Quyết định số 208/QĐ-UBDT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
30
lượt xem
2
download

Quyết định số 208/QĐ-UBDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 208/QĐ-UBDT về việc phê duyệt dự án Phụ trương Chương trình 135 giai đoạn II Báo Dân tộc phát triển do Ủy ban Dân tộc ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 208/QĐ-UBDT

  1. Y BAN DÂN T C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p – T do – H nh phúc ------- S : 208/Q -UBDT Hà N i, ngày 25 tháng 07 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T D ÁN PH TRƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI O N II BÁO DÂN T C PHÁT TRI N B TRƯ NG, CH NHI M Y BAN DÂN T C Căn c Ngh nh s 60/2008/N -CP, ngày 09/05/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a y ban Dân t c; Căn c Quy t nh s 06/2007/Q -UBDT, ngày 12/7/2007 c a B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c v vi c ban hành Chi n lư c truy n thông Chương trình 135 giai o n II; Căn c Quy t nh s 165/Q -UBDT, ngày 27/6/2008 c a B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c v vi c giao nhi m v th c hi n công tác truy n thông Chương trình 135 giai o n II năm 2008; Xét ngh V trư ng V Chính sách Dân t c, V trư ng V K ho ch-Tài chính, V trư ng V Tuyên truy n, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t d án "Ph trương Chương trình 135 giai o n II" Báo Dân t c và Phát tri n a. N i dung: - Chuy n t i các văn b n ch o i u hành Chương trình 135 giai o n II t Trung ương xu ng các t nh, huy n, xã và thôn b n thu c di n th hư ng Chương trình 135 giai o n II. - Ph nh ánh quá trình tri n khai Chương trình 135 các a phương - Các mô hình t t c a xã, c ng ng, kinh nghi m hay trong vi c th c hi n Chương trình 135 - Nâng cao năng l c t ch c i u hành Chương trình 35 c a cán b cơ s - Phát hành dư i hình th c ph trương 4 trang, 4 màu, 2 kỳ m t tu n theo các s báo Dân t c và Phát tri n b. D toán:
  2. - S lư ng phát hành: 58.130 t /s - Chi phí qu n lý: 253.655.248 /105 s - Chi phí xu t b n: 2.795.899.050 /105 s - Chi phí phát hành: 860.133.520 /105 s - Giá thành phát hành: 105 s /năm - Giá thành toàn b : 105 s /1 năm: 3.909.697.818 c. T ng d toán 2008-2010: 9.369.395.636 (chín t ba trăm sáu mươi chín tri u ba trăm chín mươi lăm nghìn sáu trăm ba mươi sáu ng) i u 2. T ch c th c hi n - V Chính sách Dân t c ch trì, ph i h p v i V Tuyên truy n, ki m tra n i dung ph trương Chương trình 135 c a Báo Dân t c và Phát tri n; h ng năm t ch c ánh giá hi u qu ph trương Chương trình 135 c a Báo Dân t c và Phát tri n, t ó xu t, i u ch nh, b xung n i dung ph trương, phù h p v i yêu c u th c t và hi u qu tuyên truy n - Hàng năm V K ho ch - Tài chính ch trì, ph i h p v i Văn phòng y ban, V Chính sách Dân t c, V Tuyên truy n xây d ng, thNm nh k ho ch v n, trình lãnh o y ban Quy t nh phân b . - Báo Dân t c và Phát tri n t ch c biên t p n i dung ph trương Chương trình 135 kèm theo các s báo phát hành tuyên truy n v Chương trình 135 giai o n II; b o m úng tôn ch , m c ích theo gi y phép ư c c p và các quy nh hi n hành c a Nhà nư c i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. V trư ng V Chính sách Dân tôc, V trư ng V Tuyên truy n, V trư ng V K ho ch - Tài chính, Chánh Văn phòng y ban, T ng biên t p Báo Dân t c và Phát tri n và Th trư ng các V , ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Hà Hùng
Đồng bộ tài khoản