng ch t i Quy t đ nh đi u hành hàng năm c a Th tư ng Chính ph , nh m b o đ m l i ích chung c a Nhà nư c và c a các doanh nghi p xu t kh u g o có hi u qu . II. V ĐI U HÀNH NH P KH U PHÂN BÓN: 1. Trên cơ s h n m c nh p kh u phân bón các lo i đư c Th tư ng Chính ph phê duy t và Ch t ch y ban nhân dân các t nh giao cho các doanh nghi p, theo dõi và đôn đ c hàng v đúng th i gian, s lư ng, ch ng lo i và khu v c đã hư ng d n.
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. Xác đ nh lư ng hàng t n kho cu i v đ hư ng d n, đôn đ c vi c ký h p đ ng và đi u hàng v cho v s n xu t t i, nh m b o đ m cung c u t ng khu v c. 3. Theo dõi di n bi n giá c th trư ng th gi i và công b thư ng xuyên giá phân bón các lo i nh p t các khu v c đ hư ng d n doanh nghi p nh p kh u k p th i và hi u qu . Theo dõi, báo cáo các cơ quan liên quan v tình hình cung ng và giá phân bón t ngu n s n xu t trong nư c đ các cơ quan t ng h p, báo cáo Th tư ng Chính ph nh ng bi n pháp nh m n đ nh k p th i giá phân bón trong nư c. 4. Đôn đ c, ki m tra các doanh nghi p nh p kh u phân bón và xây d ng m ng lư i cung ng phân bón thu n ti n và có l i cho nông dân. 5. Ki n ngh đ Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph đi u ph i h n m c nh p gi a các doanh nghi p thu c t nh, thành ph và ki n ngh Th tư ng Chính ph đi u ph i h n m c nh p gi a các doanh nghi p Trung ương và gi a các t nh đư c giao h n m c t i Quy t đ nh đi u hành hàng năm c a Th tư ng Chính ph , nh m b o đ m l i ích chung c a Nhà nư c và các doanh nghi p nh p kh u phân bón có hi u qu . 6. X lý các v n đ n y sinh trong vi c th c hi n nh p kh u phân bón theo phương án l p kho t n tr thư ng xuyên đã đư c Th tư ng Chính ph cho phép. III. THÀNH PH N BAN CH Đ O: Ban Ch đ o đi u hành ho t đ ng xu t kh u g o, nh p kh u phân bón g m các thành ph n sau: 1. Th trư ng B Thương m i, Trư ng ban. 2. Phó Ch t ch y ban nhân dân các t nh Long An, An Giang, Đ ng Tháp, Ti n Giang, Kiên Giang, C n Thơ, Vĩnh Long, y viên. 3. Ch t ch Hi p h i xu t nh p kh u lương th c Vi t Nam, y viên. 4. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Văn phòng Chính ph , Ban V t giá Chính ph , T ng c c H i quan, m i cơ quan c m t cán b c p v làm y viên. 5. Ban Ch đ o l p T Đi u hành thư ng tr c, làm vi c t i Văn phòng B Thương m i t i thành ph H Chí Minh, đ giúp Ban Ch đ o x lý các v n đ phát sinh hàng ngày trong đi u hành xu t kh u g o và nh p kh u phân bón. Quy ch làm vi c c a T Đi u hành thư ng tr c do Trư ng Ban Ch đ o quy đ nh. T trư ng T Đi u hành thư ng tr c có trách nhi m báo cáo c p nh t tình hình cho Trư ng ban Ch đ o và các y viên thu c các t nh. IV. NGUYÊN T C LÀM VI C C A BAN CH Đ O:
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. Các thành viên c a Ban Ch đ o làm vi c theo nguyên t c bàn b c dân ch đ xem xét và x lý ho c ki n ngh x lý nh ng v n đ liên quan đ n xu t kh u g o và nh p kh u phân bón. 2. Các thành viên Ban Ch đ o có trách nhi m th c hi n s phân công và các v n đ đã th ng nh t trong các cu c h p. V. CH Đ SINH HO T VÀ BÁO CÁO: 1. Ban Ch đ o h p đ nh kỳ m t quý m t l n vào tháng đ u quý (khi c n thi t s h p b t thư ng) đ đánh giá tình hình th c hi n c a các doanh nghi p, đưa ra hư ng ho t đ ng, đ ng th i x lý các v n đ phát sinh. Trư ng h p c n thi t, Ban Ch đ o có th m i m t s đơn v đ u m i l n tham d các cu c h p c a Ban. Đ i v i nh ng v n đ ngoài kh năng x lý c a Ban và vư t th m quy n các B , ngành liên quan, Trư ng ban báo cáo xin ý ki n Th tư ng Chính ph . 2. Hàng tháng, Trư ng ban Ch đ o báo cáo Th tư ng Chính ph tình hình xu t kh u g o, nh p kh u phân bón và nh ng vư ng m c n y sinh liên quan đ n cơ ch đi u hành ngoài ph m vi Quy t đ nh đi u hành hàng năm v xu t kh u g o và nh p kh u phân bón c a Th tư ng Chính ph .
Đồng bộ tài khoản