Quyết định số 2211/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
5
download

Quyết định số 2211/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2211/QĐ-BGTVT về việc công bố xếp loại doanh nghiệp năm 2008 đợt I cho các công ty nhà nước trực thuộc Bộ Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2211/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 2211/Q -BGTVT Hà N i, ngày 31 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V VI C CÔNG B X P LO I DOANH NGHI P NĂM 2008 T I CHO CÁC CÔNG TY NHÀ NƯ C TR C THU C B GTVT B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22/4/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Quy t nh s 224/2006/Q -TTg ngày 06/10/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch giám sát và ánh giá hi u qu ho t ng c a doanh nghi p nhà nư c; Căn c Thông tư s 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 c a B Tài chính v vi c hư ng d n m t s n i dung v giám sát và ánh giá hi u qu ho t ng c a doanh nghi p nhà nư c; Căn c Quy t nh s 11/2008/Q -BGTVT ngày 23/6/2008 c a B trư ng B GTVT v vi c ban hành Quy ch giám sát và ánh giá hi u qu ho t ng c a doanh nghi p nhà nư c thu c th m quy n c a B GTVT; Căn c công văn s 1032/BTC-TCDN ngày 21/7/2009 c a B Tài chính v vi c báo cáo ánh giá x p lo i doanh nghi p năm 2008; Căn c các biên b n th m nh x p lo i doanh nghi p năm 2008 c a T Giám sát i v i các công ty nhà nư c thu c B ; Xét ngh c a H i ng qu n tr T ng công ty B o m ho t ng bay Vi t Nam, T ng công ty C ng hàng không mi n B c, H i ng qu n tr Công ty V n t i a phương th c; Theo ngh c a ông V trư ng V Tài chính, V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Công b x p lo i doanh nghi p năm 2008 t I cho các công ty nhà nư c tr c thu c B Giao thông v n t i như sau: STT Tên doanh nghi p X p lo i doanh nghi p 1 T ng công ty B o m ho t ng bay Vi t Nam A 2 T ng công ty C ng hàng không mi n B c A 3 Công ty m Công ty V n t i a phương th c A i u 2. Quy t nh có hi u l c k t ngày ký. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng V Tài chính, V trư ng V T ch c cán b , Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c T ng công ty B o m ho t ng bay Vi t Nam, T ng công ty C ng hàng không mi n B c, Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c Công ty V n t i a phương th c, Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 2; - B trư ng ( báo cáo); - Các Th trư ng;
  2. - Ban Ch o M&PTDN B GTVT; Lê M nh Hùng - B Tài chính; - T ng công ty B o m ho t ng bay VN; - T ng công ty C ng hàng không mi n B c; - Công ty V n t i a phương th c; - Website B GTVT; - Lưu VT, TCCB, TC (05b).
Đồng bộ tài khoản