Quyết định số 22/2000/QĐ-BVGCP

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 22/2000/QĐ-BVGCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 22/2000/QĐ-BVGCP về việc không phụ thu phân Urê nhập khẩu do Ban Vật giá Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 22/2000/QĐ-BVGCP

  1. BAN VẬT GIÁ CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHỦ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 22/2000/QĐ-BVGCP Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KHÔNG PHỤ THU PHÂN URÊ NHẬP KHẨU TRƯỞNG BAN BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ Căn cứ Nghị định số 01/CP ngày 5-1-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Vật Giá Chính phủ; Căn cứ Quyết định số 195/1999/QĐ-TTg ngày 27/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập, sử dụng và quản lý Quỹ hỗ trợ xuất khẩu; Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chinh phủ tại công văn số 407/CP-NN ngày 27/4/2000 về việc phụ thu phân bón Urê nhập khẩu; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Không thực hiện việc phụ thu phân bón Urê nhập khẩu tại Quyết định số 793/CP-KTTH ngày 14/7/1998 của Chính phủ và Quyết định số 62/1998/QĐ/VGCP ngày 18/7/1998 của Ban Vật giá Chính phủ. Riêng phân NPK nhập khẩu vẫn thực hiện theo 2 Quyết định trên. Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành đối với lượng Urê nhập khẩu có đăng ký tờ khai hàng nhập khẩu sau 0 giờ ngày 01 tháng 05 năm 2000. Những lô hàng phân bón Urê đã đăng ký tờ khai hàng nhập khẩu và Hải quan đã thông báo mức nộp phụ thu trước 0 giờ ngày 01/05/2000 các doanh nghiệp nhập khẩu vẫn phải nộp phụ thu theo mức Hải quan đã thông báo./. TRƯỞNG BAN BAN VẬT GIÁ CHÍNH Nơi nhận: PHỦ -VP Chính phủ. -Bộ Tài chính. -Bộ Kế hoạch &ĐT, Bộ NN-PTNT. -Bộ Thương mại, Bộ Công nghiệp. -Tổng cục Hải quan. -Hải quan các Tp. HCM, Hải phòng. -Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha trang. Nguyễn Ngọc Tuấn -Lưu: +Vụ NLTS (5b) + Vụ TH, Ban T.Tra + Vp-BVGCP (A+B)
Đồng bộ tài khoản