Quyết định số 20/2002/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 20/2002/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 20/2002/QĐ-BCN về việc sáp nhập Công ty Kim khí Quảng Ninh vào Công ty Gang thép Thái Nguyên, Tổng công ty Thép Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 20/2002/QĐ-BCN

  1. BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 20/2002/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SÁP NHẬP CÔNG TY KIM KHÍ QUẢNG NINH VÀO CÔNG TY GANG THÉP THÁI NGUYÊN, TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp; Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước, Nghị định số 38/CP ngày 28 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP ; Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 473 /CP-ĐMDN ngày 06 tháng 5 năm 2002 về việc sáp nhập Công ty Kim khí Quảng Ninh vào Công ty Gang thép Thái Nguyên; Theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam (Tờ trình số 388 / T-TC ngày 01 tháng 3 năm 2002) và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sáp nhập Công ty Kim khí Quảng Ninh vào Công ty Gang thép Thái Nguyên thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam. Điều 2. Giao Tổng công ty Thép Việt Nam chỉ đạo, tổ chức việc sáp nhập trên theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam, Giám đốc các Công ty Gang thép Thái Nguyên, Công ty Kim khí Quảng Ninh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  2. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Nơi nhận: - Như điều 3, - Văn phòng CP , - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, - Bộ Tài chính, - Bộ Công an, - Ngân hàng Nhà nước, - Công báo, Đặng Vũ Chư - Lưu VP, TCCB.
Đồng bộ tài khoản