Quyết định số 2277/QĐ-BTP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
30
lượt xem
2
download

Quyết định số 2277/QĐ-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2277/QĐ-BTP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính do Bộ Tư pháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2277/QĐ-BTP

  1. B TƯ PHÁP C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc -------- S : 2277/Q -BTP Hà N i, ngày 04 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A V K HO CH - TÀI CHÍNH B TRƯ NG B TƯ PHÁP Căn c Ngh nh s 93/2008/N -CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tư pháp; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b và V trư ng V K ho ch - Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Ch c năng V K ho ch - Tài chính (sau ây g i là V ) là ơn v thu c B Tư pháp, có ch c năng tham mưu, giúp B trư ng th c hi n qu n lý nhà nư c v công tác k ho ch, th ng kê; tài chính, k toán; qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c và u tư xây d ng cơ b n c a B Tư pháp theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Nhi m v và quy n h n V có nh ng nhi m v , quy n h n sau ây: 1. Xây d ng, trình B trư ng k ho ch công tác dài h n, 5 năm và hàng năm c a V ; 2. Ch trì, ph i h p v i các ơn v thu c B xây d ng, trình B trư ng d th o chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n dài h n, 5 năm, hàng năm c a ngành Tư pháp; 3. Xây d ng, trình B trư ng các văn b n hư ng d n, c th hoá các ch , chính sách v k ho ch, tài chính, k toán, th ng kê, qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c, u tư xây d ng cơ b n phù h p v i c i m, i u ki n và yêu c u qu n lý c a B , Ngành B trư ng ban hành theo thNm quy n ho c trình cơ quan có thNm quy n ban hành; 4. Ch trì, ph i h p v i các ơn v ch c năng c a các b , ngành liên quan xây d ng, trình B trư ng ban hành theo thNm quy n ho c trình cơ quan có thNm quy n ban hành các ch , tiêu chuNn, nh m c kinh t - k thu t, nh m c chi ngân sách và s d ng tài s n nhà nư c phù h p v i c i m, i u ki n và yêu c u qu n lý c a B ;
  2. 5. T ch c tri n khai th c hi n chi n lư c, quy ho ch, k ho ch, chương trình, án, văn b n quy ph m pháp lu t và các văn b n hư ng d n chuyên môn, nghi p v khác thu c ph m vi qu n lý c a V ; 6. ThNm nh, tham gia thNm nh, góp ý các án, d án, d th o văn b n v chi n lư c, quy ho ch, k ho ch, tài chính, k toán, th ng kê, u tư xây d ng cơ b n do B trư ng giao; rà soát, h th ng hoá các văn b n quy ph m pháp lu t thu c ph m vi qu n lý c a V ; 7. V công tác k ho ch: a) Hư ng d n các ơn v thu c B xây d ng chi n lư c, quy ho ch, k ho ch thu c lĩnh v c, nhi m v , thNm quy n qu n lý ư c giao; b) ThNm nh, tham gia ý ki n các d th o chi n lư c, quy ho ch, k ho ch do các ơn v thu c B so n th o trư c khi trình B trư ng phê duy t; c) T ch c ki m tra, theo dõi, ôn c và sơ k t, t ng k t, báo cáo tình hình th c hi n chi n lư c, quy ho ch, k ho ch dài h n, 5 năm và hàng năm c a ngành Tư pháp. 8. V công tác qu n lý ngân sách, kinh phí: a) Hư ng d n các ơn v d toán xây d ng d toán thu, chi ngân sách hàng năm; xem xét, ki m tra, x lý và t ng h p d toán thu, chi ngân sách hàng năm c a B ; b o v d toán ngân sách năm v i các cơ quan h u quan c a nhà nư c theo quy nh; b) Căn c k t qu thNm nh c a các B , ngành có liên quan i v i phương án phân b ngân sách cho các d án, các ơn v d toán, trình B trư ng ký quy t nh giao d toán thu, chi ngân sách nhà nư c cho các ơn v d toán tri n khai th c hi n trong năm k ho ch; c) Trình B trư ng i u ch nh d toán ngân sách ã ư c phân b và giao d toán b sung cho các ơn v d toán theo quy nh; d) T ch c ki m tra, theo dõi, ôn c và t ng h p tình hình th c hi n d toán thu, chi ngân sách ư c giao i v i các ơn v d toán theo quy nh; ) T ch c thNm nh, ki m tra, xét duy t quy t toán chi tiêu ngân sách hàng năm; t ng h p, l p quy t toán ngân sách g i các B , ngành có liên quan theo quy nh c a pháp lu t; e) Th c hi n qu n lý v n, kinh phí thu c ngân sách nhà nư c giao cho B , bao g m: kinh phí chi thư ng xuyên (kinh phí chi qu n lý nhà nư c, chi s nghi p, nghiên c u khoa h c, ào t o, các d án, các chương trình, án); v n u tư phát tri n (v n u tư phát tri n cho ngành, lĩnh v c, v n u tư xây d ng cơ b n); v n vay n , vi n tr không hoàn l i c a nư c ngoài (n u có) và các ngu n v n, ngu n kinh phí khác; g) Hư ng d n, ki m tra các ơn v d toán tri n khai th c hi n d toán thu, chi ngân sách ư c giao;
  3. h) Hư ng d n và ph i h p v i các ơn v d toán phân tích, ánh giá hi u qu s d ng v n, kinh phí, ngân sách nhà nư c c p và các ngu n tài chính h p pháp khác cho ho t ng thư ng xuyên c a các ơn v và c a B ; i) ThNm nh vi c s d ng kinh phí thu c ngân sách nhà nư c, các ngu n v n i ng c a nhà nư c c p cho ho t ng c a các d án v n vay, vi n tr do các ơn v d toán th c hi n theo quy nh; k) Trình B trư ng quy t nh t m ng ng ho c ình ch c p kinh phí i v i các ơn v d toán không ch p hành quy nh v l p và ch p hành quy t toán ngân sách theo quy nh c a pháp lu t; xu t toán và thu h i n p ngân sách nhà nư c s ti n ã chi sai ch , chính sách nhà nư c ã quy nh; l) Th c hi n công khai ngân sách; hư ng d n, ki m tra các ơn v trong Ngành th c hi n ch công khai kinh phí, ngân sách hàng năm theo quy nh. 9) V công tác qu n lý u tư: a) Giúp B trư ng qu n lý th ng nh t công tác u tư phát tri n c a B theo quy nh c a pháp lu t; hư ng d n th c hi n các quy nh c a pháp lu t v u tư phát tri n; b) Hư ng d n các ơn v d toán l p quy ho ch, k ho ch u tư phát tri n ng n h n, dài h n; t ng h p trình B trư ng quy t nh quy ho ch, k ho ch u tư phát tri n c aB ; c) Trình B trư ng phê duy t k ho ch các ngu n v n u tư phát tri n theo danh m c d án c a các ơn v d toán theo quy nh; d) Hư ng d n, ki m tra các ch u tư th c hi n công tác quy t toán v n u tư xây d ng, giám sát, ánh giá u tư i v i các d án thu c thNm quy n quy t nh c a B trư ng theo quy nh; ) Ch trì thNm nh các d án u tư xây d ng công trình, thNm nh k ho ch u th u, h sơ u th u, k t qu u th u và thNm tra quy t toán các d án thu c thNm quy n quy t nh c a B trư ng; e) Ki m tra, báo cáo B trư ng v tình hình qu n lý, s d ng v n u tư theo quy nh, ki n ngh các gi i pháp tăng cư ng qu n lý, ch ng th t thoát, lãng phí trong u tư xây d ng và các chương trình m c tiêu nh m nâng cao hi u qu v n u tư; g) Ch trì ph i h p v i các ơn v , t ch c liên quan ki m tra vi c ch p hành các quy nh c a pháp lu t v qu n lý u tư và xây d ng; ki m tra vi c th c hi n các d án u tư và xây d ng c a các ơn v d toán; h) Trình B trư ng ký quy t nh ình ch thi công, yêu c u các ơn v có liên quan ình ch c p v n u tư xây d ng i v i các d án vi ph m các quy nh v qu n lý u tư xây d ng. 10. V công tác qu n lý tài s n:
  4. a) T ch c qu n lý, s d ng tài s n theo ch , tiêu chuNn, nh m c; trình B trư ng quy t nh vi c thu h i, i u chuy n, chuy n quy n s h u, thanh lý tài s n nhà nư c thu c ph m vi qu n lý, s d ng c a B theo quy nh; b) Hư ng d n th c hi n th ng nh t vi c qu n lý tài s n nhà nư c thu c ph m vi qu n lý c a B theo quy nh; c) Hư ng d n, ki m tra các ơn v d toán th c hi n thNm nh giá i v i tài s n, hàng hoá, d ch v ư c mua s m b ng ngu n ngân sách nhà nư c không qua u th u, u giá theo phân c p qu n lý và s d ng c a B ; d) ThNm tra trình B trư ng ký phê duy t k ho ch mua m i, thay th và s a ch a tài s n, phương ti n, trang thi t b ph c v cho ho t ng c a các ơn v d toán theo ch quy nh; ) T ch c th c hi n vi c mua s m tài s n t p trung cho ngành theo úng quy nh c a pháp lu t; e) Ki m tra vi c qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c c a các ơn v d toán theo quy nh. 11. V công tác th ng kê: a) T ch c ho t ng th ng kê ph c v yêu c u qu n lý c a B ; b) Th c hi n các cu c i u tra, ch báo cáo th ng kê cơ s và ch báo cáo th ng kê t ng h p c a B theo quy nh c a pháp lu t; làm u m i t ng h p các s li u, báo cáo th ng kê do các ơn v thu c B , Ngành g i n; t ng h p, trình B trư ng công b s li u, thông tin th ng kê c a ngành Tư pháp; c) Hư ng d n, ki m tra, ôn c các ơn v thu c B , S Tư pháp v ch báo cáo th ng kê, chương trình i u tra th ng kê theo quy nh c a pháp lu t; d) Ch trì, ph i h p v i C c Công ngh thông tin nghiên c u, xu t vi c ng d ng công ngh thông tin ph c v công tác th ng kê và t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t; ) T ng k t, ánh giá tình hình th c hi n công tác th ng kê c a B , Ngành. 12. Tham gia ý ki n v vi c tuy n d ng, b nhi m, mi n nhi m, k toán trư ng, trư ng phòng, phó trư ng phòng ph trách công tác tài chính - k toán t i các ơn v d toán; 13. Ch trì, ph i h p v i V T ch c cán b và các ơn v liên quan trong vi c t ch c t p hu n, b i dư ng nghi p v cho công ch c, viên ch c làm công tác k ho ch, th ng kê, tài chính, k toán, qu n lý tài s n và xây d ng cơ b n do B qu n lý; 14. Th c hi n ch thông tin, báo cáo, qu n lý h sơ, tài li u v k ho ch, tài chính - ngân sách, tài s n, k toán, th ng kê, u tư phát tri n c a B theo quy nh c a pháp lu t;
  5. 15. Th c hi n ki m tra, tham gia thanh tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t, vi c th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, phòng ch ng tham nhũng, tiêu c c trong lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a V ; gi i quy t khi u n i, t cáo theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B ; 16. Th c hi n công tác thi ua - khen thư ng và qu n lý i ngũ công ch c, tài s n c a V theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B ; 17. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng giao. i u 3. Cơ c u t ch c, biên ch 1. Cơ c u t ch c a) Lãnh oV : Lãnh o V g m có V trư ng và không quá 03 Phó V trư ng. V trư ng ch u trách nhi m trư c B trư ng và trư c pháp lu t v vi c th c hi n các ch c năng, nhi m v , quy n h n c a V . Phó V trư ng giúp V trư ng qu n lý, i u hành ho t ng c a V ; ư c V trư ng phân công tr c ti p qu n lý m t s lĩnh v c, nhi m v công tác; ch u trách nhi m trư c V trư ng và trư c pháp lu t v nh ng lĩnh v c công tác ư c phân công. b) Các t ch c tr c thu c V : - Phòng K ho ch, Th ng kê; - Phòng Qu n lý ngân sách; - Phòng Qu n lý u tư xây d ng cơ b n; - Phòng Qu n lý tài s n. Vi c thành l p, sáp nh p, chia tách, gi i th các t ch c tr c thu c V do B trư ng quy t nh trên cơ s ngh c a V trư ng V T ch c cán b và V trư ng V K ho ch - Tài chính. Ch c năng, nhi m v , quy n h n và m i quan h công tác gi a các t ch c tr c thu c V do V trư ng quy nh. 2. Biên ch c a V K ho ch - Tài chính thu c biên ch hành chính c a B Tư pháp, do B trư ng quy t nh phân b trên cơ s ngh c a V trư ng V T ch c cán b và V trư ng V K ho ch - Tài chính. i u 4. Trách nhi m và m i quan h ph i h p
  6. Trách nhi m và m i quan h ph i h p gi a V v i Lãnh o B , các ơn v thu c B , S Tư pháp t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ư c th c hi n theo Quy ch làm vi c c a B và các quy nh c th sau: 1. V ch u s ch o tr c ti p c a B trư ng ho c Th trư ng ư c phân công ph trách; có trách nhi m t ch c th c hi n, báo cáo và ch u trách nhi m trư c B trư ng và trư c pháp lu t v k t qu gi i quy t công vi c ư c giao. 2. V là u m i giúp Lãnh o B th c hi n quan h v i b , ngành, a phương và các cơ quan, t ch c khác có liên quan trong lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a V . 3. Trong quá trình tri n khai th c hi n nhi m v quy nh t i i u 2 Quy t nh này, n u phát sinh nh ng v n có liên quan n ch c năng, nhi m v , quy n h n c a các ơn v khác thu c B thì V có trách nhi m ch trì trao i th ng nh t v hình th c, n i dung và th c hi n s ph i h p v i ơn v ó. ơn v có liên quan có trách nhi m th c hi n s ph i h p theo yêu c u v hình th c, n i dung và th i h n c a V K ho ch - Tài chính. 4. Quan h v i C c Thi hành án dân s : a) Ch trì, ph i h p v i C c Thi hành án dân s th c hi n m t s công vi c sau: - Hư ng d n tri n khai th c hi n chi n lư c, quy ho ch, k ho ch, ch báo cáo th ng kê, các d án u tư xây d ng cơ b n c a các cơ quan thi hành án dân s a phương; - Phân b ngân sách, hư ng d n các cơ quan thi hành án dân s a phương l p d toán, th c hi n và quy t toán ngân sách; - Hư ng d n qu n lý và s d ng tài s n nhà nư c; quy ho ch xây d ng tr s , kho tang v t, mua s m tài s n, trang thi t b , công c h tr và tài s n khác c a các cơ quan thi hành án dân s . b) Ph i h p v i C c Thi hành án dân s hư ng d n th c hi n ch qu n lý tài chính, k toán nghi p v thi hành án dân s . 5. Trư ng h p phát sinh v n vư t quá thNm quy n ho c có ý ki n khác nhau gi a V v i các ơn v có liên quan, V trư ng có trách nhi m báo cáo, xin ý ki n ch o c a B trư ng ho c Th trư ng ph trách tr c ti p. i u 5. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Bãi b quy t nh s 614/Q -BTP ngày 27/11/2006 c a B trư ng B Tư pháp ban hành Quy ch T ch c và ho t ng c a V K ho ch - Tài chính. i u 6. Trách nhi m thi hành Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V K ho ch - Tài chính, Th trư ng các ơn v thu c B , Giám c S Tư pháp, Trư ng Thi hành án
  7. dân s t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 6; - B Tài chính; - B K ho ch u tư - Lãnh o B ; - Văn phòng ng u ; Hà Hùng Cư ng - Các t ch c chính tr - xã h i cơ quan B ; - C ng thông tin i n t B Tư pháp; - Lưu: VT, các V : TCCB, KH-TC.
Đồng bộ tài khoản