Quyết định số 221/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
51
lượt xem
3
download

Quyết định số 221/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 221/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 221/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----- o0o ----- Số: 221/QĐ-TTg Hà Nội , ngày 25 tháng 02 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚCTRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 2005 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tồng công ty nhà nước; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động-Thương binh và Xã hội, Nội vụ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2005 như Phụ lục kèm theo. Việc thành lập mới doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo quy định hiện hành. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được duyệt. Trường hợp điều chỉnh, bổ sung phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. Điều 3. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi trong việc thực hiện Phương án nói trên. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Phương án này, đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG
  2. Nguyễn Tấn Dũng PHỤ LỤC DANH MỤC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI ĐẾN NĂM 2005 (Ban hành kèm theo Quyết định số 221/QĐ-TTg ngày 25 - 02 - 2003 của Thủ tướng Chính phủ ) I.Những doanh nghiệp mà Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ: 1. Giữ nguyên pháp nhân: - Công ty Môi trường Quảng Ngãi; - Công ty Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi; - Công ty Quản lý và xây dựng giao thông Quảng Ngãi; - Công ty Thanh niên xung phong xây dựng nông thôn và miền núi Quảng Ngãi; - Xí nghiệp Bến xe khách Quảng Ngãi; - Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi. 2. Doanh nghiệp chuyển thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Năm 2003 - Công ty Cấp nước Quảng Ngãi; - Công ty Vật tư Y tế Quảng Ngãi. 3. Doanh nghiệp giữ nguyên pháp nhân để thực hiện theo chương trình sắp xếp tổng thể, nông, lâm trường: Lâm trường Trà Tân; Lâm trường Ba Tô; Lâm trường Trà Bồng; Nông trường 24/3. II. Doanh nghiệp thực hiện các hình thức sắp xếp: 1. Doanh nghiệp sáp nhập:
  3. Năm 2003: Công ty Thương mại tổng hợp Sơn Tịnh sáp nhập vào Công ty Du lịch Quảng Ngãi. 2. Doanh nghiệp hợp nhất: Năm 2003: Các doanh nghiệp hợp nhất thành Công ty Kinh doanh sách và thiết bị Quảng Ngãi và chuyển thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sau khi hoàn thành việc sáp nhập: Công ty Sách – thiết bị Quảng Ngãi; Xí nghiệp in Quảng Ngãi; Công ty Phát hành sách và văn hóa tổng hợp. 3. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa: a) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa mà Nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ: Năm 2003: - Công ty Vật tư kỹ thuật nông lâm nghiệp Quảng Ngãi; - Công ty Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi; - Công ty Chế biến thủy sản Quảng Ngãi. Năm 2004: Công ty Tư vấn xây dựng và đầu tư Quảng Ngãi. Năm 2005: - Công ty Phát triển cơ sở hạ tầng Quảng Ngãi; - Công ty Du lịch Quảng Ngãi. b) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa mà Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ: Năm 2003: - Công ty Thương mại tổng hợp Quảng Ngãi; - Công ty Nông lâm sản xuất khẩu Quảng Ngãi; - Công ty Vận tải biển Quảng Ngãi; - Công ty Thương mại Quảng Ngãi.
  4. Năm 2004: - Công ty Công trình Quảng Ngãi; - Công ty Cơ khí và xây lắp An Ngãi. 4. Doanh nghiệp chuyển sang cơ quan Tỉnh ủy: Năm 2003: Công ty Khách sạn du lịch Cẩm Thành. 5. Doanh nghiệp chuyển thành đơn vị sự nghiệp có thu: Năm 2003: - Xí nghiệp vận tải ôtô chuyển thành Trung tâm Đào tạo lái xe; - Công ty Điện ảnh băng hình hợp nhất với Đội tuyên truyền miền núi và chuyển thành Trung tâm Điện ảnh và tuyên truyền văn hóa. 6. Doanh nghiệp giải thể: Năm 2003: - Công ty Dịch vụ thương mại Cẩm Thành - Công ty Dược Quảng Ngãi; - Công ty 19/5.
Đồng bộ tài khoản