Quyết định số 2100/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
70
lượt xem
4
download

Quyết định số 2100/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2100/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt đề cương dự toán chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (dự án: đầu tư xây dựng tuyến tránh quốc lộ 1a, đoạn qua thị trấn Châu Ổ, tỉnh Quảng Ngãi) do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2100/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 2100/Q -BGTVT Hà N i, ngày 20 tháng 7 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T CƯƠNG D TOÁN CHI PHÍ L P BÁO CÁO ÁNH GIÁ TÁC NG MÔI TRƯ NG (D ÁN: U TƯ XÂY D NG TUY N TRÁNH QU C L 1A, O N QUA THN TR N CHÂU , T NH QU NG NGÃI) B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t B o v môi trư ng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh nh s 80/2006/N -CP ngày 09/8/2006 c a Chính ph v vi c quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t B o v môi trư ng; Căn c Ngh nh s 21/2008/N -CP ngày 28/2/2008 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 80/2006/N -CP ngày 09 tháng 8 năm 2006; Căn c Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 c a B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n v ánh giá môi trư ng chi n lư c, ánh giá tác ng môi trư ng và cam k t b o v môi trư ng; Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Xét T trình s 15/TTr-C BVN ngày 05/6/2009 c a C c ư ng b Vi t Nam v vi c phê duy t cương và d toán l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ( TM) d án: u tư xây d ng tuy n tránh QL1A, o n qua th tr n Châu , t nh Qu ng Ngãi; Theo ngh c a V trư ng V Môi trư ng, QUY T NNH: i u 1. Duy t n i dung cương, kh i lư ng i u tra, kh o sát và d toán chi phí l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng d án: u tư xây d ng tuy n tránh QL1A, o n qua th tr n Châu , t nh Qu ng Ngãi: a. D toán kinh phí l p báo cáo TM: 254.094.000 ng (Hai trăm năm mươi tư tri u không trăm chín tư nghìn ng ch n). b. N i dung chi ti t có ph l c kèm theo. i u 2. Căn c vào n i dung cương, kh i lư ng i u tra, kh o sát và s n phNm ã th c hi n ch u tư nghi m thu thanh toán theo quy nh hi n hành. i u 3. V trư ng các V : Môi trư ng, Tài chính, K ho ch u tư; C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - B trư ng ( b/c); - C c BVN; - Kho b c nhà nư c ( a phương); - Lưu: VT, MT. Lê M nh Hùng
Đồng bộ tài khoản