Quyết định số 223/2008/QĐ-BQP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
38
lượt xem
3
download

Quyết định số 223/2008/QĐ-BQP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 223/2008/QĐ-BQP về việc chuyển Công ty Xăng dầu quân đội thành Tổng công ty Xăng dầu quân đội hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con do Bộ Quốc phòng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 223/2008/QĐ-BQP

  1. B QU C PHÒNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 223/2008/Q -BQP Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C CHUY N CÔNG TY XĂNG D U QUÂN I THÀNH T NG CÔNG TY XĂNG D U QUÂN I HO T NG THEO HÌNH TH C CÔNG TY M - CÔNG TY CON B TRƯ NG B QU C PHÒNG Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996, ã s a i, b sung m t s i u ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Lu t doanh nghi p nhà nư c ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t doanh nghi p ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh nh s 104/2008/N -CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Qu c phòng; Căn c Quy t nh s 339/Q -TTg ngày 31 tháng 3 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t phương án s p x p, i m i doanh nghi p 100% v n nhà nư c thu c B Qu c phòng giai o n 2008 – 2010; Căn c vào Quy t nh s 1778/Q -TTg ngày 09 tháng 12 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph Phê duy t án chuy n Công ty Xăng d u quân i thành T ng công ty Xăng d u quân i ho t ng theo hình th c công ty m - công ty con; Theo ngh c a ng chí T ng Tham mưu trư ng, QUY T NNH: i u 1. Chuy n Công ty Xăng d u quân i/T ng c c H u c n thành T ng công ty Xăng d u quân i thu c T ng c c H u c n, ho t ng theo hình th c công ty m - công ty con. 1. Tên g i Công ty m : T ng công ty Xăng d u quân i. 2. Tên giao d ch qu c t : MILITARY PETROLEUM CORPORATION. 3. Tên vi t t t: MIPE.CORP. 4. Tr s chính: S 125, ư ng Nguy n Phong S c, phư ng D ch V ng H u, qu n C u Gi y, thành ph Hà N i; 5. V n i u l : 390,075 t ng. i u 2. Công ty m - T ng công ty Xăng d u quân i là doanh nghi p qu c phòng, an ninh thu c T ng c c H u c n; ư c hình thành trên cơ s t ch c l i kh i cơ quan Công ty Xăng d u quân i và các ơn v h ch toán ph thu c. Công ty m tr c ti p s n xu t, kinh doanh và u tư v n vào các công ty con, công ty liên k t, công ty liên doanh theo i u l t ch c, ho t ng và quy ch qu n lý tài chính c a T ng công ty do B Qu c phòng phê duy t. i u 3. Ngành ngh s n xu t, kinh doanh c a T ng công ty Xăng d u quân i: 1. Xu t nh p khNu; kinh doanh bán buôn, bán l xăng, d u, m , khí gas hóa l ng; các lo i khí tài xăng d u, ph tùng, thi t b ph c v qu c phòng và kinh t .
  2. 2. S n xu t, l p d ng các công trình: Nhà kho, tr m xăng d u; thi công giao thông v n t i và các h ng m c ph tr kèm theo k t c u thép s n xu t ch bi n xăng d u, khí gas hóa l ng, xi măng, bê tông, ch bi n than, ch bi n th c phNm, i n l c … 3. C i t o l p ráp, s a ch a c t tra nhiên li u và thi t b o lư ng các s n phNm khí tài xăng d u khác … 4. Ch t o các lo i b n, b , phuy, can … ch a xăng d u, bình, b n áp l c. 5. Kinh doanh v n t i xăng d u và hàng hóa qu c phòng và kinh t . 6. Ch t o các lo i xi téc, v n chuy n ch t l ng có dung tích n 50m3 l p t trên các phương ti n cơ gi i ư ng b , ư ng s t theo thi t k . 7. Ki m nh dung tích các lo i xe xi téc, b n ch a nhiên li u và các thi t b b n, bình áp l c. 8. S n xu t s a ch a các lo i doanh c , doanh tr i b ng s t (giư ng, t , c a khung nhà bát …). 9. S a ch a và cung c p ph tùng thay th cho các phương ti n giao thông v n t i ư ng b . 10. Kinh doanh cho thuê văn phòng, bãi xe. 11. Kinh doanh bán buôn, bán l hàng tiêu dùng; v t tư, v t li u xây d ng. 12. Kinh doanh d ch v khách s n, nhà ngh và các d ch v ăn u ng, nhà hàng. i u 4. T ch c qu n lý T ng công ty Xăng d u quân i 1. Cơ c u qu n lý c a Công ty m - T ng công ty Xăng d u quân i g m: a) T ng giám c, các phó T ng giám c, các Giám c i u hành, K toán trư ng; b) B máy giúp vi c g m: - Phòng K ho ch T ng h p; - Phòng Kinh doanh – Xu t nh p khNu; - Phòng K thu t – V t tư; - Phòng Tài chính – K toán; - Phòng T ch c lao ng; - Phòng Qu n lý d án u tư; - Phòng Chính tr ; - Văn phòng 2. Cơ c u t ch c T ng công ty Xăng d u quân i. a) Các ơn v h ch toán ph thu c tr c thu c Công ty m g m: - Công ty Xăng d u quân i Khu v c 1;
  3. - Công ty Xăng d u quân i Khu v c 2; - Công ty Xăng d u quân i Khu v c 3; - Công ty Xăng d u quân i Khu v c 4; - Công ty V n t i – Xăng d u 65.3; - Chi nhánh khu v c Tây Nam b ; - Trung tâm ào t o ngh và gi i thi u vi c làm; - Các t ng kho và các kho xăng d u. b) Các công ty con: - Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên 165; - Công ty c ph n v n t i xăng d u ư ng bi n; - Công ty c ph n D ch v t ng h p s 1; - Công ty c ph n D ch v t ng h p s 2; - Công ty c ph n D ch v t ng h p s 3; - Công ty c ph n Kinh doanh b t ng s n; - Công ty c ph n S n xu t – Ch bi n xăng, d u, m , gas. Các công ty con có tư cách pháp nhân, tên g i, tài s n, b máy qu n lý riêng; t ch u trách nhi m dân s trong ph m vi s tài s n c a doanh nghi p; ư c t ch c và ho t ng theo các quy nh pháp lu t tương ng v i hình th c pháp lý c a công ty con và quy nh c a B Qu c phòng. c) Các công ty liên k t (công ty h p danh) do T ng công ty n m gi dư i 50% v n i u l ư c t ch c và ho t ng theo quy nh c a pháp lu t tương ng v i hình th c pháp lý c a công ty, g m: - Công ty c ph n D ch v t ng h p s 4; - Công ty c ph n D ch v t ng h p s 5; - Công ty c ph n D ch v t ng h p s 6; i u 5. Giao T ng c c H u c n ch o T ng công ty Xăng d u quân i xây d ng i u l t ch c và ho t ng, quy ch qu n lý tài chính c a T ng công ty theo quy nh c a Lu t doanh nghi p và Quy t nh s 1778/Q -TTg ngày 09 tháng 12 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph Phê duy t án chuy n Công ty Xăng d u quân i thành T ng công ty Xăng d u quân i ho t ng theo hình th c công ty m - công ty con; Xây d ng cơ c u t ch c, ch c danh b máy giúp vi c c a T ng công ty và các ơn v thành viên báo cáo B phê duy t. i u 6. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. T ng Tham mưu trư ng, Ch nhi m T ng c c Chính tr , Ch nhi m T ng c c H u c n, T ng giám c T ng công ty Xăng d u quân i và Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  4. B TRƯ NG I TƯ NG Phùng Quang Thanh
Đồng bộ tài khoản