Quyết định số 2245/QĐ-BVHTTDL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định số 2245/QĐ-BVHTTDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2245/QĐ-BVHTTDL về việc xếp hạng di tích quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2245/QĐ-BVHTTDL

  1. B VĂN HÓA TH THAO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ DU LNCH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 2245/Q -BVHTTDL Hà N i, ngày 22 tháng 06 năm 2009 QUY T NNH V VI C X P H NG DI TÍCH QU C GIA B TRƯ NG B VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LNCH Căn c Lu t Di s n văn hoá và Ngh nh s 92/2002/N -CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Di s n văn hoá; Căn c Ngh nh s 185/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch; Xét Công Văn s 39/TTr-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2009 c a y ban nhân dân t nh Cà Mau và h sơ di tích; Xét ngh c a C c trư ng C c Di s n văn hóa, QUY T NNH: i u 1. X p h ng di tích qu c gia: DI TÍCH LNCH S HÒN Á B C - TRUNG TÂM CH HUY K HO CH PH N GIÁN CM12 (9/9/1981 - 9/9/1984) XÃ KHÁNH BÌNH TÂY, HUY N TR N VĂN TH I, T NH CÀ MAU Khu v c b o v di tích ư c xác nh theo Biên b n và b n các khu v c b o v di tích trong h sơ. i u 2. U ban nhân dân các c p nơi có di tích ư c x p h ng t i i u 1 Quy t nh này trong ph m vi nhi m v và quy n h n c a mình th c hi n vi c qu n lý nhà nư c i v i di tích theo quy nh c a pháp lu t vê di s n văn hóa. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng, C c trư ng C c Di s n văn hóa, Ch t ch y ban nhân dân t nh Cà Mau, Giám c S Văn hóa, Th thao và Du l ch t nh Cà Mau, các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./
  2. KT B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr n Chi n Th ng
Đồng bộ tài khoản