Quyết định số 224/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định số 224/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 224/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại thành phố Hồ Chí Minh” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 224/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 224/Q -TTg Hà N i, ngày 19 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T ÁN “TH C HI N THÍ I M CH NNH TH A PHÁT L I T I THÀNH PH H CHÍ MINH” TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 24/2008/QH12 c a Qu c h i khóa XII; Xét ngh c a B trư ng B Tư pháp, QUY T NNH i u 1. Phê duy t án “Th c hi n thí i m ch nh Th a phát l i t i thành ph H Chí Minh” v i các n i dung sau: 1. M c tiêu: Vi c th c hi n thí i m Th a phát l i t i thành ph H Chí Minh nh m m c tiêu xác nh s c n thi t và tính hi u qu c a Th a phát l i trong ho t ng tư pháp nói chung và Thi hành án dân s nói riêng, xác nh kh năng áp d ng mô hình này trong toàn qu c, th c hi n ch trương c a ng và Nhà nư c v xã h i hóa m t s ho t ng hành chính, tư pháp. 2. a bàn và th i gian th c hi n: a) a bàn th c hi n: t i thành ph H Chí Minh b) Th i gian th c hi n: th i gian th c hi n thí i m là t 2009 – 2012. 3. Tiêu chuNn b nhi m Th a phát l i: Ngư i mu n ư c b nhi m làm Th a phát l i ph i có các tiêu chuNn sau: a) Là công dân Vi t Nam, có s c kh e, có phNm ch t o c t t. b) Có trình c nhân lu t. c) ã công tác trong ngành pháp lu t trên 05 năm ho c ã t ng là thNm phán, ki m sát viên, ch p hành viên, công ch ng viên, tr ng tài viên, i u tra viên, lu t sư.
  2. d) ã qua l p t p hu n v ngh Th a phát l i do B Tư pháp t ch c. ) Không kiêm nhi m các công vi c khác. B trư ng B Tư pháp b nhi m Th a phát l i. 4. Văn phòng Th a phát l i: a) Th a phát l i hành ngh thông qua văn phòng Th a phát l i. Văn phòng Th a phát l i do Th a phát l i thành l p. Văn phòng Th a phát l i do m t Th a phát l i thành l p ư c t ch c và ho t ng theo lo i hình doanh nghi p tư nhân; văn phòng Th a phát l i do hai Th a phát l i tr lên thành l p ư c t ch c và ho t ng theo lo i hình công ty h p danh. Ngư i i di n theo pháp lu t c a văn phòng Th a phát l i là Trư ng văn phòng. Trư ng văn phòng Th a phát l i ph i là Th a phát l i. Văn phòng Th a phát l i có tr s , con d u và tài kho n riêng, ho t ng theo nguyên t c t ch v tài chính. b) i u ki n m văn phòng Th a phát l i bao g m: - Có nhân viên giúp vi c, trong ó b t bu c ph i có k toán; - Có a i m làm văn phòng v i di n tích b o m và thu n ti n cho khách hàng, có các i u ki n v t ch t c n thi t khác ho t ng; - Ph i m tài kho n và ăng ký thu ; - Ph i có ký qu 100 tri u ng ho c có b o hi m trách nhi m ngh nghi p. 5. V ph m vi, th t c th c hi n công vi c ư c làm c a Th a phát l i: Th a phát l i ư c th c hi n các công vi c sau: a) Xác minh i u ki n thi hành án và tr c ti p thi hành b n án, quy t nh theo yêu c u c a ương s . b) T ng t gi y t c a Tòa án và c a Cơ quan thi hành án dân s cho ương s . c) L p vi b ng có giá tr ch ng c ch ng minh trong xét x . d) Các công vi c khác theo quy nh c a pháp lu t. Trình t , th t c th c hi n công vi c c a Th a phát l i theo quy nh c a pháp lu t. 6. Gi i quy t khi u n i, t cáo i v i ho t ng c a Th a phát l i. Vi c gi i quy t khi u n i i v i ho t ng c a Th a phát l i th c hi n như sau: a) Giám c S Tư pháp gi i quy t trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ư c khi u n i.
  3. b) Trong trư ng h p không ng ý v i gi i quy t c a Giám c S Tư pháp, thì ngư i khi u n i có quy n khi u n i n B trư ng B Tư pháp; B trư ng B Tư pháp gi i quy t khi u n i trong th i h n 45 ngày, k t ngày nh n ư c khi u n i. Quy t nh gi i quy t khi u n i c a B trư ng B Tư pháp có hi u l c thi hành. c) i v i vi c l p vi b ng, n u không ng ý v i công vi c Th a phát l i làm, ngư i yêu c u có quy n kh i ki n yêu c u Tòa án gi i quy t. Vi c t cáo hành vi trái pháp lu t c a Th a phát l i c a công dân, th c hi n theo pháp lu t hi n hành. 7. Phí Th a phát l i: Khi th c hi n công vi c theo yêu c u, Th a phát l i ư c thu phí Th a phát l i theo nguyên t c: i v i nh ng lo i công vi c mà Nhà nư c ã quy nh v phí ang ư c áp d ng thì khi th c hi n các công vi c này, Th a phát l i thu phí theo các quy nh hi n hành; i v i nh ng lo i công vi c mà hi n nay Nhà nư c chưa qui nh v phí và m t s công vi c khó khăn, ph c t p, thì phí Th a phát l i do Th a phát l i và bên yêu c u th c hi n công vi c th a thu n. B Tư pháp ch trì, ph i h p v i B Tài chính quy nh v phí Th a phát l i. 8. Chính sách h tr : B Tư pháp ch trì, ph i h p v i B Tài chính nghiên c u xây d ng chính sách h tr cho t ch c và ho t ng c a Th a phát l i. Trong ó văn phòng Th a phát l i (dư i hình th c là doanh nghi p tư nhân hay công ty h p danh) ư c xem xét mi n thu thu nh p doanh nghi p theo quy nh c a pháp lu t trong th i gian thí i m. 9. Qu n lý nhà nư c v Th a phát l i trong th i gian thí i m: Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c v Th a phát l i. B Tư pháp giúp Chính ph qu n lý nhà nư c v Th a phát l i có nhi m v , quy n h n: hư ng d n, ki m tra ho t ng Th a phát l i; ban hành theo thNm quy n và ngh cơ quan có thNm quy n ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t v Th a phát l i; b i dư ng, ào t o, b nhi m Th a phát l i. y ban nhân dân thành ph H Chí Minh qu n lý nhà nư c v Th a phát l i t i a phương. S Tư pháp thành ph H Chí Minh giúp y ban nhân dân thành ph qu n lý nhà nư c v Th a phát l i t i a phương. i u 2. K ho ch th c hi n 1. Xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t làm cơ s pháp lý cho t ch c và ho t ng c a Th a phát l i: Trên cơ s Ngh quy t s 24/2008/QH12 v thi hành Lu t Thi hành án dân s 2008, giao B Tư pháp ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan xây d ng Ngh nh
  4. c a Chính ph v t ch c và trình t th t c ho t ng c a Th a phát l i và Thông tư liên t ch hư ng d n c th v th t c ho t ng c a Th a phát l i và phí Th a phát l i. 2. Ti n th c hi n: a) Quý I – II năm 2009: hoàn ch nh th ch và tuyên truy n v Th a phát l i; làm th t c tuy n ch n và b nhi m Th a phát l i. b) Quý III năm 2009: b nhi m Th a phát l i và thành l p m t s văn phòng Th a phát l i t i thành ph H Chí Minh (thành l p t 3 n 5 văn phòng Th a phát l i). c) Gi a năm 2010 s t ch c sơ k t vi c th c hi n thí i m Th a phát l i; n u thu n l i s thành l p thêm m t s văn phòng Th a phát l i t i thành ph H Chí Minh. d) Cu i năm 2012 s t ng k t vi c th c hi n thí i m: ánh giá k t qu th c hi n thí i m, làm cơ s cho vi c tri n khai chính th c t i các a phương trong c nư c. B Tư pháp ch trì, ph i h p v i Tòa án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao, B N i v , B Công an, B Tài chính, y ban nhân dân thành ph H Chí Minh và các B , ngành có liên quan trong vi c ch o, hư ng d n vi c tri n khai th c hi n án, nh kỳ hàng năm báo cáo Th tư ng Chính ph . i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n t qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP, BTCN, các PCN, c ng TT T; các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, PL (5b).
Đồng bộ tài khoản