Quyết định số 218/2005/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
65
lượt xem
4
download

Quyết định số 218/2005/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 218/2005/QĐ-UBND về ủy quyền cho Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài cấp hoặc từ chối cấp Giấy xác nhận có gốc Việt Nam do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 218/2005/QĐ-UBND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 218/2005/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2005 QUY T NNH V Y QUY N CHO CH NHI M Y BAN VÀ NGƯ I VI T NAM NƯ C NGOÀI C P HO C T CH I C P GI Y XÁC NH N CÓ G C VI T NAM Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) s 03/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998; Căn c Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph , quy nh chi ti t thi hành Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) s 03/1998/QH10; Căn c Thông tư liên t ch s 02/2005/TTLT/BKH-BTP-BNG-BCA ngày 25 tháng 5 năm 2005 c a B K ho ch và u tư, B Tư pháp, B Ngo i giao và B Công an v hư ng d n vi c ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài thư ng trú t i Vi t Nam u tư theo Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) s 03/1998/QH10; Xét ngh c a Ch nhi m y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài thành ph t i Công văn s 142/TH-UBNV ngày 25 tháng 6 năm 2005 và c a Giám c S Tư pháp thành ph t i Công văn s 4335/STP-BTTP ngày 24 tháng 11 năm 2005; QUY T NNH: i u 1. Nay y quy n cho Ch nhi m y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài thành ph xét, quy t nh c p ho c t ch i c p Gi y xác nh n có g c Vi t Nam theo quy nh t i i m 11.5.c, i m 11.6, i m 12.1.b và i u 13 c a Thông tư liên t ch s 02/2005/TTLT/BKH-BTP-BNG-BCA ngày 25 tháng 5 năm 2005 c a B K ho ch và u tư, B Tư pháp, B Ngo i giao và B công an v hư ng d n vi c ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài thư ng trú t i Vi t Nam u tư theo Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) s 03/1998/QH10. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày, k t ngày ký ban hành. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các s -ngành thành ph , Ch nhi m y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài
  2. thành ph và nh ng t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN Nơi nh n: KT. CH TNCH - Như i u 3; - Văn phòng Chính ph ; PHÓ TH TNCH THƯ NG TR C - B Ngo i giao; - B K ho ch và u tư; - B Tư pháp; B Công an; - Thư ng tr c H ND/TP; -Thư ng tr c UBND/TP; - C c Ki m tra văn b n-B Tư pháp; - Ban Ch o CCHC/TP; Nguy n Thi n Nhân Các cơ quan Báo ài; - VPH -UB: PVP/PC; - Các T NCTH; - Lưu: Văn thư, MDN (5b) A
Đồng bộ tài khoản