Quyết định số 2258/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
31
lượt xem
3
download

Quyết định số 2258/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2258/QĐ-BKHCN về việc thành lập tổ thẩm định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ của các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ bắt đầu thực hiện từ năm 2009 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2258/QĐ-BKHCN

  1. B KHOA H C VÀ CÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NGH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 2258/Q -BKHCN Hà N i, ngày 13 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH V VI C THÀNH L P T TH M NNH NHI M V KH&CN C P B C A CÁC ƠN VN TR C THU C B KH&CN B T U TH C HI N T NĂM 2009 B TRƯ NG B KHOA H C VÀ CÔNG NGH Căn c Ngh nh s 28/2008/N -CP ngày 14/3/2008 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Khoa h c và Công ngh ; Căn c Quy t nh s 1215/Q -BKHCN ngày 18/6/2008 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh v vi c u quy n cho th trư ng các ơn v tr c thu c t ch c h p H i ng KH&CN và th m nh các nhi m v nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh (nhi m v R-D) c p B và d án tăng cư ng trang thi t b b t u th c hi n t năm 2009; Xét ngh c a V trư ng V K ho ch - Tài chính, V trư ng V Pháp ch và Chánh Văn phòng B , QUY T NNH: i u 1. Thành l p T thNm nh các nhi m v R-D c p B b t u th c hi n t năm 2009 c a các ơn v tr c thu c (Ph l c kèm theo). i u 2. T thNm nh có nhi m v giúp B trư ng B Khoa h c và Công ngh thNm nh n i dung chuyên môn và d toán kinh phí c a các nhi m v R-D 2009 do ơn v tr c thu c B th c hi n. T thNm nh làm vi c theo Hư ng d n thNm nh tài, d án KH&CN c p Nhà nư c năm 2009 ban hành kèm theo Công văn s 1564/BKHCN- KHTC ngày 02/7/2008 c a B KH&CN. T thNm nh t gi i th sau khi hoàn thành nhi m v . i u 3. Ngoài nh ng nhi m v ư c nêu t i i u 1 c a Quy t nh này, T thNm nh có trách nhi m thNm nh các nhi m v theo ch c năng thư ng xuyên (trong trư ng h p c n thi t). i u 4. Các ông/bà T trư ng, T phó và thành viên T thNm nh, Chánh Văn phòng B , V trư ng V K ho ch – Tài chính, Th trư ng các ơn v và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - Lưu: VT, VP, KH-TC. Tr n Qu c Th ng PH L C T TH M NNH NHI M V R-D B T U TH C HI N T NĂM 2009 (Kèm theo Quy t nh s 2258 /Q -BKHCN ngày 13/10/2008 c a B trư ng B KH&CN) TT Thành ph n Ch c danh trong T Ghi chú thNm nh 1 Th trư ng ơn v tr c thu c B T trư ng KH&CN 2 i di n Lãnh o VP T phó 3 Cán b ph trách KH-TC c a ơn Thành viên v tr c thu c B KH&CN 4 Chuyên viên Phòng KH&CN n i Thành viên b 5 i di n V KH-TC Thành viên 6 Chuyên gia H i ng tư v n Thành viên M i tham gia trong trư ng h p c n thi t
Đồng bộ tài khoản