Quyết định số 2133/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
11
download

Quyết định số 2133/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2133/QĐ-NHNN về lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam đối với tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2133/QĐ-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VI T NAM NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 2133/Q -NHNN Hà N i, ngày 25 tháng 09 năm 2008 QUY T NNH V LÃI SU T TI N G I D TR B T BU C B NG NG VI T NAM I V I T CH C TÍN D NG TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 1997; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 2003; Căn c Ngh nh s 96/2008/N -CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Căn c ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i văn b n s 6327/VPCP-KTTH ngày 24 tháng 9 năm 2008 v vi c i u ch nh lãi su t ti n g i d tr b t bu c b ng ng Vi t Nam; Theo ngh c a V trư ng V Chính sách ti n t , QUY T NNH i u 1. Quy nh m c lãi su t ti n g i d tr b t bu c b ng ng Vi t Nam iv i t ch c tín d ng là 5%/năm. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 10 năm 2008 và thay th Quy t nh s 1907/Q -NHNN ngày 29 tháng 8 năm 2008 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v lãi xu t ti n g i d tr b t bu c b ng ng Vi t Nam i v i các t ch c tín d ng. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V chính sách ti n t và Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c chi nhánh các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; H i ng qu n tr và T ng giám c (Giám c) các t ch c tín d ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH NG C Nơi nh n: - Như i u 3; - Ban lãnh o NHNN; - Lưu: VP, V CSTT. Nguy n Văn Giàu
Đồng bộ tài khoản