Quyết định số 221/2008/QĐ-BQP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
40
lượt xem
3
download

Quyết định số 221/2008/QĐ-BQP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 221/2008/QĐ-BQP về việc đổi tên Thi hành án Quân khu Thủ đô Hà Nội thành Thi hành án Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội do Bộ Quốc phòng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 221/2008/QĐ-BQP

  1. B QU C PHÒNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 221/2008/Q -BQP Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C I TÊN THI HÀNH ÁN QUÂN KHU TH Ô HÀ N I THÀNH THI HÀNH ÁN B TƯ L NH TH Ô HÀ N I B TRƯ NG B QU C PHÒNG Căn c L nh s 16/2008/L-CTN ngày 16 tháng 7 năm 2008 c a Ch t ch nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam v vi c t ch c l i Quân khu Th ô Hà N i thành B Tư l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 50/2005/N -CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 c a Chính ph v cơ quan qu n lý thi hành án dân s , cơ quan thi hành án dân s và cán b , công ch c làm công tác thi hành án dân s ; Căn c Ngh nh s 104/2008/N -CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 c a Chính ph Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Qu c phòng; Xét ngh c a T ng Tham mưu trư ng, QUY T NNH: i u 1. i tên Thi hành án Quân khu Th ô Hà N i thành Thi hành án B Tư l nh Th ô Hà N i. i u 2. 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. T ng Tham mưu trư ng, Th trư ng các T ng c c và Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG I TƯ NG Phùng Quang Thanh
Đồng bộ tài khoản