Quyết định số 207/QĐ-TTG

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
47
lượt xem
3
download

Quyết định số 207/QĐ-TTG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 207/QĐ-TTG về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường Đại học Lạc Hồng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 207/QĐ-TTG

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 207/Q -TTg Hà N i, ngày 13 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH V VI C GIAO NHI M V ÀO T O TH C SĨ CHO TRƯ NG IH CL C H NG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Giáo d c ngày 14 tháng 6 năm 2005; Xét ngh c a B trư ng B Giáo d c và ào t o t i công văn s 150/BGD T- GD H ngày 08 tháng 01 năm 2008 v vi c giao nhi m v ào t o trình th c sĩ cho Trư ng i h c L c H ng, QUY T NNH i u 1. Giao nhi m v ào t o trình th c sĩ cho Trư ng i h c L c H ng. i u 2. B Giáo d c và ào t o quy nh các chuyên ngành ào t o c th cho Trư ng i h c L c H ng. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Hi u trư ng Trư ng i h c L c H ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nguy n Thi n Nhân
Đồng bộ tài khoản