Quyết định số 20-TTG

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
33
lượt xem
1
download

Quyết định số 20-TTG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 20-TTG về việc cho phép thành lập hội hữu nghị Việt Nam - Séc và Hội hữu nghị Việt Nam - Xlôvakia do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 20-TTG

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 20/Q -TTg Hà N i, ngày 03 tháng 10 năm 1997 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 20-TTG NGÀY 10-1-1997 V VI C CHO PHÉP THÀNH L P H I H U NGHN VI T NAM - SÉC VÀ H I H U NGHN VI T NAM - XLÔVAKIA TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t s 102-SL/L004 ngày 20-5-1957 Quy nh quy n l p H i; Căn c Ch th s 1-CT ngày 5-1-1989 c a Ch t ch H i ng B trư ng (nay là Th tư ng Chính ph ) v vi c qu n lý t ch c và ho t ng c a các H i qu n chúng; Xét ngh c a Liên hi p Các t ch c h u ngh Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1.- Cho phép gi i th H i H u ngh Vi t Nam - Ti p Kh c, thành l p H i H u ngh Vi t Nam - Séc và H i H u ngh Vi t Nam - Xlôvakia. i u 2.- Các H i H u ngh Vi t Nam - Séc và Vi t Nam - Xlôvakia t lo li u m i chi phí và phương ti n ho t ng. i u 3.- Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký, Ch t ch Liên hi p Các t ch c h u ngh Vi t Nam và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản