Quyết định số 23/2004/QĐ-BCN

Chia sẻ: Thanh Cong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 23/2004/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 23/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Chi nhánh Công ty Bông Việt Nam tại Buôn Ma Thuột do Bộ Công nghiệp ban hành, để sửa đổi khoản 3 Điều 1 Quyết định 213/2003/QĐ-BCN ngày 11 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Chi nhánh Công ty Bông Việt Nam tại Buôn Ma Thuột thành Công ty cổ phần Bông Tây Nguyên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 23/2004/QĐ-BCN

  1. BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 23/2004/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 3 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH 213/2003/QĐ-BCN NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2003 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ VIỆC CHUYỂN CHI NHÁNH CÔNG TY BÔNG VIỆT NAM TẠI BUÔN MA THUỘT THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG TÂY NGUYÊN BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp; Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần; Xét đề nghị của Tổng công ty Dệt-May Việt Nam (Công văn số 592/CV-TCHC ngày 06 tháng 4 năm 2004); Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi khoản 3 Điều 1 Quyết định số 213/QĐ-BCN ngày 11 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Chi nhánh Công ty Bông Việt Nam tại Buôn Ma Thuột thành Công ty cổ phần Bông Tây Nguyên như sau : 3. Ưu đãi cho người lao động trong Chi nhánh: Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 92 lao động trong Chi nhánh là 5.510 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 165.300.000 đồng. Ưu đãi cho người nông dân trồng bông: Tổng số cổ phần bán cho 210 hộ nông dân trồng bông là 4.780 cổ phần. Trong đó, số cổ phần bán ưu đãi cho 152 hộ nông dân trồng bông là 1.047 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 31.410.000 đồng, số cổ phần bán theo giá sàn là 3.733 cổ phần.” Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
  2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Dệt-May Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty Bông Việt Nam và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Bông Tây Nguyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG Nơi nhận: NGHIỆP - Như Điều 2, THỨ TRƯỞNG - Văn phòng Chính phủ, - Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN, - Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Bộ LĐTB và XH, Tư pháp, - Ngân hàng Nhà nước VN, - UBND tỉnh Đắc Lắc, - Công báo, Bùi Xuân Khu - Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo), - Các đ/c Thứ trưởng, - Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ, - Lưu VP, TCCB .
Đồng bộ tài khoản