Quyết định số 2132/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
41
lượt xem
4
download

Quyết định số 2132/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2132/QĐ-NHNN về phát hành tín phiếu ngân hàng nhà nước bắt buộc do Ngân hàng Nhà nước ban hành để sửa đổi một số điều của Quyết định 364/QĐ-NHNN ngày 13/2/2008 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước về phát hành tín phiếu ngân hàng nhà nước bắt buộc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2132/QĐ-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VI T NAM NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 2132/Q -NHNN Hà N i, ngày 25 tháng 09 năm 2008 QUY T NNH V VI C S A IM TS I U C A QUY T NNH 364/Q -NHNN NGÀY 13/2/2008 C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C V PHÁT HÀNH TÍN PHI U NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C B T BU C TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 1997 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 2003; Căn c Ngh nh s 96/N -CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Theo ngh c a V trư ng V Chính sách ti n t , QUY T NNH i u 1. S a i Kho n 7 i u 1 Quy t nh s 364/Q -NHNN ngày 13 tháng 2 năm 2008 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v vi c phát hành tín phi u b t bu c như sau: “Tín phi u Ngân hàng Nhà nư c b t bu c phát hành ngày 17 tháng 3 năm 2008 ư cc mc vay v n, chi t kh u t i Ngân hàng Nhà nư c, ư c s d ng làm công c cho nghi p v th trư ng m do Ngân hàng Nhà nư c th c hi n theo Quy nh hi n hành” i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày 01 tháng 10 năm 2008. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Chính sách ti n t , Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, Ch t ch H i ng qu n tr và T ng giám c (Giám c) các t ch c tín d ng ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. TH NG C Nơi nh n: - Như i u 3; - Ban lãnh o NHNN; - Lưu: VP , V CSTT. Nguy n Văn Giàu
Đồng bộ tài khoản