Quyết định Số: 202/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
3
download

Quyết định Số: 202/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số: 202/qđ-ttg của thủ tướng chính phủ', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 202/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHỦ NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 202/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ GẠO CỨU ĐÓI CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH DẦN VÀ THỜI KỲ GIÁP HẠT ĐẦU NĂM 2010 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tại văn bản số 188/UBND-VX ngày 20 tháng 01 năm 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tại văn bản số 299/UBND-VX ngày 29 tháng 01 năm 2010, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại văn bản số 306/LĐTBXH-BTXH ngày 28 tháng 01 năm 2010, Bộ Tài chính tại các văn bản số 1379/BTC-NSNN ngày 29 tháng 01 năm 2010, số 1615/BTC- NSNN ngày 03 tháng 02 năm 2010, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Bộ Tài chính xuất 4.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Hà Tĩnh, Bình Định để hỗ trợ nhân dân trong dịpTết Nguyên Đán Canh Dần và thời kỳ giáp hạt đầu năm 2010, cụ thể: - Tỉnh Hà Tĩnh: 1.500 tấn gạo. - Tỉnh Bình Định: 2.500 tấn gạo.
  2. Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Tĩnh, Bình Định tiếp nhận số gạo nêu trên quản lý, hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng và theo quy định hiện hành Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Các Bộ trưởng Bộ: Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Tĩnh, Bình Định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP, KGVX; - Lưu: VT, KTTH (3). Nguyễn Sinh Hùng
Đồng bộ tài khoản