Quyết định số 207/QĐ-UBDT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định số 207/QĐ-UBDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 207/QĐ-UBDT về việc phê duyệt dự án tuyên truyền bằng tờ rơi, áp phích về Chương trình 135 giai đoạn II do Ủy ban Dân tộc ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 207/QĐ-UBDT

  1. Y BAN DÂN T C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p – T do – H nh phúc ------- S : 207/Q -UBDT Hà N i, ngày 25 tháng 07 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T D ÁN TUYÊN TRUY N B NG T RƠI, ÁP PHÍCH V CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI O N II B TRƯ NG, CH NHI M Y BAN DÂN T C Căn c Ngh nh s 60/2008/N -CP ngày 09/05/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a y ban Dân t c; Căn c Quy t nh s 06/2007/Q -UBDT, ngày 12/7/2007 c a B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c v vi c ban hành Chi n lư c truy n thông Chương trình 135 giai o n II; Căn c Quy t nh s 165/Q -UBDT, ngày 27/6/2008 c a B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c v vi c giao nhi m v th c hi n công tác truy n thông Chương trình 135 giai o n II năm 2008; Xét ngh V trư ng V Chính sách Dân t c, V trư ng V k ho ch - Tài chính, V trư ng V Tuyên truy n, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t d án "Tuyên truy n b ng t rơi, áp phích v Chương trình 135 giai o n II" a. N i dung - Cung c p thông tin r ng rãi v Chương trình 135 giai o n II t i cán b cơ s và c ng ng, ngư i dân t c thu c i tư ng th hư ng Chương trình 135 - Tăng cư ng s tham gia c a c ng ng, ngư i dân trong công tác l p k ho ch, tri n khai và giám sát vi c th c hi n Chương trình 135 giai o n II - áp ng úng các cam k t c a Chính ph Vi t Nam ã ký v i các nhà tài tr Qu c t v truy n thông Chương trình 135 giai o n II b. D toán (T 2008-2010): - S lư ng phát hành/năm + C p xã: 3.000 t + C p thôn, b n: 11.350 t
  2. - S trang: 1 trang/t , in màu obset, in m t m t - Kh gi y: 49cm x 68cm - ơn giá 50.000 /t ( ã bao g m ti n in n, gi y phép xu t b n, phí phát hành) c. T ng d toán 2008-2010: 1.585.000.000 m t t năm trăm tám mươi năm tri u ng i u 2. T ch c th c hi n - V Chính sách ch trì, ph i h p v i D án VIE 02/001 thi t k makét, t rơi, áp phích tuyên truy n v Chương trình 135 - Hàng năm V K ho ch - Tài chính ch trì, ph i h p v i Văn phòng y ban, V Chính sách Dân t c, V Tuyên truy n xây d ng, thNm nh k ho ch v n, trình lãnh o y ban Quy t nh phân b - Văn phòng y ban ch trì, ph i h p v i V Chính sách Dân t c và các ơn v liên quan t ch c u th u, ký h p ng in n, phát hành t rơi, áp phích i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. V trư ng V Chính sách Dân t c, V trư ng V Tuyên truy n, V trư ng V K ho ch - Tài chính, Chánh Văn phòng y ban và Th trư ng các V , ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Hà Hùng
Đồng bộ tài khoản