Quyết định Số: 22/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
62
lượt xem
3
download

Quyết định Số: 22/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 37/2006/QĐ-UBND NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2006 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU VỀ TỶ LỆ PHẦN TRĂM PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2007 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 22/2009/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH BẠC LIÊU NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 22/2009/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 18 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 37/2006/QĐ-UBND NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2006 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU VỀ TỶ LỆ PHẦN TRĂM PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2007 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Thông tư số 115/2008/TT-BTC ngày 02 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009; Căn cứ Nghị quyết số 14/2009/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 tháng 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 17 từ ngày 07 đến ngày 10 tháng 12 năm 2009 về việc bổ sung Nghị quyết số 47/2006/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 9 về việc thông qua tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2007 tỉnh Bạc Liêu; Xét Tờ trình số 683/TTr-STC ngày 18 tháng 12 năm 2009 của Sở Tài chính,
  2. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ sung Quyết định số 37/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Bạc Liêu năm 2007, cụ thể như sau: 1. Bổ sung tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương của 03 xã mới được thành lập như sau: Thuế Lệ Xã, Thuế Thuế Thuế Thuế SD GTGT; phí Phí lệ Thu TT phường, môn cấp nhà đất TNDN; TB phí khác thị trấn bài QSDĐ đất N.nghiệp khác NĐ CTN Huyện V Đông Hải Xã Điền 10 100% 100% 100% 100% 100% 42% 100% 100% Hải Xã An 11 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Trạch A Huyện VII Hồng Dân Xã Ninh 9 Thạnh 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Lợi A
  3. 2. Đối với các khoản thu phát sinh trên địa bàn xã, phường, thị trấn được thực hiện tỷ lệ điều tiết cho xã, phường, thị trấn trước, sau đó tính đến điều tiết cho ngân sách cấp huyện, tỉnh. Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2007 - 2010./. TM. UBND TỈNH KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Thanh Bế
Đồng bộ tài khoản