Quyết định số 2147/QĐ-BNN-QLCL

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
43
lượt xem
3
download

Quyết định số 2147/QĐ-BNN-QLCL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2147/QĐ-BNN-QLCL về việc ban hành Quy định tạm thời về tần suất kiểm tra điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và lấy mẫu kiểm tra lô hàng thủy sản xuất khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2147/QĐ-BNN-QLCL

 1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG NAM THÔN c l p – T do – H nh phúc ------- --------- S : 2147/Q -BNN-QLCL Hà N i, ngày 15 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH T M TH I V T N SU T KI M TRA I U KI N M B O AN TOÀN V SINH TH C PH M VÀ L Y M U KI M TRA LÔ HÀNG TH Y S N XU T KH U B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m ngày 26/7/2003; Ngh nh s 163/2004/N -CP ngày 07/9/2004 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m; Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03/01/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Theo ngh c a C c trư ng C c Qu n lý Ch t lư ng Nông lâm s n và Th y s n, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh t m th i v t n su t ki m tra i u ki n m b o v sinh an toàn th c phNm và l y m u ki m tra lô hàng th y s n xu t khNu”; i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký và ư c áp d ng t m th i trong th i gian 12 tháng; i u 3. Các ông Chánh Văn phòng, Th trư ng các V , C c, Thanh tra B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. C c Qu n lý ch t lư ng Nông Lâm s n và Th y s n có trách nhi m hư ng d n và ki m tra vi c thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - B Y t , B Tài chính; - V Pháp ch , Thanh Tra b ; - Lưu: VT, QLCL. Lương Lê Phương
 2. QUY NNH T M TH I V T N SU T KI M TRA I U KI N M B O V SINH AN TOÀN TH C PH M VÀ L Y M U KI M TRA LÔ HÀNG TH Y S N XU T KH U (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2147/Q -BNN-QLCL ngày 15 tháng 7 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng và ph m vi i u ch nh 1. Quy nh này quy nh v i u ki n, th t c và trách nhi m c a cơ quan, doanh nghi p trong ki m tra i u ki n b o m v sinh an toàn th c phNm ( KSX) và gi m t n su t l y m u ki m tra c m quan, ngo i quan và các ch tiêu an toàn th c phNm (ATTP) i v i lô hàng thu s n xu t khNu. 2. Doanh nghi p ch bi n thu s n xu t khNu ã ư c cơ quan có thNm quy n công nh n i u ki n m b o v sinh an toàn th c phNm theo quy nh và có tên trong danh sách ư c xu t khNu thu s n vào m t trong các th trư ng EU, Nauy, Thu S , Liên bang Nga, Hàn Qu c, Trung Qu c và ư c i u ch nh n u có phát sinh trong quá trình th c hi n. 3. Không áp d ng i v i các doanh nghi p ch kinh doanh th y s n xu t khNu (không có cơ s s n xu t). i u 2. Phí và l phí C c Qu n lý ch t lư ng Nông lâm s n và Thu s n (C c Qu n lý CLNLTS) ư c phép: 1. Thu phí các l n ki m tra v i u ki n s n xu t, ch ng nh n lô hàng thu s n theo quy nh hi n hành c a B Tài chính. 2. Thu l phí c p gi y ch ng nh n ch t lư ng, an toàn th c phNm (sau ây g i t t là gi y ch ng nh n) theo quy nh hi n hành c a B Tài chính. Chương 2 I U KI N, TH T C, T N SU T KI M TRA KSX, L Y M U LÔ HÀNG i u 3. i u ki n xem xét gi m ki m tra Doanh nghi p ư c xem xét áp d ng t n su t ki m tra KSX 2 l n/năm và ch th c hi n l y m u 1 trong 5 lô hàng liên ti p xu t khNu vào các th trư ng nêu t i Kho n 2, i u 1 (gi m ki m tra) n u áp ng nh ng i u ki n sau: 1. i u ki n s n xu t:
 3. Trong vòng 12 tháng trư c th i i m ngh gi m ki m tra, i u ki n s n xu t c a doanh nghi p liên t c t lo i A. 2. L c lư ng qu n lý ch t lư ng, an toàn th c phNm ( i HACCP): - m b o v s lư ng theo chương trình HACCP ã ư c công nh n. Cán b HACCP ph i có ch ng ch o t o cơ b n v HACCP và có năng l c m nh n nhi m v ; - Có ít nh t 2 cán b HACCP năng l c t ki m tra, ánh giá i u ki n s n xu t. 3. L ch s qu n lý ch t lư ng s n phNm: Trong vòng 12 tháng liên t c tính n trư c th i i m gi m t n su t ki m tra, doanh nghi p ph i t: - Không có lô hàng nào xu t khNu vào các th trư ng nêu t i Kho n 2, i u 1 văn b n này b Cơ quan thNm quy n c a nư c nh p khNu c nh báo v các ch tiêu ATTP ho c vi ph m các quy nh liên quan n m b o ATTP; - Không b cơ quan ch c năng thanh tra, ki m tra phát hi n vi ph m qui nh v t p ch t ho c l m d ng hóa ch t tăng tr ng, t l m băng nh m m c ích gian l n thương m i; - Không có lô hàng ho c s n phNm tiêu th trên th trư ng n i a b phát hi n không m b o an toàn th c phNm v các ch tiêu dư lư ng hoá ch t kháng sinh c m (riêng hàng ăn li n thêm ch tiêu vi sinh v t gây b nh). 4. Có phòng ki m nghi m áp ng các yêu c u theo quy nh c a C c Qu n lý Ch t lư ng Nông lâm s n và Thu s n. i u 4. Trình t , th t c xét gi m ki m tra 1. Doanh nghi p thu c i tư ng nêu t i Kho n 2, i u 1 c a Quy nh này có văn b n g i C c Qu n lý CLNLTS và Cơ quan qu n lý ch t lư ng nông lâm s n và thu s n vùng ph trách (theo ph l c 1). 2. Trong th i h n 7 ngày làm vi c, Cơ quan qu n lý ch t lư ng nông lâm s n và thu s n vùng (Cơ quan qu n lý CLNLTS vùng) t ch c xem xét, thNm nh sơ b và có báo cáo k t qu thNm nh các tiêu chí liên quan n vi c xét gi m ki m tra v C c Qu n lý Ch t lư ng Nông lâm s n và Thu s n (theo ph l c 2). 3. Trong th i gian 20 ngày làm vi c k t khi nh n ư c k t qu thNm nh sơ b c a Cơ quan qu n lý CLNLTS vùng, C c Qu n lý Ch t lư ng Nông lâm s n và Thu s n t ch c oàn thNm tra th c t t i doanh nghi p (bao g m phòng ki m nghi m) xem xét l i các i u ki n như nêu t i i u 3, Quy inh này và có thông báo b ng văn b n cho doanh nghi p v k t qu thNm tra (theo ph l c 3, ph l c 4). i u 5. T ki m tra i u ki n s n xu t, ki m tra lô hàng thu s n sau khi ư c áp d ng ch ki m tra gi m
 4. Doanh nghi p ã ư c C c Qu n lý CLNLTS thông báo i u ki n áp d ng ch gi m ki m tra theo Kho n 3 i u 4 ph i: 1. Ki m tra i u ki n s n xu t: nh kỳ hàng tháng, doanh nghi p ph i th c hi n t ki m tra i u ki n s n xu t theo bi u m u hi n hành và g i k t qu v Cơ quan qu n lý ch t lư ng nông lâm s n và thu s n vùng trư c ngày 25 hàng tháng b ng văn b n ho c Fax ho c qua email ( ã ăng ký chính th c v i cơ quan qu n lý ch t lư ng nông lâm s n và th y s n vùng), ng th i lưu tr y h sơ ki m tra t i doanh nghi p. 2. Ki m tra ch t lư ng lô hàng a. Th c hi n ki m tra và lưu tr y k t qu ki m nghi m (do Phòng ki m nghi m c a doanh nghi p t ki m tra) theo quy nh t i chương trình qu n lý ch t lư ng ã ư c phê duy t. Phòng ki m nghi m ph i th c hi n ch lưu m u và h sơ theo quy nh. b. G i ăng ký ki m tra, ch ng nh n ch t lư ng lô hàng t i Cơ quan qu n lý CLNLTS vùng trư c th i i m d ki n xu t khNu lô hàng t i thi u năm (05) ngày làm vi c. H sơ kèm theo Gi y ăng ký g m k t qu phân tích các ch tiêu ATTP theo qui nh t i i m a Kho n 2, i u này; b n kê chi ti t các thông tin liên quan n vi c c p gi y ch ng nh n. i u 6. Ki m tra v KSX c a C c qu n lý CLNLTS i v i doanh nghi p ư c áp d ng ch gi m ki m tra: 1. Cơ quan qu n lý CLNLTS vùng t ch c th c hi n ki m tra KSX (không báo trư c) theo t n su t quy nh trong i u 3 Quy nh này. a) N u k t qu ki m tra tương ương v i k t qu t ki m tra c a doanh nghi p (theo m c x p lo i) thì ghi nh n ho t ng t ki m tra v i u ki n s n xu t c a doanh nghi p t yêu c u; b) N u k t qu ki m tra th p hơn (nhưng không dư i lo i B) so v i k t qu t ki m tra c a doanh nghi p thì s x lý như sau: - N u phát hi n sai l ch l n th nh t: Cơ quan qu n lý CLNLTS vùng khuy n cáo b ng văn b n và giám sát vi c kh c ph c c a doanh nghi p; ng th i báo cáo C c. - N u sai l ch l n 2: Cơ quan qu n lý CLNLTS vùng l p biên b n và báo cáo v C c ngh bãi b ch gi m ki m tra (k c trư ng h p doanh nghi p không ký vào biên b n). 2. N u sau ngày 25 hàng tháng, doanh nghi p không g i báo cáo k t qu t ki m tra KSX thì Cơ quan qu n lý CLNLTS vùng có công văn yêu c u doanh nghi p g i k t qu ki m tra. Sau 5 ngày làm vi c (k t ngày phát hành văn b n b ng Fax), doanh nghi p v n không g i báo cáo k t qu ki m tra thì Cơ quan qu n lý CLNLTS vùng th c hi n ki m tra (không báo trư c) doanh nghi p và l n ki m tra ó không ư c tính vào s l n ki m tra theo quy nh trong i u 3, Quy nh này.
 5. 3. Trư ng h p doanh nghi p không ch p hành vi c ki m tra mà không có lý do chính áng thì Cơ quan qu n lý CLNLTS vùng ngh C c bãi b ch gi m ki m tra i v i doanh nghi p vi ph m. i u 7. Ki m tra ch t lư ng lô hàng c a C c Qu n lý CLNLTS i v i doanh nghi p ư c áp d ng ch gi m ki m tra. 1. Cơ quan qu n lý CLNLTS vùng ch th c hi n ki m tra, l y m u 1 lô hàng b t kỳ trong 5 lô liên ti p doanh nghi p ăng ký xu t khNu vào các th trư ng nêu t i Kho n 2, i u 1. Sau khi xem xét h sơ ăng ký c a doanh nghi p, Cơ quan qu n lý CLNLTS vùng ph i thông báo cho doanh nghi p trong vòng 2 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c ăng ký n u có l a ch n ki m tra (lô hàng ki m tra). Các lô hàng còn l i (trong 05 lô ăng ký liên ti p), Cơ quan qu n lý CLNLTS vùng th c hi n ki m tra thông tin trong b n kê c a doanh nghi p trư c khi c p gi y ch ng nh n theo m u do các th trư ng nêu t i i u 1 quy nh chính th c. 2. M i gi y ch ng nh n ch c p cho 01 lô hàng xu t khNu v i kh i lư ng t i a 03 container 40’(40 feet) i v i cá tra; 01 container 40’ i v i các lo i s n phNm khác. 3. N i dung ki m tra ( i v i lô hàng ki m tra) bao g m: ki m tra h sơ áp d ng HACCP trong quá trình s n xu t lô hàng, ánh giá tính ng nh t c a lô hàng, các ch tiêu c m quan, ngo i quan, n u t yêu c u thì th c hi n l y m u ưa v phòng ki m nghi m phân tích các ch tiêu hoá h c và vi sinh. a) N u k t qu ki m tra h sơ HACCP, tính ng nh t, ngo i quan không t yêu c u l n th nh t: yêu c u doanh nghi p gi i trình nguyên nhân và có bi n pháp h u hi u kh c ph c ngay, ng th i k t h p k t qu ki m nghi m xác nh vi c ti p t c áp d ng ch gi m ki m tra i v i doanh nghi p hay không. N u vi ph m l n 2 thì có văn b n ngh C c bãi b ch gi m ki m tra i v i doanh nghi p; b) N u k t qu ki m tra hóa h c, vi sinh t yêu c u thì Cơ quan qu n lý ch t lư ng nông lâm s n và thu s n vùng c p gi y ch ng nh n ch t lư ng cho lô hàng ó và doanh nghi p ti p t c ư c áp d ng ch gi m ki m tra; c) N u k t qu ki m tra v hoá h c và vi sinh không t yêu c u (theo quy nh c a Vi t Nam i v i lô hàng tiêu th n i a và theo quy nh c a nư c nh p khNu i v i lô hàng xu t khNu) thì Cơ quan qu n lý CLNLTS vùng: - Yêu c u doanh nghi p, phòng ki m nghi m i u tra gi i trình nguyên nhân, ng th i không c p gi y ch ng nh n ch t lư ng cho lô hàng ó. - Th c hi n l y m u liên ti p 05 lô hàng ăng ký xu t khNu vào các th trư ng nêu t i Kho n 2, i u 1 ti p theo ki m tra các ch tiêu hóa h c, vi sinh. N u m t trong 5 lô hàng này không t v ATTP thì có văn b n ngh C c xem xét bãi b ch gi m ki m tra; - Sau khi có báo cáo gi i trình c a doanh nghi p và phòng ki m nghi m, Cơ quan qu n lý CLNLS vùng th c hi n thNm tra, n u chưa phù h p c n yêu c u kh c ph c ho c báo cáo ngh C c có bi n pháp x lý.
 6. i u 8. B ch gi m ki m tra khi b c nh báo vi ph m c a nư c nh p kh u N u doanh nghi p có t 01 lô hàng tr lên b c nh báo do vi ph m các ch tiêu ATTP t i các th trư ng nh p khNu nêu t i Kho n 2, i u 1 c a Quy nh này, C c Qu n lý Ch t lư ng Nông lâm s n và Th y s n thông báo bãi b ch gi m ki m tra i v i doanh nghi p. i u 9. X lý sau khi b bãi b ch gi m ki m tra 1. Doanh nghi p ã b bãi b ch gi m ki m tra theo Quy nh t i i u 6, 7, 8 Quy nh này s ư c xem xét gi m ki m tra tr l i n u t ư c các i u ki n sau: Có báo cáo gi i trình nguyên nhân và áp d ng bi n pháp kh c ph c có hi u qu , ư c Cơ quan QLCL NLTS vùng thNm tra t yêu c u. Trong th i gian 03 tháng t th i i m b bãi b gi m ki m tra ph i áp ng các i u ki n: Duy trì i u ki n s n xu t t lo i A; Không có lô hàng nào b vi ph m các ch tiêu v ATTP và ph i có ít nh t 10 lô hàng ã xu t khNu vào các th trư ng nêu t i Kho n 2, i u 1, Quy nh này; Không có lô hàng b th trư ng nh p khNu nêu t i Kho n 2, i u 1 c nh báo vi ph m các ch tiêu v ATTP. 2. Khi áp ng y các i u ki n trên, doanh nghi p ph i l p h sơ ngh theo úng th t c nêu t i i u 4, Quy nh này. Chương 3 TRÁCH NHI M C A CƠ QUAN QU N LÝ CH T LƯ NG VÀ DOANH NGHI P i u 10. Trách nhi m c a C c qu n lý ch t lư ng Nông lâm s n và Th y s n 1. Công b các ch tiêu, phương pháp phân tích, gi i h n cho phép theo t ng th trư ng có áp d ng ki m tra gi m. 2. Hư ng d n doanh nghi p th c hi n các yêu c u áp ng i u ki n ư c áp d ng ch gi m ki m tra. 3. C p nh t và thông báo các th trư ng phát sinh như nêu t i Kho n 2, i u 1 c a Qui nh này. i u 11. Trách nhi m c a doanh nghi p 1. Các doanh nghi p ã ư c áp d ng ch ki m tra gi m ph i ch p hành nghiêm túc quy nh c a văn b n này.
 7. 2. Các doanh nghi p chưa ư c áp d ng gi m ki m tra ph i c g ng nâng cao năng l c qu n lý ch t lư ng ư c ưa vào danh sách doanh nghi p áp d ng ch gi m ki m tra. i u 12. S a i, b sung Quy nh Trong quá trình th c hi n quy nh, n u có gì vư ng m c các t ch c, cá nhân ph n ánh k p th i v C c Qu n lý Ch t lư ng Nông lâm s n và Th y s n t ng h p, trình B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành chính th c. PH L C 1 (Ban hành kèm theo Quy t nh s :2147/Q -BNN-QLCL ngày 15/7/2008 c a B trư ng B NN&PTNT ban hành quy nh t m th i v t n su t ki m tra i u ki n m b o v sinh an toàn th c ph m và l y m u ki m tra lô hàng th y s n xu t kh u) ............................................... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Tên doanh nghi p c l p - T do - H nh phúc ............................................... --------- S :........................... .........., ngày...... tháng......... năm .... NGHN Ư C GI M T N SU T KI M TRA Kính g i: - C c Qu n lý Ch t lư ng Nông Lâm s n và Th y s n - Cơ quan qu n lý ch t lư ng nông lâm s n và thu s n vùng ...... Sau khi xem xét i chi u v i các tiêu chí trong “Quy nh t m th i v t n su t ki m tra i u ki n m b o v sinh an toàn th c phNm và gi m t n su t l y m u ki m tra lô hàng” ban hành kèm theo quy t nh s /Q -BNN........ngày / /2008 c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, ơn v chúng tôi............................................, mã s ................xin ăng ký xét gi m ki m tra nhà nư c, chi ti t như sau: Thông tin v ki m soát ch t lư ng s n phNm c a doanh nghi p: TT Ch tiêu S lư ng Ghi chú 1 Do C c Qu n lý K t qu ki m tra i u ki n s n xu t Ch t lư ng Nông ....... t h ng A Lâm s n và Th y (12 tháng trư c ngày ăng ký) s n th c hi n 2 i HACCP Theo úng k 2.1 ho ch HACCP T ng s ngư i 2.2 S ngư i có ch ng ch HACCP cơ Do........................
 8. b n ào t o 2.3 S cán b có năng l c t ki m tra, ánh giá KSX 3 V ch t lư ng s n phNm xu t khNu 3.1 Hàng xu t khNu i các th trư ng Do C c Qu n lý nêu t i Kho n 2, i u 1 c a Quy t Ch t lư ng Nông nh s …../Q -BNN.....ngày Lâm s n và Th y / /2008 c a B NN&PTNT s n c p ch ng thư T ng s lô b c nh báo v ch t lư ng 3.2 S l n b phát hi n vi ph m v ch t lư ng, ATTP t i th trư ng n i a 2. Thông tin v phòng ki m nghi m hóa h c và vi sinh c a doanh nghi p: 2.1. H , tên, ch c danh ngư i ph trách phòng ki m nghi m: 2.2. Nhân viên c a phòng ki m nghi m 2.2.1. Danh sách nhân viên c a phòng ki m nghi m Thâm niên Trình Công vi c Năm trong lĩnh TT H và tên chuyên môn ư c giao Ghi chú sinh v c ki m ư c ào t o hi n nay nghi m 2.2.2. Các khóa ào t o Tên t ch c Th i gian TT H và tên N i dung ào t o Ghi chú ào t o ào t o 2.3. Trang thi t b chính Ngày Chu kỳ Cơ quan ki m M c ích ki m ki m Ghi TT Tên thi t b nh/hi u s d ng nh/hi u nh/hi u chú chuNn l n chuNn chuNn cu i
 9. 2..4. Danh m c các phép th do phòng ki m nghi m th c hi n Lo i Gi i Phương Phương pháp S m u m u h n TT Tên phép th pháp th tham chi u th /năm phát hi n 2.5. Ki m nghi m liên phòng TT Tên ch tiêu tham gia Năm tham gia Tên phòng thí nghi m K t qu t ch c liên phòng 2.6. Phòng ki m nghi m ã t chuNn: IEC/ISO 17025 Tiêu chuNn khác (tên tiêu chuNn: ) ngh C c Qu n lý Ch t lư ng Nông Lâm s n và Th y s n xem xét ch p nh n. Nơi nh n : GIÁM C - Như trên; - ..... (ký tên, óng d u) - Lưu ..... PH L C 2 (Ban hành kèm theo Quy t nh s :2147/Q -BNN-QLCL ngày 15/7/2008 c a B trư ng B NN&PTNT ban hành quy nh t m th i v t n su t ki m tra i u ki n m b o v sinh an toàn th c ph m và l y m u ki m tra lô hàng th y s n xu t kh u) C C QU N LÝ CH T LƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NÔNG LÂM S N VÀ TH Y NAM S N c l p - T do - H nh phúc CƠ QUAN QU N LÝ CH T --------- LƯ NG NÔNG LÂM S N VÀ THU S N VÙNG....... -------
 10. S :........................... .........., ngày...... tháng......... năm ... BÁO CÁO K T QU TH M NNH CÁC TIÊU CHÍ LIÊN QUAN N VI C XÉT GI M T N SU T KI M TRA 1. Tên doanh nghi p ăng ký: ............................................................................. Mã s :................. a ch :......................................................................................... 2. K t qu thN m nh h sơ ăng ký: Thông tin v ki m soát ch t lư ng c a doanh nghi p: S li u (do DN S li u (k t qu TT Ch tiêu Ghi chú cung c p) thN m nh) 1 ......... t h ng K t qu ki m tra i u ki n s n xu t .........h ng A A (12 tháng trư c ngày ăng ký) 2 i HACCP 2.1 T ng s ngư i 2.2 S ngư i có ch ng ch HACCP cơ b n 3 V ch t lư ng s n phN m xu t khN u 3.1 Hàng xu t khN u i các th trư ng nêu t i Kho n 2, i u 1 Quy t nh s …../Q -BNN.....ngày / /2008 c a B NN&PTNT T ng s lô b c nh báo v ch t lư ng 3.2 S l n b c nh báo ch t lư ng t i th trư ng n i a ch t lư ng 3. K t lu n i u ki n th c hi n các bư c thN m tra ti p theo: ð Không i u ki n th c hi n các bư c thN m tra ti p theo: ð
 11. Nơi nh n : GIÁM C - Như trên; - Lưu ....... (ký tên, óng d u) PH L C 3 Ban hành kèm theo Quy t nh s :2147/Q -BNN-QLCL ngày 15/7/2008 c a B trư ng B NN&PTNT ban hành quy nh t m th i v t n su t ki m tra i u ki n m b o v sinh an toàn th c ph m và l y m u ki m tra lô hàng th y s n xu t kh u) B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PHÁT TRI N NÔNG THÔN NAM C C QU N LÝ CH T LƯ NG c l p - T do - H nh phúc NÔNG LÂM S N VÀ TH Y --------- S N ------- S :........................... Hà N i, ngày...... tháng......... năm ... THÔNG BÁO TH C HI N T N SU T KI M TRA I U KI N M B O AN TOÀN V SINH TH C PH M VÀ L Y M U LÔ HÀNG THU S N XU T KH U Kính g i: - Doanh nghi p.......................................................... - Cơ quan qu n lý ch t lư ng nông lâm s n và thu s n vùng .. Sau khi xem xét h sơ ngh c a ......................... .................................., h sơ thN m nh c a Cơ quan qu n lý ch t lư ng nông lâm s n và thu s n vùng …, các thông tin c nh báo lô hàng không m b o ch t lư ng, v sinh an toàn t i các th trư ng có th a thu n song phương và k t qu thN m tra th c t t i doanh nghi p ngày ………….. , C c Qu n lý Ch t lư ng Nông Lâm s n và Th y s n thông báo: 1. Doanh nghi p:............................................................................... Mã s :........... K t ngày….., i u ki n th c hi n gi m t n su t ki m tra i u ki n s n xu t và l y m u ki m tra lô hàng xu t khN u vào th trư ng nêu trong Kho n 2, i u 1, Qui nh kèm theo Quy t nh s ………..c a B Nông nghi p và phát tri n Nông thôn. 2. Trong th i gian th c hi n gi m t n su t ki m tra, doanh nghi p và Cơ quan qu n lý ch t lư ng nông lâm s n và thu s n vùng ... th c hi n y các n i dung quy nh
 12. nêu trong “Quy nh t m th i v t n su t ki m tra i u ki n m b o v sinh an toàn th c phN m và l y m u ki m tra lô hàng th y s n xu t khN u”. Nơi nh n : C C TRƯ NG - Như trên; - Lưu VT, CL1. PH L C 4 Ban hành kèm theo Quy t nh s :2147/Q -BNN-QLCL ngày 15/7/2008 c a B trư ng B NN&PTNT ban hành quy nh t m th i v t n su t ki m tra i u ki n m b o v sinh an toàn th c ph m và l y m u ki m tra lô hàng th y s n xu t kh u) B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PHÁT TRI N NÔNG THÔN NAM C C QU N LÝ CH T LƯ NG c l p - T do - H nh phúc NÔNG LÂM S N VÀ TH Y --------- S N ------- S :........................... Hà N i, ngày...... tháng......... năm ... THÔNG BÁO KHÔNG I U KI N TH C HI N GI M T N SU T KI M TRA I U KI N M B O AN TOÀN V SINH TH C PH M VÀ L Y M U LÔ HÀNG THU S N XU T KH U Kính g i: - Doanh nghi p.......................................................... - Cơ quan qu n lý ch t lư ng nông lâm s n và thu s n vùng ..... Sau khi xem xét h sơ ngh gi m t n su t ki m tra c a ......................... .................................. , h sơ thN m nh c a Cơ quan qu n lý ch t lư ng nông lâm s n và thu s n vùng ......., C c Qu n lý Ch t lư ng Nông Lâm s n và Th y s n thông báo: 1. Doanh nghi p:............................................................................... Mã s :........... Không i u ki n th c hi n gi m t n su t ki m tra i u ki n m b o an toàn v sinh th c phN m và l y m u lô hàng thu s n xu t khN u theo Quy t nh s ....... c a B Nông nghi p và PTNT. 2. Lý do không i u ki n:
 13. ……………………………………………………………………………………..…… ...………… ……………………………………………………………………......................……… ………… Nơi nh n : C C TRƯ NG - Như trên; - Lưu VT, CL1.
Đồng bộ tài khoản