Quyết định số 200/2004/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
60
lượt xem
4
download

Quyết định số 200/2004/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 200/2004/QĐ-TTg về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban Xây dựng pháp luật thuộc Văn phòng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 200/2004/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 200/2004/Q -TTg Hà N i, ngày 03 tháng 12 năm 2004 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 200/2004/Q -TTG NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2004 V VI C THÀNH L P VÀ QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V C A BAN XÂY D NG PHÁP LU T THU C VĂN PHÒNG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t năm 1996 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Ngh nh s 18/2003/N -CP ngày 20 tháng 02 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Văn phòng Chính ph ; Căn c Ngh nh s 122/2004/N -CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c pháp ch các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan chuyên môn thu cU ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và doanh nghi p nhà nư c; Căn c Quy t nh s 933/Q -TTg ngày 27 tháng 8 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t án nâng cao ch t lư ng công tác xây d ng pháp lu t c a Chính ph ; Xét ngh c a B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Thành l p Ban Xây d ng pháp lu t thu c Văn phòng Chính ph , trên cơ s t ch c l i V Pháp ch c a Văn phòng Chính ph . i u 2. Ban Xây d ng pháp lu t là t ch c thu c Văn phòng Chính ph có ch c năng giúp B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph (sau ây g i t t là B trư ng, Ch nhi m) tham mưu cho Chính ph , Th tư ng Chính ph trong công tác ch o vi c xây d ng các d án lu t, pháp l nh trình Qu c h i,U ban Thư ng v Qu c h i và các d th o văn b n quy ph m pháp lu t thu c thNm quy n ban hành c a Chính ph , Th tư ng Chính ph ; t ch c thNm tra d th o các văn b n quy ph m pháp lu t theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Ban Xây d ng pháp lu t có nhi m v giúp B trư ng, Ch nhi m trong vi c: 1. Tham mưu, ki n ngh v i Th tư ng Chính ph ch o v nh hư ng, m c tiêu c a Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh; thNm tra t trình v l p d ki n Chưương trình xây d ng lu t, pháp l nh c nhi m kỳ c a Chính ph và hàng năm trình
  2. Chính ph xem xét thông qua, trìnhU ban Thưư ng v Qu c h i và Qu c h i quy t nh. 2. Tham mưưu, ki n ngh v i Th tưư ng Chính ph quy t nh vi c phân công cho các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ch trì xây d ng các d án lu t, pháp l nh theo Ngh quy t c a Qu c h i v Chưương trình xây d ng lu t, pháp l nh c a Qu c h i c khoá và hàng năm. 3. ôn c các Ban so n th o th c hi n Chưưương trình xây d ng lu t, pháp l nh, Chưương trình công tác c a Chính ph (ph n công tác xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t); ph i h p v i Ban so n th o xây d ng các d án lu t, pháp l nh quy nh chi ti t và hưưư ng d n thi hành lu t, pháp l nh. 4. Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan nghiên c u, tham mưưu cho Th tưư ng Chính ph ch o các Ban so n th o v quan i m, n i dung, ý ki n i v i các d án lu t, pháp l nh quan tr ng, liên quan n nhi u ngành, nhi u lĩnh v c. 5. Ph i h p v i Ban so n th o các d án lu t, pháp l nh t ch c gi i thi u n i dung các d án lu t, pháp l nh cho B , ngành, t ch c xã h i, vi n nghiên c u, trư ng i h c và chuyên gia tham gia ý ki n ti p thu, hoàn ch nh t trình và d th o lu t, pháp l nh trưưư c khi trình Chính ph . 6. Ph i h p v i cơ quan ch trì so n th o, B Tưưư pháp và các cơ quan, t ch c liên quan xu t hư ng x lý các v n còn có ý ki n khác nhau trong d án lu t, pháp l nh ưưưa ra Chính ph th o lu n, quy t nh. T ng h p và xu t hư ng x lý nh ng v n còn có ý ki n khác nhau c a các thành viên Chính ph trong n i dung d th o lu t, pháp l nh B trưư ng, Ch nhi m báo cáo trưưư c phiên h p Chính ph và chuNn b nh ng n i dung quan tr ng trong d th o lu t, pháp l nh Th tư ng Chính ph hưư ng d n th o lu n và k t lu n t i phiên h p Chính ph . 7. Ch trì, ph i h p v i các ơn v trong Văn phòng Chính ph , các Ban so n th o thNm tra d án lu t, pháp l nh v quy trình, h sơ th t c, tính h p pháp, s phù h p v i ch trưương, chính sách c a ng, Nhà nư c; phân tích, t ng h p, có ý ki n ánh giá c l p v n i dung các d án lu t, pháp l nh B trưư ng, Ch nhi m trình Chính ph xem xét, thông qua, trình Qu c h i,U ban Thư ng v Qu c h i. Tham gia ý ki n i v i d án lu t, pháp l nh do các cơ quan, t ch c khác ho c i bi u Qu c h i g i xin ý ki n Chính ph trư c khi trình Qu c h i,U ban Thư ng v Qu c h i. 8. Ph i h p v i Ban so n th o d án lu t, pháp l nh và các cơ quan liên quan hoàn ch nh t trình và d án lu t, pháp l nh sau khi Chính ph cho ý ki n ho c thông qua báo cáo Th tưư ng Chính ph xem xét, ký trình Qu c h i,U ban Thưư ng v Qu c h i. 9. Theo dõi vi c Qu c h i,U ban Thư ng v Qu c h i cho ý ki n và thông qua các d án lu t, pháp l nh báo cáo Th tưư ng Chính ph . Ch trì ho c ph i h p v i các Ban so n th o, các cơ quan có liên quan giúp Chính ph chuNn b báo cáo ti p thu, gi i trình và ch nh lý d th o lu t, pháp l nh trình Qu c h i,U ban Thưư ng v Qu c h i xem xét, thông qua.
  3. 10. Ph i h p v i các cơ quan liên quan, Ban so n th o ti p thu, hoàn ch nh các d án lu t, pháp l nh trong quá trình Qu c h i,U ban Thư ng v Qu c h i xem xét, cho ý ki n ho c thông qua các d án lu t, pháp l nh do Chính ph trình. N u có ý ki n khác v i d án lu t, pháp l nh mà Chính ph ã trình thì báo cáo Th tưưư ng Chính ph . 11. Ch trì, ph i h p v i các ơn v c a Văn phòng Chính ph trong l p Chưưương trình xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t thu c thNm quy n c a Chính ph , Th tưư ng Chính ph (trong ó có Chưương trình xây d ng văn b n hưư ng d n thi hành lu t, pháp l nh ã có hi u l c pháp lu t); ôn c vi c th c hi n chưương trình ó b o m úng ti n , ch t lưư ng các d th o trình Chính ph , Th tưư ng Chính ph . 12. ThNm tra l n cu i v m t pháp lý các d th o văn b n quy ph m pháp lu t c a Chính ph , Th tưư ng Chính ph trưưư c khi B trư ng, Ch nhi m ký t t và trình Th tưư ng Chính ph ký ban hành. 13. Tham mưưu cho Th tưư ng Chính ph ch o công tác c i cách tư pháp (ph n liên quan n nhi m v c a Chính ph khi ưư c Th tưư ng Chính ph giao). 14. Ch trì so n th o các d án lu t, pháp l nh mà Văn phòng Chính ph ư c phân công ch trì, xây d ng; th c hi n nh ng nhi m v khác do Th tư ng Chính ph ho c B trư ng, Ch nhi m giao. i u 4. Ban Xây d ng pháp lu t có Trư ng ban và m t s Phó Trư ng ban. Trư ng ban tương ương c p Th trư ng do Th tư ng Chính ph b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a B trư ng, Ch nhi m. Các Phó Trư ng ban do B trư ng, Ch nhi m b nhi m, mi n nhi m. B trư ng, Ch nhi m quy t nh cơ c u t ch c, biên ch và Quy ch ho t ng c a Ban Xây d ng pháp lu t. i u 5. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Trư ng ban Ban Xây d ng pháp lu t và Ch t chU ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản