Quyết định Số: 2187/QĐ-TTg

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
68
lượt xem
1
download

Quyết định Số: 2187/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG KINH PHÍ CHO BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VÀ HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 50/2009/QĐ-TTG NGÀY 03 THÁNG 4 NĂM 2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 2187/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2187/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG KINH PHÍ CHO BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VÀ HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 50/2009/QĐ-TTG NGÀY 03 THÁNG 4 NĂM 2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 16579/BTC-HCSN ngày 23 tháng 11 năm 2009, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. 1. Bổ sung 16.900 triệu đồng (mười sáu tỷ, chín trăm triệu đồng) cho Ban điều hành Chương trình (520 triệu đồng) và hỗ trợ các địa phương (16.380 triệu đồng) để thực hiện Quyết định số 50/2009/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Quy chế quản lý Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm và Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam” như đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 16579/BTC-HCSN nêu trên.
  2. Về nguồn kinh phí: Bộ Tài chính trích từ các nguồn kinh phí đã được Quốc hội quyết định, cụ thể: - Trích 520 triệu đồng từ nguồn dự toán chi quản lý hành chính thuộc ngân sách Trung ương năm 2009. - Trích 8.190 triệu đồng từ nguồn dự toán chi sự nghiệp kinh tế thuộc ngân sách Trung ương năm 2009. - Trích 8.190 triệu đồng từ nguồn dự toán chi sự nghiệp kinh tế thuộc ngân sách Trung ương năm 2010. Việc quản lý, sử dụng số kinh phí được bổ sung thực hiện theo quy định hiện hành. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện. Điều 2. 1. Bộ Thông tin và Truyền thông huy động nguồn kinh phí đóng góp từ các doanh nghiệp để tổ chức các khóa đào tạo về kinh nghiệm quản lý, định hướng về công nghệ phần mềm và nội dung số; đào tạo công nghệ, quy trình sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm phục vụ mục tiêu hình thành các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực công nghệ phần mềm và nội dung số. 2. Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch và dự toán chi tiết gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được bố trí kinh phí thuộc Chương trình xúc tiến đầu tư đối với các nhiệm vụ như đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 16579/BTC- HCSN. Điều 3. Bộ Thông tin và Truyền thông và các địa phương sử dụng dự toán ngân sách nhà nước đã được giao hàng năm để thực hiện các nhiệm vụ như đề nghị của Bộ Tài chính tại mục 4, phần I và mục 2, phần II công văn số 16579/BTC-HCSN.
  3. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 5. Các Bộ trưởng: Tài chính, Thông tin và Truyền thông và các Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 5; - Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng; - VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, các Vụ: TH, KTN, KGVX, TKBT; - Lưu: VT, KTTH (3). Nguyễn Tấn Dũng
Đồng bộ tài khoản