Quyết định số 225/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
63
lượt xem
3
download

Quyết định số 225/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 225/2003/QĐ-TTg về việc tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp tết Nguyên Đán và một số ngày kỷ niệm của đất nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 23/2002/QĐ-TTg ngày 31/1/2002 về việc tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp tết Nguyên Đán và một số ngày kỷ niệm của đất nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 225/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 225/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 05 tháng 11 năm 2003 QUY T NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 225/2003/Q -TTG NGÀY 05 THÁNG 11 NĂM 2003 S A I, B SUNG M T S I U C A QUY T NH S 23/2002/ Q -TTG NGÀY 31 THÁNG 01 NĂM 2002 V VI C T CH C B N PHÁO HOA NHÂN D P T T NGUYÊN ÁN VÀ M T S NGÀY K NI M C A T NƯ C TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B Văn hoá - Thông tin (Công văn s 2992/VHTT-VP ngày 10 tháng 7 năm 2003) kèm theo án "T ch c b n pháo hoa nhân d p T t Nguyên án và m t s ngày k ni m c a t nư c", QUY T NH: i u 1. S a i, b sung m t s i u c a Quy t nh s 23/2002/Q -TTg ngày 31 tháng 01 năm 2002 v vi c t ch c b n pháo hoa nhân d p T t Nguyên án và m t s ngày k ni m c a t nư c: 1. i u 1 ư c s a i, b sung như sau: a) i m a, kho n 1: B n pháo hoa t m cao 15 phút 5 i m t i Th ô Hà N i, 4 i m t i thành ph H Chí Minh và 2 i m t i các t nh, thành ph : H i Phòng, Th a Thiên Hu , à N ng, C n Thơ; b) S a i i m b kho n 1: Th i gian b n pháo hoa k ni m Gi T Hùng Vương là t 21 gi n 21 gi 15 phút ngày 09 tháng 3 âm l ch, t i 2 i m là n Hùng và thành ph Vi t Trì; c) i m a kho n 2: B n pháo hoa t m cao 15 phút, 5 i m t i Th ô Hà N i, 4 i m t i thành ph H Chí Minh và 02 i m t i các t nh, thành ph : H i Phòng, Th a Thiên Hu , à N ng, C n Thơ; d) i m c kho n 2: B n pháo hoa t m cao 15 phút, 5 i m t i Th ô Hà N i, 4 i m t i thành ph H Chí Minh và 02 i m t i các t nh, thành ph : H i Phòng, Th a Thiên Hu , à N ng, C n Thơ;
  2. Th i gian b n pháo hoa k ni m ngày Chi n th ng 30/4 t i Hà N i, thành ph H Chí Minh và H i Phòng là t 21 gi n 21 gi 15 phút. ) B sung kho n 3 như sau: S lư ng m i i m b n pháo hoa t m cao là 500 qu n pháo hoa, m i i m b n pháo hoa t m th p là 45 giàn pháo hoa; 2. B sung vào i u 2 kho n 5 như sau: Các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương n u có nhu c u b n pháo hoa ngoài quy nh c a Quy t nh s 23/2002/Q -TTg ngày 31 tháng 01 năm 2002 và Quy t nh này k ni m nh ng s ki n l ch s c bi t c a a phương; t ch c nh ng ho t ng văn hoá - du l ch - th thao mang tính vùng, mi n, qu c gia, khu v c, qu c t ph i ăng ký v i B Văn hoá - Thông tin t quý II năm trư c, B Văn hoá - Thông tin t ng h p, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh t ng trư ng h p c th . Kinh phí cho vi c b n pháo hoa ngoài quy nh nêu trên, do a phương t thu x p, không chi t ngân sách nhà nư c. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Trách nhi m hư ng d n và thi hành: B trư ng các b : Văn hoá - Thông tin, Qu c phòng, Tài chính, Công an và các b , ngành có liên quan, Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, T ng Giám c ài Truy n hình Vi t Nam, T ng Giám c ài Ti ng nói Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản