Quyết định số 218/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
42
lượt xem
1
download

Quyết định số 218/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 218/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 218/2005/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 218/2005/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 180/2004/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước; Căn cứ Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước; Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang như sau: I. CỔ PHẦN HÓA, NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ CỔ PHẦN MỨC THẤP HOẶC KHÔNG GIỮ CỔ PHẦN CÁC ĐƠN VỊ SAU ĐÂY: 1. Công ty Dược và Thiết bị y tế. 2. Công ty Sách và Thiết bị trường học. 3. Công ty Thương mại tổng hợp Hà Giang. 4. Công ty Vật tư nông, lâm nghiệp. 5. Công ty Cơ khí và Khai thác khoáng sản. 6. Công ty In Hà Giang. 7. Công ty Xi măng.
  2. 8. Công ty Du lịch dịch vụ và Xuất nhập khẩu. II. CHUYỂN THÀNH BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ CÁC ĐƠN VỊ SAU ĐÂY: 1. Lâm trường Vi Xuyên. 2. Lâm trường Hoàng Su Phì. 3. Lâm trường Bắc Mê. 4. Lâm trường Yên Minh. III. GIẢI THỂ CÁC ĐƠN VỊ SAU ĐÂY: 1. Công ty Xây dựng thủy lợi. 2. Công ty Công trình giao thông. 3. Công ty Chè – Cà phê Việt Lâm. IV. Phá sản: 1. Công ty Vật liệu xây dựng. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng nội dụng và tiến độ được duyệt tại Quyết định số 115/2003/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2003 về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang giai đoạn 2003 – 2005 và Quyết định này. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận: KT. THỦ TƯỚNG - Như Điều 3, PHÓ THỦ TƯỚNG - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, - Ban Kinh tế Trung ương, - Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội, - Văn phòng Chủ tịch nước, - Văn phòng Quốc hội, Nguyễn Tấn Dũng - Toà án nhân dân tối cao, - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, - Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN, - VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BĐH112, các vụ: TH, NN, KTTH, TTBC, Công báo,
  3. - Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b), HL.
Đồng bộ tài khoản