Quyết định số 200/QĐ-BYT

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
55
lượt xem
8
download

Quyết định số 200/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 200/QĐ-BYT về việc ban hành Chương trình hành động của ngành dược thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 200/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc --------- S : 200/QĐ-BYT Hà n i, ngày 20 tháng 01 năm 2009 QUY T Đ NH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH Đ NG C A NGÀNH DƯ C TH C HI N NGH QUY T H I NGH L N TH SÁU BAN CH P HÀNH TRUNG ƯƠNG Đ NG KHOÁ X V TI P T C HOÀN THI N TH CH KINH T TH TRƯ NG Đ NH HƯ NG XÃ H I CH NGHĨA. B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh s 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 c a Chính ph Quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Ngh quy t s 22/2008/NQ-CP ngày 23/09/2008 c a Chính ph ban hành Chương trình hành đ ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th sáu Ban Ch p hành Trung ương Đ ng khoá X v ti p t c hoàn thi n th ch kinh t th trư ng đ nh hư ng xã h i ch nghĩa; Xét đ ngh c a C c trư ng C c Qu n lý dư c, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Chương trình hành đ ng c a Ngành Dư c đ th c hi n Ngh quy t s 22/2008/NQ-CP v “Ti p t c hoàn thi n th ch kinh t th trư ng đ nh hư ng xã h i ch nghĩa”. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký. Đi u 3. Th trư ng các cơ quan, đơn v thu c B , Giám đ c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như Đi u 3; - Các Th trư ng; - Website B Y t ; - Website C c QLD; - Lưu VT, QLD. Nguy n Qu c Tri u CHƯƠNG TRÌNH HÀNH Đ NG C A NGÀNH DƯ C TH C HI N NGH QUY T S 22/2008/NQ-CP NGÀY 23/09/2008 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V “TI P T C HOÀN THI N TH CH KINH T TH TRƯ NG Đ NH HƯ NG XÃ H I CH NGHĨA”. (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 200/QĐ-BYT ngày 20 tháng 01 năm 2009) M C TIÊU Ngày 23/09/2008, Chính ph đã ban hành Ngh quy t s 22/2008/NQ-CP kèm theo Chương trình hành đ ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th 6 Ban Ch p hành Trung ương Đ ng khoá X v “Ti p t c hoàn thi n th ch kinh t th trư ng đ nh hư ng xã h i ch nghĩa” V i vai trò là cơ quan tham mưu c a B Y t trong vi c xây d ng và hoàn thi n môi trư ng pháp lu t thúc đ y công nghi p dư c, thương m i tăng trư ng trong b i c nh nư c ta ch đ ng h i nh p kinh t qu c t , ti p t c hoàn thi n th ch kinh t th trư ng đ nh hư ng xã h i ch nghĩa, Chương trình hành đ ng c a Ngành Dư c xác đ nh và phân công th c hi n nh ng nhi m v ch y u nh m tri n khai Ngh quy t nêu trên c a Ban ch p hành Trung ương Đ ng Ph n I NH NG NHI M V CH Y U I. T ch c tuyên truy n và quán tri t sâu r ng đ n đ i ngũ cán b công ch c trong toàn ngành nh n th c v n n kinh t th trư ng đ nh hư ng xã h i ch nghĩa nư c ta. 1
  2. . T ch c có hi u qu vi c quán tri t quan đi m, ch trương c a Đ ng và Nhà nư c v ti p t c hoàn thi n th ch kinh t th trư ng đ nh hư ng xã h i ch nghĩa, thúc đ y n n kinh t phát tri n nhanh, hi u qu , b n v ng, ch đ ng h i nh p kinh t qu c t đ m i cán b , công ch c trong toàn ngành n m v ng và th c hi n. . Ph i h p v i các đ a phương, doanh nghi p, trong vi c tri n khai các Ngh quy t, Ch th v ch trương, k ho ch và bi n pháp nh m nâng cao nh n th c và hi u bi t v n i dung và b n ch t c a n n kinh t th trư ng đ nh hư ng xã h i ch nghĩa Vi t Nam – m t n n kinh t v a tuân theo quy lu t c a kinh t th trư ng, v a ch u s qu n lý c a Nhà nư c pháp quy n xã h i ch nghĩa thông qua vi c phát hành các hình th c n ph m, tài li u, nghiên c u đánh giá, các h i ngh , h i th o và các phương ti n thông tin đ i chúng khác. II. Hoàn thi n môi trư ng, th ch pháp lu t t o thu n l i cho phát tri n s n xu t công nghi p dư c và lưu thông phân ph i thu c. 1. Hoàn thi n th ch v c nh tranh và ki m soát đ c quy n trong kinh doanh a) Ti p t c rà soát Văn b n qui ph m pháp lu t hi n hành, lo i b nh ng quy đ nh ch ng chéo, không phù h p v i tình hình th c t và các cam k t qu c t ; ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t rõ ràng, c th , b o đ m môi trư ng kinh doanh thu n l i, minh b ch, thông thoáng cho m i ch th tham gia th trư ng. b) Ti p t c đi u ch nh các quy đ nh pháp lý liên quan đ n ký k t và th c hi n h p đ ng giám sát, đi u ti t th trư ng, phát tri n xu t kh u, đ u tư; gi i quy t tranh ch p phù h p v i kinh t th trư ng và các cam k t qu c t . c) Hoàn thi n khung pháp lý theo hư ng xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t rõ ràng, c th , có th th c hi n đư c ngay, ph c v ch c năng qu n lý nhà nư c c a ngành. 2. Rà soát t ng th các y u t khác đang c n tr vi c hình thành đ ng b n n kinh t th trư ng, thúc đ y ti n trình c ph n hóa doanh nghi p dư c nhà nư c th c hi n đúng các ch trương, chính sách c a Đ ng và Chính ph . III. Phát tri n ngành công nghi p Dư c Vi t Nam thành ngành kinh t - k thu t mũi nh n theo hư ng công nghi p hóa, hi n đ i hóa; nâng cao năng l c s n xu t thu c trong nư c và ki n toàn h th ng cung ng thu c c a Vi t Nam đ ch đ ng cung ng thư ng xuyên, k p th i và đ thu c có ch t lư ng, giá c h p lý, s d ng thu c an toàn, hi u qu ph c v s nghi p b o v , chăm sóc và nâng cao s c kh e nhân dân, đáp ng yêu c u h i nh p khu v c và th gi i. . Nghiên c u đ xu t ho c ban hành cơ ch , chính sách nh m đa d ng hoá các thành ph n kinh t tham gia vào quá trình s n xu t lưu thông thu c. . S p x p, t ch c l i h th ng các cơ s s n xu t thu c trong nư c theo hư ng chuyên môn hóa trên cơ s nhu c u s d ng thu c, mô h nh b nh t t c a ngư i Vi t Nam, năng l c qu n lý, năng l c s n xu t và tr nh đ k thu t c a các doanh nghi p . Xây d ng và phát tri n h th ng lưu thông phân ph i và cung ng thu c t trung ương đ n đ a phương nh m ch đ ng đi u ti t n đ nh th trư ng thu c, ph c v t t công tác chăm sóc, b o v s c kh e nhân dân, b o đ m m i ngư i dân có nhu c u đ u có th ti p c n đư c v i ngu n thu c có ch t lư ng và giá c h p lý. . Nâng cao hi u qu công tác theo dõi, ki m tra, ki m soát th trư ng, giám sát vi c th c thi pháp lu t v tiêu chu n ch t lư ng thu c, s h u trí tu , phòng ch ng thu c gi , thu c không rõ ngu n g c nh m góp ph n b o v quy n l i nhà s n xu t và ngư i b nh. 5. Th c hi n t t công tác bình n giá thu c, duy trì ch s giá nhóm hàng dư c ph m – y t tăng m c th p hơn so v i t l tăng ch s giá tiêu dùng nói chung như k t qu đã đ t đư c trong các năm qua. 6. Th c hi n t t công tác "D tr lưu thông thu c qu c gia” nh m bình n th trư ng dư c ph m và đ m b o cung ng đ thu c cho các cơ s khám ch a b nh. Duy trì k t qu các ho t ch t tham gia d tr lưu thông n đ nh v giá. IV. Đ y m nh c i cách hành chính và th c hi n Chương trình nâng cao năng l c cán b , công ch c trong xây d ng và th c thi th ch kinh t th trư ng đ nh hư ng xã h i ch nghĩa. . Công khai, minh b ch hoá m i th t c, quy trình tác nghi p, ngư i ch u trách nhi m và th i gian th c hi n các th t c hành chính các đơn v cơ quan qu n lý nhà nư c v dư c đ doanh nghi p và nhân dân bi t, giao d ch m t cách thu n l i, đ ng th i giám sát t t vi c th c hi n. Th c hi n t t cơ ch m t c a. 2
  3. . Ti p t c hoàn thi n quá trình tiêu chu n hoá ch t lư ng cán b , công ch c, l p k ho ch b i dư ng đào t o, đào t o l i đ i ngũ cán b công ch c các đơn v cơ quan qu n lý nhà nư c v dư c theo yêu c u m i, đ c bi t trong lĩnh v c xây d ng và th c thi th ch kinh t th trư ng theo đ nh hư ng xã h i ch nghĩa. V. Th c hi n t t công tác dư c đ a phương và công tác phòng ch ng tham nhũng trong ngành Dư c 1. Th c hi n t t công tác dư c đ a phương, thư ng xuyên t ch c các h i ngh ph bi n VBQPPL, trao đ i kinh nghi m cũng như các khó khăn trong công tác qu n lý nhà nư c v dư c gi a các cán b y t t i trung ương và đ a phương. 2. Th c hi n t t công tác phòng ch ng tham nhũng, tăng cư ng th c hành ti t ki m ch ng lãng phí, ti n hành luân chuy n cán b qu n lý trong nh ng lĩnh v c nh y c m theo đúng quy đ nh hi n hành trên tinh th n không làm xáo tr n công vi c và phù h p v i năng l c, trình đ chuyên môn c a các cán b đư c luân chuy n. Ph n II T CH C TH C HI N 1. Trên cơ s nh ng nhi m v , n i dung công vi c ch y u c a Chương trình hành đ ng này, căn c ch c năng, nhi m v đã đư c phân công, C c trư ng C c Qu n lý dư c, Giám đ c các S Y t , Ch t ch H i đ ng qu n tr , T ng giám đ c T ng công ty Dư c, Giám đ c các doanh nghi p tr c thu c B (sau đây g i chung là Th trư ng các đơn v ) kh n trương tri n khai th c hi n Chương trình hành đ ng c a ngành Dư c và c th hoá thành các nhi m v trong k ho ch công tác hàng năm c a đơn v 2. Th trư ng các đơn v có trách nhi m xây d ng đ án chi ti t, tri n khai nhi m v đư c giao trình Lãnh đ o B phê duy t đúng th i h n; ch đ o, ki m tra vi c tri n khai th c hi n Chương trình và đ nh kỳ hàng quý báo cáo v Văn phòng B đ t ng h p, báo cáo B trư ng. 3. Trong quá trình t ch c th c hi n, n u th y c n b sung, s a đ i nh ng n i dung c th , Th trư ng các đơn v báo cáo B trư ng đ xem xét, quy t đ nh. 4. C c trư ng C c Qu n lý dư c có trách nhi m theo dõi, đôn đ c vi c tri n khai th c hi n nhi m v c a các đơn v , đ nh kỳ báo cáo và ki n ngh v i B trư ng v các bi n pháp c n thi t, b o đ m Chương trình đư c th c hi n hi u qu và đ ng b ./. 3
  4. PH L C NH NG N I DUNG CÔNG VI C CH Y U STT N i dung công vi c Cơ quan ch trì Cơ quan ph i h p S n ph m Th i gian hoàn thành Giáo d c, tuyên truy n công ch c, viên ch c nh m Đ ng u cơ quan B Y - V T ch c cán b Các ho t đ ng h c t p quán tri t sâu r ng v các n i dung và tinh th n t Ngh quy t 6 khoá X - Văn phòng B Ngh quy t H i ngh l n th 6 Ban ch p hành Trung c a Đ ng 1 ương Đ ng khoá X v “Hoàn thi n th ch kinh t - C c Qu n lý dư c Quý I/2009 th trư ng đ nh hư ng xã h i ch nghĩa” nư c ta - S y t các t nh, thành ph tr c thu c trung ương Hoàn thi n môi trư ng, th ch pháp lu t t o thu n 2 l i cho phát tri n s n xu t công nghi p dư c và lưu thông phân ph i thu c Rà soát h th ng pháp lu t hi n hành, lo i b V Pháp ch - C c Qu n lý Dư c nh ng quy đ nh ch ng chéo, không phù h p v i các cam k t qu c t ; ban hành các văn b n quy ph m 2.1 Quý II/2009 pháp lu t rõ ràng, c th , b o đ m môi trư ng kinh doanh thu n l i, minh b ch, thông thoáng cho m i ch th tham gia th trư ng Rà soát t ng th các y u t khác đang c n tr vi c hình thành đ ng b n n kinh t th trư ng, thúc đ y 2.2 ti n trình c ph n hóa doanh nghi p dư c nhà Quý II/2009 nư c th c hi n đúng các ch trương, chính sách c a Đ ng và Chính ph . Phát tri n ngành công nghi p Dư c Vi t Nam thành ngành kinh t - k thu t mũi nh n theo hư ng công nghi p hóa, hi n đ i hóa; nâng cao năng l c s n xu t thu c trong nư c và ki n toàn h th ng cung ng thu c c a Vi t Nam đ ch đ ng cung ng 3 thư ng xuyên, k p th i và đ thu c có ch t lư ng, giá c h p lý, s d ng thu c an toàn, hi u qu ph c v s nghi p b o v , chăm sóc và nâng cao s c kh e nhân dân, đáp ng yêu c u h i nh p khu v c và th gi i. 4
  5. Nghiên c u đ xu t ho c ban hành cơ ch , chính C c Qu n lý Dư c - V Pháp ch sách nh m đa d ng hoá các thành ph n kinh t - V KH-TC tham gia vào quá trình s n xu t lưu thông thu c 3.1 - V TCCB Quý II/2009 - S y t các t nh, thành ph tr c thu c trung ương Xây d ng và hoàn thi n Đ án Quy ho ch chi ti t C c Qu n lý Dư c 3.2 phát tri n Công nghi p Dư c Vi t Nam giai đo n Quý II/2009 đ n năm 2015 và t m nhìn đ n 2020 Xây d ng và hoàn thi n Đ án “Quy ho ch h th ng C c Qu n lý dư c 3.3 lưu thông, phân ph i cung ng thu c Vi t Nam giai Quý II/2009 đo n đ n năm 2015 và t m nhìn đ n 2020” Nâng cao hi u qu công tác theo dõi, ki m tra, ki m C c Qu n lý Dư c -Thanh tra B Y t soát th trư ng, giám sát vi c th c thi pháp lu t v - S y t các t nh, tiêu chu n ch t lư ng thu c, s h u trí tu , phòng 3.4. thành ph tr c thu c Quý II/2009 ch ng thu c gi , thu c không rõ ngu n g c nh m trung ương góp ph n b o v quy n l i nhà s n xu t và ngư i b nh. Th c hi n t t công tác bình n giá thu c, duy trì ch C c Qu n lý Dư c - V K ho ch tài s giá nhóm hàng dư c ph m – y t tăng m c chính 3.5. th p hơn so v i t l tăng ch s giá tiêu dùng nói Năm 2009 - S y t các t nh, chung như k t qu đã đ t đư c trong các năm qua thành ph tr c thu c trung ương Th c hi n t t công tác "D tr lưu thông thu c qu c C c Qu n lý Dư c - V K ho ch tài gia” nh m bình n th trư ng dư c ph m và đ m chính 3.6. b o cung ng đ thu c cho các cơ s khám ch a Năm 2009 - S y t các t nh, b nh. Duy trì k t qu các ho t ch t tham gia d tr thành ph tr c thu c lưu thông n đ nh v giá. trung ương Đ y m nh c i cách hành chính và th c hi n Chương trình nâng cao năng l c cán b , công ch c 4 trong xây d ng và th c thi th ch kinh t th trư ng đ nh hư ng xã h i ch nghĩa 5
  6. Công khai, minh b ch hoá m i th t c, quy trình tác Văn phòng B - C c Qu n lý Dư c nghi p, ngư i ch u trách nhi m và th i gian th c 4.1 - S y t các t nh, Quý I/2009 hi n các th t c hành chính các đơn v thành ph tr c thu c trung ương Tiêu chu n hoá ch t lư ng cán b , công ch c, l p V TCCB - C c Qu n lý Dư c k ho ch b i dư ng đào t o, đào t o l i đ i ngũ 4.2 - S y t các t nh, Quý I/2009 công ch c, viên ch c thành ph tr c thu c trung ương Th c hi n t t công tác dư c đ a phương và công 5 tác phòng ch ng tham nhũng trong ngành Dư c Th c hi n t t công tác dư c đ a phương, thư ng C c Qu n lý Dư c - S y t các t nh, xuyên t ch c các h i ngh ph bi n VBQPPL, trao thành ph tr c thu c 5.1. đ i kinh nghi m cũng như các khó khăn trong công trung ương Năm 2009 tác qu n lý nhà nư c v dư c gi a các cán b y t t i trung ương và đ a phương Th c hi n t t công tác phòng ch ng tham nhũng, - V T ch c cán b tăng cư ng th c hành ti t ki m ch ng lãng phí, ti n - C c Qu n lý Dư c hành luân chuy n cán b qu n lý trong nh ng lĩnh 5.2. v c nh y c m theo đúng quy đ nh hi n hành trên - S y t các t nh, thành Năm 2009 tinh th n không làm xáo tr n công vi c và phù h p ph tr c thu c trung v i năng l c, trình đ chuyên môn c a các cán b ương đư c luân chuy n 6
Đồng bộ tài khoản