Quyết định số 221/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Thao Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
69
lượt xem
9
download

Quyết định số 221/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 221/2005/QĐ-TTg về việc xây dựng chương trình quốc gia phát triển nhân lực đến năm 2020

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 221/2005/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 221/2005/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC ĐẾN NĂM 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 Khóa XI về tình hình giáo dục của nước ta; Xét đề nghị của Hội đồng Quốc gia giáo dục, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tiến hành xây dựng Chương trình quốc gia phát triển nhân lực đến năm 2020 với những nội dung chủ yếu sau đây: 1. Đánh giá thực trạng nhân lực và công tác phát triển nhân lực của nước ta hiện nay. 2. Một số quan điểm cơ bản về phát triển nhân lực. 3. Mục tiêu phát triển nhân lực. 4. Nội dung và giải pháp phát triển nhân lực. 5. Các cơ chế, chính sách phát triển nhân lực. 6. Cơ sở hạ tầng và tổ chức quản lý phát triển nhân lực. 7. Phân công và tổ chức thực hiện. Chương trình quốc gia phát triển nhân lực cần tạo ra tầm nhìn, khung định hướng phát triển, những chính sách tổng thể và cơ chế quản lý, điều phối vĩ mô ở tầm quốc gia nhằm không ngừng nâng cao năng lực, tính năng động xã hội của mỗi cá nhân và sức cạnh tranh của nhân lực Việt Nam trên trường quốc tế; đồng thời, phát huy có hiệu quả nhất năng lực và sức cạnh tranh đó để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
  2. Chương trình quốc gia phát triển nhân lực cần xây dựng những căn cứ, tiền đề, cơ chế, chính sách chung để định hướng phát triển nhân lực ở tầm quốc gia, gắn kết và phối hợp hài hòa mà không trùng lặp, chồng chéo với việc hoạch định những chương trình, chính sách trong từng lĩnh vực riêng biệt đã và đang được các Bộ, ngành thực hiện. Điều 2. Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chương trình quốc gia phát triển nhân lực bao gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư. - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. - Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Bộ Nội vụ. - Văn phòng Chính phủ. - Hội đồng Quốc gia giáo dục. - Tổng cục Thống kê. do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì. Điều 3. Giao Ban Chỉ đạo xây dựng Chương trình quốc gia phát triển nhân lực thành lập và chỉ đạo Tổ chuyên gia liên hợp từ các Bộ, ngành có liên quan và Hội đồng Quốc gia giáo dục xây dựng Chương trình quốc gia phát triển nhân lực trình Chính phủ phê duyệt trước tháng 6 năm 2006. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng ký. Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng Quốc gia giáo dục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phan Văn Khải (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản