Quyết định Số: 2222/QĐ-TTg

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
1
download

Quyết định Số: 2222/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG VỐN MUA THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT DỰ TRỮ QUỐC GIA NĂM 2009 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 2222/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ---------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------- Số: 2222/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG VỐN MUA THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT DỰ TRỮ QUỐC GIA NĂM 2009 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 18089/BTC-TCDT ngày 23 tháng 12 năm 2009, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ sung 7.154.900.000 đồng (bảy tỷ một trăm năm mươi tư triệu chín trăm nghìn đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2009 cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nhập đủ lượng thuốc bảo vệ thực vật theo kế hoạch đưa vào dự trữ quốc gia như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 18089/BTC-TCDT nêu trên. Việc quản lý và sử dụng số kinh phí nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  2. Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng; - Công ty CP BVTV1 TW; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, Vụ KTN; - Lưu VT, KTTH (3). Nguyễn Tấn Dũng
Đồng bộ tài khoản