Quyết định số 2036/QĐ-BGTVT-TTr

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
44
lượt xem
3
download

Quyết định số 2036/QĐ-BGTVT-TTr

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2036/QĐ-BGTVT-TTr về chuyển vụ việc vi phạm hành chính sang Cục thuế thành phố Hà Nội để xử phạt vi phạm hành chính do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2036/QĐ-BGTVT-TTr

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 2036/Q -BGTVT-TTr Hà N i, ngày 13 tháng 7 năm 2009 QUY T NNH CHUY N V VI C VI PH M HÀNH CHÍNH SANG C C THU THÀNH PH HÀ N I X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Pháp l nh x lý vi ph m hành chính; Căn c Ngh nh s 89/2002/N -CP ngày 07 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh v vi c in, phát hành, s d ng, qu n lý hóa ơn; Căn c Thông tư s 04/2007/TT-BGTVT ngày 13 tháng 3 năm 2007 c a B trư ng B Giao thông v n t i hư ng d n ho t ng thanh tra giao thông v n t i; Căn c Ngh nh s 51/2008/N - CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c biên b n vi ph m hành chính l p ngày 08 tháng 3 năm 2009 c a T ki m tra Khu Qu n lý ư ng b II và các tài li u có liên quan; Theo ngh c a ông Chánh Thanh tra B Giao thông v n t i, QUY T NNH: i u 1. Chuy n v vi c vi ph m hành chính sang C c thu thành ph Hà N i x ph t vi ph m hành chính theo thNm quy n. i u 2. Thanh tra B giao thông v n t i ch u trách nhi m bàn giao, theo dõi v vi c theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký, các ông: Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B và các t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TL.B TRƯ NG CHÁNH THANH TRA Nơi nh n: - Như i u 3; - B trư ng ( báo cáo); - Các TT Nguy n H ng Trư ng, Ngô Th nh c ( báo cáo); - C c thu thành ph Hà N i ( ph i h p th c hi n); Nguy n Xuân Hào - Ông Chu Huy Lương- nhân Tr m thu phí Phù ng (thay thông báo); - Lưu VT, TTr (3b).
Đồng bộ tài khoản