Quyết định số 2206/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục công việc và thủ tục hành chính được giải quyết theo cơ chế một cửa tại Sở Tư pháp do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
50
lượt xem
3
download

Quyết định số 2206/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục công việc và thủ tục hành chính được giải quyết theo cơ chế một cửa tại Sở Tư pháp do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 2206/qđ-ubnd về việc ban hành danh mục công việc và thủ tục hành chính được giải quyết theo cơ chế một cửa tại sở tư pháp do ủy ban nhân dân tỉnh an giang ban hành', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2206/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục công việc và thủ tục hành chính được giải quyết theo cơ chế một cửa tại Sở Tư pháp do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

 1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH AN GIANG NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 2206/Q -UBND Long Xuyên, ngày 22 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH DANH M C CÔNG VI C VÀ TH T C HÀNH CHÍNH Ư C GI I QUY T THEO CƠ CH M T C A T I S TƯ PHÁP CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN T NH AN GIANG Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Quy t nh s 93/2007/Q -TTg ngày 22/6/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch th c hi n cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông t i cơ quan hành chính nhà nư c a phương; Xét ngh c a Giám c S Tư pháp và Giám c S N i v , QUY T NNH: i u 1. Ban hành danh m c công vi c và th t c hành chính ư c gi i quy t theo cơ ch m t c a t i S Tư pháp, bao g m: Danh m c công vi c: 1. K t hôn có y u t nư c ngoài; 2. Cha, m nh n con có y u t nư c ngoài; 3. C p phi u lý l ch tư pháp; 4. Xác nh n qu c t ch Vi t Nam; 5. Xác nh n m t qu c t ch Vi t Nam; 6. Nh p qu c t ch Vi t Nam; 7. Thôi qu c t ch Vi t Nam; 8. Tr l i qu c t ch Vi t Nam; 9. Xác nh n ngu n g c Vi t Nam; 10. ăng ký khai sinh, khai t có y u t nư c ngoài; 11. C p gi y xác nh n ghi chú k t hôn;
 2. 12. C p b n sao t s b g c; 13. Thay i, c i chính h t ch, xác nh l i dân t c, xác nh l i gi i tính, i u ch nh h t ch; 14. C p l i b n chính gi y khai sinh. Th t c hành chính: Thành ph n h sơ, th i gian gi i quy t, phí, l phí gi i quy t các công vi c th c hi n theo ph l c ính kèm Quy t nh này. i u 2. Giám c S Tư pháp có trách nhi m: 1. B trí cán b , công ch c úng chuyên môn, nghi p v làm vi c t i b ph n ti p nh n và tr k t qu . 2. Ban hành quy ch quy nh quy trình ti p nh n, chuy n h sơ, x lý, trình ký, tr l i b ph n ti p nh n và tr k t qu ; trách nhi m c a các b ph n, cơ quan liên quan trong th c hi n cơ ch m t c a; trách nhi m c a cán b , công ch c làm vi c b ph n ti p nh n và tr k t qu . 3. Niêm y t công khai các quy nh, th t c hành chính, gi y t , h sơ, m c thu phí, l phí (n u có) và th i gian gi i quy t các lo i công vi c t i b ph n ti p nh n và tr k t qu nêu i u 1 Quy t nh này. 4. T p hu n v nghi p v và cách giao ti p v i t ch c, cá nhân trong quá trình gi i quy t công vi c i v i i ngũ cán b , công ch c tr c ti p làm vi c t i b ph n ti p nh n và tr k t qu c a S Tư Pháp. 5. Thông tin, tuyên truy n t ch c, cá nhân bi t v ho t ng c a cơ ch m t c a t i S Tư pháp. 6. Trình Ch t ch UBND t nh ban hành b sung danh m c các công vi c s ư c gi i quy t theo cơ ch m t c a t i S Tư pháp khi i u ki n. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c S N i v , Giám c S Tư pháp và Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nơi nh n: - Ch t ch, các PCT. UBND t nh; - CVP. UBND t nh; - Th trư ng S , ban, ngành t nh; - UBND huy n, th xã, thành ph ; - Lưu VT, P. TH.
 3. Vương Bình Th nh PH L C THÀNH PH N H SƠ, TH I GIAN, PHÍ, L PHÍ GI I QUY T CÁC CÔNG VI C THEO CƠ CH “M T C A” T I S TƯ PHÁP (Kèm theo Quy t nh s 2206 /Q -UBND ngày 22 /10 /2008 c a Ch t ch y ban nhân dân t nh An Giang) 1. K t hôn có y u t nư c ngoài. a) H sơ l p thành 02 b , g m các lo i gi y t sau ây: i v i ngư i nư c ngoài ho c ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài: - T khai ăng ký k t hôn (theo m u). - Gi y xác nh n chưa quá 6 tháng (tính n ngày n p h sơ) c a cơ quan có thNm quy n v hi n t i ương s là ngư i không có v ho c không có ch ng. - Gi y xác nh n chưa quá 06 tháng, tính n ngày nh n h sơ, xác nh n hi n t i ngư i ó không m c b nh tâm th n ho c m c b nh tâm th n nhưng chưa n m c không có kh năng nh n th c ư c hành vi c a mình do t ch c chuyên khoa tâm th n Vi t Nam t c p t nh tr lên ho c do t ch c chuyên khoa v tâm th n c a nư c ngoài nơi ngư i ó thư ng trú xác nh n. - B n sao h chi u ho c gi y t có giá tr thay th . - Th thư ng trú, th t m trú ho c gi y xác nh n t m trú ( i v i ngư i nư c ngoài Vi t Nam). - Các gi y t do cơ quan có thNm quy n nư c ngoài c p ho c công ch ng, ch ng th c nư c ngoài ph i ư c cơ quan Lãnh s quán ho c ngo i giao Vi t Nam h p pháp hóa (n u b ng ti ng nư c ngoài ph i ư c d ch ra ti ng Vi t Nam có công ch ng theo quy nh). i v i công dân Vi t Nam: - ơn xin ăng ký k t hôn (theo m u) có xác nh n c thân, hi n t i ương s là ngư i không có v ho c không có ch ng.
 4. - Gi y xác nh n chưa quá 06 tháng (tính n ngày nh n h sơ, xác nh n hi n t i ngư i ó không m c b nh tâm th n ho c m c b nh tâm th n nhưng chưa n m c không có kh năng nh n th c ư c hành vi c a mình) c a t ch c chuyên khoa tâm th n t c p t nh tr lên. - B n sao Gi y ch ng minh nhân dân. - B n sao S h khNu, Gi y ch ng nh n nhân khNu t p th ho c Gi y xác nh n ăng ký t m trú có th i h n. - Ngoài các gi y t nêu trên, i v i công dân Vi t Nam ang ph c v trong các l c lư ng vũ trang ho c ang làm vi c có liên quan tr c ti p n bí m t nhà nư c thì ph i n p gi y xác nh n c a cơ quan, t ch c qu n lý ngành c p Trung ương ho c c p t nh, xác nh n vi c ngư i ó k t hôn v i ngư i nư c ngoài không nh hư ng n vi c b o v bí m t nhà nư c ho c không trái v i quy nh c a ngành ó. - Khi n p h sơ ăng ký k t hôn, c hai bên k t hôn ph i có m t, trong trư ng h p có lý do chính áng mà m t bên không có m t ư c thì ph i có y quy n b ng văn b n cho bên kia n n p h sơ. b) Th i gian gi i quy t: - Không chuy n công an xác minh: 24 ngày. - Chuy n công an xác minh: 37 ngày. c) L phí: 1.000.000 ng (m t tri u ng). 2. Cha, m nh n con có y u t nư c ngoài. a) H sơ l p thành 01 b , g m các lo i gi y t sau ây: - ơn yêu c u nh n cha, m , con (theo m u). - B n sao Gi y CMND, h chi u ( i v i ngư i nư c ngoài và công dân Vi t Nam nư c ngoài) c a ngư i nh n và ngư i ư c nh n là cha, m , con. - B n sao Gi y khai sinh c a ngư i ư c nh n là con trong trư ng h p xin nh n con, c a ngư i nh n là cha, m trong trư ng h p xin nh n cha, m . - Gi y t , tài li u ho c ch ng c (n u có) ch ng minh gi a ngư i nh n và ngư i ư c nh n có quan h cha, m , con. - B n sao H khNu ho c Gi y ch ng nh n nhân khNu t p th ( i v i công dân Vi t Nam thư ng trú trong nư c); th thư ng trú ( i v i ngư i nư c ngoài) c a ngư i ư c nh n là cha, m , con. b) Th i gian gi i quy t: 27 ngày. c) L phí: 1.000.000 ng (m t tri u ng).
 5. 3. C p phi u lý l ch tư pháp. a) H sơ l p thành 02 b , g m các lo i gi y t sau ây: - ơn yêu c u c p Phi u lý l ch tư pháp. - CMND và h khNu thư ng trú. - i v i ngư i nư c ngoài ph i có h chi u và gi y xác nh n t m trú t i Vi t Nam. - Trong trư ng h p không th tr c ti p yêu c u c p Phi u lý l ch tư pháp, thì có th có Gi y y quy n h p pháp cho ngư i khác n làm thay. - B n sao các gi y t nêu trên trong trư ng h p không có ch ng th c thì ph i kèm theo b n chính i chi u. - i v i các trư ng h p yêu c u c p Phi u lý l ch tư pháp cho ngư i nư c ngoài ho c ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài thì ph i có h chi u và Gi y xác nh n t m trú t i Vi t Nam (n u là ngư i nư c ngoài); Gi y xác nh n thư ng trú trư c khi xu t c nh (n u là ngư i Vi t Nam nh cư ơ nư c ngoài). b) Th i gian gi i quy t: - Cư trú trong t nh: 17 ngày. - Cư trú ngoài t nh: 35 ngày. c) L phí: 100.000 ng (m t trăm ngàn ng). 4. Xác nh n qu c t ch Vi t Nam. a) H sơ l p thành 02 b , g m các lo i gi y t sau ây: - ơn yêu c u c p ch ng nh n có qu c t ch Vi t Nam (theo m u do B Tư Pháp quy nh). Trong ơn ph i ghi rõ m c ích xin c p ch ng nh n có qu c t ch Vi t Nam. - B n sao Gi y CMND ho c h chi u Vi t Nam còn giá tr . - N u không có Gi y CMND ho c h chi u Vi t Nam thì n p m t trong nh ng gi y t có giá tr thay th sau ây: + Gi y t ch ng minh ương s ư c nh p qu c t ch Vi t Nam. + Gi y t ch ng minh ương s ư c tr l i qu c t ch Vi t Nam + Quy t nh công nh n vi c nuôi con nuôi i v i tr em là ngư i nư c ngoài. + Gi y xác nh n ăng ký công dân do cơ quan ngo i giao, lãnh s Vi t Nam c p.
 6. + S h khNu. + Th c tri m i nh t. + Gi y t ch ng minh qu c t ch Vi t Nam c a cha m ; c a cha ho c m . + Gi y khai sinh. + Gi y t , tài li u ch ng minh ương s là ngư i có qu c t ch Vi t Nam theo i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia. + N u không có nh ng gi y t nêu trên thì ương s t n p b n khai danh d v ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, quê quán, nơi cư trú c a b n thân; h tên, tu i, qu c t ch, nơi cư trú c a cha m và ngu n g c gia ình. B n khai này ph i ư c ít nh t 02 ngư i bi t rõ s vi c làm ch ng và có xác nh n c a UBND c p xã nơi ương s sinh ra. b) Th i gian gi i quy t: - Trư ng h p chưa nh p qu c t ch nư c ngoài: 10 ngày. - Trư ng h p ã nh p qu c t ch nư c ngoài: 31 ngày. c) L phí: 500.000 ng (năm trăm ngàn ng). 5. Xác nh n m t qu c t ch Vi t Nam. a) H sơ l p thành 02 b , g m các lo i gi y t sau ây: - Ngư i xin c p gi y xác nh n m t qu c t ch Vi t Nam ph i làm ơn theo m u quy nh; trong ơn ph i ghi rõ m c ích xin c p gi y xác nh n m t Qu c t ch Vi t Nam. - Kèm theo ơn xin c p gi y xác nh n m t Qu c t ch Vi t Nam ph i có b n sao có ch ng th c m t trong các gi y t quy nh t i kho n 1 i u 17 c a Ngh nh s 104/1998/N -CP ngày 31/12/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t hư ng d n thi hành Lu t Qu c t ch Vi t Nam ch ng minh ương s ã t ng có Qu c t ch Vi t Nam và m t trong các gi y t sau ây ch ng minh ương s ã m t Qu c t ch Vi t Nam, bao g m: + Gi y t ch ng minh ương s ư c thôi qu c t ch Vi t Nam. + Gi y t ch ng minh ương s b tư c qu c t ch Vi t Nam. + Gi y t ch ng minh vi c h y b quy t nh cho nh p qu c t ch Vi t Nam c a ương s . + Gi y t , tài li u ch ng minh ương s là ngư i m t qu c t ch Vi t Nam theo i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia.
 7. + Gi y t , tài li u ch ng minh ương s là ngư i m t qu c t ch Vi t Nam do vi c tìm th y cha, m ho c ngư i giám h là công dân nư c ngoài theo quy nh t i kho n 2 i u 19 ho c do cha m ư c thôi qu c t ch Vi t Nam theo quy nh t i i u 28 c a Lu t Qu c t ch Vi t Nam. b) Th i gian gi i quy t: 15 ngày. c) L phí: 500.000 ng (năm trăm ngàn ng). 6. Nh p qu c t ch Vi t Nam. a) H sơ l p thành 02 b , g m các lo i gi y t sau ây: - ơn xin nh p qu c t ch Vi t Nam theo m u do B Tư Pháp quy nh. - B n sao gi y khai sinh. - Lý l ch cá nhân theo m u c a B Tư pháp quy nh. - Phi u lý l ch tư pháp. - Gi y ch ng nh n trình ti ng Vi t theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o và B Tư pháp. - Gi y xác nh n v th i gian thư ng trú liên t c Vi t Nam do UBND c p xã nơi ương s thư ng trú c p. - Gi y xác nh n v ch , vi c làm, thu nh p h p pháp ho c tình tr ng tài s n t i Vi t Nam do UBND c p xã nơi ương s thư ng trú c p. - B n cam k t v vi c b qu c t ch nư c ngoài ho c gi y xác nh n c a Cơ quan lãnh s c a nư c mà ương s là công dân v vi c ương s m c nhiên m t qu c t ch c a nư c ó trong trư ng h p này. b) Th i gian gi i quy t: 100 ngày. c) L phí: 2.000.000 ng (hai tri u ng). 7. Thôi qu c t ch Vi t Nam. a) H sơ: ơn xin thôi qu c t ch và các gi y t kèm theo c a công dân Vi t Nam thư ng trú trong nư c ph i ư c l p thành 04 b h sơ; thư ng trú nư c ngoài ph i ư c l p thành 03 b h sơ. Công dân Vi t Nam xin thôi qu c t ch Vi t Nam ph i làm ơn theo m u do B Tư pháp quy nh. - Kèm theo ơn xin thôi qu c t ch c a công dân Vi t Nam thư ng trú trong nư c ph i có các gi y t sau:
 8. + B n khai lý l ch theo m u do B Tư pháp quy nh. + B n sao gi y t tùy thân, h chi u ho c gi y t khác ch ng minh ương s ang có qu c t ch nư c ngoài ( i v i ngư i ang có qu c t ch nư c ngoài); gi y xác nh n ho c b o m v vi c ngư i ó s ư c nh p qu c t ch nư c ngoài ( i v i ngư i ang xin nh p qu c t ch nư c ngoài), tr trư ng h p pháp lu t nư c ó không quy nh v vi c c p gi y này. + Gi y xác nh n không n thu i v i Nhà nư c do C c thu , nơi ương s thư ng trú c p. + i v i ngư i trư c ây là cán b , công ch c ho c ph c v trong l c lư ng vũ trang nhân dân ã v hưu, thôi vi c, ngh công tác ho c gi i ngũ chưa quá 05 năm, thì còn ph i n p gi y c a cơ quan ã quy t nh hưu trí, thôi vi c, ngh công tác ho c gi i ngũ, xác nh n vi c thôi qu c t ch Vi t Nam c a ngư i ó không phương h i n l i ích qu c gia c a Vi t Nam. + Phi u xác nh n lý l ch tư pháp do cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam, nơi ương s thư ng trú, c p. + Gi y xác nh n c a S Giáo d c và ào t o, nơi ương s thư ng trú, v vi c ã b i hoàn chi phí ào t o cho Nhà nư c, n u ương s ã ư c ào t o i h c, trung h c chuyên nghi p ho c sau i h c b ng kinh phí c a Nhà nư c, k c kinh phí do nư c ngoài tài tr . - Kèm theo ơn xin thôi qu c t ch c a công dân Vi t Nam thư ng trú nư c ngoài ph i có các gi y t sau ây: + B n khai lý l ch theo m u do B Tư pháp quy nh. + B n sao gi y t tùy thân, h chi u ho c gi y t khác ch ng minh ương s ang có qu c t ch nư c ngoài ( i v i ngư i ang có qu c t ch nư c ngoài); gi y xác nh n ho c b o m v vi c ngư i ó s ư c nh p qu c t ch nư c ngoài ( i v i ngư i ang xin nh p qu c t ch nư c ngoài), tr trư ng h p pháp lu t nư c ó không quy nh v vi c c p gi y này. + Phi u xác nh n lý l ch tư pháp do cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam, nơi ương s thư ng trú, c p (trư ng h p này, phi u xác nh n lý l ch tư pháp do Cơ quan ngo i giao, lãnh s Vi t Nam ph trách a bàn, nơi ương s thư ng trú, c p). Các trư ng h p mi n th t c thNm tra v nhân thân: H sơ xin thôi qu c t ch Vi t Nam c a nh ng ngư i thu c m t trong các trư ng h p sau ây không ph i qua th t c thNm tra c a cơ quan công an quy nh t i kho n 2 i u 22 c a Ngh nh s 104/1998/N -CP ngày 31/12/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t hư ng d n thi hành Lu t Qu c t ch Vi t Nam. - Ngư i dư i 14 tu i. - Ngư i sinh ra và l n lên nư c ngoài.
 9. - Ngư i ã nh cư nư c ngoài trên 15 năm. - Ngư i ã ư c xu t c nh Vi t Nam theo di n oàn t gia ình. b) Th i gian gi i quy t: 50 ngày. c) L phí : 2.000.000 ng (hai tri u ng). 8. Tr l i qu c t ch Vi t Nam. a) H sơ: ơn xin tr l i qu c t ch Vi t Nam và các gi y t kèm theo c a ngư i thư ng trú t i Vi t Nam ph i ư c l p thành 04 b h sơ; thư ng trú nư c ngoài ph i ư c l p thành 03 b h sơ. G m các lo i gi y t sau ây: - Ngư i xin tr l i qu c t ch Vi t Nam ph i làm ơn theo m u do B Tư pháp quy nh. Kèm theo ơn xin tr l i qu c t ch Vi t Nam ph i có: + B n khai lý l ch theo m u do B Tư pháp quy nh. + Phi u xác nh n lý l ch tư pháp do cơ quan có thNm quy n c a nư c mà ương s là công dân ho c thư ng trú, c p. + Gi y t ho c tài li u ch ng minh ương s ã t ng có qu c t ch Vi t Nam. - Ngoài các gi y t nêu trên, ương s còn ph i n p m t trong các gi y t sau ây: + Gi y xác nh n c a cơ quan i di n ngo i giao, lãnh s Vi t Nam ho c c a y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài v vi c ương s ã n p ơn xin h i hương v Vi t Nam. + Gi y t ho c tài li u ch ng minh ương s có v , ch ng, con, cha ho c m là công dân Vi t Nam. + Gi y t ho c tài li u ch ng minh ương s ã ư c Nhà nư c Vi t Nam Dân ch C ng hòa, Chính ph cách m ng lâm th i C ng hòa mi n Nam Vi t Nam, Nhà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam t ng thư ng Huân chương, Huy chương, danh hi u cao quý ho c xác nh n ương s có công lao c bi t óng góp cho s nghi p xây d ng và b o v T qu c Vi t Nam. + Gi y t ho c tài li u ch ng minh vi c tr l i qu c t ch Vi t Nam c a ương s s có l i cho s phát tri n kinh t , xã h i, khoa h c, an ninh qu c phòng c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. - Ngư i xin tr l i qu c t ch Vi t Nam ph i l y l i tên g i Vi t Nam trư c ây và ghi rõ trong ơn xin tr l i qu c t ch Vi t Nam; n u mu n thay i tên thì ph i nêu rõ lý do. b) Th i gian gi i quy t: 50 ngày. c) L phí: 2.000.000 ng (hai tri u ng).
 10. 9. Xác nh n ngu n g c Vi t Nam. a) H sơ l p thành 01 b , g m các lo i gi y t sau ây: - T t thu t v thành ph n gia ình. - B n sao h chi u, Visa (có ch ng ch ng th c). - Ngoài ra còn ph i có m t trong các gi y t sau ây: Khai sinh, h khNu, ch ng minh nhân dân, th c tri, các gi y t khác do Vi t Nam dân ch c ng hoà trư c ây c p ho c các gi y t khác n u có. - Trong trư ng h p không th tr c ti p yêu c u c p Gi y xác nh n có ngu n g c Vi t Nam, Công dân có th có Gi y u quy n h p pháp cho ngư i khác n làm thay. b) Th i gian gi i quy t: 04 ngày. c) Mi n thu l phí. 10. ăng ký khai sinh, khai t có y u t nư c ngoài. a) H sơ ăng ký g m các lo i gi y t sau ây: - i v i ăng ký khai sinh: +T khai ăng ký khai sinh (theo m u). + Gi y ch ng sinh. + Gi y ch ng nh n k t hôn c a cha, m tr (n u có). + H chi u ho c Gi y ch ng nh n thư ng trú ho c t m trú c a ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam, H khNu và Gi y CMND c a cha hay m thư ng trú t i Vi t Nam . + H chi u, Gi y CMND hay h khNu ngư i i khai. Trong trư ng h p cha, m ch n qu c t ch nư c ngoài cho con, thì ph i có gi y th a thu n c a cha và m v vi c ch n qu c t ch. - i v i ăng ký l i vi c khai sinh: + T khai ăng ký l i vi c sinh (theo m u). + Các gi y t c n thi t ch ng minh vi c xin ăng ký l i là úng. + H chi u, CMND ho c các gi y t h p l thay th . Trong trư ng h p công dân không th v nư c tr c ti p ăng ký l i vi c sinh, thì có th u quy n cho thân nhân trong nư c th c hi n. Văn b n y quy n ph i ư c h p pháp hóa lãnh s , d ch ra ti ng Vi t có ch ng th c (tr nh ng trư ng h p quy
 11. nh t i kho n 2, i u 10, Ngh nh s 158/2005/N -CP ngày 25/12/2005 c a Chính ph ). - i v i ăng ký khai t : + T khai ăng ký khai t (theo m u) c a thân nhân ngư i ch t. + Gi y báo t . + Trong trư ng h p ngư i ch t có nghi v n ph i có văn b n xác nh nguyên nhân ch t c a cơ quan có thNm quy n. + N u ch t do d ch b nh ph i có ý ki n b ng văn b n c a cơ quan y t có thNm quy n. + Gi y ch ng nh n thư ng trú ho c t m trú t i An Giang c a ngư i ch t. + H chi u ho c gi y t h p l thay th . + Gi y CMND ho c H khNu c a ngư i i khai t . b) Th i gian gi i quy t: 04 ngày. c) L phí: - 50.000 ng/01 b n chính (năm mươi ngàn ng). - 5.000 ng/01 b n sao (năm ngàn ng). 11. C p gi y xác nh n ghi chú k t hôn. a) H sơ l p thành 02 b , g m các lo i gi y t sau ây: - T khai ghi chú theo m u. - H chi u c a ngư i nư c ngoài. - H khNu, ch ng minh nhân dân c a công dân Vi t Nam. - Gi y ch ng nh n k t hôn do cơ quan có thNm quy n nư c ngoài c p. - Gi y ch ng nh n k t hôn do cơ quan có thNm quy n nư c ngoài c p ph i ư c h p th c hóa và d ch sang ti ng Vi t có ch ng th c. - i v i m t s nư c khi n p h sơ ph i có m t ngư i nư c ngoài và ph ng v n như h sơ k t hôn có y u t nư c ngoài vì vào th i i m c p gi y ch ng nh n k t hôn nư c ngoài không có m t ph n Vi t Nam. b) Th i gian gi i quy t: 04 ngày. c) L phí: 50.000 ng (năm mươi ngàn ng).
 12. 12. C p b n sao t s b g c. a) H sơ g m các lo i gi y t sau ây: - ơn yêu c u sao l c. - Gi y CMND, h khNu ho c h chi u. - Các gi y t h t ch c n sao l c. b) Th i gian gi i quy t: 02 ngày. c) L phí: - 5.000 ng/01 b n sao (năm ngàn ng). - C p gi y xác nh n m t b : 10.000 ng/01 trư ng h p (mư i ngàn ng). 13. Thay i, c i chính h t ch, xác nh l i dân t c, xác nh l i gi i tính, i u ch nh h t ch. a) H sơ g m các lo i gi y t sau ây: - T khai (theo m u). - H khNu, Gi y CMND ho c H chi u. - Gi y khai sinh. - Các gi y t cá nhân khác có liên quan. b) Th i gian gi i quy t: 04 ngày. c) L phí: 15.000 ng/01 trư ng h p (mư i ngàn năm trăm ng). 14. C p l i b n chính gi y khai sinh. a) H sơ g m các lo i gi y t sau ây: - T khai (theo m u). - Gi y khai sinh b n chính cũ (n u có). b) Th i gian gi i quy t: 04 ngày. c) L phí: 5.000 ng/01 b n (năm ngàn ng).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản