Quyết định số 211/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
7
download

Quyết định số 211/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 211/QĐ-TTg về việc phát hành trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ trên thị trường vốn trong nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 211/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc -------------------- S : 211/Q -TTg Hà N i, ngày 13 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÁT HÀNH TRÁI PHI U CHÍNH PH B NG NGO I T TRÊN THN TRƯ NG V N TRONG NƯ C TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Pháp l nh Ngo i h i ngày 13 tháng 12 năm 2005; Căn c Ngh nh s 141/2003/N -CP ngày 20 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph v phát hành trái phi u Chính ph , trái phi u ư c Chính ph b o lãnh và trái phi u Chính quy n a phương; Xét ngh c a B trư ng B Tài chính và Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Th c hi n phát hành trái phi u Chính ph b ng ngo i t trên th trư ng v n trong nư c v i nh ng n i dung cơ b n sau: 1. V m c ích s d ng: a. u tư cho các d án tr ng i m b. Bù p b i chi ngân sách Nhà nư c 2. Kh i lư ng phát hành: B Tài chính quy t nh kh i lư ng c a t ng t phát hành trên cơ s nhu c u v n u tư cho các d án u tư tr ng i m và nhu c u bù p b i chi Ngân sách nhà nư c. 3. i tư ng mua trái phi u: T ch c, cá nhân là ngư i cư trú ho t ng h p pháp t i Vi t Nam. 4. ng ti n phát hành và thanh toán trái phi u: ô la M (USD) 5. Kỳ h n trái phi u: Kỳ h n t 1 năm tr lên do B trư ng B Tài chính quy t nh cho t ng t phát hành. 6. Lãi su t trái phi u: B trư ng B Tài chính quy t nh cho t ng t phát hành sau khi tham kh o ý ki n c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam.
  2. 7. Phương th c phát hành: B o lãnh, u th u ho c bán l thông qua h th ng Kho b c Nhà nư c. 8. Giao d ch trái phi u: a. Trái phi u Chính ph b ng ngo i t ư c niêm y t, giao d ch trên S Giao d ch ch ng khoán. b. Ch s h u trái phi u ư c chuy n như ng, t ng, th a k ho c s d ng c mc trong các quan h tín d ng,…theo qui nh c a pháp lu t. i u 2. T ch c th c hi n. 1. B Tài chính ch trì, ph i h p v i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, B K ho ch và u tư và các cơ quan liên quan t ch c tri n khai vi c phát hành trái phi u Chính ph b ng ngo i t trên th trư ng v n trong nư c theo n i dung qui nh t i i u 1 Quy t nh này và qui nh hi n hành c a pháp lu t. 2. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam hư ng d n các ngân hàng thương m i tham gia mua trái phi u Chính ph b ng ngo i t phù h p v i qui nh c a pháp lu t; th c hi n vi c mua ngo i t theo k ho ch bán ngo i t c a B Tài chính tăng d tr ngo i h i Nhà nư c; th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v ti n t , tín d ng và ngo i h i theo qui nh c a pháp lu t. i u 3. B trư ng B Tài chính, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, B trư ng B K ho ch và u tư và Th trư ng cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng CP, các PTTgCP; - y ban Thư ng v Qu c h i; - Các B , cơ quan ngang B ; - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Nguy n T n Dũng - VPCP: BTCN, các PCN, - Các V : KTN, QHQT, PL, TH, TKBT, C ng TT T. - Lưu: Văn thư, KTTH (5b).
Đồng bộ tài khoản