Quyết định Số: 21/2009/QĐ-UBND VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
63
lượt xem
2
download

Quyết định Số: 21/2009/QĐ-UBND VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2009 TỈNH BẠC LIÊU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 21/2009/QĐ-UBND VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH BẠC LIÊU NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 21/2009/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 18 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2009 TỈNH BẠC LIÊU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VII, kỳ họp thứ 14 về việc thông qua Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2009 tỉnh Bạc Liêu; Căn cứ Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 15 về việc sửa đối, bổ sung Nghị quyết số 24/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 14 về việc thông qua Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2009 tỉnh Bạc Liêu; Căn cứ Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VII, kỳ họp thứ 17 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 24/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII về việc thông qua Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2009 tỉnh Bạc Liêu và Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 24/2008/NQ- HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII về việc thông qua Phương án phân bổ ngân
  2. sách cấp tỉnh năm 2009 tỉnh Bạc Liêu; Xét Tờ trình số 684/TTr-STC ngày 18 tháng 12 năm 2009 của Sở Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2009 tỉnh Bạc Liêu và giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2009 trong các lĩnh vực chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, chi chương trình mục tiêu quốc gia, chi thực hiện nhiệm vụ mục tiêu khác và chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã (Kèm theo chi tiết phụ lục 1- 6). Điều 2. Căn cứ dự toán ngân sách Nhà nước được giao: 1. Thủ trưởng các cơ quan cấp tỉnh (Đơn vị dự toán cấp 1) giao dự toán chi cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc (Chi tiết theo từng lĩnh vực và nhóm mục chi); 2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định sửa đổi và giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2009 theo Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị nêu tại Điều 1 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. TM. UBND TỈNH KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH
  3. Nguyễn Thanh Bế FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Phu luc
Đồng bộ tài khoản