intTypePromotion=1

Quyết định số 2269/QĐ-BNN-KHCN

Chia sẻ: Cung Hoangdao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
40
lượt xem
4
download

Quyết định số 2269/QĐ-BNN-KHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC CỦA QUY HOẠCH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2269/QĐ-BNN-KHCN

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2012 Số: 2269/QĐ-BNN-KHCN QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC CỦA QUY HOẠCH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; Căn cứ Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; Xét công văn số 1130/CB-LS ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối về đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Hội đồng đánh giá, thẩm định Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược chi tiết lồng ghép trong báo cáo Quy hoạch công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối là chủ đầu tư dự án, bao gồm các ông/bà có tên trong phụ lục kèm theo Quyết định này.
  2. Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ xem xét, thẩm định Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược chi tiết lồng ghép trong báo cáo Quy hoạch nêu trên, chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định và gửi kết quả cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Điều 3. Các chi phí cho hoạt động của Hội đồng được lấy từ nguồn phí thẩm định theo quy định của pháp luật. Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - N hư Điều 4; - Cục CBTMNLTS & N M; - Lưu: VT, KHCN. Bùi Bá Bổng PHỤ LỤC DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC CHI TIẾT LỒNG GHÉP TRONG BÁO CÁO QUY HOẠCH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 (Kèm theo Quyết định số 2269/QĐ-BNN-KHCN ngày 20 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Học hàm, Chức danh TT Họ và tên Đơn vị công tác h ọc v ị trong Hội đồng 1 Hà Chu Chử GS.TS Viện Kinh tế sinh thái Chủ t ịch 2 Đinh Vũ Thanh PGS.TS Vụ Khoa học Công nghệ và Phó Chủ tịch Môi trường, Bộ Nông nghiệp và PTNT 3 Nguyễn Văn Thiết PGS.TS Đại học Lâm nghiệp Ủy viên phản biện 4 Nguyễn Thị Kim Dung Viện Kinh tế Quy hoạch Thủy Ủy viên phản TS sản, Tổng cục Thủy sản biện
  3. 5 Nguyễn Mạnh Hoạt Hội Khoa học kỹ thuật lâm Ủy viên ThS nghiệp Việt Nam 6 Mai Văn Trịnh Viện Môi trường Nông nghiệp Ủy viên TS 7 Lê Đức PGS.TS Đại học Khoa học tự nhiên Hà Ủy viên Nội 8 Phạm Minh Thoa Tổng cục lâm nghiệp Ủy viên ThS 9 Nguyễn Tiến Long Vụ Khoa học Công nghệ và Ủy viên thư ký ThS Môi trường, Bộ Nông nghiệp và PTNT
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2