Quyết định Số: 2216/QĐ-TTg

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
8
download

Quyết định Số: 2216/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM NHIỆM KỲ 2004 - 2011 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 2216/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2216/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM NHIỆM KỲ 2004 - 2011 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Điều 122 Luật Tổ chức Hội đồng dân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi) ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị quyết 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 – 2009 của Hội đồng dân dân và Ủy ban nhân dân; Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 1 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam tại tờ trình số 1688/TTr-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2009 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại tờ trình số 4133/TTr- BNV ngày 22 tháng 12 năm 2009, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê chuẩn bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2004 – 2011 như sau: Các Ủy viên: - Ông Phạm Văn Tam, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; - Ông Nguyễn Văn Khuông, Giám đốc Công an tỉnh. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
  2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng dân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 2; - Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP; - VPCP: BTCN; Nguyễn Tấn Dũng - Cổng TTĐT; - Lưu: VT, TCCV (5b). 2
Đồng bộ tài khoản